דרושים

12/11/2019 י"ד חשון תש"פ
מכרז פנימי/פומבי 2019 / 159

עו''ס – פקיד/ת סעד לחוק הנוער

תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.
סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.
עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים ע"פ חוק.
הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

היקף משרה: 75% משרה- ס.ת - 841100110

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה , בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.

בדיקה ידנית/מקוונת של תוכניות הנדסיות להקמת מבנים חדשים ו/או להרחבת דיור או לשינוי
בתכניות הנדסיות של מבנים ברשות המקומית.
בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים טכניים
שהוגשו והתאמתם לתיק המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה.
הוצאת מכתבי דרישה המפרטים את הנדרש לתיקון הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.
וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ
לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.
פרסום הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום מחדש
במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.
מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנון ובנייה.
סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה והעברתם לאישור מהנדס הרשות.
בדיקה והתאמה מלאה בין התשריטים, על פי האישורים הסופיים.
הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
בדיקת תנאים לעריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום.
הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים, בדיקתם והגשתם לממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:

אחראי על יישום המדיניות העירונית למניעת מצבי סיכון בקרב בני נוער.
ריכוז והפעלה של תכניות חינוכיות למניעת מצבי סיכון בקרב בני נוער.
שותף בגיבוש מדיניות הפעולה העירונית בנוגע למניעת מצבי סיכון ותכניות טיפול.
ניהול בית קפה בלתי פורמאלי חינוכי – ייעוצי לבני נוער במצבי סיכון.
ניתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה, בהתאם להנחיות הרשות ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
אחריות על ריכוז, ייעוץ והכוונה לנוער להט"ב.
הדרכה והנחייה, אישית וקבוצתית, של תכניות מקצועיות לבני נוער במצבי סיכון.
מפעיל תוכניות התערבות ומבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות ההתערבות בהתאם ליעדים.
מתן מענה מקצועי, הכשה והדרכה, בתחומי נוער בסיכון לעובדי הנוער ברשות.
אחריות לניהול, הנחייה מקצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי התחום.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%.
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 156/2019

רכז/ת פרויקטים בתחום הצעירים

תיאור התפקיד:
ריכוז, תיאום והפעלה של פעילויות ופרויקטים לצעירים (18-35) במסגרת מרכז הצעירים העירוני 'יודה' בתחומי – פנאי, תרבות, תעסוקה, השכלה, יזמות, מעורבות חברתית.
שותפות בצוות המפתח סל מענים עירוני לקהל היעד.
יוזם, מתכנן, מפיק, מארגן ומתפעל אירועי פעילויות שוטפות ואירועי תרבות לצעירי העיר.
ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיית היעד.
קידום ועידוד יוזמות מקומיות.
יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
הובלת קבוצות מנהיגות צעירות בתחום האחריות.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%.
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 154/2019

מזכיר/ת אגף חברה נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת האגף והרשות, לפי הנחיות מנהל/ת האגף.
ניהול והקלדה של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור.
ניהול לוח זמנים ופגישות ממונה.
אחריות על הזנת דרישות רכש והתקשרויות בהתאם להנחיות הרשות.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 80%.
ייתכנו שינויים בשעות העבודה, לאורך היום, בהתאם לצורכי המערכת

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
ריכוז, תיאום והפעלה של מועדון מוזיקה חברתי, בלתי פורמאלי לבני נוער.
אוסף ומרכז מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור צרכים ופועל על פיו.
יוזם, מתכנן, מפיק, מארגן ומתפעל אירועי תרבות ומוזיקה לבני נוער בהתאם לצרכים שאותרו.
יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
מלווה הרכבים מוסיקליים של בני נוער וצעירים.
הובלת קבוצות מנהיגות נוער בתחום האחריות.
אחריות לניהול, הנחייה מקצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי מועדון המוזיקה.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
ריכוז והפעלה של תכניות לפיתוח מנהיגות צעירה ברשות.
שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של מנהיגות הנוער ברשות.
אחראי על פיתוח שותפויות בתחומי המנהיגות בחינוך הבלתי פורמאלי ברמה הבין-מגזרית ברשות.
הפעלה והטמעה של תכניות ארציות ומקומיות לפיתוח מנהיגות נוער בהתאם למדיניות הרשות.
ניתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה, בהתאם להנחיות הרשות ומנהל חברה ונוער
במשרד החינוך.
הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחום מנהיגות הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי.
נושא באחריות כוללת על הקמה והפעלה של "מועצת תלמידים ונוער רשותית" בתהליך חינוכי, קשר עם
מועצות התלמידים בבתי הספר העל תיכוניים וקשר רציף עם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
אחריות לניהול, הנחייה מקצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי התחום.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: %100
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3
עותקים)
, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל
ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1 , מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא
תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00 .


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לטופס המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 151/2019

רכז/ת נוער בתחום ההתנדבות

תיאור התפקיד:
מקיים מערכת קשרים עם ארגונים, קבוצות ומוסדות וולונטריים מקומיים.
מזהה וממפה תפקידים למתנדבים ברשות.
ריכוז, תיאום והפעלה של פעילויות התנדבות לנוער בשעות אחה"צ.
אוסף ומרכז מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור צרכים ופועל על פיו.
אחראי לגיוס ולמיון מתנדבים באופן עצמאי.
משבץ ומגדיר תפקידים לבני נוער מתנדבים שגויסו על ידו.
יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
הובלת קבוצות התנדבות נוער.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 50%
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3
עותקים)
, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל
ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1 , מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא
תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 150/2019

מנהל/ת מחלקת הנוער

תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית.
קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית.
ניתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה, בהתאם להנחיות הרשות ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של המדיניות בתחומי האחריות של המחלקה.
פיתוח ויישום קשרי עבודה פנים וחוץ ארגוניים.
אחריות לניהול, הנחייה מקצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי המחלקה, ניהול, בקרה ומעקב על פעולות המחלקה, גיבוש הנחיות, נהלים ושיטות עבודה, יישום.
אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ונוער ברשות.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
ריכוז, תיאום והפעלה של פעילויות פנאי ותרבות בלתי פורמאליות לבני נוער בשעות אחה"צ ובסופי שבוע.
אוסף ומרכז מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור צרכים ופועל על פיו.
יוזם, מתכנן, מפיק, מארגן ומתפעל אירועי תרבות לבני נוער בהתאם לצרכים שאותרו.
אחראי על הפעלת מתחמי הנוער השונים ברשות לאורך השבוע ובסופי שבוע.
אחראי על תכנון, הפקה ותפעול של תכניות הפנאי המרוכזות לנוער בחגים, חופשים וקיץ.
יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
הובלת קבוצות נוער בתחום האחריות.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 148/2019

מדריך/ה לנוער דתי

תיאור התפקיד:
ריכוז, תיאום והפעלה של תכניות פנאי עירוניות עבור בני נוער עם אוריינטציה מסורתית / דתית.
אוסף ומרכז מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור צרכים ופועל על פיו.
יוזם, מתכנן, מפיק, מארגן ומתפעל אירועי פנאי ערכיים לבני נוער בתחום אחריותו.
אחראי על הפעלת מתחם הנוער לקהל היעד לאורך השבוע ובימי שישי בערב.
יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
הובלת קבוצות נוער בתחום האחריות.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 50%.
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב.
לפחות אחת לשבועיים - ימי שישי ערב .

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
מתכלל ומפקח ברמה העירונית על מערך הפעילות של תנועות הנוער וארגוני הנוער.
משמש כאיש קשר בין תנועות וארגוני הנוער לבין הרשות המקומית.
דואג לשילוב תנועות וארגוני הנוער בפעולות רשותיות.
מתאם ומקשר בין מנהלי בתי הספר ברשות לבין תנועות וארגוני הנוער.
מפעיל פורום רכזי תנועות וארגוני נוער רשותי לצורך תיאום הפעילויות השונות
מהווה כתובת ברורה לרכזי התנועות והארגונים ומסייע להם בפעילויות השנתיות השוטפות.
מקיים קשר רצוף עם הפעילות בשטח, מסייר ונוכח אישית במקומות הפעילות.
הפקה ותפעול של אירועים, סמינרים ופרויקטים שנתיים לתנועות הנוער וארגוני הנוער.
עבודה מול שותפים ברשות ומחוצה לה.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%.
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 146/2019

רכז/ת תחום התנדבות נוער רשותי

תיאור התפקיד:
אחראי על יישום המדיניות להעמקה והרחבה של ההתנדבות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.
אחראי על תכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'.
אחראי על פיתוח והרחבת מערך ההתנדבות, תוך יצירת קשרי עבודה פנים וחוץ ארגוניים.
מקיים מערכת קשרים עם הארגונים, הקבוצות והמוסדות הוולונטריים המקומיים.
ניתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה, בהתאם להנחיות הרשות ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחום ההתנדבות בחינוך הבלתי פורמאלי.
אחריות לניהול, הנחייה מקצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי התחום.
ליווי והכשרת ארגונים הקולטים נוער מתנדב.
פועל במסגרת ועדת מל"ח הרשותית.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 145/2019

רכז/ת הכנה לשירות משמעותי

הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות לאומי / אזרחי

תיאור התפקיד:
ריכוז ותכלול כלל הפעילויות במסגרות השונות בנושא הכנה לשירות משמעותי.
שותפות בצוות פיתוח סל מענים עירוני וגיבוש מדדי התפוקה הרצויים ותכנית הפעולה להשגתם.
בניית מנגנוני שיתופי פעולה בין כל השותפים – מסגרות בית ספריות, מסגרות חינוך בלתי פורמאלי, צה"ל, מסגרות שירות לאומי, מסגרות שירות אזרחי, מכינות קדם צבאיות, שנות שירות.
ריכוז וועדת ההיגוי העירונית בנושא שירות משמעותי.
ריכוז כלל התכניות המוסדיות להכנה לשירות משמעותי במסגרות החוץ בית ספריות.
ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיות היעד ואוכלוסיות ייחודיות – עולים חדשים, נוער במצבי סיכון, נערות דתיות.
ניהול מרכז מידע וייעוץ למלשבי"ם (מועמדים לשירות ביטחון), מתנדבים והוריהם.
איתור וטיפול במלשבי"ם שלא השלימו תהליכים בלשכת הגיוס.
איסוף מידע וביצוע אירועים מותאמים לקהל היעד.
עבודה מול שותפים ברשות ומחוצה לה.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 50%
לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 143/2019

מדריך/ה נוער במתחם 'הקפה'

תיאור התפקיד:
רכז לנוער במרכז עירוני בלתי פורמאלי, ייעוצי, הפועל בשעות אחה"צ והערב.
מתן מענה, ייעוץ, הכוונה ותמיכה לבני נוער במצבי סיכון משתנים.
ריכוז מלא של ערבי פעילות במתחם 'הקפה'.
ליווי סדנאות מקצועיות, קיום שיחות אישיות ותפעול אירועים במתחם.
אוסף ומרכז מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור צרכים ופועל על פיו.
יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
הדרכת בני נוער בקבוצות במתחם.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 50%.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
מענה לוגיסטי ותפעולי לכל מחלקות האגף ולאגף תרבות ואירועים.
שמירה על תחזוקה נאותה של מבני האגף.
ביצוע סיורים קבועים במבני האגף לאיתור ליקויים ווידוא הטיפול בהם מול המחלקות הרלוונטיות.
אחריות על ציוד וניהול מלאי ציוד באגף.
סידור וניהול מחסני האגף – מעקב אחר מלאי והזמנת ציוד מול המחסן הראשי ברשות.
אחריות לוגיסטית על אירועי האגפים – הקמות וסדר במקום האירוע.
לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
ניהול מחלקת רישוי בנייה

תחומי אחריות:
טיפול כולל בהכנת הבקשות לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
טיפול כולל בהוצאת היתריי בנייה.
אחריות מקצועית / מנהלית על צוות עובדי המחלקה
ניהול ארכיב הועדה לתכנון ובניה
ניהול מיידען הוועדה לתכנון ובנייה.

היקף משרה: 100%

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחץ כאן לטופס מועמד

לחץ כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי / פומבי 138/2019

מנהל/ת מחלקת תכנון – אגף הנדסה

תיאור התפקיד:
ניהול מחלקת תכנון באגף ההנדסה.

פירוט הביצועיים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:
ניהול מחלקת התכנון וקידום תכניות בהתאם לצרכי העיר
קבלת קהל ומענה לפניות
מתן חוו"ד מקצועית בפורומים שונים

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 2019 / 136

מנהל/ת מחלקת אבטחת מוסדות חינוך

תיאור התפקיד:
ייעוד: גיבוש. התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום אבטחת מוסדות חינוך. שמירה על המוכנות והיערכות מוסדות החינוך בנושאי ביטחון ובטיחות בשיגרה ובחירום, הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום ואחריות על קיום סדרי הביטחון.

