תמיכות 2020

28/11/2019 ל' חשון תש"פ

הודעה על הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2020

עיריית מודיעין מכבים רעות, מזמינה מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרה של עשיית רווח כמוגדר בנוהל תמיכות של משרד הפנים והפועלים בתחום המוניציפאלי של העיר מודיעין מכבים רעות, להגיש בקשות לתמיכה.

בקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות הטפסים הבאים:

בקשת תמיכה לשנת 2020

תבחינים לחלוקת תמיכות של עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2020 (לא כולל תמיכה לצורך בניית מבנים)

חוזר מנכ"ל נוהל תמיכות 4/2006

להגשת הבקשה יש למלא את הטפסים ולהגישם 13.2.20 בשעה 12:00 במשרדי אגף הכספים בבניין העירייה רחוב תלתן 1.

אי עמידה בלוח הזמנים ואי מסירת כל המסמכים הנדרשים, עלולה לגרום לאי קבלת תמיכה בשנת 2020.

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העי. התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2020.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000