אגרת אשפה

09/01/2019 ג' שבט תשע"ט

הודעה בעניין הטלת אגרת אשפה


1. עיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן: "העירייה") מביאה לידיעת הציבור את התבחינים להטלת אגרת אשפה לשנת 2018 לפי סעיף 43 לחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"ו - 1996 (להלן: "חוק העזר").

2. אגרת אשפה מוטלת על "מפעל", כהגדרתו בחוק העזר: "מקום שבו מייצרים, מאחסנים, מעבדים או מוכרים טובין, עושים מלאכה או מספקים שירות, לרבות חנות, בית מלאכה, בית חרושת, מעבדה, סופרמרקט, משרד, וכן עסק אחר".

3. ככל שהדבר יתאפשר, אגרת אשפה עודפת תוטל על מפעלים שימצאו כמחוללי אשפה עודפת. לפי ממצאי העירייה (עד לשנת 2018, כולל), כמויות האשפה העודפות מגיעות מעסקי מזון (דוגמת חנויות מזון, רשתות שיווק, מסעדות, בתי קפה) ומנכסים ששטחם מעל 150 מ"ר (להלן: "נכסים גדולים").

4. לפיכך, אגרת אשפה עודפת עד לשנת 2018, כולל, מוטלת על עסקי מזון ונכסים גדולים. אם ימצא נכס אחר שגורם לפינוי עודף תוטל גם עליו אגרת אשפה עודפת.

5. מפעלים שיפנו אשפה בעצמם לא יחויבו באגרת אשפה עודפת. מפעלים המעוניינים בכך יפנו בכתב למנהל אגף שירותי פני העיר. מפעלים שאינם מעוניינים לפנות אשפה בעצמם, יחויבו באגרת אשפה עודפת על-פי המפורט בהודעה זו.

6. אגרת אשפה עודפת תוטל בגין פינוי אשפה שהוא מעבר לפינוי המקובל ממגורים (להלן: "אגרת אשפה עודפת"). יחידת מגורים ממוצעת במודיעין מייצרת, בממוצע נתונים ארציים, 19,500 ליטר אשפה (להלן: "המקובל בפינוי אשפה ממגורים").

7. פינוי אשפה מעבר למקובל בפינוי אשפה ממגורים הנו בגדר אשפה עודפת ובגינו תוטל אגרת אשפה עודפת.

8. מפעל החייב באגרת פינוי אשפה (עסקי מזון ועסקים גדולים), יוכל להיעזר בנתונים המפורטים בהודעה על-מנת לאמוד את אגרת האשפה העודפת בה יחויב בשנת המס. עם זאת, מאחר והחיוב באגרת אשפה עודפת תלוי בקיומם של מפעלים מחוללי אשפה ובהרכבם ביחס ליתר המפעלים, עשויים לחול שינויים בחיוב, למשל עקב הצטרפות או עזיבה של מפעל חייב.

9. להלן התחשיב. נתוני יסוד:
א. המקובל בפינוי אשפה ממגורים: 19,500 ליטר.
ב. הכמות המקובלת בפינוי אשפה ממגורים תיוחס למפעל.
ג. כל כמות אשפה מעבר למקובל בפינוי אשפה ממגורים תתורגם לכמות של פינויים, זאת בהתאם לנפח מיכלי האצירה הרלבנטיים ולתדירות הפינויים הנדרשת. התוצאה תהווה את מספר הפינויים העודף.
ד. את התוצאה (מס' הפינויים העודף) יש להכניס למשוואת חוק העזר, כמפורט בתוספת לחוק העזר. במקרה בו אגרת האשפה גבוהה מעלות הפינוי בפועל (לפי 716 ₪ לטון), המפעל יחויב בעלות הפינוי בלבד.

10. להלן טבלה לדוגמא עם נתוני החיוב לשנת 2018 :


שם המרכזמס' מפעלים/ שטח כולל (מ"ר)נפח מיכל/ כמותמס' פינויים עודףמס' מפעלים חייבים/ שטח כולל(מ"ר)
קאנטרי סנטר26 מפעלים, 1,469 מ"ר1,100 ליטר 4 מיכלים, 360 ליטר 2 מיכלים939 מפעלים, 664 מ"ר
מליבו13 מפעלים, 713 מ"ר1,100 ליטר 3 מיכלים494 מפעלים, 246 מ"ר
מיניקן4 מפעלים, 540 מ"ר1,100 ליטר מיכל אחד694 מפעלים, 540 מ"ר
דונה9 מפעלים, 1,529 מ"ר14 קוב, דחסן אחד196 מפעלים, 1,292 מ"ר
קייזר 4, אודם 236 מפעלים, 180 מ"ר660 ליטר, 2 מיכלים665 מפעלים, 150 מ"ר
קייזר 7, א.החושן 153 מפעלים, 179 מ"ר1,100 ליטר 3 מיכלים483 מפעלים, 179 מ"ר
בוכמן2 מפעלים, 268 מ"ר660 ליטר 3 מיכלים93מפעל אחד, 141 מ"ר
ט.ש.ת.4 מפעלים, 372 מ"ר1,100 ליטר 3 מיכלים67מפעל אחד, 127 מ"ר

