זמני הדלקת נרות

11/07/2016 ה' תמוז תשע"ו
 

לחצו כאן לזמני כניסה ויציאת השבת במודיעין - תשע"ו

פרשת השבוע

מטות,  29/07/2016,  כ"ג תמוז תשע"ו

שעת כניסת השבת  19:21  שקיעה  19:41  שעת יציאת השבת  20:11

התורה מציינת בענין נדרים ויש להתבונן האם מצות התורה המוטלת על כל איש או אשה שנדרו לקיים נדרו שנאמר "ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל, ג) משמעותה שהדבר רצוי לנדור נדרים או להשבע שבועה והרי יודעים אנו כי הנזיר מביא קורבן על עצם מחשבתו לקבל על עצמו נזירות פרישות הבדלות שלא ביקשו ממנו משמים גם בגמ' נדרים (כב.) מוצאים אנו דרשו חז"ל בגנות הנודר ואמרו "אמר רבי אבא מאי קראה (משלי כ, כה) תחילת הפסוק "מוקש אדם ילע קודש...ואחר נדרים לבקר" (שמשמים בודקים (ביקורת) את מעשיו בגלל נדרים שנודר

המשך הסבר על פרשת מטות
פרשת השבוע

מסעי,  05/08/2016,  א' אב תשע"ו

שעת כניסת השבת  19:15  שקיעה  19:35  שעת יציאת השבת  20:05

התורה מציינת בענין נדרים ויש להתבונן האם מצות התורה המוטלת על כל איש או אשה שנדרו לקיים נדרו שנאמר "ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל, ג) משמעותה שהדבר רצוי לנדור נדרים או להשבע שבועה והרי יודעים אנו כי הנזיר מביא קורבן על עצם מחשבתו לקבל על עצמו נזירות פרישות הבדלות שלא ביקשו ממנו משמים גם בגמ' נדרים (כב.) מוצאים אנו דרשו חז"ל בגנות הנודר ואמרו "אמר רבי אבא מאי קראה (משלי כ, כה) תחילת הפסוק "מוקש אדם ילע קודש...ואחר נדרים לבקר" (שמשמים בודקים (ביקורת) את מעשיו בגלל נדרים שנודר

המשך הסבר על פרשת מסעי
פרשת השבוע

דברים - ערב ט' באב,  12/08/2016,  ח' אב תשע"ו

שעת כניסת השבת  19:09  שקיעה  19:29  שעת יציאת השבת  19:58

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב"
"אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

המשך הסבר על פרשת דברים
פרשת השבוע

ואתחנן נחמו,  19/08/2016,  ט"ו אב תשע"ו

שעת כניסת השבת  19:01  שקיעה  19:21  שעת יציאת השבת  19:51

הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו
פרשת השבוע

עקב,  26/08/2016,  כ"ב אב תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:53  שקיעה  19:13  שעת יציאת השבת  19:43

נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

המשך הסבר על פרשת עקב
פרשת השבוע

ראה,  02/09/2016,  כ"ט אב תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:44  שקיעה  19:04  שעת יציאת השבת  19:34

קראנו בפרשה "ונתן לך רחמים וריחמך" (דברים י"ג-י"ח) וידוע הוא כי מידת הרחמים היא אחת ממידותיו של הקב"ה שהוא מלא רחמים דהיינו אין יותר רחמן ממנו יתברך.

ולא רק בין אדם לחברו מצוה ללכת בדרכיו של הקב"ה במידת הרחמים ומצוות רבות יש בזה כגון: ואהבת לרעך כמוך" ועוד. אלא גם עם בעלי חיים יש לנהוג בדרך של רחמים עד שהוזהרנו מלצערם כמבואר בגמ' גיטין סב. שאסור לאדם לטעום מאומה עד שיאכיל את בהמותיו, שהקדימה התורה ציווי "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואח"כ "ואכלת ושבעת".ע"ש.

המשך הסבר על פרשת ראה
פרשת השבוע

שופטים,  09/09/2016,  ו' אלול תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:35  שקיעה  18:55  שעת יציאת השבת  19:25

בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר
טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

המשך הסבר על פרשת שופטים
פרשת השבוע

כי תצא,  16/09/2016,  י"ג אלול תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:26  שקיעה  18:46  שעת יציאת השבת  19:16

בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

המשך הסבר על פרשת כי תצא
פרשת השבוע

כי תבוא,  23/09/2016,  כ' אלול תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:17  שקיעה  18:37  שעת יציאת השבת  19:06

בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו"

המשך הסבר על פרשת כי תבוא
פרשת השבוע

ניצבים ,  30/09/2016,  כ"ז אלול תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:08  שקיעה  18:28  שעת יציאת השבת  18:57

אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

המשך הסבר על פרשת ניצבים
פרשת השבוע

וילך - שבת תשובה,  18/09/2016,  ט"ו אלול תשע"ו

שעת כניסת השבת  18:25  שקיעה  18:45  שעת יציאת השבת  19:14

אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

המשך הסבר על פרשת וילך

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000