מבקר העירייה

29/10/2019 ל' תשרי תש"פ

אריק משיח, מבקר העירייה, האחראי על עבודת הביקורת ומתווה את דרכי עבודתה. תפיסת עולמי כמבקר העירייה, כמוצג במאמרו של עו"ד יהודה טוניק: החוק, המשפט והביקורת הפנימית בישראל - "הביקורת פועלת תוך התהוות הדברים ותפקידו של מבקר כמכשיר יעיל לפתרון והדרכה של גוף דינאמי מתפקד. ביקורת יכולה וצריכה להיות כלי ניהולי ממדרגה ראשונה". הביקורת עושה כדי לסייע בשיפור הליכים ותיקון ליקויים גם במהלך השוטף של העבודה ותוך כדי ביקורת.

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. עיקרן של הוראות החוק בא להקנות למבקר העירייה מעמד עצמאי, כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

הביקורת יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

דוח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח ובהערות ראש העירייה עליו, ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה ומחליטה בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

דוחות מבקר
שם הדוחקישור
דוח ביקורת שנתי 2018דוח ביקורת שנתי 2018
דוח ביקורת שנתי 2017דוח ביקורת שנתי 2017
דוח ביקורת שנתי 2016GlobalFiles/026720170910151927.pdf
דוח ביקורת שנתי 2015דוח ביקורת שנתי 2015
דוח ביקורת שנתי 2014דוח ביקורת שנתי 2014
דוח ביקורת שנתי 2013דוח ביקורת שנתי 2013
דוח ביקורת שנתי 2012דוח ביקורת שנתי 2012
דוח ביקורת שנתי 2011דוח ביקורת שנתי 2011
דוח ביקורת שנתי 2010דוח ביקורת שנתי לשנת 2010
דוח ביקורת שנתי 2009דוח שנתי לשנת 2009
דוח ביניים - רישוי עסקיםדוח ביניים - רישוי עסקים
דוח ביקורת שנתי 2008דוח שנתי לשנת 2008
דוח ביקורת שנתי 2007דוח ביקורת לשנת 2007
דוח ביקורת שנתי 2006דוח ביקורת לשנת 2006

פרטי התקשרות והגעה

שםתפקידכתובתטלפון עקריפקספניה
אריק משיחמבקר העירייה תלתן 1, מודיעין מכבים רעות 08-9726028 073-2326360טופס פניה לפניה לאריק משיח

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000