זמני הדלקת נרות

11/10/2020 כ"ג תשרי תשפ"א

פרשת השבוע

נח 30/10/2020, י"ב חשון תשפ"א

 • 16:34כניסת שבת

 • 18:54שקיעה

 • 17:24יצאת שבת

  פרשת השבוע

  לך לך 30/10/2020, י"ב חשון תשפ"א

  "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"- מצות ברית מילה היא אות בין עם ישראל לקב"ה והבדלה בין ישראל לשאר העמים בחותם שבגופם. כדברי ספר החינוך מצוה ב- וז"ל-"משרשי מצוה זו, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם איננו שוה, ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף, כמו שאמרנו. והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו".

  המשך הסבר על פרשת לך לך

  כתוב בפסוק "ויאמר אלוקים...ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר". יש להתבונן מדוע הפסוק כופל את הציווי לאברהם "ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך" ומה הטעם הדבר?

  המשך הדרשה

  • 16:34כניסת שבת

  • 16:54שקיעה

  • 17:24יצאת שבת

   פרשת השבוע

   וירא  06/11/2020, י"ט חשון תשפ"א

   בפרשת השבוע מתארת התורה בצורה ברורה ובולטת את התנהגותם השלילית של אנשי סדום עד כדי הגדרה חריפה (בראשית יג) "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד" ויש להתבונן בשאלה העולה מסוגיא זו, הרי כל חברה תרבותית רושמת לעצמה ולחבריה סולם ערכים לצורך קיומה כמוסר עבודה ומסחר הוגן ומניעת צער בעלי חיים והגנה על הצומח כבוד המת וזכות דמוקרטית לציבור להתבטאות חינוך וחיי משפחה ופיתוח הפוטנציל האישי וכן כהנה וכהנה רבים הם הערכים עליהם נשענת כל חברה תרבותית א"כ לא מסתבר שנמצא סוג חברה הדוגלת בצורה מוצהרת בשוד או ביזה ורצח ומצליחה לסחוף המונים ... וכו'.

   המשך הסבר על פרשת וירא

   • 16:28כניסת שבת

   • 16:48שקיעה

   • 17:18יצאת שבת

    פרשת השבוע

    חיי שרה  13/11/2020, כ"ו חשון תשפ"א

    "מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך טוב או רע" - תחושה מיוחדת יצאה מפי משפחת הכלה רבקה לאליעזר החפץ למלא שליחותו למשפחת החתן יצחק, והתחושה היא "מה' יצא הדבר" הזיווג בין איש לאשה הוא גם בימינו אנו נבואה ברורה ויותר מכך שמלכות ד' בכל משלה גם לקבוע ענין זה של זיווג בין בני זוג והוא אחד הדברים שבהם רואים בחוש את השגחתו יתברך ועד שאף הרחוק שברחוקים כמו בתואל ולבן מרגישים שהכל משמים.

    המשך הסבר על פרשת חיי שרה

    • 16:24כניסת שבת

    • 16:44שקיעה

    • 17:14יצאת שבת

     פרשת השבוע

     תולדות 20/11/2020, ד' כסלו תשפ"א

     • 16:20כניסת שבת

     • 16:40שקיעה

     • 17:11יצאת שבת

      פרשת השבוע

      ויצא 27/11/2020, י"א כסלו תשפ"א

      "ויקח מאבני המקום " דורשת הגמ' בחולין (צא:) וכתיב "ויקח את האבן" א"ר יצחק מלמד שנתקבצו כל אותם אבנים למקום אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו תנא וכולן נבלעו באחד. ופרש"י - נעשו אבן אחת. ויש לדקדק בהבנת דברי רש"י במה נתבארו יותר דברי הגמ' דהרי פשוט שאם נבלעו כל האבנים באבן אחת שנעשו כולן אבן אחת?

      המשך הסבר על פרשת ויצא

      • 16:18כניסת שבת

      • 16:38שקיעה

      • 17:09יצאת שבת

       פרשת השבוע

       וישלח 04/12/2020, י"ח כסלו תשפ"א

       רש"י בסוף פ' ויצא גילה לנו כי יעקב אבינו לא ברח מיד לחרן אלה שהה י"ד שנים נטמן בבית שם ועבר בהליכתו ללמוד תורה קודם צאתו לחרן.ועוד מציין רש"י (כח,יא) וישכב במקום ההוא לישון מעט מלמד כי באותו מקום שכב אולם בי"ד שנה שלמד בבית שם ועבר לא שכב בלילה לפי שהיה עוסק בתורה.

       המשך הסבר על פרשת וישלח

       • 16:18כניסת שבת

       • 16:38שקיעה

       • 17:09יצאת שבת

        פרשת השבוע

        וישב 11/12/2020, כ"ה כסלו תשפ"א

        • 16:19כניסת שבת

        • 16:39שקיעה

        • 17:10יצאת שבת

         פרשת השבוע

         מקץ 18/12/2020, ג' טבת תשפ"א

         בגמ' מעילה (דף יז:) מתואר שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את הנדות, הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי (פרש"י- שגילח השער שעל מצחו והניח השער של אחריו כעין בלורית שהעובדי כוכבים עושין כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי) והלך וישב בין מנהגי רומי אותם שליטים מקבלי ההחלטות והציג בפניהם מספר שאלות אודות הגזירות על היהודים א.אמר להם מי שיש לו אויב האם חפץ הוא שאויבו יעני או יעשיר?

         המשך הסבר על פרשת מקץ

         מאי חנוכה? שאלה זו נשאלה בגמ' לפני שנים רבות אך היא שאלה שיש לשאול דור לדור גם בימינו אנו. הרי כבר 2138 שנים מאז שנת ג' תרכ"ו שבו נכנסו החשמונאים בחזקה וחדשו את הדלקת נרות הקודש במנורה הטהורה,בבית המקדש שבירושלים בירת מדינת ישראל.

         המשך הדרשה

         • 16:21כניסת שבת

         • 16:41שקיעה

         • 17:12יצאת שבת

          פרשת השבוע

          ויגש 25/12/2020, י' טבת תשפ"א

          במפגש המיוחד המופיע בתחילת פרשתנו, פרשת ויגש, קיים מפגש סוער בין יהודה ליוסף. והנה כשנתבונן לעומק בפסוקים נגלה סוד בפרשיית מכירת יוסף וחזרתו לחיק משפחתו ואומתו. בהתבוננות זו אנו מוצאים שמופיע חותם פניו של יוסף פעמים רבות...

          המשך הסבר על פרשת ויגש

          • 16:25כניסת שבת

          • 16:45שקיעה

          • 17:16יצאת שבת

           פרשת השבוע

           ויחי 01/01/2021, י"ז טבת תשפ"א

           • 16:29כניסת שבת

           • 16:49שקיעה

           • 17:21יצאת שבת

            פרשת השבוע

            שמות 08/01/2021, כ"ד טבת תשפ"א

            בסוף הפרשה אנו עדים למפגש טעון מאוד בין משה ואהרון ובין שוטרי בני ישראל. "ויאמרו אלהם ירא ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת-חרב בידם להרגנו"...

            המשך הסבר על פרשת שמות

            • 16:35כניסת שבת

            • 16:55שקיעה

            • 17:26יצאת שבת

             פרשת השבוע

             וארא 15/01/2021, ב' שבט תשפ"א

             בתחילת הספר אנו פוגשים את המיילדות העבריות אשר סיכנו את נפשם למען עם ישראל ועל כן הקב"ה השיב להם שכר על כך: "ויעש להם בתים" ופירשו רבותינו במסכת סוטה דף ד. ששיפרה זו יוכבד ופועה זו מרים ונתן להן שכרם שמיהם ייצאו בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות ואכן מצאנו שנתקיים ביוכבד כהונה ולוויה ובמרים שנישאה לכלב בן יפונה משבט יהודה מלכות...

             המשך הסבר על פרשת וארא

             • 16:41כניסת שבת

             • 17:01שקיעה

             • 17:32יצאת שבת

              פרשת השבוע

              בא 22/01/2021, ט' שבט תשפ"א

              • 16:47כניסת שבת

              • 17:07שקיעה

              • 17:39יצאת שבת

               פרשת השבוע

               בשלח 29/01/2021, ט"ז שבט תשפ"א

               יום חמשה עשר בשבט נקבע כראש השנה לאילנות כמבואר במשנה (ר"ה ב.) לשיטת בית הלל, ויום זה קובע את מעמדם ההלכתי של האילנות כתחילת השנה לענין מעשרות וערלה. ופירות שחנטו לפני ט"ו בשבט משתייכים לשנה קודמת ופירות שחנטו אחר ט"ו בשבט משתייכים לשנה הבאה.

               המשך הסבר על פרשת בשלח

               • 16:54כניסת שבת

               • 17:14שקיעה

               • 17:45יצאת שבת

                פרשת השבוע

                יתרו 05/02/2021, כ"ג שבט תשפ"א

                יתרו - יתר שמו, שייתר פרשה אחת בתורה: את פרשת הגר הראשון, אשר עומד לפנינו, לא כנגרר, לא כאנוס, לא כמחפש אחר המצליחנות הלאומית - אלא, צועד זקוף קומה, בדרכו אל האמת.

                המשך הסבר על פרשת יתרו

                • 17:00כניסת שבת

                • 17:20שקיעה

                • 17:52יצאת שבת

                 פרשת השבוע

                 משפטים 12/02/2021, ל' שבט תשפ"א

                 "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, רגע אחרי מתן תורה פותחת פרשתנו במשפטים ודינים שונים שהתורה יורדת ועוסקת בדינם ועניינם.

