הנחות למוסד מתנדב לטובת הציבור

06/06/2018 כ"ג סיון תשע"ח

בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי "מוסד מתנדב לשירות הציבור" סעיף 5(י) לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה בשיעור של 66% משיעור הארנונה המוטל על נכסים שבחזקת המוסד. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לממונים על המחוזות.

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור", גובשה רשימת קריטריונים מצטברים (המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99) בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור. כל בקשה של מוסד לקבלת הפטור תיבדק בהתאם לקריטריונים. (מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/12) באתר משרד הפנים

על מנת שניתן יהיה לבדוק האם מוסד המבקש את הפטור ממלא אחר הקריטריונים שנקבעו בחוזרים, יידרש המוסד למלא טופס בקשה ניתן להוריד באתר משרד הפנים

הרשות המקומית תדון בפנייה ותעביר המלצתה לממונה על המחוז. הסמכות האם ליתן את הפטור היא של הממונה על המחוז.

תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור לממונה על המחוז תצהיר לפיו מטרותיו, תחומי פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו, עד ולא יאוחר מהראשון באפריל באותן שנים. את העתק התצהיר, לאחר הגשתו לממונה על המחוז, יש למסור לעירייה. בתום שלוש השנים, יהא על המוסד להגיש בקשה חדשה ועדכנית לאישור הממונה.
את טופסי הבקשה ניתן להוריד באתר משרד הפנים.

טופס הבקשה, בצירוף האישורים הנדרשים, יוגשו בשני העתקים עד ליום 1 באפריל בשנה לגביה מבוקש הפטור:

עותק ראשון יימסר ידנית במחלקת הגזברות, אגף הכנסות בעיריית מודיעין מכבים רעות רח' תלתן 1.

עותק שני יימסר לממונה על המחוז במשרד הפנים רח' הרצל 91, קרית הממשלה רמלה, לשכת הממונה על המחוז.


חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000