תוכניות בניין עיר מופקדות

22/03/2018 ו' ניסן תשע"ח

רשימה תוכניות חלקית

חלק מקבצי התשריטים בעלי נפח נתונים גדול ולכן יש להמתין בסבלנות בעת הטעינה

תוכניות בהפקדה שנת 2018

תוכניתמס' תוכניתתקנוןתשריטנ.בינויבינוי נוףנ.תנועהתשריט מאושרפארקתשריט מצב מוצענספח מיםנספח ביוב
תוספת זכויות בניה מגרש 313מד/מק/20/ 26 תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מאושרתשריט מצב מוצע
מ"ר מודיעין- מגרש 11- תוספת שטח למרפסותמד/מק/23/ 13 תקנוןתשריטתשריט מאושר
תוספת זכויות בניה, רח' דינה 1, מודיעיןמד/מק/6/ 56תקנוןתשריט בינויתשריט מאושר

תוכניות בהפקדה שנת 2017

תוכניתמס' תוכניתתקנוןתשריטנ.בינויבינוי נוףנ.תנועהתשריט מאושרפארקתשריט מצב מוצענספח מיםנספח ביובנספח תחבורה ציבוריתניקוזפיתוח
עדכון תכניות המתאר השכונתיותמד/מק/43תקנוןתשריט גליון מספר 1 תשריט גליון מספר 2
ניוד זכויות בניה ממגרש 361 למגרשים 359-359מד/מק/14/20 GlobalFiles/021020150127112617.pdfGlobalFiles/021020150127113125.PDFGlobalFiles/021020150127112408.PDFGlobalFiles/021020150127112740.PDF
שינוי בינוי במתחם 75 באתר בוכמן, מודיעיןמד/מק/41/6תקנוןתשריטנ.בינויתשריט מאושר
אחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים – מתחם בוכמן מד/מק6/ 14אתקנוןתשריטתשריט מאושר
תוספת זכויות בניה למגרש צ614 מד/מק/3/ 30תקנוןתשריט
תוספת זכויות בניה ברחוב נחל שורק 15-49מד/5/ 37תקנוןתשריטנ.בינוי
הרחבת כביש 1,2 בשכונת נופים'מד/מק/9/ 2תקנוןתשריטנ.תנועהתשריט מאושר
תוספת זכויות עבור מרפסות בשכונת הציפוריםמד/מק/3/32תקנוןתשריט
שינוי בקווי בניין במגרש ח-3 מסחר ומשרדיםמד/45/6תקנוןתשריטנ.בינוינ.תנועהתשריט מאושר
תוספת זכויות בנייה ברח' דוד אלעזר 46-54מד/מק/23/2תקנוןמוצעבינוינספח תנועהמאושר
מגרשים 327-328 תוספת זכויות בניהמד/מק/18/20תקנוןתשריטבינוי תנועהמאושר
מגרשים 118-120 בשכונת נופיםמד/מק/9/ 4תקנוןתשריטבינויתשריט מאושר
מרכז העיר- עידכון הוראות בינוימד/מק/23/ 10תקנוןתשריט
תוספת שטחים לקירוי מרפסות בשכונת נופים.מד/מק/9/ 3 תקנוןתשריט
רחוב שיזף 13מד/מק/177/ 227תקנוןתשריטבינויתשריט מאושר
גליל 64 רעותמד/מק/177/ 228תקנוןתשריטבינוימאושר
מתחם כב''א ומד"א מודיעיןמד/מק/21/8תקנוןתשריטבינויבינוי 2בינוי 3בינוי 4בינוי 5בינוי 6בינוי נוףבינוי נוף 2בינוי נוף 3תנועהמאושר
גבעת הציפוריםמד/מק/3/35תקנוןתשריטבינוינוףנוףתנועהתשריט מאושר
תוספת בניה למרתפים ברח' נחל חבר 17/19/21/23מד/מק/5/43תקנוןתשריטבינויבינוימאושר
הסדרת צומת הלבונה, תלתן ועמק איילוןמד/מק/23/11תקנוןתשריטתנועהתשריט מאושר
תוספת מרפסות לדיור מוגןמד/4/ 15א'תקנוןתשריטתשריט מאושר
תוספת זכויות בנייה- מגרש 334מד/מק/24/20תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מאושר
תוספת זכויות בנייה- מגרש 332- מרכז עינבמד/מק/20/19תקנוןתשריטבינויתשריט מאושרפארק
שכונת מורשתמד/11תקנוןבינוינוף 1נוף 2 תנועהמאושרתשריט מצב מוצענספח מיםביובתחבורה ציבוריתניקוז
מגרש מסחרי ח 3 - תוספת שטח לקירוי חצר.מד/מק/50/6תקנוןתשריטבינויתשריט מאושר
תוספת זכויות בניה רח' יצחק רבין 57/6מד/מק/49/6תקנוןתקנוןבינויתשריט מאושר
תוספת זכויות בניה מגרש 360 מרכז עינבמד/מק/20/ 21תקנוןתשריטבינויתשריט מאושרפארק
מגרש 241 תוספת שטחי בניהמד/מק/22/ 21 תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מאושר
תוספות זכויות בניה לאה אמנו 7-53 (אי זוגי)מד/מק48/6תקנוןתשריטבינויתשריט מאושרתשריט מוצע
שינוי קו בניין, מגרש 5, אזור תעשייה מודיעיןמד/מק/21/ 11תקנוןבינויתשריט מאושרתשריט מוצע
תוספת שטחי שירות ברחוב חרציתמד/מק/4/ 25תקנוןבינויתשריט מאושרתשריט מוצע
מגרש כדורגלמד/מק/13/21תקנוןתשריטבינויתשריט מאושר
איחוד שצ''פ במע''ר עבור בית התכנון וההנדסהמד/מק/19/23תקנוןבינויתשריט מאושרתשריט מוצע
שינוי יעוד מדיור מוגן למגוריםמד/מק/6/53תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מוצעפיתוח
מגרש 3ב, אזור התעסוקה מודיעיןמד/מק/21/ 14תקנוןתשריטבינוי 1בינוי 2תנועהתשריט מאושרפיתוח
קורל 14, רעותמד/מק/229/177 תקנוןתשריטבינוימאושר
מגרש 107 מע"ר, תוספת זכויות בניה מד/מק/17/23תקנוןתשריטבינויתנועה
תוספת זכויות בניה ברחוב תרשיש 77 והבדולח 13 מד/מק/34/3תקנוןתשריטבינויתשריט מאושר
מגרש 104 מע"ר מודיעיןמד/מק/23/ 16תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מאושר
שינויים נק' ברוחבי דרכיםמד/מק/3/ 35תקנוןתשריטנ.בינויתנועהתשריט מאושר
הגדלת שטח ממבני ומו' ציבור והארכת טיילת- שכונת נופיםמד/מק/9/ 5תקנוןתשריטבינויתשריט מאושר
מגרש 308 – תוספת זכויות ושימושים נילוויםמד/מק/20/ 28 תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מאושר
מגרש 338 – תוספת זכויות ושימושים נילוויםמד/מק/20/ 27 תקנוןתשריטבינויתנועהתשריט מאושר
שכונת מורשת – קווי בניין למרתפיםמד/מק/11/ 2תקנוןתשריט
שינוי בקוי בנין במגרש 102, "עד 120" מודיעיןמד/מק/23/ 14 תקנוןבינויתשריט מאושרתשריט
תוספת זכויות בניה בקומת גג, מ 38 רח' יששכרמד/מק/54/ 6 תקנוןתשריט מאושרבינויתשריט מוצע
מגרש 503-הגדלת זכויות ושינוי קו בניין והוראות בינוימד/מק/21/ 7תקנוןתשריטבינויתשריט מאושרפיתוח

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000