מכרזים

14/02/2019 ט' אדר תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

עיריית מודיעין פונה לכל המעוניין להיכלל ברשימת קבלני/ספקי העירייה בתחומים :
בנייה קלה, שיפוצים, ריהוט משרדי, ציוד משרדי, מיכון משרדי, מחשבים, הדברות, שירותי דפוס, תקשורת, חומרי אחזקה, ציוד לגני ילדים, גנרטורים, במות, תאורה והגברה, שילוט, עבודות אחזקה ותיקון מתקנים באולמות ספורט, מזגנים, אחזקת מזגנים, התקנת מעליות אספקת צבע, התקנת משטחי בטיחות במתקני משחקים, אחזקה ושכירות מכונות צילום, אספקת מחסומים לכבישים, אספקת מיכלי אצירה וכו'.

על הפונה לצרף לפנייתו את המסמכים הבאים:

אישורים המעידים על ביצוע שתי עבודות ו/או אספקות טובין אחרונות אותן ביצע.
ציון מה הם תחומי העבודה העיקריים.
פרטי הקבלן/ספק, פרטי החברה ושמות בעלי זכות חתימה.
פרופיל חברה.
המלצות.
אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.
אישור רישום ברשם החברות, אישור עוסק מורשה.

מועד אחרון להגשה: 8.4.2019

את הפניה יש לשלוח בדואר בלבד (או במסירה ידנית), למחלקת ביטוח והתקשרויות, רחוב תלתן 1, מודיעין, מיקוד 7176404.

הבהרה : גם ספקים/קבלנים שהגישו בעבר, מתבקשים להביא בקשה עדכנית לרשימה המתחדשת מידי שנה.
מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בעיר

מכרז פומבי מס' 18/18

על אף האמור בהוראות למשתתפים במכרז, ועל אף פרסום קודם למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועד החדש להגשת הצעות הוא עד ליום 20.2.19 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 5,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 30.12.18 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לא יאוחר מיום 15.1.19 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו באופן ובדרכים המפורטות במסמכי המכרז.

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין העירייה במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות ברח' תלתן 1, מודיעין- מכבים-רעות בתיבת המכרזים או לחילופין במחלקת הגבייה של עיריית מודיעין מכבים רעות, ברח' לב העיר 14, בית יהונתן, קומה 3, במשרד הכנסות העירייה שומה ושילוט.

יודגש כי במקרה של דחייה במועד האחרון להגשת הצעות – יפורסם המועד האחרון להגשת הצעות באתר האינטרנט של העירייה ועל מעוניינים להשתתף חובה לעקוב לעניין זה אחר הפרסומים באתר העירייה.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

הבהרה מס' 3

הבהרה מס' 4 - הודעה על דחייה

הבהרה 5

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000