מכרזים

10/12/2017 כ"ב כסלו תשע"ח

לחצו כאן לעמוד דרושים

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לקבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ו\או דוכני אמנים באירועי תרבות שתקיים עיריית מודיעין-מכבים-רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 10.12.17 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 20.12.17 בשעה 13:00.
ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 31.12.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, התקשרויות, תביעות ומכרזים.

לחצו כאן למסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 3.12.17 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110 או 08-9726275

ישיבת הבהרות תיערך בתאריך 25.12.17 בשעה 10:30, בחדר ישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, בבניין העירייה, קומה 2.

ההשתתפות בישיבה אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 4.1.18 בשעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז
עיריית מודיעין מכבים רעות מודיעה על כוונתה להתקשר עם אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ כספק יחיד לשירותי תחזוקה לרבות חלפים למערכות השקיה מרכזיות מדגם איריסל מתוצרת חברת אגם בקרה ניטול ושליטה בע"מ.

אדם או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לעירייה בכתב מיום 26.11.17 ולא יאוחר מיום 17.12.17 לא יאוחר מהשעה 12:00 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות. הפניות יבוצעו אך ורק באמצעות פקס: 08-9268893.

מובהר כי העירייה לא תקבלנה פניות בכל דרך שהיא לאחר המועד הקבוע בסעיף 2 לעיל.

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה
למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן:


מנהלי פרויקטים, יועצי איכות סביבה ואקולוגיה, יועצי תיאום תשתיות, מתכנני פרוגראמה,
ייעוץ אגרונומי, ייעוץ ותכנון אלומיניום, מפקחי בנייה ותשתיות, יועצי איטום, יועצי אקוסטיקה,
מתכנני חשמל מתכנני תאורה, ייעוץ הידרולוגי, ייעוץ ותכנון מטבחים, יועצי קרקע, מודדים,
מתכנני קונסטרוקציה, מתכנני דרכים, תנועה וכבישים, עורכי מכרז וכמאים, ייעוץ ותכנון מזרקות
אדריכלים/מתכנני ערים ותכנון מרחבי, מתכנני מים ביוב אינסטלציה, יועצי בטיחות,
יועצי ומתכנני מערכות מיזוג אוויר, ייעוץ תקשורת ייעודית, ייעוץ ותכנון מעליות, אדריכלי נוף,
יועצים כלכליים, יועצי נגישות, תכנון השקיה, ייעוץ שילוט, ייעוץ ותכנון בריכות ומערכות מים.


1. מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל maagar@minhelet.com תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.

2. תנאי סף לרישום במאגר הינו ניסיון עבודה של שנה אחת לפחות בתחום הרלוונטי.

3. מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.

4. עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.

5. החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

6. הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא:

יש להוריד את טופסי הרישום להדפיסם ולמלא בהתאם. להורדת טופס הרישום וההסברים: לחצו כאן להורדה

לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.

את הטופס בפורמט pdf יש לשלוח למייל באמצעות הדוא"ל maagar@minhelet.com

מועד אחרון להגשה : 31.12.2017

מסמך הבהרות שני להזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של מנהלת אופק בע"מ, מחודש נובמבר 2017

למען הסר כל ספק, יודגש כי המאגר הינו לשימושה של מנהלת אופק, החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ,

וכן רשאיות להשתמש במאגר, לפי שיקול דעתן, גם עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או כל תאגיד עירוני אחר בעיר מודיעין מכבים רעות,

ובלבד שבתחום העיסוק הספציפי בו תבצע שימוש העירייה או התאגיד לא הוקם מאגר עצמאי ע"י העירייה או התאגיד, לפי העניין.
הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000