זמני הדלקת נרות

02/10/2019 ג' תשרי תש"פ

זמני כניסה ויציאת השבת במודיעין מכבים רעות - שנת תשף

פרשת השבוע

שבת חול המועד,  19/10/2019,  כ' תשרי תש"פ

שעת כניסת השבת  17:45  שקיעה  18:07  שעת יציאת השבת  18:41

פרשת השבוע

הושענא רבא, ערב שמחת תורה,  20/10/2019,  כ"א תשרי תש"פ

שעת כניסת השבת  17:43  שקיעה  18:05  שעת יציאת השבת  18:39

פרשת השבוע

בראשית ,  26/10/2019,  כ"ז תשרי תש"פ

שעת כניסת השבת  17:38  שקיעה  18:00  שעת יציאת השבת  18:34

בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית השמחה שצריכה להיות לכל אדם שזוכה ללמוד תורה כיון שהתורה עיקר קיום העולם

המשך הסבר על פרשת בראשית
פרשת השבוע

נח,  02/11/2019,  ד' חשון תש"פ

שעת כניסת השבת  16:31  שקיעה  16:53  שעת יציאת השבת  17:28

פרשת השבוע

לך לך,  09/11/2019,  י"א חשון תש"פ

שעת כניסת השבת  16:25  שקיעה  16:47  שעת יציאת השבת  17:23

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו"- מצות ברית מילה היא אות בין עם ישראל לקב"ה והבדלה בין ישראל לשאר העמים בחותם שבגופם. כדברי ספר החינוך מצוה ב- וז"ל-"משרשי מצוה זו, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם איננו שוה, ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף, כמו שאמרנו. והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו".

המשך הסבר על פרשת לך לך

כתוב בפסוק "ויאמר אלוקים...ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר". יש להתבונן מדוע הפסוק כופל את הציווי לאברהם "ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך" ומה הטעם הדבר?

המשך הדרשה
פרשת השבוע

וירא ,  16/11/2019,  י"ח חשון תש"פ

שעת כניסת השבת  16:21  שקיעה  16:43  שעת יציאת השבת  17:19

בפרשת השבוע מתארת התורה בצורה ברורה ובולטת את התנהגותם השלילית של אנשי סדום עד כדי הגדרה חריפה (בראשית יג) "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד" ויש להתבונן בשאלה העולה מסוגיא זו, הרי כל חברה תרבותית רושמת לעצמה ולחבריה סולם ערכים לצורך קיומה כמוסר עבודה ומסחר הוגן ומניעת צער בעלי חיים והגנה על הצומח כבוד המת וזכות דמוקרטית לציבור להתבטאות חינוך וחיי משפחה ופיתוח הפוטנציל האישי וכן כהנה וכהנה רבים הם הערכים עליהם נשענת כל חברה תרבותית א"כ לא מסתבר שנמצא סוג חברה הדוגלת בצורה מוצהרת בשוד או ביזה ורצח ומצליחה לסחוף המונים ... וכו'.

המשך הסבר על פרשת וירא
פרשת השבוע

חיי שרה ,  23/11/2019,  כ"ה חשון תש"פ

שעת כניסת השבת  16:18  שקיעה  16:40  שעת יציאת השבת  17:16

"מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך טוב או רע" - תחושה מיוחדת יצאה מפי משפחת הכלה רבקה לאליעזר החפץ למלא שליחותו למשפחת החתן יצחק, והתחושה היא "מה' יצא הדבר" הזיווג בין איש לאשה הוא גם בימינו אנו נבואה ברורה ויותר מכך שמלכות ד' בכל משלה גם לקבוע ענין זה של זיווג בין בני זוג והוא אחד הדברים שבהם רואים בחוש את השגחתו יתברך ועד שאף הרחוק שברחוקים כמו בתואל ולבן מרגישים שהכל משמים.

המשך הסבר על פרשת חיי שרה
פרשת השבוע

תולדות,  30/11/2019,  ב' כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:16  שקיעה  16:38  שעת יציאת השבת  17:15

פרשת השבוע

ויצא,  07/12/2019,  ט' כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:16  שקיעה  16:38  שעת יציאת השבת  17:15

"ויקח מאבני המקום " דורשת הגמ' בחולין (צא:) וכתיב "ויקח את האבן" א"ר יצחק מלמד שנתקבצו כל אותם אבנים למקום אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו תנא וכולן נבלעו באחד. ופרש"י - נעשו אבן אחת. ויש לדקדק בהבנת דברי רש"י במה נתבארו יותר דברי הגמ' דהרי פשוט שאם נבלעו כל האבנים באבן אחת שנעשו כולן אבן אחת?

המשך הסבר על פרשת ויצא
פרשת השבוע

וישלח,  14/12/2019,  ט"ז כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:17  שקיעה  16:39  שעת יציאת השבת  17:17

רש"י בסוף פ' ויצא גילה לנו כי יעקב אבינו לא ברח מיד לחרן אלה שהה י"ד שנים נטמן בבית שם ועבר בהליכתו ללמוד תורה קודם צאתו לחרן.ועוד מציין רש"י (כח,יא) וישכב במקום ההוא לישון מעט מלמד כי באותו מקום שכב אולם בי"ד שנה שלמד בבית שם ועבר לא שכב בלילה לפי שהיה עוסק בתורה.

המשך הסבר על פרשת וישלח
פרשת השבוע

וישב,  21/12/2019,  כ"ג כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:20  שקיעה  16:42  שעת יציאת השבת  17:20

פרשת השבוע

מקץ - חנוכה,  28/12/2019,  ל' כסלו תש"פ

שעת כניסת השבת  16:24  שקיעה  16:46  שעת יציאת השבת  17:24

בגמ' מעילה (דף יז:) מתואר שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את הנדות, הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי (פרש"י- שגילח השער שעל מצחו והניח השער של אחריו כעין בלורית שהעובדי כוכבים עושין כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי) והלך וישב בין מנהגי רומי אותם שליטים מקבלי ההחלטות והציג בפניהם מספר שאלות אודות הגזירות על היהודים א.אמר להם מי שיש לו אויב האם חפץ הוא שאויבו יעני או יעשיר?

המשך הסבר על פרשת מקץ

מאי חנוכה? שאלה זו נשאלה בגמ' לפני שנים רבות אך היא שאלה שיש לשאול דור לדור גם בימינו אנו. הרי כבר 2138 שנים מאז שנת ג' תרכ"ו שבו נכנסו החשמונאים בחזקה וחדשו את הדלקת נרות הקודש במנורה הטהורה,בבית המקדש שבירושלים בירת מדינת ישראל.

המשך הדרשה
פרשת השבוע

ויגש,  04/01/2020,  ז' טבת תש"פ

שעת כניסת השבת  16:28  שקיעה  16:50  שעת יציאת השבת  17:29

במפגש המיוחד המופיע בתחילת פרשתנו, פרשת ויגש, קיים מפגש סוער בין יהודה ליוסף. והנה כשנתבונן לעומק בפסוקים נגלה סוד בפרשיית מכירת יוסף וחזרתו לחיק משפחתו ואומתו. בהתבוננות זו אנו מוצאים שמופיע חותם פניו של יוסף פעמים רבות...

המשך הסבר על פרשת ויגש

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000