מכרזים

10/10/2019 י"א תשרי תש"פ

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

מכרזי העירייה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, למעט בתאריכים 29.9.19-1.10.19, 8.10.19-9.10.19, 13.10.19-21.10.19, בהם תהיה העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 6.10.19 בשעה 13:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 30.10.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מנהלת אופק

בקשה לקבלת הצעות – קול קורא מס' 1/2019
פנייה פומבית לקבלת הצעות להקמת פסלים סביבתיים בחמישה אתרים שונים בעיר מודיעין מכבים רעות

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת פסלים סביבתיים בחמישה אתרים שונים בעיר מודיעין מכבים רעות.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ניתן לקבל את מסמכי הפניה לאחר ביצוע הליך רישום במשרדי מנהלת אופק החל מיום ג' 03/09/2019 ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טלפון – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו.

יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות הכל לפי שיקול דעתה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום ב' 16/09/2019 בשעה 16:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברחוב הנ"ל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.
את ההצעות ניתן להניח בתיבת ההצעות במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 17/09/2019 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

על המעוניינים להגיש הצעותיהם לא יאוחר מיום ב' 04/11/2019 בשעה 13:00.

לחצו כאן למסמכי הקול קורא

לחצו כאן - קישור להדמיה של מרכז העיר

לחצו כאן - קישור להדמיה של מרכז העיר

לחצו כאן - קישור להדמיה של מרכז העיר

לחצו כאן - פרוטוקול ישיבת הבהרות

לחצו כאן - הבהרה מספר 1
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לתכנון, אספקה והתקנת מערכת "עיר חכמה" הכוללת יחידות קצה ומערכת שליטה ובקרה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות החל מיום ג' 06/08/2019 תמורת _1,650 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד' ה-14/08/2019 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של עיריית מודיעין מכבים רעות ברח' תלתן 1 בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום א' ה-18/08/2019 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-28/10/2019 בשעה 14:00.

לחצו כאן – למסמכי המכרז

לחצו כאן – טבלת הפניות מעודכנת – נספח ב' 3

לחצו כאן - מפות – נספח ה'

לחצו כאן - לפרוטוקול ישיבת הבהרות

לחצו כאן - פרוטוקול סיור קבלנים במתחמים

לחצו כאן - הבהרה מספר 1

לחצו כאן - הבהרה מספר 2

לחצו כאן - הבהרה מספר 3

לחצו כאן - הבהרה מספר 4

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000