מכרזים

21/03/2019 י"ד אדר ב תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 10.3.2019 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.
ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 20.3.2019 בשעה 13:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 31.3.2019 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, התקשרויות, תביעות ומכרזים.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז
עיריית מודיעין פונה לכל המעוניין להיכלל ברשימת קבלני/ספקי העירייה בתחומים :
בנייה קלה, שיפוצים, ריהוט משרדי, ציוד משרדי, מיכון משרדי, מחשבים, הדברות, שירותי דפוס, תקשורת, חומרי אחזקה, ציוד לגני ילדים, גנרטורים, במות, תאורה והגברה, שילוט, עבודות אחזקה ותיקון מתקנים באולמות ספורט, מזגנים, אחזקת מזגנים, התקנת מעליות אספקת צבע, התקנת משטחי בטיחות במתקני משחקים, אחזקה ושכירות מכונות צילום, אספקת מחסומים לכבישים, אספקת מיכלי אצירה וכו'.

על הפונה לצרף לפנייתו את המסמכים הבאים:

אישורים המעידים על ביצוע שתי עבודות ו/או אספקות טובין אחרונות אותן ביצע.
ציון מה הם תחומי העבודה העיקריים.
פרטי הקבלן/ספק, פרטי החברה ושמות בעלי זכות חתימה.
פרופיל חברה.
המלצות.
אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.
אישור רישום ברשם החברות, אישור עוסק מורשה.

מועד אחרון להגשה: 8.4.2019

את הפניה יש לשלוח בדואר בלבד (או במסירה ידנית), למחלקת ביטוח והתקשרויות, רחוב תלתן 1, מודיעין, מיקוד 7176404.

הבהרה : גם ספקים/קבלנים שהגישו בעבר, מתבקשים להביא בקשה עדכנית לרשימה המתחדשת מידי שנה.

מנהלת אופק

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מסעדה/בית קפה במרכז העסקים הראשי העירוני החדש בעיר מודיעין מכבים רעות.


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין 7177872, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום ב' 18.03.2019 תמורת 570 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 08:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום א' ה- 31.03.2019 בשעה 15:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חובת ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ב' ה – 01.04.2019 בין השעות 16:00 - 08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה- 15.04.2019 בשעה 13:00.

לחצו כאן למסמכי המכרז
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ,
חברת בת של עיריית מודיעין מכבים רעות, מנהלת ומתחזקת את מרכז הספורט העירוני
עבור עיריית מודיעין מכבים רעות החל משנת 2014.


החברה מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים
במקצועות ההדרכה השונים המפורטים להלן:
יוגה
פילאטיס
זומבה
בניית עצם
פיטבול
עיצוב וחיטוב
ריקודי בטן
קיקבוקס
אירובי
דאנס שייפ
היט
קרוס טריינינג
בודי צ'אלנג'
Core

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל shani@minhelet.com תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.

מועד אחרון להגשה הינו 30.04.2019.

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח למדריך את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע שיעורים/ הדרכות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק מדריך שהצטרף למאגר החברה. הזמנת שיעורים/ הדרכות והתקשרותה של החברה עם מדריך תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.

עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.

החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות במקצועות שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

הצטרפות למאגר המדריכים תבוצע באופן הבא:
יש להוריד את טפסי הרישום, להדפיסם ולמלאם בהתאם. לחצו כאן להורדת טופס הרישום וההסברים

לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.

יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.

לחצו כאן להורדת שאלון ניגוד עניינים

לחצו כאן להורדת טופס העדר עבירות מין

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000