ועדות מקצועיות

23/01/2019 י"ז שבט תשע"ט
ועדת רכש
חברי ועדה
מנכ"ל או נציגו, גזבר או נציג ברמת סגן, ומנהל אגף שירותים חברתיים או נציג ברמת סגן.
מרכז הועדה: מנהל הרכש.
ועדת הזמנות עבודה
חברי הועדה
מנכ"ל או נציגו, גזבר או נציג ברמת סגן ומנהל אגף שירותים חברתיים או נציג ברמת סגן.
מרכז הועדה: מנהל מחלקת התקשרויות.
ועדת יועצים
חברי ועדה
מנכ"ל או נציגו, גזבר ומהנדס.
מרכז הועדה: מהנדס העיר
ועדת הנחות בחינוך
חברי ועדה
יו"ר - גליה דקל, מבקר העירייה, גזבר העירייה, מנהל אגף רווחה, יו"ר ועד הורים עירוני, רכזת הנחות שבירו רינת.
ועדת הקצאות
חברי הועדה
יו"ר – מנכ"ל העירייה, מהנדס העירייה או מי מטעמו, גזבר העירייה או מי מטעמו, היועמ"ש או מי מטעמה ומנהלת מח' נכסים
ועדת תמיכות
חברי הועדה
יו"ר – מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה או מי מטעמו, היועמ"ש או מי מטעמה.

לועדות מקצועיות/פקידים יוזמנו דרך קבע היועמ"ש או נציגו ומבקר העירייה

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000