מכרזים

18/04/2018 ג' אייר תשע"ח

מכרזים

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 22.4.18 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 1.5.18 בשעה 10:00, בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, קומה 1, רח' תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 13.5.18 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז
ביצוע סקר תמרור ואחזקה שוטפת של מערכת תמרורים וסקר נגישות בעיר

מכרז פומבי מס' 9/18

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 15.4.18 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00 (למעט ביום 18.4.18 בו ניתן יהיה לרכוש מסמכים עד השעה 12:00 בלבד ולמעט יום 19.4.18 בו תהיה העירייה סגורה).

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 30.4.18 בשעה 11:00, בלשכת מהנדס העיר, קומה 1, רח' תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 10.5.18 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

הקמת מאגר

הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
עיריית מודיעין מכבים רעות (להלן: "העירייה") מקיימת הליך במסגרתו היא מזמינה גופים המעוניינים להגיש הצעות להפעלת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי בעיר מודיעין מכבים רעות, בכתובת גינת עמק דותן 29 (להלן: "מרכז הגישור") או כל כתובת אחרת שהעירייה תקצה לטובת השירות, אשר יפעלו על פי הנחיות ונהלי העירייה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "משרד הרווחה") שיפורטו להלן.

במרכז הגישור תתקיים פעילות קהילתית לקידום ההידברות ויישוב קונפליקטים בקהילה, ויינתן מענה לפתרון סכסוכים בהסכמה המבוסס על מערך מתנדבים, פעילים ואנשי מקצוע מהקהילה בגישה מקצועית, יעילה, מהירה ובמחירים נגישים תוך הקפדה על כללי האתיקה המקצועיים.

על המציע לעמוד בכל הדרישות וההנחיות של העירייה ומשרד הרווחה לשם הפעלת מרכז הגישור ובהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים בקול הקורא.

את ההצעות יש להגיש עד ליום 1/5/2018 במעטפה סגורה לגב' חנה אבקסיס, מזכירת מנהל האגף לשירותים חברתיים, גינות האלה 15, בשעות העבודה המקובלות.

לחצו כאן לפרסום המלא ולמסמכי הקול קורא
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לתכנון, אספקה והתקנת מערכת "עיר חכמה" הכוללת יחידות קצה ומערכת שליטה ובקרה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום ב' 16/4/2018 תמורת 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 8:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה- 30/4/2018 בשעה 14:00 בחדר הישיבות של עיריית מודיעין מכבים רעות ברח' תלתן 1 בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ה- 1/5/18 בין השעות 16:00 – 8:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ד' ה- 30/5/2018 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים אך על מנת להשתתף במכרז יש לרכוש את המסמכים במשרדי החברה.

לחצו כאן למסמכי המכרז

נספח ב'3 - טבלת הפניות

מפה מנהלת אופק
מתן שירותי הסעות לעובדי סחלבים

מכרז פומבי 1/18

סחלבים העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי הסעות לעובדי העמותה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 11.4.18 בשעה 10:00 במשרדי הנהלת העמותה, טלפון 08-9702210 (שלוחה 113).

התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת הנהלת חשבונות בעמותה בימים א' ה' בשעות 9:00 – 15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 23.4.18 בשעה 12:30 .

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 2.5.18 עד לשעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במשרדי הנהלת העמותה (מזכירות).

לעיון במסמכי המרכז לחצו כאן

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000