מכרזים

19/11/2019 כ"א חשון תש"פ

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

מכרזי העירייה

הפעלת חטיבות ביניים ובעלות על חטיבות עליונות בבתי ספר שש שנתיים (כיתות ז-י"ב) המצויים בתחום שיפוטה של עיריית מודיעין - מכבים - רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 4,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 17.11.19 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 25.11.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 8.12.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן מסמכי המכרז
לביצוע אספקה והתקנת מעליות בבתי הספר משואות נריה, ישיבה תיכונית, דרכי יהודה ואמית בנות עבור עיריית מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 10.11.19 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110/ 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.
ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 17.11.19 בשעה 12:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
מועד אחרון להגשת ההצעות 1.12.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' התקשרויות וביטוח.


לחצו כאן מסמכי המכרז
עיריית מודיעין מכבים רעות מבקשת להביא לידיעתכם כי עמותת אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים זכתה במכרז של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להקמת "בית לחיים" למתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי.

בית לחיים המיועד לאכלוסם של 24 דיירים על הרצף האוטיסטי תושבי העיר מודיעין מכבים רעות, הוקם על מקרקעין שהעירייה הקצתה לעמותת אלו"ט למטרה זו, ונמצא כעת בשלבים סופיים להקמתו.

העירייה מזמינה בזאת את ההורה המשמורן/האפוטרופוס המעוניינים לשלב דייר בבית לחיים, להגיש בקשת מועמדות בהתאם לתנאי הקול הקורא שמפורסם פה באתר העירייה.

את הבקשה וכל המסמכים הנדרשים לתמיכה בה יש להגיש עד ליום 1/12/19 למזכירת האגף לשירותים חברתיים בעירייה, בכתובת גינות האלה 15.

לחצו כאן - לנוסח המלא ותנאי הקול קורא המפורטים

מנהלת אופק

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם להפעלת חניון המע"ר בעיר מודיעין-מכבים-רעות.

הודעה בדבר דחיית ישיבת הבהרות במכרז פומבי מס' 10/2019 להפעלת חניון המע"ר בעיר מודיעין מכבים רעות לתאריך 02/12/2019 בשעה 13:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות החל מיום ג' 26/11/2019 תמורת 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-3/12/2019 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-16/12/2019 בשעה 12:00.
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה בפארק המים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות החל מיום ד' 06/11/2019 תמורת 750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה' ה-14/11/2019 בשעה 13:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. השתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום א' ה-17/11/2019 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-02/12/2019 בשעה 11:30.

לחצו כאן – תשריט

לחצו כאן – הנוסח המלא של המכרז והנספחים
מכרז פומבי מס' 08/2019

לביצוע אפיון טכנולוגי

לביצוע אפיון טכנולוגי למערכת זימון תורים ועמדת מידע חכמה בעיר מודיעין מכבים רעות

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לביצוע אפיון טכנולוגי למערכת זימון תורים ועמדת מידע חכמה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות החל מיום ב' 04/11/2019 תמורת 300 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-11/11/2019 בשעה 12:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-12/11/2019 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-02/12/2019 בשעה 10:30.

לחצו כאן - נוסח המכרז המלא והמפורט

לחצו כאן - פרוטוקול ישיבת הבהרות
מכרז פומבי מס' 07/2019

ביצוע פינוי עודפי עפר

ביצוע פינוי עודפי עפר ממגרש צ-22 ומילוי עודפי עפר בעמק 20 בעיר מודיעין מכבים רעות

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לביצוע פינוי עודפי עפר ממגרש צ-22 ומילוי עודפי עפר בעמק 20 בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות החל מיום ב' 04/11/2019 תמורת 500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-11/11/2019 בשעה 11:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-12/11/2019 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-25/11/2019 בשעה 10:30.

לחצו כאן - נוסח המכרז המלא והמפורט

לחצו כאן - נספח י' אתר הפינוי

לחצו כאן - נספח י"א אתר המילוי

לחצו כאן - פרוטוקול ישיבת הבהרות

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000