זמני הדלקת נרות

03/09/2018 כ"ג אלול תשע"ח

לחצו כאן להורדת זמני כניסה ויציאת השבת במודיעין - תשע"ט

פרשת השבוע

קורח ,  28/06/2019,  כ"ה סיון תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:30  שקיעה  19:52  שעת יציאת השבת  20:23

וידבר ד' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבותם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו: ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי... וינח משה את המטת לפני ה' באהל העדת: ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים: ע"כ.

המשך הסבר על פרשת קורח
פרשת השבוע

חוקת,  05/07/2019,  ב' תמוז תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:29  שקיעה  19:52  שעת יציאת השבת  20:22

נאמר בפרשת השבוע (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון". ובגמרא בבא בתרא (דף עח:) דורשת עה"פ (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון"."אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים" וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם..."תבנה ותכונן" אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

המשך הסבר על פרשת חוקת
פרשת השבוע

בלק,  12/07/2019,  ט' תמוז תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:28  שקיעה  19:50  שעת יציאת השבת  20:21

תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

המשך הסבר על פרשת בלק
פרשת השבוע

פנחס,  19/07/2019,  ט"ז תמוז תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:25  שקיעה  19:47  שעת יציאת השבת  20:18

"ויקרב משה את משפטן לפני ה" (כ"ז, ה) התרחקותו של משה רבינו מכל לזות שפתיים וחשש נגיעה אישית באה לידי ביטוי בפסוקים אלו שכיון שאמרו בנות צלפחד: "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בעדת קרח", ורצו בזה להשמיע למשה כי צלפחד לא נימנה על מתנגדיו הרגיש משה את עצמו כאילו הוא נוגע בדבר ולא רצה לפסוק את ההלכה בעצמו, כי אם הקריב את משפטן לפני השם יתברך.

המשך הסבר על פרשת פנחס
פרשת השבוע

מטות,  26/07/2019,  כ"ג תמוז תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:21  שקיעה  19:43  שעת יציאת השבת  20:14

השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

המשך הסבר על פרשת מסעי
פרשת השבוע

מסעי,  02/08/2019,  א' אב תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:16  שקיעה  19:38  שעת יציאת השבת  20:08

התורה מציינת בענין נדרים ויש להתבונן האם מצות התורה המוטלת על כל איש או אשה שנדרו לקיים נדרו שנאמר "ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל, ג) משמעותה שהדבר רצוי לנדור נדרים או להשבע שבועה והרי יודעים אנו כי הנזיר מביא קורבן על עצם מחשבתו לקבל על עצמו נזירות פרישות הבדלות שלא ביקשו ממנו משמים גם בגמ' נדרים (כב.) מוצאים אנו דרשו חז"ל בגנות הנודר ואמרו "אמר רבי אבא מאי קראה (משלי כ, כה) תחילת הפסוק "מוקש אדם ילע קודש...ואחר נדרים לבקר" (שמשמים בודקים (ביקורת) את מעשיו בגלל נדרים שנודר

המשך הסבר על פרשת מסעי
פרשת השבוע

דברים - חזון,  09/08/2019,  ח' אב תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:10  שקיעה  19:32  שעת יציאת השבת  20:02

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב"
"אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

המשך הסבר על פרשת דברים
פרשת השבוע

ואתחנן,  16/08/2019,  ט"ו אב תשע"ט

שעת כניסת השבת  19:03  שקיעה  19:25  שעת יציאת השבת  19:55

הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו
פרשת השבוע

עקב,  23/08/2019,  כ"ב אב תשע"ט

שעת כניסת השבת  18:55  שקיעה  19:17  שעת יציאת השבת  19:47

נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

המשך הסבר על פרשת עקב
פרשת השבוע

שופטים,  06/09/2019,  ו' אלול תשע"ט

שעת כניסת השבת  18:38  שקיעה  19:00  שעת יציאת השבת  19:30

בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר
טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

המשך הסבר על פרשת שופטים
פרשת השבוע

כי תצא,  13/09/2019,  י"ג אלול תשע"ט

שעת כניסת השבת  18:29  שקיעה  18:51  שעת יציאת השבת  19:21

בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

המשך הסבר על פרשת כי תצא
פרשת השבוע

נצבים,  27/09/2019,  כ"ז אלול תשע"ט

שעת כניסת השבת  18:10  שקיעה  18:33  שעת יציאת השבת  19:02

אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

המשך הסבר על פרשת ניצבים

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000