תחומי אחריות:
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום אבטחת מוסדות החינוך בעיר.
הכנת תוכנית עבודה שנתית לקב"טי מוסדות החינוך.
לוודא קיום סדרי הביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום במוסדות החינוך.
פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה ועמידה ביעדים בהתאם לתוכנית העבודה.
פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסדות החינוך.
ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים.
ביצוע ביקורות ותרגילי אבטחה למערך האבטחה במוסדות החינוך.
אחריות על אבטחת פעילות בלתי שיגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
ניהול וביצוע הכשרות לקב"טי מוסדות החינוך ולבעלי תפקידים בבתי הספר בתחום הביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום במוסדות החינוך.
ניהול צוות העובדים במחלקה, הנחייתם והפעלתם לביצוע המשימות.
אחריות על ביצוע משימות שיועלו ויוגדרו במסגרת היערכות הרשות המקומית לשעת חירום.
עבודה שוטפת מול חברת האבטחה בעיר.
כל מטלה נוספת שתוגדר ע"י מנהל אגף ביטחון ושירותי חירום.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת ברשות, להבטחת שימוש מיטבי במערכות בהתאם לנהלי הרשות ומדיניותה.

תחומי אחריות:
תמיכה במשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.
תפעול ותחזוקה של מערכות המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 131/2019

עו''ס לטיפול במשפחות

תיאור התפקיד:
מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה
למוסדות ושירותים רלבנטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
פועל בהתאם למדיניות המשרד והאגף לשירותים חברתיים.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י המנהל הישיר.

היקף משרה: 80%

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.11.2019 בשעה – 12:00


לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/חיצוני 08/19

מינהלן/ית למחלקת הצהרונים

עמותת סחלבים

תיאור התפקיד:
טיפול בנושא המנהלה במחלקת הצהרונים והקייטנות.

פירוט התפקיד:
אחריות מקצועית על קליטת עובדים חדשים.
הכנת וטיפול שוטף בדוחות נוכחות העובדים.
ניהול דוחות וטבלאות שליטה: מעקב חופשות, מחלה, ימי קייטנה ועוד.
אחריות על הסעות עובדים כולל זמינות מלאה בשעות ההסעות.
עבודה שוטפת מול ספקים הכוללת ביצוע הזמנות, טיפול בתקלות , בקרה ואישורי חשבוניות.
טיפול בפניות עובדים בנושאים מנהליים.
עבודה בממשק מול מחלקת שכר.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י המנהל הישיר

*מתאים לנשים וגברים כאחד
יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בסחלבים (רח` עמק האלה מול בית מס` 13) – קומת כניסה. בימים א-ה` בין השעות 08:30-15:00

מועד אחרון להגשת מועמדות: 24/11/19 בשעה 12:00

טלפון לבירורים: ענבל זרקון 050-5820281

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

אולפנת אורות מודיעין

דרושים/ות סייעות לכיתת חינוך מיוחד בתיכון וסייעת אישית

דרוש/ה מורה למתמטיקה משרה מלאה/חלקית

קורות חיים יש לשלוח למייל roshulpena@orotmodiin.co.il

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות סטודנט/ית אחראי/ת לעבודה בסופי שבוע

בסביבה כייפית ומלאת עניין

קו"ח יש לשלוח למייל menuim@shows.org.il

מרכז הספורט העירוני

דרושים/ות מדריכים ומדריכות חדר כושר

בעלי/ות תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.

עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וחגים.

*עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.
תחילת עבודה: מידית.

קו"ח יש לשלוח למייל eli@minhelet.com

בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב מודיעין

דרושים/ות אנשי ונשות צוות לצהרון

קו"ח והמלצות יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

מתחם הזולה במודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מדריכים/ות חדשים

קצת על התפקיד:
הדרכה ושיח עם בני נוער במתחם הזולה בימי שישי בערב (22:00 – 02:00)
איתור התנהגויות סיכוניות ושיח אישי.
הכשרות תקופתיות.

התפקיד מלווה באופן שוטף על ידי הרשות לביטחון קהילתי בעיריית מודיעין מכבים רעות.

דרישות וכישורים:
ניסיון בתחום החינוך. יתרון לניסיון בעבודה עם נוער בסיכון
יכולת שיח ותקשורת טובות
ראיה חינוכית
יתרון לסטודנטים לחינוך או עבודה סוציאלית
גילאי 24 ומעלה

המשרה יכולה להתאים גם לסטודנטים.
שכר שעתי

קורות חיים יש לשלוח למייל Limor_s@modiin.muni.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללימור 050-8433027

יחידת קידום נוער במודיעין מכבים רעות

דרוש/ה מורה למתמטיקה לבגרות 3 ו-4 יחידות.

מורה בעל יכולת עם נוער נושר.

מעסיק: החברה למתנסים

לפרטים אלנה - מנהלת השכלה 055-6640139, 08-6349696
elena_s@modiin.muni.il

מועדון הכדורגל עירוני מודיעין

דרוש/ה איש/אשת משק ואחזקה לקבוצת הבוגרים

עבודה 4 ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים.

התפקיד כולל שרות לספורטאים ולצרכיהם

לפרטים: 052-6040185 (אילן)

עמותת סחלבים

דרוש/ה סייעת למשרה משולבת מלאה

בין השעות 8:00 – 17:00

המשרה כוללת עבודה בשעות הבוקר עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
והמשך עבודה במסגרות הצהרונים בעיר.

שכר גבוה למתאימים/ות
הסעות מערים סמוכות

לפרטים אירית אהרון 0507427897
רונית עיני 0505377796

עמותת ''פוש''

דרושים/ות מתנדבים/ות לעמותת ''פוש''

לשיעורי עזר לתלמידים בבתי הספר במודיעין מכבים רעות
מיסודי ועד תיכון, בהכנת שיעורי בית ובהבנת חומר הלימוד.

"פוש" עמותה התנדבותית, מעניקה שיעורי עזר ללא תשלום
לתלמידים הזקוקים לעזרה בלימודים ופועלת לקידום ושיפור סיכוייהם לסיים את בית הספר בהצלחה.

בזכותכם הם יכולים להצליח!

יש לכם שעה וחצי פנויות בשבוע? התקשרו אלינו
רכזת מתנדבים במודיעין, שושי כהן 050-6282356 או במייל shoshycoh@gmail.com

מינהל החינוך

דרושים מידית סטודנטים/יות

לפרויקט תגבור לימודי לתלמידים ביסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון.

שעות העבודה גמישות.
קורות חיים יש להעביר לאירית רוזן
במייל: irit_ro@modiin.muni.il
בפקס: 08-9707510
לפרטים נוספים טלפון: 08-9268021

המרכז לחינוך סייבר

תכנית cyberGirlz club היא תכנית העוסקת בהדרכת נערות מצטיינות (י'-י"ב)
בתחומי המחשבים והסייבר על מנת לקדמן בתחום הטכנולוגי ולשלבן בשירות צבאי טכנולוגי.

אנו מחפשים מדריכים/ות ועוזרי/ות הוראה לליווי קבוצות הלימוד במודיעין מכבים רעות.
התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית, ליווי וחניכת קבוצת הלימוד בשעות אחה"צ במהלך שנת הלימודים.

המשרות בהיקף עבודה של 5-10 שעות שבועיות (תלוי במשרה) המשלבות עבודה פרונטלית בכיתה ועבודה מהבית.
דרוש ידע בתכנות ו/או ברשתות.

המשרות מיועדות לסטודנטים ו/או כתוספת משרה לעובדים/ות מעולם ההיי-טק עם תחושת שליחות ורצון לקחת חלק בשינוי חברתי.

תינתן הכשרה מקצועית לכל התפקידים.
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד

*העסקה באמצעות המרכז לחינוך סייבר

לפרטים נוספים – לחצו כאן על הקישור לתוכנית הסייבר

קו"ח יש לשלוח למייל Jobs@cyber.org.il

עמותת ''ידיד לחינוך''

יצאתם לגמלאות? ברוכים הבאים!

כדאי לכם להשקיע את זמנכם במשהו שיעשה טוב לעצמכם ולאחר,
מוזמנים להתנדב בידיד לחינוך מודיעין מכבים רעות.

כל מה שדרוש הוא רצון ולב ענק, בואו לעצב את הדור הבא.

מתנדבים למען ילדי העיר!

לפרטים: 052-6040515

האגף לשירותים חברתיים

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).
סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.
סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).
סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.
סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה
מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.
בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').
בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.
מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים תש"ף דרושים/ות סייעים/ות

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 6226771 – 08

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00
בת חן batchen_m@modiin.muni.il
זיו ziv_c@modiin.muni.il


פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
הסעות מיישובי הסביבה

קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים 08-9727156 שלוחה 0

רונית 050-5377796

אירית 050-7427897

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000