זמני הדלקת נרות

22/10/2019 כ"ג תשרי תש"פ

זמני כניסה ויציאת השבת במודיעין מכבים רעות - שנת תשף

פרשת השבוע

ויצא,  07/12/2019,  ט' כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:16  שקיעה  16:38  שעת יציאת השבת  17:15

"ויקח מאבני המקום " דורשת הגמ' בחולין (צא:) וכתיב "ויקח את האבן" א"ר יצחק מלמד שנתקבצו כל אותם אבנים למקום אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו תנא וכולן נבלעו באחד. ופרש"י - נעשו אבן אחת. ויש לדקדק בהבנת דברי רש"י במה נתבארו יותר דברי הגמ' דהרי פשוט שאם נבלעו כל האבנים באבן אחת שנעשו כולן אבן אחת?

המשך הסבר על פרשת ויצא
פרשת השבוע

וישלח,  14/12/2019,  ט"ז כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:17  שקיעה  16:39  שעת יציאת השבת  17:17

רש"י בסוף פ' ויצא גילה לנו כי יעקב אבינו לא ברח מיד לחרן אלה שהה י"ד שנים נטמן בבית שם ועבר בהליכתו ללמוד תורה קודם צאתו לחרן.ועוד מציין רש"י (כח,יא) וישכב במקום ההוא לישון מעט מלמד כי באותו מקום שכב אולם בי"ד שנה שלמד בבית שם ועבר לא שכב בלילה לפי שהיה עוסק בתורה.

המשך הסבר על פרשת וישלח
פרשת השבוע

וישב,  21/12/2019,  כ"ג כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:20  שקיעה  16:42  שעת יציאת השבת  17:20

פרשת השבוע

מקץ - חנוכה,  28/12/2019,  ל' כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:24  שקיעה  16:46  שעת יציאת השבת  17:24

בגמ' מעילה (דף יז:) מתואר שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את הנדות, הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי (פרש"י- שגילח השער שעל מצחו והניח השער של אחריו כעין בלורית שהעובדי כוכבים עושין כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי) והלך וישב בין מנהגי רומי אותם שליטים מקבלי ההחלטות והציג בפניהם מספר שאלות אודות הגזירות על היהודים א.אמר להם מי שיש לו אויב האם חפץ הוא שאויבו יעני או יעשיר?

המשך הסבר על פרשת מקץ

מאי חנוכה? שאלה זו נשאלה בגמ' לפני שנים רבות אך היא שאלה שיש לשאול דור לדור גם בימינו אנו. הרי כבר 2138 שנים מאז שנת ג' תרכ"ו שבו נכנסו החשמונאים בחזקה וחדשו את הדלקת נרות הקודש במנורה הטהורה,בבית המקדש שבירושלים בירת מדינת ישראל.

המשך הדרשה
פרשת השבוע

ויגש,  04/01/2020,  ז' טבת תש"פ

שעת כניסת השבת  16:28  שקיעה  16:50  שעת יציאת השבת  17:29

במפגש המיוחד המופיע בתחילת פרשתנו, פרשת ויגש, קיים מפגש סוער בין יהודה ליוסף. והנה כשנתבונן לעומק בפסוקים נגלה סוד בפרשיית מכירת יוסף וחזרתו לחיק משפחתו ואומתו. בהתבוננות זו אנו מוצאים שמופיע חותם פניו של יוסף פעמים רבות...

המשך הסבר על פרשת ויגש
שעת תחילת הצום 05:05 שעת יציאת הצום 17:21
פרשת השבוע

ויחי,  11/01/2020,  י"ד טבת תש"פ

שעת כניסת השבת  16:34  שקיעה  16:56  שעת יציאת השבת  17:34

פרשת השבוע

שמות,  18/01/2020,  כ"א טבת תש"פ

שעת כניסת השבת  16:40  שקיעה  17:02  שעת יציאת השבת  17:40

בסוף הפרשה אנו עדים למפגש טעון מאוד בין משה ואהרון ובין שוטרי בני ישראל. "ויאמרו אלהם ירא ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת-חרב בידם להרגנו"...

המשך הסבר על פרשת שמות
פרשת השבוע

וארא,  25/01/2020,  כ"ח טבת תש"פ

שעת כניסת השבת  16:46  שקיעה  17:08  שעת יציאת השבת  17:46

בתחילת הספר אנו פוגשים את המיילדות העבריות אשר סיכנו את נפשם למען עם ישראל ועל כן הקב"ה השיב להם שכר על כך: "ויעש להם בתים" ופירשו רבותינו במסכת סוטה דף ד. ששיפרה זו יוכבד ופועה זו מרים ונתן להן שכרם שמיהם ייצאו בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות ואכן מצאנו שנתקיים ביוכבד כהונה ולוויה ובמרים שנישאה לכלב בן יפונה משבט יהודה מלכות...

המשך הסבר על פרשת וארא
פרשת השבוע

בא,  01/02/2020,  ו' שבט תש"פ

שעת כניסת השבת  16:53  שקיעה  17:15  שעת יציאת השבת  17:52

פרשת השבוע

בשלח - שירה,  08/02/2020,  י"ג שבט תש"פ

שעת כניסת השבת  16:59  שקיעה  17:21  שעת יציאת השבת  17:58

יום חמשה עשר בשבט נקבע כראש השנה לאילנות כמבואר במשנה (ר"ה ב.) לשיטת בית הלל, ויום זה קובע את מעמדם ההלכתי של האילנות כתחילת השנה לענין מעשרות וערלה. ופירות שחנטו לפני ט"ו בשבט משתייכים לשנה קודמת ופירות שחנטו אחר ט"ו בשבט משתייכים לשנה הבאה.

המשך הסבר על פרשת בשלח
פרשת השבוע

יתרו,  15/02/2020,  כ' שבט תש"פ

שעת כניסת השבת  17:05  שקיעה  17:27  שעת יציאת השבת  18:03

יתרו - יתר שמו, שייתר פרשה אחת בתורה: את פרשת הגר הראשון, אשר עומד לפנינו, לא כנגרר, לא כאנוס, לא כמחפש אחר המצליחנות הלאומית - אלא, צועד זקוף קומה, בדרכו אל האמת.

המשך הסבר על פרשת יתרו
פרשת השבוע

משפטים - שבת שקלים,  22/02/2020,  כ"ז שבט תש"פ

שעת כניסת השבת  17:11  שקיעה  17:33  שעת יציאת השבת  18:09

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, רגע אחרי מתן תורה פותחת פרשתנו במשפטים ודינים שונים שהתורה יורדת ועוסקת בדינם ועניינם.

הנושא הראשון שאיתו נפתחת הפרשה זה בזכויותיו של העבד העברי, ומעבר לדיני ולהלכות התורה נותנת התורה ביטוי
משמעותי לחופש ולדרור הניתן לאדם. דין זה בא בכללותו בה להביע את הסתייגותה התורה מ"עבדים ושפחות" ומדגישה את החירות האישית של כל אדם וניצול אוצרו הגדול- הזמן.

המשך הסבר על פרשת משפטים
פרשת השבוע

תרומה,  29/02/2020,  ד' אדר תש"פ

שעת כניסת השבת  17:17  שקיעה  17:39  שעת יציאת השבת  18:14

בפתיחת הפרשה בני ישראל מצויים "וייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" ותרומתם זו מיועדת לבניית המשכן שתכליתה השראת שכינה בעם ישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

וכך דרשו רבותינו במסכת קידושין מ: "וכבר היו ר' טרפון וזקנים מסובים ונשאלה שאלה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול?

המשך הסבר על פרשת תרומה
פרשת השבוע

תצוה,  07/03/2020,  י"א אדר תש"פ

שעת כניסת השבת  17:22  שקיעה  17:44  שעת יציאת השבת  18:19

פרשת השבוע

כי תשא,  14/03/2020,  י"ח אדר תש"פ

שעת כניסת השבת  17:27  שקיעה  17:49  שעת יציאת השבת  18:24

"כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם"
רש"י מפרש "ולא יהיה בהם נגף"- כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם לגולגולתם אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם ולא יהיה בהם נגף-שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא אליהם, כמו שמצינו בימי דוד" עכ"ל.

המשך הסבר על פרשת כי תשא
פרשת השבוע

ויקהל פקודי,  21/03/2020,  כ"ה אדר תש"פ

שעת כניסת השבת  17:32  שקיעה  17:54  שעת יציאת השבת  18:29

השבת נברך את חודש-אדר שני במשנה ברכה להרבות בשמחה .

ובימים קשים אלו אשר עם ישראל מאויים מן הסובבים אותו וכל המציאות מחוץ תשכל חרב בפיגועים חדשים לבקרים, ומחדרים אימה ממעשים אלימות מזעזעים בתןך חדרי עמינו בני נוער הנוהגים באלימות אכזרית ללא כל סיבה מובנת.

המשך הסבר על פרשת פיקודי
פרשת השבוע

ויקרא,  28/03/2020,  ג' ניסן תש"פ

שעת כניסת השבת  18:37  שקיעה  18:59  שעת יציאת השבת  19:34

"מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה. כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך. מאין כמוך ה' גדול אתה וגדול שמך בגבורה. וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יחלו גוים זעמו אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר.

המשך הסבר על פרשת ויקרא
פרשת השבוע

צו- שבת הגדול,  04/04/2020,  י' ניסן תש"פ

שעת כניסת השבת  18:42  שקיעה  19:04  שעת יציאת השבת  19:39

בליל הסדר מצינים אנו את הפסוק ביחזקאל ט"ז "ואעבור עליך ואראך" ובאוצר המדרשים (עמוד תפו) שפסוק זה נאמר אלא על כנסת ישראל שהיא שמחה בהקב"ה כמו שנאמר שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי (ישעיה ס"א) והקב"ה ג"כ שמח בה שנאמר וגלתי בירושלם וששתי בעמי (ישעיהו/ ס"ה).

המשך הסבר על פרשת צו
פרשת השבוע

ערב פסח,  08/04/2020,  י"ד ניסן תש"פ

שעת כניסת השבת  18:45  שקיעה  19:07  שעת יציאת השבת  19:43

פרשת השבוע

שבת חול המועד פסח,  11/04/2020,  י"ז ניסן תש"פ

שעת כניסת השבת  18:46  שקיעה  19:08  שעת יציאת השבת  19:44

שעת תחילת הצום 05:07 שעת יציאת הצום 18:11
פרשת השבוע

ערב שביעי של פסח,  15/04/2020,  כ"א ניסן תש"פ

שעת כניסת השבת  18:49  שקיעה  19:11  שעת יציאת השבת  19:47

פרשת השבוע

שמיני של פסח,  18/04/2020,  כ"ד ניסן תש"פ

שעת כניסת השבת  18:51  שקיעה  19:13  שעת יציאת השבת  19:49

פרשת השבוע

תזריע - מצורע,  25/04/2020,  א' אייר תש"פ

שעת כניסת השבת  18:56  שקיעה  19:18  שעת יציאת השבת  19:55

בפרשת השבוע מתארת התורה דיני לידה, וענין הלידה הוא דבר מופלא כשלעצמו באשר הבאת צאצאים הם המשך לקיום העולם ומביא שמחה לאדם עד שנאמר בחז"ל בנדרים (דף סד) שמי שאין לו בנים חשוב כמת ר"ל, סגולות שונות מצינו בחז"ל שע"י עשייתם זוכים לבנים ואע"פ שאמרו מועד קטן דף כח א אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא הרי שלא תלוי במעשים אלא במזל, אך כתבו התוספות יבמות ע א שזכות גדול מהני (מועיל),

המשך הסבר על פרשת תזריע
פרשת השבוע

אחרי - קדושים,  02/05/2020,  ח' אייר תש"פ

שעת כניסת השבת  19:06  שקיעה  19:28  שעת יציאת השבת  20:06

פרשת אחרי מות – קדושים המחוברת בשבתנו זו, מקבלות גוון מיוחד בצאת יום העצמאות. שתי הפרשיות אלו טעונות בחוקים ובמשפטים, וגם בציווי מיוחד ורחב בנושא צניעות ועריות, הן בפרשת קדושים, והן בפרשת אחרי מות.

המשך הסבר על פרשת קדושים
פרשת השבוע

אמור,  09/05/2020,  ט"ו אייר תש"פ

שעת כניסת השבת  19:06  שקיעה  19:28  שעת יציאת השבת  20:06

בפרשת השבוע מסביר משה לאהרן אלעזר ואיתמר כיצד לנהוג בקרבנות היום, מהו אחריותו של שבט הכהונה והזהירות הגדולה שצריכים לשמור, א. יין ושכר אל תשת...ב. להבדיל בין הקודש ובין החול...(דהיינו בין עבודה קדושה למחוללת)...הרמה הרוחנית הגבוה לגבי הכוהנים נובעת א. מיחוסם הרם, ב. במקביל גם בכוחות ותכונות שנתן להם הבורא כדברי חז"ל בכמה מקומות "כהנים זריזים הם" דהיינו שאף פעולה שאדם מן השיגרה יתקשה לבצעה שבט הכהונה ניחון בזריזות מספקת כדי לקיימה.

המשך הסבר על פרשת אמור
פרשת השבוע

בהר - בחקותי,  16/05/2020,  כ"ב אייר תש"פ

שעת כניסת השבת  19:11  שקיעה  19:33  שעת יציאת השבת  20:12

בין השאלות ששואלים את האדם לעתיד לבא היא "המלכת את חברך בנחת רוח" פירושו הפשוט - האם הענקת לחברך הרגשת מלכות? והדבר תמוה לכאורה איך אפשר לתת לחברי מלכות של שלטון , שאינה בידי לתת אף לעצמי, אולם יש כאן סוג של מלכות יחודית שאותה יכול אני לתת לחברי והיא הרגשה טובה של חשיבות עונג וסיפוק והכרת ערך עצמי.
מלכות זו יכול כל אחד מאיתנו להעניק לזולתו בקלות רבה.

המשך הסבר על פרשת בהר

התורה מבטיחה לנו בפסוק "אם בחוקותי תלכו" (ויקרא כו,ג) שהליכה בחוקי ד' שע"פ דברי חז"ל רומזת ללימוד התורה בעמל והשתדלות כפרש"י -שתהיו עמלים בתורה. מביאה וגורמת לכל הברכות המצוינות בפסוקים לקמן "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" וגו'.

המשך הסבר על פרשת בחוקותי
פרשת השבוע

במדבר,  23/05/2020,  כ"ט אייר תש"פ

שעת כניסת השבת  19:06  שקיעה  19:38  שעת יציאת השבת  20:17

מדוע ניתנה התורה במדבר ולא כאשר הגיע עם ישראל לארץ הבחירה היא ארץ ישראל דאוירה מחכים ומעלת ישיבתה גדולה ואף מצוות התליות בארץ נוהגות רק בה והיה מן הראוי ששם תינתן התורה.

המשך הסבר על פרשת במדבר
פרשת השבוע

ה' סיון, חג שבועות,  28/05/2020,  ה' סיון תש"פ

שעת כניסת השבת  19:19  שקיעה  19:41  שעת יציאת השבת  20:21

בחג השבועות קוראים את מגילת רות, מגילה עליה אומרים חז"ל ש"אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה, ללמדך שכר של גומלי חסדים" (ילקוט שמעוני).
פתיחתה של המגילה מלמד על שינוי בולט מספרי התנ"ך. אין בה ציון השנה המדויקת. לא מוזכר שמו של השופט שמנהיג את הדור. סיפור המגילה משתרע על שנים רבות, ואין בה איזכור למאורעות אחרים. "ויהי בימי שפוט השופטים". סתם ולא פירש.

המשך הסבר על חג שבועות
פרשת השבוע

נשא,  30/05/2020,  ז' סיון תש"פ

שעת כניסת השבת  19:20  שקיעה  19:42  שעת יציאת השבת  20:22

ברכה מיוחדת בה מתברכים אנו בכל יום היא ברכת כהנים, יברכך ד' וישמרך, יאר ד' פניו אליך ויחונך, ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום. נשים לב לשינוי החד שפותחת הפרשה בלשון רבים כמ"ש "וידבר ד'...אמור להם" ואילו הברכה עצמה נאמרה ביחיד , יברך, ישמרך וכו'

המשך הסבר על פרשת נשא
פרשת השבוע

בהעלותך,  06/06/2020,  י"ד סיון תש"פ

שעת כניסת השבת  19:24  שקיעה  19:46  שעת יציאת השבת  20:26

בסיומה של פרשת בהעלותך מספרת לנו התורה אודות מרים אחות משה המדברת לשון הרע עם אהרן על משה ואף שמתוך כונה טובה דברה כתבה לנו התורה ענין זה בצורה בולטת ביותר כדי ללמדינו חומר ואיסור לשון הרע.

המשך הסבר על פרשת בהעלותך
פרשת השבוע

שלח,  13/06/2020,  כ"א סיון תש"פ

שעת כניסת השבת  19:27  שקיעה  19:49  שעת יציאת השבת  20:29

פרשת השבוע

קורח ,  20/06/2020,  כ"ח סיון תש"פ

שעת כניסת השבת  19:29  שקיעה  19:51  שעת יציאת השבת  20:31

וידבר ד' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבותם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו: ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי... וינח משה את המטת לפני ה' באהל העדת: ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים: ע"כ.

