מכרזים

18/04/2019 י"ג ניסן תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 7.4.19 בשעה 12:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, למעט בתאריכים 21.4.19-25.4.19, בהם תהא העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 15.4.19 בשעה 10:00 ברח' ראובן 31, מודיעין, בכניסה למתחם.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 6.5.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, התקשרויות, תביעות ומכרזים.

לתשומת ליבכם: את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות, 09:00 – 15:00, למעט בתאריכים 9.4.19, 21.4.19-25.4.19, בהם תהא העירייה סגורה.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 7.4.19 בשעה 12:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, למעט בתאריכים 21.4.19-25.4.19, בהם תהא העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 16.4.19 בשעה 11:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 6.5.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, התקשרויות, תביעות ומכרזים.

לתשומת ליבכם: את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות, 09:00 – 15:00, למעט בתאריכים 9.4.19, 21.4.19-25.4.19, בהם תהא העירייה סגורה.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 31.3.2019 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון: 08-9726110; 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, למעט בין התאריכים 19.4.19 עד 27.4.19 בהם העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 10.4.2019 בשעה 13:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 1.5.19 עד השעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לתשומת ליבכם: את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות, 09:00 – 15:00, למעט בתאריכים 9.4.19, 21.4.19-25.4.19, בהם תהא העירייה סגורה.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז

עמותת סחלבים

סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להגיש בקשות להיכלל במאגר הספקים לפעילויות פנאי והעשרה לבית הספר של החופש תשע"ט - 2019

מטרת הפרסום: הקמת מאגר מפעילים אשר יקיימו פעילויות פנאי, והעשרה עבור סחלבים (לרבות הפעלות חד פעמיות, מופעי תרבות לילדים), במסגרת בית הספר של החופש בשנת תשע"ט (2019) כאשר התשלום בגין הפעילות יהיה בהתאם לגובה ההצעה אשר תוגש במסגרת קול קורא זה.

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף ב` יש לשלוח באמצעות מייל: hadas@modiin.matnasim.co.il

מועד אחרון להגשת בקשה: 15/5/19 שעה 12:00.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף פנאי והעשרה בטל`: 08-9702210 שלוחה 105.

לעיון במסמכי הקול קורא לחצו כאן

מנהלת אופק

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות להשכרת מתקנים/חדרים/אולם הספורט במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות לשם קיום קייטנות במהלך חודשי הקיץ.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו ואישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה המשמשת לצורך הליך זה כוועדת התקשרויות .

ניתן לקבל את מסמכי הפניה לאחר ביצוע הליך רישום במשרדי מנהלת אופק החל מיום א' 07/04/2019 ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות.

רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות רק אדם פרטי אחד או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו להשכרת מתקנים/חדרים/אולם הספורט. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות הכל לפי שיקול דעתה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום ד' 10/04/2019 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות.

על המעוניינים להגיש את הצעתם לא יאוחר מיום ב' 29/04/2019 בשעה 13:00.

לחצו כאן לחוברת של ה- -RFP3/2019 קייטנות במרכז הספורט

לחצו כאן פרוטוקול ישיבת הבהרות 3/2019
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מסעדה/בית קפה במרכז העסקים הראשי העירוני החדש בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין 7177872, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום ב' 18.03.2019 תמורת 570 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 08:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום א' ה- 31.03.2019 בשעה 15:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חובת ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ב' ה – 01.04.2019 בין השעות 16:00 - 08:30.

הודעה בדבר דחיית מכרז פומבי מס' 01/2019
לקבלת זיכיון להפעלת מסעדה/בית קפה במרכז העסקים הראשי העירוני החדש בעיר מודיעין מכבים רעות

סגירת תיבת המכרזים תדחה לתאריך 07/05/2019 יום ג' בשעה 15:00.


לחצו כאן למסמכי המכרז

פרוטוקול ישיבת הבהרות – לחצו כאן
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ,
חברת בת של עיריית מודיעין מכבים רעות, מנהלת ומתחזקת את מרכז הספורט העירוני
עבור עיריית מודיעין מכבים רעות החל משנת 2014.


החברה מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים
במקצועות ההדרכה השונים המפורטים להלן:
יוגה
פילאטיס
זומבה
בניית עצם
פיטבול
עיצוב וחיטוב
ריקודי בטן
קיקבוקס
אירובי
דאנס שייפ
היט
קרוס טריינינג
בודי צ'אלנג'
Core

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל shani@minhelet.com תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך.

מועד אחרון להגשה הינו 30.04.2019.

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח למדריך את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע שיעורים/ הדרכות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק מדריך שהצטרף למאגר החברה. הזמנת שיעורים/ הדרכות והתקשרותה של החברה עם מדריך תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה.

עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.

החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות במקצועות שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

הצטרפות למאגר המדריכים תבוצע באופן הבא:
יש להוריד את טפסי הרישום, להדפיסם ולמלאם בהתאם. לחצו כאן להורדת טופס הרישום וההסברים

לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.

יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.

לחצו כאן להורדת שאלון ניגוד עניינים

לחצו כאן להורדת טופס העדר עבירות מין
סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לאספקת ציוד מתכלה ו/או חומרי יצירה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 10.4.19 בשעה 10:00 במשרדי הנהלת העמותה, טלפון 08-9702210 (שלוחה 113).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת הנהלת חשבונות בעמותה בימים א`-ה` בשעות 15:00-09:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 1.5.19 בשעה 14:30.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 12.5.19 עד לשעה 14:30 במסירה אישית בלבד

לעיון במסמכי המכרז – לחצו כאן

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000