זמני הדלקת נרות

05/10/2014 י"א תשרי תשע"ה
 
פרשת השבוע

לך לך,  31/10/2014,  ז' חשון תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:34  שקיעה  16:54  שעת יציאת השבת  17:23

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו"- מצות ברית מילה היא אות בין עם ישראל לקב"ה והבדלה בין ישראל לשאר העמים בחותם שבגופם. כדברי ספר החינוך מצוה ב- וז"ל-"משרשי מצוה זו, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם איננו שוה, ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף, כמו שאמרנו. והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו".

הסבר על פרשת לך לך

כתוב בפסוק "ויאמר אלוקים...ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר". יש להתבונן מדוע הפסוק כופל את הציווי לאברהם "ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך" ומה הטעם הדבר?

המשך הדרשה
פרשת השבוע

וירא,  07/11/2014,  י"ד חשון תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:28  שקיעה  16:48  שעת יציאת השבת  17:18

בפרשת השבוע מתארת התורה בצורה ברורה ובולטת את התנהגותם השלילית של אנשי סדום עד כדי הגדרה חריפה (בראשית יג) "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד" ויש להתבונן בשאלה העולה מסוגיא זו, הרי כל חברה תרבותית רושמת לעצמה ולחבריה סולם ערכים לצורך קיומה כמוסר עבודה ומסחר הוגן ומניעת צער בעלי חיים והגנה על הצומח כבוד המת וזכות דמוקרטית לציבור להתבטאות חינוך וחיי משפחה ופיתוח הפוטנציל האישי וכן כהנה וכהנה רבים הם הערכים עליהם נשענת כל חברה תרבותית א"כ לא מסתבר שנמצא סוג חברה הדוגלת בצורה מוצהרת בשוד או ביזה ורצח ומצליחה לסחוף המונים ... וכו'.

הסבר על פרשת וירא
פרשת השבוע

חיי שרה ,  14/11/2014,  כ"א חשון תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:23  שקיעה  16:43  שעת יציאת השבת  17:14

"מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך טוב או רע" - תחושה מיוחדת יצאה מפי משפחת הכלה רבקה לאליעזר החפץ למלא שליחותו למשפחת החתן יצחק, והתחושה היא "מה' יצא הדבר" הזיווג בין איש לאשה הוא גם בימינו אנו נבואה ברורה ויותר מכך שמלכות ד' בכל משלה גם לקבוע ענין זה של זיווג בין בני זוג והוא אחד הדברים שבהם רואים בחוש את השגחתו יתברך ועד שאף הרחוק שברחוקים כמו בתואל ולבן מרגישים שהכל משמים.

הסבר על פרשת חיי שרה
פרשת השבוע

תולדות,  21/11/2014,  כ"ח חשון תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:20  שקיעה  16:40  שעת יציאת השבת  17:11

שני בנים ליצחק ורבקה, תאומים, אך כל כך לא זהים. אינם דומים במראם החיצוני ושונים כל כך בהתנהגותם.
יעקב בהתנהלותו מזכיר את דמות יצחק. הוא יושב אהלים, כאביו שיוצא לשדה לשוח עם אלוקיו לפנות ערב. ...

הסבר על פרשת תולדות
פרשת השבוע

ויצא,  28/11/2014,  ו' כסלו תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:18  שקיעה  16:38  שעת יציאת השבת  17:09

"ויקח מאבני המקום " דורשת הגמ' בחולין (צא:) וכתיב "ויקח את האבן" א"ר יצחק מלמד שנתקבצו כל אותם אבנים למקום אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו תנא וכולן נבלעו באחד. ופרש"י - נעשו אבן אחת. ויש לדקדק בהבנת דברי רש"י במה נתבארו יותר דברי הגמ' דהרי פשוט שאם נבלעו כל האבנים באבן אחת שנעשו כולן אבן אחת?

הסבר על פרשת ויצא
פרשת השבוע

וישלח,  05/12/2014,  י"ג כסלו תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:18  שקיעה  16:38  שעת יציאת השבת  17:09

רש"י בסוף פ' ויצא גילה לנו כי יעקב אבינו לא ברח מיד לחרן אלה שהה י"ד שנים נטמן בבית שם ועבר בהליכתו ללמוד תורה קודם צאתו לחרן.ועוד מציין רש"י (כח,יא) וישכב במקום ההוא לישון מעט מלמד כי באותו מקום שכב אולם בי"ד שנה שלמד בבית שם ועבר לא שכב בלילה לפי שהיה עוסק בתורה.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

וישב,  12/12/2014,  כ' כסלו תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:19  שקיעה  16:39  שעת יציאת השבת  17:10

חז"ל אומרים ששתי הנשים המוזכרות בפרשה, תמר ואשת פוטיפר, שתיהן התכוונו לעשות את מעשיהן לשם שמים.
הן תמר והן אשת פוטיפר רצו להיות חלק מבית יעקב. רש"י מביא את דרשת חז"ל ואומר שלכן נסמכו שתי הפרשיות הללו.
תמר רצתה להקים שם לער ואונן, לכן רצתה להתיבם ליהודה. ...

הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

מקץ,  19/12/2014,  כ"ז כסלו תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:21  שקיעה  16:41  שעת יציאת השבת  17:13

"ירח טבת מאד לקיתי בו" – אומרים אנו בסליחות. חודש המתחיל באור נרות החנוכה, ממשיך בימי צער וכאב. שלושה ימים שזורים זה בזה. ביום השמיני בו נהגו צדיקים לצום בשל תרגום השבעים. ביום התשיעי כאב עם ישראל את הסתלקותם של שני מנהיגי דור שבי ציון, עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה. ביום העשירי החל המצור על ירושלים, תחילת חורבן בית המקדש הראשון...

המשך הסבר על חודש טבת

בגמ' מעילה (דף יז:) מתואר שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את הנדות, הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי (פרש"י- שגילח השער שעל מצחו והניח השער של אחריו כעין בלורית שהעובדי כוכבים עושין כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי) והלך וישב בין מנהגי רומי אותם שליטים מקבלי ההחלטות והציג בפניהם מספר שאלות אודות הגזירות על היהודים א.אמר להם מי שיש לו אויב האם חפץ הוא שאויבו יעני או יעשיר?

המשך הסבר על הפרשה

מאי חנוכה? שאלה זו נשאלה בגמ' לפני שנים רבות אך היא שאלה שיש לשאול דור לדור גם בימינו אנו. הרי כבר 2138 שנים מאז שנת ג' תרכ"ו שבו נכנסו החשמונאים בחזקה וחדשו את הדלקת נרות הקודש במנורה הטהורה,בבית המקדש שבירושלים בירת מדינת ישראל.

המשך הדרשה
פרשת השבוע

ויגש,  26/12/2014,  ד' טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:25  שקיעה  16:45  שעת יציאת השבת  17:16

במפגש המיוחד המופיע בתחילת פרשתנו, פרשת ויגש, קיים מפגש סוער בין יהודה ליוסף. והנה כשנתבונן לעומק בפסוקים נגלה סוד בפרשיית מכירת יוסף וחזרתו לחיק משפחתו ואומתו. בהתבוננות זו אנו מוצאים שמופיע חותם פניו של יוסף פעמים רבות...

המשך הסבר על הפרשה - מאמר מדבריו של הרב יעקב ציקוטאי

פרשת השבוע

ויחי,  02/01/2015,  י"א טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:30  שקיעה  16:50  שעת יציאת השבת  17:21

יעקב אבינו מברך את בניו, בעת פטירתו מהעולם. לכל בן מייחד יעקב ברכה ייחודית לו, ומוסיף ברכה כוללת לכולם. לפני כן מברך יעקב את בני יוסף, את אלו שגדלו במצרים ושמרו על יהדותם למרות זאת, להם מייחד יעקב ברכות אישיות, מניח את ידיו על ראשיהם ומביא אותם כסמל ודוגמא לאחוות אחים, שתהיה מכאן ולהבא בכל בית ישראל...

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

שמות,  09/01/2015,  י"ח טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:35  שקיעה  16:55  שעת יציאת השבת  17:27

בסוף הפרשה אנו עדים למפגש טעון מאוד בין משה ואהרון ובין שוטרי בני ישראל. "ויאמרו אלהם ירא ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת-חרב בידם להרגנו"...

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

וארא,  16/01/2015,  כ"ה טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:41  שקיעה  17:01  שעת יציאת השבת  17:33

בתחילת הספר אנו פוגשים את המיילדות העבריות אשר סיכנו את נפשם למען עם ישראל ועל כן הקב"ה השיב להם שכר על כך: "ויעש להם בתים" ופירשו רבותינו במסכת סוטה דף ד. ששיפרה זו יוכבד ופועה זו מרים ונתן להן שכרם שמיהם ייצאו בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות ואכן מצאנו שנתקיים ביוכבד כהונה ולוויה ובמרים שנישאה לכלב בן יפונה משבט יהודה מלכות...

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

בא,  23/01/2015,  ג' שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:48  שקיעה  17:08  שעת יציאת השבת  17:39

בסיומה של מצות התפילין נצטווינו, "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים". בפסוק זה באה לידי ביטוי החובה להניח תפילין, שיהוו תזכורת תמידית להיות תורת ה' חלק מאיתנו...

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

בשלח – שבת שירה,  30/01/2015,  י' שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:54  שקיעה  17:14  שעת יציאת השבת  17:46

יום חמשה עשר בשבט נקבע כראש השנה לאילנות כמבואר במשנה (ר"ה ב.) לשיטת בית הלל, ויום זה קובע את מעמדם ההלכתי של האילנות כתחילת השנה לענין מעשרות וערלה. ופירות שחנטו לפני ט"ו בשבט משתייכים לשנה קודמת ופירות שחנטו אחר ט"ו בשבט משתייכים לשנה הבאה.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

יתרו,  06/02/2015,  י"ז שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:00  שקיעה  17:20  שעת יציאת השבת  17:52

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (יט-ג), כך פונה הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו, בצוותו אותו לדבר אל עם ישראל. חלוקה לשני דיבורים ישנה כאן. אמירה והגדה. דרשו חז"ל, אמור – בלשון רכה לנשים (מכילתא). מוסיף רש"י ומדגיש, שלנשים יאמר משה בשפה רכה. לגברים ידבר בדברים קשים, כגידים...

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

משפטים – שבת שקלים,  13/02/2015,  כ"ד שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:07  שקיעה  17:27  שעת יציאת השבת  17:58

מתוך הדגשת התורה "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" למדנו כי קיים קשר ישיר בין דיני הנזיקין וחובת האחריות של איש כלפי רכוש זולתו, לבין מעמד הר סיני ונתינת התורה, פרשה הצמודה לפרשת משפטים, ואף חותמת אותה...

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

תרומה,  20/02/2015,  א' אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:12  שקיעה  17:32  שעת יציאת השבת  18:04

שמה של הפרשה, כפי שגם מתואר בתוכן שלה מלמד אותנו כי המשכן נבנה על ידי בני ישראל, בנדבת לבם. העם תרם כל מה שרק אפשר היה לתרום, זהב, כסף, נחושת ועוד ועוד, כפי שמתארת התורה. אחרי התרומה הכספית בא מאמץ הלב והגוף, כדי להשלים את הבניין בזמנו...

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

תצוה – שבת זכור,  27/02/2015,  ח' אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:18  שקיעה  17:38  שעת יציאת השבת  18:10

במרכזה של פרשת השבוע מצווה התורה את משה רבנו להכין בגדים מיוחדים לכוהנים. ארבעה בגדים לכל כהן ושמונה בגדים מיוחדים לכהן גדול. "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי " (שמות כח).

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

כי תשא,  06/03/2015,  ט"ו אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:23  שקיעה  17:43  שעת יציאת השבת  18:15

"כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם"
רש"י מפרש "ולא יהיה בהם נגף"- כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם לגולגולתם אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם ולא יהיה בהם נגף-שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא אליהם, כמו שמצינו בימי דוד" עכ"ל.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

ויקהל פיקודי – שבת פרה,  13/03/2015,  כ"ב אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:28  שקיעה  17:48  שעת יציאת השבת  18:20

מצות השבת נאמרה לבני ישראל אחרי קריעת ים סוף, בעת שהותם במרה, נשנתה בעשרת הדברות, ולמרות זאת חוזרת התורה על מצווה זו ואומרת "ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה'".

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

ויקרא – פרשת הנשיאים,  20/03/2015,  כ"ט אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:33  שקיעה  17:53  שעת יציאת השבת  18:25

השבת נברך את חודש-אדר שני במשנה ברכה להרבות בשמחה .
ובימים קשים אלו אשר עם ישראל מאויים מן הסובבים אותו וכל המציאות מחוץ תשכל חרב בפיגועים חדשים לבקרים, ומחדרים אימה ממעשים אלימות מזעזעים בתןך חדרי עמינו בני נוער הנוהגים באלימות אכזרית ללא כל סיבה מובנת.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

צו – שבת הגדול,  27/03/2015,  ז' ניסן תשע"ה

שעת כניסת השבת  18:38  שקיעה  18:58  שעת יציאת השבת  19:29

בליל הסדר מצינים אנו את הפסוק ביחזקאל ט"ז "ואעבור עליך ואראך" ובאוצר המדרשים (עמוד תפו) שפסוק זה נאמר אלא על כנסת ישראל שהיא שמחה בהקב"ה כמו שנאמר שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי (ישעיה ס"א) והקב"ה ג"כ שמח בה שנאמר וגלתי בירושלם וששתי בעמי (ישעיהו/ ס"ה).

להמשך הפרשה...
All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000