מכרזים

27/05/2020 ד' סיון תש"פ

חשוב לדעת

אין קבלת קהל

    תושבים יקרים!
    בשל התפרצות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדים.
    כל שאלה בנוגע למכרזי העירייה יש להפנות לכתובת המייל kinneret@modiin.muni.il

    יודגש כי בתקופה זו לא יישלחו הודעות הבהרה כתובות וכלל ההבהרות והעדכונים יפורסמו רק באתר העירייה.
    על המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר.

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 6/20 להפעלת מרכז יום לקשישים תשושים

בנוסח הפרסום חלו שינויים ועדכונים עקב נגיף הקורונה, נא שימו לב:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו).
לאור המצב המיוחד ונגיף הקורונה - את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית בלבד במספרי הטלפון הבאים: 08-9726031 (אלה) או 08-9394668 (הדס).

לאור נגיף הקורונה – חובת ישיבת ההבהרות במכרז זה – בטלה.
על המעוניינים להשתתף בהליך זה לעקוב אחר הפרסומים באתר מעת לעת - עד למועד האחרון להגשת הצעות.

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת kinneret@modiin.muni.il, וזאת עד לא יאוחר מיום 23.4.2020 בשעה 12:00.

בהתאם להחלטת העירייה מיום 25.5.20 –
מציעים המעוניינים בכך מוזמנים להגיע לסיור במבנה.
להשתתפות בסיור יש להתייצב ברח' נחל הירקון 9 במודיעין מכבים רעות, ביום 11.6.20 בשעה 13:00.
הסיור אינו חובה ואינו מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.

המועד האחרון להגשת הצעות הוארך, והצעות יוגשו עד לא יאוחר מיום 25.6.20 בשעה 12:00, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

על המעוניינים להשתתף בהליך זה לעקוב אחר הפרסומים באתר מעת לעת - עד למועד האחרון להגשת הצעות.
לאור נגיף הקורונה, יש לתאם את מועד ההגעה לעירייה בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il .

למסמכי המכרז המלאים

הודעה על דחיית מועד הגשה.

מענה לשאלות הבהרה מכרז 6/20

תשריטים, נספח ד' למענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 8/20

להפעלת מעון יום ומרכז תעסוקה רב נכותי במבנה שברחוב לאה אמנו בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

סיור מציעים יתקיים ביום 10.6.2020 בשעה 12:30 – נפגשים ברחוב לאה אימנו 5 במודיעין.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בסיור כאמור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 14.6.2020 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 5.7.2020 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 9/20

לאספקה, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה (AC) לרכב חשמלי ברחובות ובחניונים ציבוריים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ביום 20.5.20 בשעה 12:30 תתקיים ישיבת הבהרות באמצעות zoom. הישיבה אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.
מציעים המעוניינים להשתתף בפגישה יודיעו על כך לעירייה באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז, עד לא יאוחר מיום 19.5.20 בשעה 12:00.

מציעים המעוניינים להעלות שאלות בקשר עם המכרז, יישלחו שאלותיהם בכתב לפי המפורט להלן:
המציעים רשאים עד לא יאוחר מיום 21.5.20 עד השעה 16:00 בלבד להפנות לעירייה באמצעות דוא"ל miri_k@modiin.muni.il וגם kinneret@modiin.muni.il שאלות הבהרה בכתב. יובהר כי חובה על מציעים לאשר את דבר קבלת השאלות בעירייה באמצעות דוא"ל חוזר.
בפנייה זו מוזמנים המציעים להעלות את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם.
על המציע לציין בפנייתו את שם המכרז ומספרו ואת פרטיו של הפונה (לרבות טלפון, פלאפון, פקס ודוא"ל) לצורך קבלת תשובה. המציעים מתבקשים להגיש שאלות הבהרה באמצעות קובץ WORD בפורמט הטבלה שמצורף בקובץ הבהרה מס' 1:


מועד אחרון להגשת ההצעות: 31.5.20 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הבהרה מס' 1 – הודעה על מועד ואופן הגשת שאלות הבהרה

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.

מכרז פומבי מס' 11/20 לאספקת חומרי אחזקה וציוד

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 18.5.20 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 31.5.20 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הודעה על דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה למכרז 11/20

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.

מכרז פומבי מס' 12/20

לשיפוץ והקמה מחדש של מוקד עירוני-106 בעיר מודיעין מכבים רעות לרבות אספקה והתקנה של מערכות במוקד ושירות תחזוקה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

סיור במוקד יתקיים ביום 25.5.20, בשעה 10:00. עקב הנחיות משרד הבריאות והאיסור על התקהלות – כלל המעוניינים להשתתף במכרז יתכנסו בכניסה לבניין העירייה ברח' תלתן 1,ויוזמנו כל אחד בנפרד להירשם ולראות מוקד העירייה הקיים. יודגש כי מפגש זה נועד לצורך התרשמות מן המוקד בלבד ואינו מיועד להעלאת שאלות או קבלת הבהרות מן העירייה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בסיור כאמור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 26.5.20 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 9.6.20 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

מנהלת אופק

מכרז פומבי מס' 05/2020

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
לביצוע עבודות ניקיון במרכז הספורט העירוני ובפארק נופש וספורט בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לביצוע עבודות ניקיון במרכז הספורט העירוני ובפארק נופש וספורט בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות, החל מיום ג' 26/05/2020 תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.
בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.
משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-08/06/2020 בשעה 12:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-09/06/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-22/06/2020 בשעה 13:00מכרז פומבי מס' 06/2020

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
למתן שירותי אבטחה במרכז הספורט העירוני ובפארק נופש וספורט בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם למתן שירותי אבטחה במרכז הספורט העירוני ובפארק נופש וספורט בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות, החל מיום ג' 26/05/2020 תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.
בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.
משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-08/06/2020 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-09/06/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-22/06/2020 בשעה 13:00

הודעה בדבר דחיית מכרז פומבי מס' 11/2019

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ

אספקה, התקנה, תחזוקה של סככות המתנה רחבות לאוטובוסים, הכוללים ארגזי פרסום ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מסיבות טכניות נדחה המכרז.

על מועד חדש תצא הודעה מסודרת.

מכרז פומבי מס' 03/2020 לרכישת מערכת חניה חכמה

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 03/2020 לרכישת מערכת חניה חכמה לאיתור חניה פנויה למס' חניונים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לרכישת מערכת חניה חכמה לאיתור חניה פנויה למס' חניונים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות, החל מיום ה' 07/05/2020 תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-25/05/2020 בשעה 12:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות.
חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-26/05/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ה' ה-11/06/2020 בשעה 13:00.

לחצו כאן לנוסח המלא והמפורט של מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 04/2020 לאספקת רשת תקשורת אלחוטית

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 04/2020 לאספקת שירותי רשת תקשורת אלחוטית (wi-fi) במרחב הציבורי בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לאספקת שירותי רשת תקשורת אלחוטית (wi-fi) במרחב הציבורי בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות, החל מיום ה' 07/05/2020 תמורת 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-25/05/2020 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' ה-26/05/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ה' ה-11/06/2020 בשעה 13:00.

נספח ה' – מפה מספר 1

נספח ה' – מפה מספר 2

נספח ה' – מפה מספר 3

נספח ה' – מפה מספר 4

נספח ה' – מפה מספר 5

לחצו כאן לנוסח המלא והמפורט של מסמכי המכרז

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד