מכרזים

21/01/2019 ט"ו שבט תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מועד ההגשה כפי שכבר פורסם וכפי שמופיע במסמכי המכרז
(קרי: ה – 20.1.19) – נדחה.

הודעה על מועד ההגשה החדש תפורסם בנפרד באתר הרשות.


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 5,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 30.12.18 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לא יאוחר מיום 15.1.19 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו באופן ובדרכים המפורטות במסמכי המכרז.

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין העירייה במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות ברח' תלתן 1, מודיעין- מכבים-רעות בתיבת המכרזים או לחילופין במחלקת הגבייה של עיריית מודיעין מכבים רעות, ברח' לב העיר 14, בית יהונתן, קומה 3, במשרד הכנסות העירייה שומה ושילוט.

יודגש כי במקרה של דחייה במועד האחרון להגשת הצעות – יפורסם המועד האחרון להגשת הצעות באתר האינטרנט של העירייה ועל מעוניינים להשתתף חובה לעקוב לעניין זה אחר הפרסומים באתר העירייה.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2
מכרז למתן שירותי גבייה ואכיפת חיובי עיריית מודיעין מכבים רעות ממקורות עצמיים

על אף האמור בסעיף 16א' למסמך א' – הוראות למשתתפים במכרז, ועל אף פרסום קודם למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועד החדש להגשת הצעות הוא עד ליום 30.1.19 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 5.12.18 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

יודגש כי במקרה של דחייה במועד האחרון להגשת הצעות – יפורסם המועד האחרון להגשת הצעות באתר האינטרנט של העירייה ועל מעוניינים להשתתף חובה לעקוב לעניין זה אחר הפרסומים באתר העירייה.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

עמותת סחלבים

העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות מכרז פומבי 01/19
לאספקת בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל, כדוריד, כדורעף וכדורשת של העמותה


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 16.1.19 בשעה 10:00 במשרדי הנהלת העמותה, טלפון 08-9702210 (שלוחה 113). כן ניתן לעיין באתר האינטרנט של העמותה, בכתובת www.matnasmodiin.org.il

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת הנהלת חשבונות בעמותה בימים א`-ה` בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 30.1.19 בשעה 12:00.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 11.2.19 עד לשעה 13:00 במסירה אישית בלבד, במשרדי הנהלת העמותה (מזכירות).

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. רישום לבקרת תכנון באחד מהתחומים מחייב התמחות בו .

לחצו כאן לפירוט התחומים

1. מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל maagar@hacal.co.il תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.

2. תנאי סף לרישום במאגר הינו ניסיון עבודה של חמש שנים בתחום הרלוונטי.

3. מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.

4. עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.

5. החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

6. הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא:
יש להוריד את טופסי הרישום (נספח א + נספח ב) להדפיסם ולמלא בהתאם.
לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.
יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.

7. תאריך אחרון לרישום למאגר יהיה ביום חמישי ה- 31.01.2019.

לחצו כאן נספח א' - טופס בקשה להצטרפות למאגר

לחצו כאן נספח ב' - הצהרה על אמיתות המידע

לחצו כאן - הנחיות למילוי בקשת ההצטרפות

מנהלת אופק

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם להדפסת ותליית מודעות פרסום על מתקני השילוט הפזורים על עמודי התאורה והתקנה/העתקת מתקני שילוט בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין 7177872, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום א' 16.12.2018 תמורת 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 08:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה- 31.12.2018 בשעה 14:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין-מכבים-רעות. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה – 01.01.2019 בין השעות 16:00 - 08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ד' ה- 23.1.19 בשעה 13:00

לחצו כאן לצפייה בחוברת המכרז

לחצו כאן – ישיבת הבהרות מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 1 מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 2 מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 3 מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 4 מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 5 מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 6 מכרז 13/2018

לחצו כאן - הבהרה מס' 7 מכרז 13/2018
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן:

מנהלי פרויקטים
מפקחי בנייה ותשתיות
יועצי קרקע
אדריכלים/ מתכנני ערים ותכנון מרחבי
אדריכלי נוף
יועצי איכות סביבה ואקולוגיה
יועצי איטום
מודדים
מתכנני מים ביוב אינסטלציה
יועצים כלכליים
יועצי תיאום תשתיות
יועצי אקוסטיקה
מתכנני קונסטרוקציה
יועצי בטיחות
יועצי נגישות
מתכנני פרוגראמה
מתכנני חשמל מתכנני תאורה
מתכנני דרכים, תנועה וכבישים
יועצי ומתכנני מערכות מיזוג אויר
תכנון השקיה
ייעוץ אגרונומי
ייעוץ הידרולוגי
עורכי מכרז וכמאים
ייעוץ תקשורת ייעודית
ייעוץ שילוט
ייעוץ ותכנון אלומיניום
ייעוץ ותכנון מטבחים
ייעוץ ותכנון מזרקות
ייעוץ ותכנון מעליות
ייעוץ ותכנון בריכות ומערכות מים

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל Mor@minhelet.com תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.

תנאי סף לרישום במאגר הינו ניסיון עבודה של שנה אחת לפחות בתחום הרלוונטי.

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.

עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.

החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא:
יש להוריד את טפסי הרישום להדפיסם ולמלאם בהתאם. להורדת טופס הרישום וההסברים: לחצו כאן להורדה
לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.
יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000