מכרזים

20/10/2017 ל' תשרי תשע"ח

לחצו כאן לעמוד דרושים

מכרזים

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות מכרז פומבי מס' 22/17 לשכירות מבנה בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום ב' 19.9.17 בשעה 10:00 במחלקת ביטוח והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.
כמו כן ניתן לעיין במסמכים כאן באתר.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00,
למעט בתאריכים 20/9/17-21/9/17, ו-4/10/17-12/10/17 בהם תהיה העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 1/10/17 בשעה 10:00, ברח' רכסים מס' 1, מודיעין מכבים רעות.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 22/10/17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

מסמכי המכרז
הצעות להתקשרות להפעלת מרכז פעילות קהילתי לילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי ומשפחותיהם

במסמכי הקול קורא ופרטים אודותיו ניתן לעיין כאן באתר

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של העירייה להתקשרות.

מציעים המעוניינים לקבל הבהרות יהיו רשאים לשלוח את שאלותיהם לאגף לשירותים חברתיים באמצעות כתובות הדוא"ל הבאות: anat_na@modiin.muni.il, jacob_a@modiin.muni.il וזאת לא יאוחר מיום 2/11/17 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות 13/11/17 , במסירה אישית בלבד, במעטפה סגורה לגב' חנה אבקסיס, מזכירת מנהל האגף לשירותים חברתיים, רח' גינות האלה 15.

לחצו כאן למסמכי הקול קורא
עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, אשר עונים על תנאי הסף המפורסמים במסמך המצורף להציע מועמדותם להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות שונות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים, בתחומים השונים, כמפורט בקול קורא המצורף.

מועמדים העומדים בתנאי הסף, המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הנדרשים, יגישו את בקשתם להיכלל במאגר היועצים של עיריית מודיעין מכבים רעות על ידי מילוי הטפסים במסמך המצורף וצירוף המסמכים הנדרשים, והכל כמפורט במסמכי הקול קורא.

בקשות יוגשו עד לא יאוחר מיום 15.11.17, בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל שכתובתו aliza_rev@modiin.muni.il על ידי הגשת קובץ PDF אחד הכולל את כלל מסמכי הבקשה (יודגש כי אין לפצל בקשה אחת למספר קבצי PDF או למספר הודעות דוא"ל).

שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל aliza_rev@modiin.muni.il , עד לא יאוחר מיום 1.11.17, תוך אישור טלפוני בדבר קבלתו: 08-9726275 או או 08-9726110.

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ו/או בהליך הגשת הבקשה ו/או בהצטרפות למאגר העירייה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והעירייה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר העירייה.

הזמנת עבודה והתקשרותה של העירייה עם יועץ תבוצע לפי צורכי העירייה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים, לנהלים ולדינים החלים על העירייה.

עדכון המאגר יבוצע מעת לעת וזאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.

העירייה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

לחצו כאן - הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית מודיעין
הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170

לעיונכם רשימת הזוכים במכרזי העירייה השונים.

לחצו כאן לצפייה בפרוטוקולים של ועדת מכרזים

תוצאות זוכים במכרזים
מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
01/02/2017לתכנון וביצוע בניית בית כנסת במגרש צ' 524 בשכונת הכרמים בעיר מודיעין מכבים רעותישראמרין ייצור מבנים 3000 בע"מ
01/06/2017לאספקת והתקנת מעלית בבית הספר חוט השני ושבי ישראלנעמן מעליות הרכבה ושיווק בע"מ
01/07/2017להפעלת מזנון בבית הספר עירוני ג'יערה ביטון
01/07/2017להפעלת מזנון בבית הספר עירוני ה'סקול מרקט בע"מ
01/08/2017לריסוס והדברת מזיקים ומכרסמיםא.ב.שרותי הדברה וחיטוי
01/10/2017לשכירות והפעלת גני ילדיםגל אוחיון וגלית מור
01/11/2017למכירת מבנה שירותים יביל מבית הספר משואות נריהי.א. גואטה

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000