דרושים

16/10/2018 ז' חשון תשע"ט
תיאור התפקיד:
מתן חוות דעת והמלצות באמצעות תסקירים לערכאות משפטיות, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות במשבר גירושין, בעניין מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריותו, וכן עבודה עם בתי משפט ובתי הדין הרבני, קשר עם גורמים בקהילה, קשר עם מסגרות מקצועיות, חינוכיות וקשר עם הפיקוח במשרד הרווחה. במסגרת התפקיד של העו"ס לשאוף ככל הניתן לסייע להורים להגיע לתכנית הורות משותפת בהסכמה ולקיימה תוך חלוקת אחריות ומעורבות בכל היבטי חיי הילד.

ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות בהתאם להנחיית הממונה.

היקף משרה: 80%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.10.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

הגדרת התפקיד:
תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.
ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית.
טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.
מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.
עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.10.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה למבני ציבור, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה
בדיקה ידנית/מקוונת של תוכניות הנדסיות להקמת מבני ציבור חדשים ו/או להרחבת או לשינוי
בתכניות הנדסיות של מבני ציבור ברשות המקומית.
בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים טכניים
שהוגשו והתאמתם לתיק המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה.
הוצאת מכתבי דרישה המפרטים את הנדרש לתיקון הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.
וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.
פרסום הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום מחדש במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.
מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנון ובנייה.
סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה והעברתם לאישור מהנדס הרשות.
בדיקה והתאמה מלאה בין התשריטים, על פי האישורים הסופיים.
הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
בדיקת תנאים לעריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום.
הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים, בדיקתם והגשתם לממונה.
הנעת תהליכים וחוזים מול ספקים תוך צמצום עלויות ויעילות מרבית בלוחות זמנים.
מעקב ואישור חשבונות מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים לקידום היתרי בניה.
הובלת הצעות מחיר למדידה, מעקב הזמנה ועד העברה לתשלום.
ריכוז וטיפול הזמנות מול מכוני העתקות והעברתם לתשלום תוך השוואה אל מול הזמנה שאושרה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.10.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 261/2018

ספרן בבית ספר

תיאור התפקיד:
ייעוד:
ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור התלמידים וצוותי ההוראה.

תחומי אחריות:
מתן שירותי ספרייה.
ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה בתחומי עידוד הקריאה ומיומנויות מידע.
תפעול הספרייה.
ביצוע רכש ועדכון שוטף וקבוע של האוספים והאמצעים הטכנולוגיים.
שילוב הספרייה בתכנית הלימודים ובפעילויות הבית ספריות.

היקף משרה:
על יסודי – 60%* 3
על יסודי- 80%* 4
יסודי-ממלכתי - 60%* 3
יסודי- ממלכתי דתי- 60%* 1

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.10.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מהנדס/ת חברה ראשי

מכרז חיצוני מס' 2/2018

לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ, דרוש/ה מהנדס/ת ראשי/ת העונה על הדרישות המפורטות:

רשאים להגיש מועמדים העונים על דרישות הסף והקריטריונים הבאים:

דרישות סף:
תואר ראשון הנדסה אזרחית ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג ורשם המהנדסים.
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

קריטריונים נוספים:
ניסיון בניהול פרויקטים בתחומים של פיתוחו תשתיות ובנית מבני ציבור.
ידע ושליטה בתוכנות ms project , office, בינארית, דקל .
יכולות עבודה וניהול של מספר רב של פרויקטים בו זמנית.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
יכולת מוכחת לניהול צוות עובדים .
יכולת ניהול ועבודה עם קבלנים.
יחסי אנוש מעולים.
יכולת עבודה בתנאי לחץ.
רישיון נהיגה חובה.
ידיעת השפה העברית על בוריה.
כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.
ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ורגולציה .
ניהול כלל הפרויקטים בחברה על פי עצימות וסדר עדיפויות.

היקף משרה: 100% משרה.

כפיפות: מנכ"ל החברה הכלכלית

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש למסור באופן ידני לידי רותם /שלומית
במשרדי החברה ברחוב המעיין 4, בנין ליגד 2, מודיעין מכבים רעות, קומה 1, לתיבת המכרזים
עד ליום שלישי ה- 16.10.2018 בשעה 15:00, בציון "מועמדות למשרת מהנדס/ת ראשי .


לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
עובד/ת יחידת גביה

מכרז פנימי/חיצוני 10/18

עמותת סחלבים

תיאור התפקיד:
מתן שירות בתחום הגבייה לתושבים, עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים וקבלת תשלומים

פירוט התפקיד:
רישום משתתפים לפעילויות העמותה - ניהול והקלדה של מסמכים
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני(
מענה טלפוני וטיפול שוטף בפניות הציבור
כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בבית סחלבים בין השעות 17:00-08:00 (רח` עמק האלה מול בית מס` 13) – קומה 1.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 24/10/18 בשעה 12:00

טל` לבירורים: 08-9702210

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להורדת טופס מועמד לחצו כאן
אב בית למגרשי ספורט

מרכז פנימי/חיצוני 11/18

עמותת סחלבים

תיאור התפקיד:
שמירה על תחזוקה נאותה במגרשי כדורגל בהם מתקיימת פעילות מטעם העמותה (כפי שייקבע על ידי העמותה).

פירוט התפקיד:
ביצוע סיורים במגרשי כדורגל בהם פועלת העמותה לאיתור ליקויים ווידוא הטיפול בהם.
פתיחה של מגרשי הכדורגל ונעילתם.
ביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה בהתאם להנחיות העמותה (לרבות תיקוני אינסטלציה, נגרות, צביעה, חשמל ועוד)
אחריות על ציוד (לרבות ציוד ספורט) במגרשי הכדורגל.
מעקב אחר מלאי והזמנת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה במגרשי הכדורגל.
מעקב אחר קבלת אישורי בטיחות למגרשי הכדורגל ולמערכות השונות המותקנות בהם (מעלית, ציוד כיבוי אש ועוד)
סידור מגרשי הכדורגל לקראת הפעילויות המתקיימות בהם (שגרה ואירועים מיוחדים.)
ביצוע כל מטלה נוספת כפי שתידרש על ידי הממונה מטעם העמותה.

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים),
וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בבית סחלבים
בין השעות 17:00-08:00 (רח' עמק האלה מול בית מס` 13) – קומה 1.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 24/10/18 בשעה 12:00

טל` לבירורים: 08-8615313

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להורדת טופס מועמד לחצו כאן

האגף לשירותים חברתיים

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).
סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.
סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).
סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.
סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה
מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.
בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').
בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.
מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

היחידה לקידום נוער – תכנית היל''ה

דרושים/ות מורים - לעברית ולספרות

תיאור תפקיד:
העבודה עם נוער נושר ובקבוצות קטנות.
העסקה דרך החברה למתנסים.

דרישות התפקיד:
בעל/ת תעודת הוראה וניסיון בהגשה לבגרות במקצועות הנ"ל.

לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו-כן, יש לצרף קו"ח (כולל דרכי תקשורת), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד.

קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.

במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

יערך מיון ראשוני בין המועמדים – הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ושיבוץ.

מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

אופן הגשת המועמדות:

יש להגיש קורות חיים בצירוף המסמכים הנלווים למייל elena1971dec@gmail.com

לפרטים: אלנה – 055-6640139

* מתאים לנשים וגברים כאחד.

ביה''ס עירוני ג' ע''ש מוטה גור

דרוש/ה מורה לספרות לחטיבה העליונה

קו"ח יש לשלוח למייל Dinashtaif2@gmail.com

בית הספר העל יסודי מכבים רעות

דרוש/ה מורה לביולוגיה וביוטכנולוגיה למשרה חלקית
החל מחודש נובמבר (מילוי מקום).

קורות חיים נא לשלוח לפקס: 08-6629057 או למייל rinacohen.mor@gmail.com

המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים תשע"ט דרושים/ות סייעים/ות

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 6226771 – 08

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00
בת חן batchen_m@modiin.muni.il
זיו ziv_c@modiin.muni.il


פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
הסעות מיישובי הסביבה

קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים 08-9727156 שלוחה 0

רונית 050-5377796

אירית 050-7427897

ביה''ס על יסודי עירוני ה' מודיעין

דרושים/ות לשנת הלימודים תשע"ט

מורה ללשון עם ניסיון בהגשה לבגרות

קו"ח יש לשלוח למייל kamilroy35@gmail.com

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות טלמרקטינג מכירת מנויים

היקף משרה: 60% - 5 ימים בשבוע

עבודה במשמרות
אחר הצהריים 15:00 -20:00
משמרות בוקר 8:00 – 15:00

מתאים לנשים וגברים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח למייל menuim@shows.org.il
לפרטים נאוה מור 08-9737330 שלוחה 105

סייע/ת כיתה בחינוך המיוחד – בי''ס פסיפס

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך המיוחד.

תחומי אחריות:
מתן סיוע פרטני לתלמידים.
מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: לפי הרשאות של משרד החינוך.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים ,וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במחלקה לצרכים מיוחדים, רח' גינת האלה 15, מודיעין, קומת כניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

טלפונים לבירורים – 08-6226782

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

בית הספר הדמוקרטי במודיעין

דרוש/ה לשנת הלימודים תשע"ט

אשת/ איש צוות לצהרון

קו"ח והמלצות יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

המוקד העירוני / בטחון – 106

דרושים/ות נציגי שירות (אחרי צבא)

ניסיון במתן שירות

ידע במערכות מידע ומחשוב

העבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים (מתאים גם לסטודנטים)

צרו איתנו קשר מלי/אליה 08-9726242 או 08-9726218

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000