מכרזים

17/06/2021 ז' תמוז תשפ"א

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 11/21 - להשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 20.6.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות וסיור יתקיימו ביום 27.6.21 בשעה 10:00, בחדר ישיבות ראש העיר ברח' תלתן 1 בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 27.6.21 בשעה 23:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 4.7.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 12/21 - להשכרת מבנים בעיר

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 20.6.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות וסיור יתקיימו ביום 27.6.21 בשעה 10:30, בחדר ישיבות ראש העיר ברח' תלתן 1 בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 27.6.21 בשעה 23:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 4.7.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 8/21 - להפעלת צהרונים בעיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להפעלת צהרונים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 13.6.21 תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 17.6.21 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 27.6.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות. הגעה לעירייה לצורך הגשת ההצעה בתיאום מראש בלבד.

שימת לב המציעים כי העירייה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז על פי שיקול דעתה.

הודעה על דחיית המועד האחרון תובא תפורסם באתר האינטרנט של העירייה וחובה על המעוניינים להשתתף במכרז לעקוב אחר בפרסומים בנושא מכרז זה באתר האינטרנט של העירייה עד לגמר המועד האחרון להגשת הצעות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

קול קורא להגשת הצעות לפינוי גניזה לקבורה ממתקני הגניזה שבתחומי העיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מעוניינת להתקשר עם גוף לצורך קבלת שירותי איסוף, אריזה, מיון, הובלה וקבורה של גניזה ממתקני גניזה המשמשים אכסניה לשמירת (וגניזת) חפצים ותשמישי קדושה, לרבות ספרי קודש וכתבים, שיצאו מכלל שימוש, ושאסור להשתמש בהם לצרכי חולין או להשליכם לאשפה, מפאת קדושתם וכן דגלי ישראל, שבתחומי העיר מודיעין מכבים רעות.

מטרת פינוי מתקני הגניזה הנה הבאתה של הגניזה לקבורה בהתאם להלכה היהודית תוך שמירה על חזות פני העיר, ניקיון וסדר במרחב הציבורי ושמירת איכות הסביבה.

המציעים מוזמנים להגיש הצעות בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים במסמכי הקול קורא – לחצו כאן לנוסח המלא של הקול קורא.

מועד אחרון להגשת הצעות לא יאוחר מיום 20.6.2021 בשעה 12:00 לידי מירב פיניאן בכתובת רח' ציפורנית 3 מודיעין מכבים רעות או בדוא"ל merav_p@modiin.muni.il . הצעה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב עד ליום 3.6.2021 שעה 10:00.

הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 05/2021

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ


הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 05/2021
לביצוע מתחם טיפוס בעיר מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מכרז זה מבוטל עד להודעה חדשה.
ככל ויפורסם מכרז חדש, תצא הודעה מסודרת.

רון ברזני - מנכ"ל
מנהלת אופק

בקשה לקבלת הצעות – R.F.P מס' 01/2021

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לקיום חוגים/פעילויות במתקנים/חדרים/חדרי סטודיו/אולם הספורט במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות לשם קיום פעילויות החל מספטמבר 2021 ועד יוני 2022.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו ואישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ניתן לקבל את מסמכי הפניה במשרדי מנהלת אופק החל מיום א' 16/05/2021 ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס אחת בעיר מודיעין מכבים רעות, כמו כן חוברת הפניה תהיה באתר של מנהלת אופק בכתובת: http://www.minhelet.com

ישיבת הבהרות תיערך ביום ג' 01/06/2021 בשעה 13:00 במשרדי החברה בכתובת שלעיל.

ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות רק אדם פרטי אחד או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה.

על המעוניינים להגיש הצעתם לא יאוחר מיום ב' 21/06/2021 בשעה 12:00.

לצפייה בנוסח המלא של בקשה לקבלת הצעות – לחצו כאן

בקשה לקבלת הצעות – R.F.P מס' 02/2021

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לקיום חוגים/פעילויות במתקנים/חדרים/חדרי סטודיו בפארק נופש וספורט בעיר מודיעין מכבים רעות לשם קיום פעילויות החל מספטמבר 2021 ועד יוני 2022.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו ואישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ניתן לקבל את מסמכי הפניה במשרדי מנהלת אופק החל מיום א' 16/05/2021 ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס אחת בעיר מודיעין מכבים רעות, כמו כן חוברת הפניה תהיה באתר של מנהלת אופק בכתובת: http://www.minhelet.com

ישיבת הבהרות תיערך ביום ג' 01/06/2021 בשעה 13:00 במשרדי החברה בכתובת שלעיל.

ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות רק אדם פרטי אחד או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה.

על המעוניינים להגיש הצעתם לא יאוחר מיום ב' 21/06/2021 בשעה 12:00.

לצפייה בנוסח המלא של בקשה לקבלת הצעות – לחצו כאן

בקשה לקבלת הצעות – R.F.P מס' 03/2021

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת מערכת שליטה ובקרה אשר תהווה יחידת שליטה/תחנת הפעלה קרקעית המטפלת בהטסתם הבטוחה של רחפנים (כלי טייס בלתי מאוישים) בתווך האווירי העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות ושירותי השכרת רחפנים מתקדמים.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו ואישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ניתן לקבל את מסמכי הפניה במשרדי מנהלת אופק החל מיום א' 16/05/2021 ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס אחת בעיר מודיעין מכבים רעות, כמו כן חוברת הפניה תהיה באתר של מנהלת אופק בכתובת: http://www.minhelet.com

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' 31/05/2021 בשעה 14:00 במשרדי החברה בכתובת שלעיל.

ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה.

רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות רק אדם פרטי אחד או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה.

על המעוניינים להגיש הצעתם לא יאוחר מיום ב' 21/06/2021 בשעה 12:00.

לצפייה בנוסח המלא של הבקשה לקבלת הצעות – לחצו כאן

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד