דרושים

18/09/2019 י"ח אלול תשע"ט
תיאור תפקיד:
אחראי על מכלול הנושאים הקשורים לטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.
מכין תוכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות ואחראי לביצועה.
דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.
מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים.
אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער.
מנהל את תקציב היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ.
פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה.
אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכניות טיפוליות/חינוכיות והשכלתיות לנוער מנותק ברשות.
אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ביחידתו.
במידת הצורך, מדריך ומנחה, אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, פעילות המתקיימת ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות - אגף קידום נוער.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות חינוך טיפול והשכלה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט לתאריכים 29-1/10/19 שבהם העירייה סגורה) לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 3.10.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 121/2019

לבורנטים/יות בבתי''ס על-יסודיים

תיאור תפקיד:
ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.
קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.
הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.
ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.
ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: 80% - 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט לתאריכים 29-1/10/19 שבהם העירייה סגורה) לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 3.10.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תכנית יתד - התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון. עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון יהיה הגורם המקצועי המוביל את נושא העבודה עם צעירים במצבי סיכון ברשות. התפקיד כולל ליווי פרטני של צעירים וצעירות במצבי סיכון ותכלול העבודה היישובית עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ולמענם.

תיאור התפקיד ותחומי האחריות:

ליווי פרטני של צעירים/ות במצבי סיכון, ובכלל זה:
איתור וישוג.
אינטייק
בנייה משותפת של תכנית פעולה אישית.
סנגור, תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים.
ליווי מתמשך וקבוע.
סיוע בנקודות משבר.

פיתוח המערך היישובי והעבודה המערכתית עם צעירים/ות במצבי סיכון ביישוב:
העלאת המודעות לנושא הצעירים בכלל וצעירים וצעירות במצבי סיכון בפרט.
תכלול המערך היישובי ופיתוח מכלול המענים והשירותים למען צעירים וצעירות במצבי סיכון.
גיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים לצעירים וצעירות במצבי סיכון.
הובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים וצעירות במצבי סיכון.

היקף משרה: 75%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.9.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מנהלת אופק מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד מנהל/ת הנכסים של החברה, להגיש את מועמדותם בהצעה בכתב, לפי הכללים שיפורטו להלן:

תיאור התפקיד:
ניהול נכסי החברה.
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות האגף.
פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה באגף.
ניהול אחזקת נכסי החברה.
אחריות לליווי זכיינים בתהליך כניסה לנכס של החברה לרבות בקרה על קבלת כל האישורים הנדרשים.
טיפול ברישיונות מתאימים לכל נכס.
מעקב ובקרה על כוח האדם בנכסים אותם מפעילה החברה.
מעקב אחרי הסכמי קבלנים וזכיינים של החברה בנכסי החברה.

היקף משרה: 100%

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום 03.10.2019 בשעה 15:00.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

לחצו כאן - טופס הגשת מועמדות ושאלון למועמד

לחצו כאן – נוהל איתור מנהל/ת נכסים
מנהלת אופק מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד מנהל הכספים של החברה, להגיש את מועמדותם בהצעה בכתב, לפי הכללים שיפורטו להלן:

תיאור התפקיד:
אחריות להכנה וניהול התקציב של מנהלת אופק בע"מ.
אחריות לקביעת ויישום נהלי עבודה בתחום הכספי.
אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של החברה בספרים הראשיים/רישום וניהול ספרי העזר והתאמתם לספר הראשי.
אחריות לניהול גביה.
אחריות להנה"ח החברה.
הכנת דו"חות כספיים תקופתיים לרבות הכנת דו"חות לדירקטוריון.
אחריות להכנת תזרים מזומנים של החברה.
בקרה תקציבית לפרויקטים של החברה.
אחריות דיווח לרשויות המס.
עבודה מול גורמים רלוונטיים ברשות המקומית וברשויות המס.

היקף משרה: 100% משרה

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום 03.10.2019 בשעה 15:00.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

לחצו כאן - טופס הגשת מועמדות ושאלון למועמד

לחצו כאן – נוהל איתור מנהל/ת כספים

פסטיבל הקרקס בחוה"מ סוכות

דרושים/ות לעבודה בפסטיבל הקרקס הבינלאומי מודיעין מכבים רעות

נערים/ות מגיל 16 ומעלה לעבודת עוזרי הפקה וסדרנות

לפרטים נוספים יש לפנות לנועם במייל noam@jackybachar.com

יחידת קידום נוער במודיעין מכבים רעות

דרוש/ה מורה למתמטיקה לבגרות 3 ו-4 יחידות.

מורה בעל יכולת עם נוער נושר.

מעסיק: החברה למתנסים

לפרטים אלנה - מנהלת השכלה 055-6640139, 08-6349696
elena_s@modiin.muni.il

מועדון הכדורגל עירוני מודיעין

דרוש/ה איש/אשת משק ואחזקה לקבוצת הבוגרים

עבודה 4 ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים.

התפקיד כולל שרות לספורטאים ולצרכיהם

לפרטים: 052-6040185 (אילן)

עמותת סחלבים

דרוש/ה סייעת למשרה משולבת מלאה

בין השעות 8:00 – 17:00

המשרה כוללת עבודה בשעות הבוקר עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
והמשך עבודה במסגרות הצהרונים בעיר.

שכר גבוה למתאימים/ות
הסעות מערים סמוכות

לפרטים אירית אהרון 0507427897
רונית עיני 0505377796

עמותת ''פוש''

דרושים/ות מתנדבים/ות לעמותת ''פוש''

לשיעורי עזר לתלמידים בבתי הספר במודיעין מכבים רעות
מיסודי ועד תיכון, בהכנת שיעורי בית ובהבנת חומר הלימוד.

"פוש" עמותה התנדבותית, מעניקה שיעורי עזר ללא תשלום
לתלמידים הזקוקים לעזרה בלימודים ופועלת לקידום ושיפור סיכוייהם לסיים את בית הספר בהצלחה.

בזכותכם הם יכולים להצליח!

יש לכם שעה וחצי פנויות בשבוע? התקשרו אלינו
רכזת מתנדבים במודיעין, שושי כהן 050-6282356 או במייל shoshycoh@gmail.com

מינהל החינוך

דרושים מידית סטודנטים/יות

לפרויקט תגבור לימודי לתלמידים ביסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון.

שעות העבודה גמישות.
קורות חיים יש להעביר לאירית רוזן
במייל: irit_ro@modiin.muni.il
בפקס: 08-9707510
לפרטים נוספים טלפון: 08-9268021

המרכז לחינוך סייבר

תכנית cyberGirlz club היא תכנית העוסקת בהדרכת נערות מצטיינות (י'-י"ב)
בתחומי המחשבים והסייבר על מנת לקדמן בתחום הטכנולוגי ולשלבן בשירות צבאי טכנולוגי.

אנו מחפשים מדריכים/ות ועוזרי/ות הוראה לליווי קבוצות הלימוד במודיעין מכבים רעות.
התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית, ליווי וחניכת קבוצת הלימוד בשעות אחה"צ במהלך שנת הלימודים.

המשרות בהיקף עבודה של 5-10 שעות שבועיות (תלוי במשרה) המשלבות עבודה פרונטלית בכיתה ועבודה מהבית.
דרוש ידע בתכנות ו/או ברשתות.

המשרות מיועדות לסטודנטים ו/או כתוספת משרה לעובדים/ות מעולם ההיי-טק עם תחושת שליחות ורצון לקחת חלק בשינוי חברתי.

תינתן הכשרה מקצועית לכל התפקידים.
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד

*העסקה באמצעות המרכז לחינוך סייבר

לפרטים נוספים – לחצו כאן על הקישור לתוכנית הסייבר

קו"ח יש לשלוח למייל Jobs@cyber.org.il

עמותת ''ידיד לחינוך''

יצאתם לגמלאות? ברוכים הבאים!

כדאי לכם להשקיע את זמנכם במשהו שיעשה טוב לעצמכם ולאחר,
מוזמנים להתנדב בידיד לחינוך מודיעין מכבים רעות.

כל מה שדרוש הוא רצון ולב ענק, בואו לעצב את הדור הבא.

מתנדבים למען ילדי העיר!

לפרטים: 052-6040515

האגף לשירותים חברתיים

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).
סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.
סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).
סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.
סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה
מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.
בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').
בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.
מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים תש"ף דרושים/ות סייעים/ות

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 6226771 – 08

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00
בת חן batchen_m@modiin.muni.il
זיו ziv_c@modiin.muni.il


פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
הסעות מיישובי הסביבה

קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים 08-9727156 שלוחה 0

רונית 050-5377796

אירית 050-7427897

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000