מכרזים

20/06/2018 ז' תמוז תשע"ח

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 5.6.18 בשעה 10:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110 או 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 13.6.18 בשעה 11:00, בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, קומה 1, רח' תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

הארכת ההגשה ליום 25/6/18 עד השעה 12.00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 5.6.18 בשעה 10:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110 או 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 13.6.18 בשעה 10:00, בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, קומה 1, רח' תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

הארכת ההגשה ליום 25/6/18 עד השעה 12.00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז
עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות: פיננסיות, גבייה ואוכלוסין ומערכות נלוות לעיריית מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 27.5.18 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לא יאוחר מיום 6.6.18 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו באופן ובדרכים המפורטות במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 24.6.18 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

יודגש כי במקרה של דחייה במועד האחרון להגשת הצעות– יפורסם המועד האחרון להגשת הצעות באתר האינטרנט של העירייה ועל מעוניינים להשתתף חובה לעקוב לעניין זה אחר הפרסומים באתר העירייה.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה
הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ

הודעה בדבר דחיית מכרז פומבי מס' 08/2018
לביצוע שדרוג מרכז האנרגיה למיזוג אוויר היכל התרבות בעיר מודיעין מכבים רעות


הריני להודיע כי מסיבות טכניות נדחה המכרז.
על מועד חדש תצא הודעה מסודרת.

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 08/2018
לביצוע שדרוג מרכז האנרגיה למיזוג אוויר היכל התרבות בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לביצוע שדרוג מרכז האנרגיה למיזוג אויר היכל התרבות בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-995554 החל מיום ג' 19.6.2018 תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 08:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה- 2.7.2018 בשעה 14:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה – 3.7.2018 בין השעות 16:00 - 08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה- 23.7.2018 בשעה 11:00.


רון ברזני - מנכ"ל
מנהלת אופק

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לעיצובן, הדפסתן ותלייתן של מודעות פרסום על מתקני השילוט הפזורים על עמודי התאורה והתקנה / העתקת מתקני שילוט בעיר מודיעין מכבים רעות.

תיקון למכרז פומבי מס' 07/2018
לעיצובן, הדפסתן ותלייתן של מודעות פרסום על מתקני השילוט הפזורים על עמודי התאורה והתקנה/העתקת מתקני שילוט בעיר מודיעין מכבים רעות.
על אף האמור בפרסום המודעה מתאריך 31.05.2018 מובהר בזאת למען הסר ספק כי ישיבת ההבהרות למכרז שבנדון אינה חובה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לעיצובן, הדפסתן ותלייתן של מודעות פרסום על מתקני השילוט הפזורים על עמודי התאורה והתקנה / העתקת מתקני שילוט בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום 4/6/2018, תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז. משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 8:30 - 16:00.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-18/6/2018 בשעה 13:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ה-19/6/2018 בין השעות 8:30 – 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-2/7/18 בשעה 12:00.

לחצו כאן למסמכי המכרז

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000