הנחיות, נהלים וטפסים

19/07/2018 ז' אב תשע"ח

קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהתיק מידעשם המסמךהנחיות להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמיןקישורהנחיות להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות להגשת מפת מדידה להיתר במערכת רישוי זמיןקישורהנחיות להגשת מפת מדידה להיתר במערכת רישוי זמין - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהבקשות להיתרשם המסמךרשימת תיוג להגשת בקשה להיתרקישוררשימת תיוג להגשת בקשה להיתר - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס תצהיר של בעלים אודות בעלי זכויות בנכס (תואם טופס 7)קישורטופס תצהיר של בעלים אודות בעלי זכויות בנכס (תואם טופס 7) - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס החתמת בעלי זכויות להסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניהקישורטופס החתמת בעלי זכויות להסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס החתמת נציגות בית משותף להסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה.קישורטופס החתמת נציגות בית משותף להסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה. - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות וטפסים למסירת הודעות לפי תקנה 36קישורהנחיות וטפסים למסירת הודעות לפי תקנה 36 - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות לפרסום הקלה / שימוש חורגקישורהנחיות לפרסום הקלה / שימוש חורג - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס שמירת זכויות בניה בהתאם לחלק היחסי ברכוש משותףקישורטופס שמירת זכויות בניה בהתאם לחלק היחסי ברכוש משותף - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךדרישות סף לפתיחת בקשה להיתר עבודות עפר -ביסוס -קירות תומכים והתארגנות באתר קישורהנחיות לעריכת בקשה להיתר לעבודות עפר, ביסוס, קירות תומכים, והתארגנות באתר - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךכתב התחייבות היזם טרם אישור תוכניות בקנ''מ 1:250 לעבודות עפר וביסוסקישורכתב התחייבות לעבודות עפר וביסוס - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהודעה על ביצוע \ אי ביצוע בקרת תכן במכון בקרהקישורהודעה על ביצוע \ אי ביצוע בקרת תכן במכון בקרה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות להוספת שטחי אחסנה עליונים (גלריה במסחר)קישורהנחיות להוספת שטחי אחסנה עליונים - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךכתב התחייבות לפירוק מתקן ייצור חשמלקישורכתב התחייבות לפירוק מיתקן ייצור חשמל - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךבקשה להארכת - חידוש היתרקישורבקשה להארכת - חידוש היתר - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס 9 - תצהיר של מתכנן השלדקישורטופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס 15.1 - טופס להגשת חישובים סטטייםקישורטופס 15.1 -טופס להגשת חישובים סטטיים - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהביצוע נטיעות במקרקעי ציבורשם המסמךביצוע נטיעות במקרקעי ציבורקישורביצוע נטיעות במקרקעי ציבור - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהבינוי ופיתוחשם המסמךהנחיות להגשת תכנית בינוי ופיתוח בקנה מידה 1-250קישורהנחיות להגשת בקשות לתכניות בינוי ופיתוח  - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות וטפסים להגשת בקשה לתכנית שינוי בינוי בקנה מידה 1-250קישורהנחיות וטפסים להגשת בקשה לתכנית שינוי בינוי בקנה מידה 1-250  - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות וטפסים למסירת בקשה והודעה לחלוקת זכויות בניה קישורהנחיות וטפסים למסירת הודעה בדבר חלוקת זכויות בניה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהפיתוח ונוףשם המסמךהנחיות להגשת בקשה להקמת שצפ מעבר ציבורי פיתוח נופי בבנייה חדשה קישורהנחיות פיתוח נוף ליזמים בנושא פיתוח שצ
קטגוריהשם המסמךטופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן/ות מוגן/יםקישורטופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן/ות מוגן/ים - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךנספח תנועה ופיתוחקישורנספח תנועה ופיתוח - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהחניית נכהשם המסמךבקשה להצבת תמרור לנכה המוגבל בתנועהקישורבקשה לחניית נכה - קישור לאתר חיצוני
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהשימושים חורגיםשם המסמךקריטריונים להגשת בקשה לשימוש חורג מרפאותקישורקריטריונים להגשת בקשה לשימוש חורג מרפאות - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקריטריונים להגשת בקשה לשימוש חורג פעוטון / צהרוןקישורקריטריונים להגשת בקשה לשימוש חורג פעוטון צהרון - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהאיכות הסביבהשם המסמךהנחיות סביבתיות לתוספות הבנייה – מניעת רעש וזיהום אוויר קישורהנחיות סביבתיות לתוספות הבנייה – מניעת רעש וזיהום אוויר - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךתנאי מסגרת סביבתיים לבקשה להיתר בנייהקישורתנאי מסגרת סביבתיים לבקשה להיתר בנייה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות סביבתיות לתקופת הבנייה - מניעת רעש וזיהום אווירקישורהנחיות סביבתיות לתקופת הבנייה - מניעת רעש וזיהום אוויר - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךהנחיות לתכנון מערך אשפה המופרדת במקור (ראה טפסים מטה)קישור
קטגוריהשם המסמךהנחיות תכנון לחניונים סגורים ותת קרקעיים במגוריםקישורהנחיות תכנון לחניונים סגורים ותת קרקעיים במגורים - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךטופס אישור תברואה כלליקישורטופס אישור תברואה כללי - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהתיאום תשתיותשם המסמךהנחיות תכנון לתוכנית תיאום תשתיות וחתך תשתיותקישורהנחיות תכנון לתוכנית תיאום תשתיות וחתך תשתיות - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהשינויי תב''עשם המסמךהנחיות להגשת בקשה עקרונית טרם הגשת תכנית שינויים תב''עקישורהנחיות להגשת בקשה עקרונית טרם הגשת תכנית שינויים תב''ע - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךקישור
קטגוריהפיקוחשם המסמך|הנחיות לביצוע בניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכהקישור
קטגוריהשם המסמךשלב א: בקשה לאישור תחילת העבודה בבניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכהקישורשלב א- בקשה לאישור תחילת העבודה בבניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךשלב ב: תנאים למהלך הביצוע בבניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה קישורשלב ב. תנאים למהלך הביצוע בבניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמךשלב ג: סיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר לבניה חדשה מגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכהקישורסיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר לבניה חדשה מגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמך|הנחיות לביצוע שצ"פקישור
קטגוריהשם המסמךשלב א: בקשה לאישור תחילת העבודה בהקמת שצ"פקישורשלב א. בקשה לאישור תחילת העבודה בהקמת שצ
קטגוריהשם המסמךשלב ב: תנאים למהלך הביצוע בהקמת שצ"פקישורשלב ב. תנאים למהלך הביצוע בהקמת שצ
קטגוריהשם המסמךשלב ג: סיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר בהקמת שצ"פקישורסיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר בהקמת שצ
קטגוריהשם המסמך|הנחיות לבקשה תחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לחדר טראפו, הגברה ומתקן פוטוולטאיקישור
קטגוריהשם המסמךשלבים הנחיות וטפסים לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לחדר טראפו, הגברה ומתקן פוטוולטאיקישורשלבים א+ג. טפסים לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לחדר טראפו, הגברה ומתקן פוטוולטאי - קישור לקובץ PDF
קטגוריהשם המסמך|הנחיות לבקשה תחילת עבודות, וקבלת תעודת גמר בתוספות בניהקישור
קטגוריהשם המסמךשלבים הנחיות וטפסים לבקשה הנחיות לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לתוספות בניהקישורשלבים א+ג. הנחיות לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לתוספות בניה - קישור לקובץ PDF

טפסי מח' הפיקוח

טפסי הפיקוח יוגשו למח' הפיקוח באגף ההנדסה בשעות קבלת קהל, כשהם מלאים וחתומים במקור.

שם הטופסקישור
שם הטופסטופס בקשה לאישור תחילת עבודותקישורטופס בקשה לאישור תחילת עבודות - קישור לקובץ PDF
שם הטופסהנחיות להגשת תכנית ארגון אתרקישורהנחיות להגשת תכנית ארגון אתר - קישור לקובץ PDF
שם הטופסהנחיות עיצוב ושלט וגידור אתרי בנייהקישורהנחיות עיצוב ושלט וגידור אתרי בנייה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א' - הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצועקישורטופס א - הודעה על מינוי אחראי לביקורת - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א(א) – הודעה על החלפת אחראי לביקורת על הביצועקישורטופס א(א) – הודעה על החלפת אחראי לביקורת על הביצוע - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א'1 - הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבנייןקישורטופס א1 - הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א1(א) – הודעה על החלפת אחראי לביצוע שלד הבנייןקישורטופס א1(א) – הודעה על החלפת אחראי לביצוע שלד הבניין - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א'5 - הודעה על מנוי קבלן רשום האחראי לביצוע המבנהקישורטופס א 5- הודעה על מנוי קבלן רשום האחראי לביצוע המבנה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א'6 - הודעה על מנוי מנהל עבודה מוסמךקישורטופס א 6- הודעה על מנוי מנהל עבודה מוסמך - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א'7 - הצהרת האחראי לביקורת על הביצוע השלמת גידור ושילוט האתרקישורטופס א 7- הצהרת האחראי לביקורת על הביצוע השלמת גידור ושילוט האתר - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א'8 - הצגת לוח זמנים משוער לביצוע עבודות במגרשקישורטופס א 8- הצגת לוח זמנים משוער לביצוע עבודות במגרש - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפרקישורטופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר - קישור לקובץ PDF
שם הטופסנספחים א' + א'1 - אישור קבלת עודפי עפרקישורנספחים א ו- א1 - אישור קבלת עודפי עפר - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ב' - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייהקישורטופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ב'1 - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר יסודותקישורטופס ב 1- דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר יסודות - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ב'2 - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייהקישורטופס ב 2- דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר שלד - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ב'3 - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייהקישורטופס ב 3- דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ב'4 - דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייהקישורטופס ב 4- דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ד' - אישור מודד מוסמך על גמר רצפה של קומת המסדקישורטופס ד- אישור מודד מוסמך על גמר רצפה של קומת המסד - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ה'1 - תצהיר אחראי לביצוע שלד הבנייןקישורטופס ה1- תצהיר אחראי לביצוע שלד הבניין - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה לקבלת תעודת גמרקישורטופס בקשה לקבלת תעודת גמר - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ה'- תצהיר האחראי לביצוע שלד הממ"ד / ממ"ק/מקלטקישורטופס ה- תצהיר האחראי לביצוע שלד הממ
שם הטופסטופס א'3 - הצהרת מתכנן שלד הבניין על חיפוי קירות וחזיתות הבנייניםקישורטופס א 3- הצהרת מתכנן שלד הבניין על חיפוי קירות וחזיתות הבניינים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס א'4 - הצהרה לעומסים של מתכנן השלדקישורטופס א 4- הצהרה לעומסים של מתכנן השלד - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס ו'- תצהיר עורך בקשה ראשיקישורטופס ו'- תצהיר עורך בקשה ראשי - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור בודק מערכות חשמל - לוח חשמלקישוריועץ חשמל - אישור מערכת החשמל - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור בודק תקינות גנרטור חירוםקישוראישור בודק תקינות גנרטור חירום - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור מתכנן הפיתוח (נטיעות והשקיה)קישוראישור מתכנן הפיתוח (נטיעות והשקיה) - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור מתכנן מערכת האינסטלציהקישוראישור מתכנן מערכת האינסטלציה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור מתכנן תנועהקישוראישור מתכנן תנועה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור יועץ בטיחותקישוראישור יועץ בטיחות - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס מינוי טכנאי גזקישורטופס מינוי טכנאי גז - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור טכנאי גזקישוראישור טכנאי גז - קישור לקובץ PDF
שם הטופסמערך 1 - מערך בדיקות מס' 1 - בטוןקישורמערך 1 - מערך בדיקות מס' 1 - בטון - קישור לקובץ PDF
שם הטופסמערך 2 - מערך בדיקות מס' 2קישורמערך 2 - מערך בדיקות מס' 2 - קישור לקובץ PDF
שם הטופסמערך 3 - מערך בדיקות מס' 3 – פיתוח שטחקישורמערך 3 - מערך בדיקות מס' 3 – פיתוח שטח - קישור לקובץ PDF
שם הטופסמערך 4 - מערך בדיקות מס' 4 – מרחבים מוגניםקישורמערך 4 - מערך בדיקות מס' 4 – מרחבים מוגנים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאישור יועץ איכות הסביבהקישוראישור יועץ איכות הסביבה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס הצהרה והתחייבות על היקף עבודהקישורטופס הצהרה והתחייבות על היקף עבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה לפטור מהחובה להקים / להגדיל - מרחב מוגן / מקלט קייםקישורטופס בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס רשימת דייריםקישורטופס רשימת דיירים - קישור לקובץ PDF

הנחיות לתכנון מערך אשפה המופרדת במקור

שם המסמךקישור
שם המסמך0.1 אוגדן הנחיות לתכנון, עמוד כותרתקישור0.1 אוגדן הנחיות לתכנון, עמוד כותרת - קישור לקובץ PDF
שם המסמך0.2 אוגדן הנחיות לתכנון, עמוד תוכןקישור0.2 אוגדן הנחיות לתכנון, עמוד תוכן - קישור לקובץ PDF
שם המסמך0.3 אוגדן הנחיות לתכנון, פתיחהקישור0.3 אוגדן הנחיות לתכנון, פתיחה - קישור לקובץ PDF
שם המסמך0.4 מבואקישור0.4 מבוא - קישור לקובץ PDF
שם המסמך0.5 תרשים זרימהקישור0.5 תרשים זרימה - קישור לקובץ PDF
שם המסמך0.6 עקרונות אצירת האשפהקישור0.6 עקרונות אצירת האשפה - קישור לקובץ PDF
שם המסמך1.1 מבני מגורים צמודי קרקע 4-1 יח"דקישור1.1 מבני מגורים צמודי קרקע 4-1 יח
שם המסמך1.2 בנייני מגורים בבניה רוויה בני 5-36 דירותקישור1.2 בנייני מגורים בבניה רוויה בני 5-36 דירות - קישור לקובץ PDF
שם המסמך1.3 מבני מגורים בבניה מגורגתו\או מקבצי דירותקישור 1.3 מבני מגורים בבניה מגורגתו\או מקבצי דירות - קישור לקובץ PDF
שם המסמך1.4 מבני מגורים רבי דירות (37-80 דירות)קישור 1.4 מבני מגורים רבי דירות (37-80 דירות) - קישור לקובץ PDF
שם המסמך1.5 מבני מגורים רבי דירות מעל 81 דירותקישור1.5 מבני מגורים רבי דירות מעל 81 דירות - קישור לקובץ PDF
שם המסמך1.6 מבני מגורים בשכונת נופיםקישור1.6 מבני מגורים בשכונת נופים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.1 אולמי שמחותקישור2.1 אולמי שמחות - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.2 מסעדותקישור2.2 מסעדות - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.3 מתחמי בילויקישור2.3 מתחמי בילוי - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.4 מבני משרדיםקישור2.4 מבני משרדים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.5 מרפאותקישור2.5 מרפאות - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.6 גני ילדים פרטייםקישור2.6 גני ילדים פרטיים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.7 גני ילדים ערונייםקישור2.7 גני ילדים ערוניים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.8 בתי ספר פרטייםקישור2.8 בתי ספר פרטיים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך2.9 בתי ספר עירונייםקישור2.9 בתי ספר עירוניים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך3.1 מבני תעשיה ולוגיסטיקהקישור3.1 מבני תעשיה ולוגיסטיקה - קישור לקובץ PDF
שם המסמך3.2 מבנים רב תכליתיים קטניםקישור3.2 מבנים רב תכליתיים קטנים - קישור לקובץ PDF
שם המסמך4.1 מבני מסחר מזוןקישור4.1 מבני מסחר מזון - קישור לקובץ PDF
שם המסמך4.2 תחנות תדלוקקישור4.2 תחנות תדלוק - קישור לקובץ PDF
שם המסמך5.1 מרכז מיחזור שכונתי מקורהקישור 5.1 מרכז מיחזור שכונתי מקורה - קישור לקובץ PDF
שם המסמך5.2 מרכזי אצירת האשפה השכונתיים, משטח פתוחקישור 5.2 מרכזי אצירת האשפה השכונתיים, משטח פתוח - קישור לקובץ PDF
שם המסמך5.3 עמדות רחובקישור 5.3 עמדות רחוב - קישור לקובץ PDF
שם המסמך5.4 מסתורי רחובקישור 5.4 מסתורי רחוב - קישור לקובץ PDF
שם המסמך5.5 מיכלי אשפה טמונים בקרקעקישור5.5 מיכלי אשפה טמונים בקרקע - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד