תמיכות 2017

23/02/2017 כ"ז שבט תשע"ז

הודעה על הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2017


עיריית מודיעין מכבים רעות, מזמינה מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרה של עשיית רווח כמוגדר בנוהל תמיכות של משרד הפנים והפועלים בתחום המוניציפאלי של העיר מודיעין מכבים רעות, להגיש בקשות לתמיכה.

בקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות טפסים:

בקשת תמיכה לשנת 2017

תבחינים לחלוקת תמיכות של עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2017

חוזר מנכ"ל נוהל תמיכות 4/2006

סיכום התמיכות שחולקו בשנת 2016

להגשת הבקשה יש למלא את הטפסים ולהגישם עד 16 לפברואר 2017 בשעה 10:00 לידי סיגל חדד במשרדי אגף הכספים .

אי עמידה בלוח הזמנים ואי מסירת כל המסמכים הנדרשים, עלולה לגרום לאי קבלת תמיכה בשנת 2017.

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר. התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2017.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000