מנהלת הבחירות

24/10/2018 ט"ו חשון תשע"ט

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריית מודיעין מכבים רעות

מנהלת הבחירות לעיריית מודיעין מכבים רעות

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריית מודיעין מכבים רעות

א. מספר חברי המועצה העומד לבחירה
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ביום שלישי, כ"א חשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה העומדים לבחירה הוא 19.

ב. המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהלת הבחירות במועדים כלהלן:
יום רביעי, י"ז תשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש למנהלת הבחירות בלבד במשרדי העירייה בכתובת:

בניין העירייה, רחוב תלתן 1, בקומת הכניסה.

ג. חוברות הגשת מועמדות
הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.
חוברות אלה ניתן להשיג במקומות הבאים:
1. אצל מר משה וקנין, מזכיר ועדת הבחירות ברחוב תלתן 1, בניין העירייה בטל: 08-9726048
2. במשרד הפנים: רחוב הרצל 91, קומה 3, בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 15:00

הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים.
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

ד. הזכות להיבחר
סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות) וסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במודיעין מכבים רעות הוא 19 , כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ 7 מועמדים ולא יותר מ 38 מועמדים.
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה הוא 62,803 (נכון למועד זה), מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ 200 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 750 בהתאם לסעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון
הואיל ומספר התושבים במודיעין מכבים רעות הוא 93,620 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 21,000 ₪ וזאת בהתאם לסעיף 38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד וכתוב לפקודת משרד הפנים.
סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 21,000 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהלת הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18
רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהלת הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהלת הבחירות תקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום י"ב חשוון, 21 באוקטובר 2018 בין השעות 15:00-17:00 במקום: בניין העירייה, רחוב תלתן 1, קומת הכניסה.
* דוגמת הטופס נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות 2018, עמ' 117 (טופס 6, תקנה 12)

ח. ביטול התקשרות
לצורך ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף ז' לעיל, יש למסור למנהלת הבחירות בלבד במשרד הפנים, רחוב הרצל 91 רמלה קומה 3, בהודעה בכתב כשהיא חתומה על ידי באי-כח שתי הרשימות או ממלאי מקומם, בלבד שאלו היו החתומים מראש על ההתקשרות, וכל זאת עד לתאריך י"ג חשוון, 22 באוקטובר 2018.
* דוגמת הטופס נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות 2018, עמ' 117 (טופס 7, תקנה 12)

מודעה זו מפורסמת גם באתר העירייה בכתובת האתר: www.modiin.muni.il

יום חמישי, י"ב באלול תשע"ח, 23 באוגוסט 2018

קרין לוי
מנהלת הבחירות
לעיריית מודיעין מכבים רעות


גרסה להדפסה

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לוועד רובע עירוני מכבים רעות

מנהלת הבחירות לעיריית מודיעין מכבים רעות

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לוועד רובע עירוני מכבים רעות

א. מספר חברי הוועד העומדים לבחירה
הבחירות הבאות לוועד רובע עירוני יתקיימו ביום שלישי, כ"א חשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018).
מספר חברי וועד הרובע העירוני העומדים לבחירה הוא 9.

ב. המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים
הצעת רשימת מועמדים לוועד הרובע העירוני יוגשו למנהלת הבחירות במועדים כלהלן:
יום רביעי, י"ז תשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את הרשימות ניתן להגיש למנהלת הבחירות בלבד במשרדי העירייה בכתובת :

בניין העירייה, רחוב תלתן 1, בקומת הכניסה.

ג. חוברות להגשת רשימת מועמדים
רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.
חוברות אלה ניתן להשיג החל מה-31.8.18 במקומות הבאים:
1. אצל מר משה ועקנין, מזכיר ועדת הבחירות ברחוב תלתן 1, בניין העירייה בטל: 08-9726048
2. במשרד הפנים: רחוב הרצל 91, קומה 3, בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 15:00

הוראות בנוגע להגשת רשימות המועמדים מפורטות בחוברת.
הצעת רשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

ד. הזכות להיבחר
סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר וועד רובע עירוני.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי וועד הרובע העירוני העומדים לבחירה במכבים רעות הוא 9 , כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ 3 מועמדים ולא יותר מ 18 מועמדים.
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לוועד רובע עירוני הוא 7,776 מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ 2% בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, כלומר – לפחות 156 תומכים.

ו. עירבון
הואיל ומספר התושבים במכבים רעות הוא 9,279 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהלת הבחירות עבור רשימת מועמדים לוועד הרובע העירוני הוא 8,000 ₪ וזאת בהתאם לסעיף 38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד וכתוב לפקודת משרד הפנים.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהלת הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18 רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהלת הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהלת הבחירות תקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום י"ב חשוון, 21 באוקטובר 2018 בין השעות 15:00-17:00 במקום: בניין העירייה, רחוב תלתן 1, קומת הכניסה.
* דוגמת הטופס נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות 2018, עמ' 117 (טופס 6, תקנה 12)


ח. ביטול התקשרות
לצורך ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף ז' לעיל, יש למסור למנהלת הבחירות בלבד במשרד הפנים, רחוב הרצל 91 רמלה קומה 3, בהודעה בכתב כשהיא חתומה על ידי באי-כח שתי הרשימות או ממלאי מקומם, בלבד שאלו היו החתומים מראש על ההתקשרות, וכל זאת עד לתאריך י"ג חשוון, 22 באוקטובר 2018.
* דוגמת הטופס נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות 2018, עמ' 117 (טופס 7, תקנה 12)

מודעה זו מפורסמת גם באתר העירייה בכתובת האתר: www.modiin.muni.il

יום חמישי, י"ב באלול תשע"ח, 23 באוגוסט 2018
קרין לוי
מנהלת הבחירות
לעיריית מודיעין מכבים רעות


גרסה להדפסה

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000