טבלת התעריפים:


נפח כלי אצירה תעריף בסיס לפי חוק העזרתעריף מעודכן לשנת 2017הערות
עד 40090146לכל מיכל לחודש
401-1,100180292לכל מיכל לחודש
1,101-1,700230374לכל מ"ק, לכל פינוי
3 מ"ק עד 6 מ"ק95154טמון קרקע- לפינוי
6.5 מ"ק עד 14 מ"ק180292לכל מ"ק, לכל פינוי
16 מ"ק עד 20 מ"ק 350569לכל מ"ק, לכל פינוי
22 מ"ק עד 32 מ"ק 500812לכל מ"ק, לכל פינוי
דחס100162לכל מ"ק, לכל פינוי

לדוגמא:
א. בעד פינוי פסולת מפעל בכלי אצירה עם דחס (דחסניות), לכל מ"ק, לכל פינוי, ישולם 100 ₪ המהווים 162 ₪ לשנת 2018.
ב. פינוי פסולת מפעל בכלי אצירה שנפחו מ- 401 ליטר עד 1,700 ליטר, ליחידה לחודש, ישולם 180₪, המהווים 292 ₪ לשנת 2018.

11. תחשיב לדוגמא:

א. מרכז בו הפסולת מפונית באמצעות מכלי אשפה:
1. מרכז מיניקן - שטח עסק חייב הנו 154 מ"ר. התחשיב לפי חוק העזר:
449 ₪ = (69/13) *1*292*(154/540)
2. באור:
א. (154/540) – השטח היחסי של המפעל החייב.
ב. 292 – התעריף בחוק העזר.
ג. 1 – מספר מיכלי האצירה.
ד. 69 – מספר הפינויים העודף.
ה. 69/13 – היות והתעריף הינו פר פינוי לחודש, אזי לצורך התחשיב מספר הפינויים חולק ב-13, מספר המהווה את כמות הפינויים החודשית.
3. תחשיב עלות הפינוי בפועל:
2,070 ₪ = 12.58* 577* (154/540)
4. באור:
א. (154/540) – השטח היחסי של המפעל החייב.
ב. 700.16- עלות פינוי לטון.
ג. 12.58 - משקל האשפה העודפת במרכז מיניקן.
5. התוצאה: עסק בגודל 154 מ"ר במרכז מיניקן יחויב ב- 432 ₪ כאגרת אשפה עודפת – לפי הנמוך.

ב. מרכז בו הפסולת מפונית באמצעות דחסן:
1. מרכז דונה - שטח עסק חייב הנו 95 מ"ר. התחשיב לפי חוק העזר:
3,168 ₪ = 19*14*162*(95/1,292)
2. באור:
א. 95/1292 – השטח היחסי של המפעל החייב.
ב. 162 – התעריף בחוק העזר.
ג. 14 – נפח הדחסן.
ד. 19 – מספר הפינויים העודף.
3. תחשיב עלות הפינוי בפועל:
1,847 ₪ = 43.55*577* (95/1,292)
4. באור:
א. (95/1,292 ) – השטח היחסי של המפעל החייב.
ב. 700.16- עלות פינוי לטון.
ג. 43.55 – משקל האשפה העודפת במרכז דונה.
5. התוצאה: עסק בגודל 95 מ"ר במרכז דונה יחויב ב- 1,847 ₪ כאגרת אשפה עודפת - לפי הנמוך.

מחלקת הגבייה, בית יהונתן, קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין

פקס: 08-6348707.

מענה טלפוני
טלפוןימיםשעות
072-2755447 א'- ה' 08:00-20:00
072-2755447 ו' 08:00-12:00
08-9726039 א'-ה' 08:30-13:00
קבלת קהל
יוםשעות
ג', ה' 13:00- 08:15
א', ב', ד'13:00- 08:15, 18:00- 14:00
ו' 12:00- 08:00
פנייה למחלקת גבייהטופס פניה לפנייה למחלקת גבייה

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000