אישור לטאבו

10/01/2018 כ"ג טבת תשע"ח

בעת מכירת דירה על המבקש לפנות לעירייה לקבלת אישור בדבר היעדר חובות לרשות בגין הנכס (ובכלל זה ארנונה, היטלים, היטל השבחה וכו).

במסגרת ההליך המעודכן, בדומה לנעשה בערים אחרות, לאחר הגשת המסמכים במחלקת הגבייה, על המבקש ליצור קשר עם מודד מטעם העירייה ולתאם אתו ביקור ומדידה לנכס (המדידה ללא תשלום).

התהליך לוקח כ-30 ימים.

באין עבירות בנייה

במידה ולא קיימת עבירת בנייה בנכס, התהליך ממשיך במחלקת תכנון ונכסים לבירור חבות השבחה על הנכס אם ישנם.
לפרטים נוספים galit_s@modiin.muni.il
לאחר שהמבקש ישלם את כל האגרות וההיטלים הנדרשים, אם ישנם, וישלם את הארנונה עד למועד האישור, יינתן האישור לרישום בטאבו.

במקרה של קיום עבירות בנייה

במקרה בו מתברר כי ישנם שינויים בנכס, ללא היתר, יחויב בעל הנכס בהיטלים, באגרות וארנונה בגין המצב העדכני של הנכס.
במידה וכתוצאה מדו"ח המודד מתעורר חשש לעבירות בנייה – מחלקת פיקוח על הבנייה תתאם עם המוכר ביקור מפקח בנייה בנכס ובהתאם לממצאיו יפתח תיק פיקוח. ככל שמדובר בעבירות ברות אכיפה שהינן במדיניות התביעה העירונית האישור לטאבו יימסר לאחר רישום הערת אזהרה בטאבו לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל 1969 (ובה יצוין כי אין התאמה תכנונית בנכס) וזאת על מנת שלא לעכב אישורי הטאבו עד להסדרת העבירה/הריסה.

תעודה להיעדר חובות

לאחר הצגת אישורי תשלום לכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, הכוללים אגרות, היטלים וארנונה מעודכנים לפי מצב הנכס כולל בגין עבירות הבנייה ורישום הערת האזהרה, תינתן התעודה לרשם המקרקעין וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

תוקף התעודה עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה (מותנה בתשלום אגרות, היטלים וארנונה עד תאריך תוקף התעודה).
ניתן להאריך את תוקף התעודה - כל הארכה תיבדק באופן פרטני לאחר מילוי טופס בקשה חדש, בו יש לציין את מספר הבקשה המקורית, ותשלום כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

במקרה של חשש לעבירת בנייה יש לשים לב

א. דו"ח הפיקוח יוגש לתביעה העירונית להחלטה אם יש מקום לנקוט בהליכים פליליים.
ב. רישום הערת אזהרה אינו מונע/מעכב פתיחת הליך פלילי בגין עבירת בנייה לפי העניין.
ג. הציבור מתבקש להסדיר עבירות בנייה בהקדם ומיוזמתו.
ד. ישנם פריטים שאינם חייבים בקבלת היתר בנייה. הנכם מוזמנים לבדוק באתר משרד הפנים - מינהל התכנון, מה פטור מקבלת היתר בנייה ולנהוג בהתאם להנחיות. יש לשים לב האם הפרט הפטור מהיתר תואם את ההנחות המרחביות שפרסמה הוועדה המקומית מודיעין.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקרישלוחהפקספניה
גלית שביטמזכירות מחלקת אדריכלות נוף08-97260586108-9721841טופס פניה לגלית שביט

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000