המשך הסבר על פרשת קורח
פרשת השבוע

חוקת,  27/06/2020,  ה' תמוז תש"פ

שעת כניסת השבת  19:30  שקיעה  19:52  שעת יציאת השבת  20:32

נאמר בפרשת השבוע (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון". ובגמרא בבא בתרא (דף עח:) דורשת עה"פ (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון"."אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים" וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם..."תבנה ותכונן" אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

המשך הסבר על פרשת חוקת
פרשת השבוע

בלק,  04/07/2020,  י"ב תמוז תש"פ

שעת כניסת השבת  19:30  שקיעה  19:52  שעת יציאת השבת  20:32

תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

המשך הסבר על פרשת בלק
תחילת הצום: 03:51 שעת יציאת הצום: 20:20
פרשת השבוע

פנחס,  11/07/2020,  י"ט תמוז תש"פ

שעת כניסת השבת  19:29  שקיעה  19:51  שעת יציאת השבת  20:30

"ויקרב משה את משפטן לפני ה" (כ"ז, ה) התרחקותו של משה רבינו מכל לזות שפתיים וחשש נגיעה אישית באה לידי ביטוי בפסוקים אלו שכיון שאמרו בנות צלפחד: "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בעדת קרח", ורצו בזה להשמיע למשה כי צלפחד לא נימנה על מתנגדיו הרגיש משה את עצמו כאילו הוא נוגע בדבר ולא רצה לפסוק את ההלכה בעצמו, כי אם הקריב את משפטן לפני השם יתברך.

המשך הסבר על פרשת פנחס
פרשת השבוע

מטות - מסעי,  18/07/2020,  כ"ו תמוז תש"פ

שעת כניסת השבת  19:26  שקיעה  19:48  שעת יציאת השבת  20:27

השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

המשך הסבר על פרשת מסעי
פרשת השבוע

דברים - חזון,  25/07/2020,  ד' אב תש"פ

שעת כניסת השבת  19:23  שקיעה  19:45  שעת יציאת השבת  20:22

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב"
"אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

המשך הסבר על פרשת דברים
שעת תחילת הצום 19:41 סיום הצום 20:08
פרשת השבוע

ואתחנן,  01/08/2020,  י"א אב תש"פ

שעת כניסת השבת  19:18  שקיעה  19:40  שעת יציאת השבת  20:17

הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו
פרשת השבוע

עקב,  08/08/2020,  י"ח אב תש"פ

שעת כניסת השבת  19:12  שקיעה  3417  שעת יציאת השבת  20:10

נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

המשך הסבר על פרשת עקב
פרשת השבוע

ראה,  15/08/2020,  כ"ה אב תש"פ

שעת כניסת השבת  19:05  שקיעה  19:27  שעת יציאת השבת  20:02

קראנו בפרשה "ונתן לך רחמים וריחמך" (דברים י"ג-י"ח) וידוע הוא כי מידת הרחמים היא אחת ממידותיו של הקב"ה שהוא מלא רחמים דהיינו אין יותר רחמן ממנו יתברך.

ולא רק בין אדם לחברו מצוה ללכת בדרכיו של הקב"ה במידת הרחמים ומצוות רבות יש בזה כגון: ואהבת לרעך כמוך" ועוד. אלא גם עם בעלי חיים יש לנהוג בדרך של רחמים עד שהוזהרנו מלצערם כמבואר בגמ' גיטין סב. שאסור לאדם לטעום מאומה עד שיאכיל את בהמותיו, שהקדימה התורה ציווי "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואח"כ "ואכלת ושבעת".ע"ש.

המשך הסבר על פרשת ראה
פרשת השבוע

שופטים,  22/08/2020,  ב' אלול תש"פ

שעת כניסת השבת  18:57  שקיעה  19:19  שעת יציאת השבת  19:54

בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר
טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

המשך הסבר על פרשת שופטים
פרשת השבוע

כי תצא,  29/08/2020,  ט' אלול תש"פ

שעת כניסת השבת  18:49  שקיעה  19:11  שעת יציאת השבת  19:45

בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

המשך הסבר על פרשת כי תצא
פרשת השבוע

כי תבוא,  05/09/2002,  כ"ח אלול תשס"ב

שעת כניסת השבת  18:40  שקיעה  19:02  שעת יציאת השבת  19:36

בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו"

המשך הסבר על פרשת כי תבוא
פרשת השבוע

נצבים - וילך,  12/09/2020,  כ"ג אלול תש"פ

שעת כניסת השבת  18:31  שקיעה  18:53  שעת יציאת השבת  19:26

אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

המשך הסבר על פרשת ניצבים

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000