                 הנושא הראשון שאיתו נפתחת הפרשה זה בזכויותיו של העבד העברי, ומעבר לדיני ולהלכות התורה נותנת התורה ביטוי
                 משמעותי לחופש ולדרור הניתן לאדם. דין זה בא בכללותו בה להביע את הסתייגותה התורה מ"עבדים ושפחות" ומדגישה את החירות האישית של כל אדם וניצול אוצרו הגדול- הזמן.

                 המשך הסבר על פרשת משפטים

                 • 17:06כניסת שבת

                 • 17:26שקיעה

                 • 17:58יצאת שבת

                  פרשת השבוע

                  תרומה 19/02/2021, ז' אדר תשפ"א

                  בפתיחת הפרשה בני ישראל מצויים "וייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" ותרומתם זו מיועדת לבניית המשכן שתכליתה השראת שכינה בעם ישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

                  וכך דרשו רבותינו במסכת קידושין מ: "וכבר היו ר' טרפון וזקנים מסובים ונשאלה שאלה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול?

                  המשך הסבר על פרשת תרומה

                  • 17:12כניסת שבת

                  • 17:32שקיעה

                  • 18:04יצאת שבת

                   פרשת השבוע

                   תצוה 26/02/2021, י"ד אדר תשפ"א

                   • 17:18כניסת שבת

                   • 17:38שקיעה

                   • 18:09יצאת שבת

                    פרשת השבוע

                    כי תשא 05/03/2021, כ"א אדר תשפ"א

                    "כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם"
                    רש"י מפרש "ולא יהיה בהם נגף"- כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם לגולגולתם אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם ולא יהיה בהם נגף-שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא אליהם, כמו שמצינו בימי דוד" עכ"ל.

                    המשך הסבר על פרשת כי תשא

                    • 17:23כניסת שבת

                    • 17:43שקיעה

                    • 18:14יצאת שבת

                     פרשת השבוע

                     ויקהל פקודי 12/03/2021, כ"ח אדר תשפ"א

                     השבת נברך את חודש-אדר שני במשנה ברכה להרבות בשמחה .

                     ובימים קשים אלו אשר עם ישראל מאויים מן הסובבים אותו וכל המציאות מחוץ תשכל חרב בפיגועים חדשים לבקרים, ומחדרים אימה ממעשים אלימות מזעזעים בתןך חדרי עמינו בני נוער הנוהגים באלימות אכזרית ללא כל סיבה מובנת.

                     המשך הסבר על פרשת פיקודי

                     • 17:28כניסת שבת

                     • 17:48שקיעה

                     • 18:20יצאת שבת

                      פרשת השבוע

                      ויקרא 19/03/2021, ו' ניסן תשפ"א

                      "מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה. כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך. מאין כמוך ה' גדול אתה וגדול שמך בגבורה. וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יחלו גוים זעמו אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר.

                      המשך הסבר על פרשת ויקרא

                      • 17:33כניסת שבת

                      • 17:53שקיעה

                      • 18:24יצאת שבת

                       פרשת השבוע

                       צו 26/03/2021, י"ג ניסן תשפ"א

                       בליל הסדר מצינים אנו את הפסוק ביחזקאל ט"ז "ואעבור עליך ואראך" ובאוצר המדרשים (עמוד תפו) שפסוק זה נאמר אלא על כנסת ישראל שהיא שמחה בהקב"ה כמו שנאמר שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי (ישעיה ס"א) והקב"ה ג"כ שמח בה שנאמר וגלתי בירושלם וששתי בעמי (ישעיהו/ ס"ה).

                       המשך הסבר על פרשת צו

                       • 18:38כניסת שבת

                       • 18:58שקיעה

                       • 19:29יצאת שבת

                        פרשת השבוע

                        ערב שביעי של פסח 02/04/2021, כ' ניסן תשפ"א

                        • 18:42כניסת שבת

                        • 19:02שקיעה

                        • 19:34יצאת שבת

                         פרשת השבוע

                         שמיני 09/04/2021, כ"ז ניסן תשפ"א

                         • 18:47כניסת שבת

                         • 19:07שקיעה

                         • 19:38יצאת שבת

                          פרשת השבוע

                          תזריע - מצורע 16/04/2021, ד' אייר תשפ"א

                          בפרשת השבוע מתארת התורה דיני לידה, וענין הלידה הוא דבר מופלא כשלעצמו באשר הבאת צאצאים הם המשך לקיום העולם ומביא שמחה לאדם עד שנאמר בחז"ל בנדרים (דף סד) שמי שאין לו בנים חשוב כמת ר"ל, סגולות שונות מצינו בחז"ל שע"י עשייתם זוכים לבנים ואע"פ שאמרו מועד קטן דף כח א אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא הרי שלא תלוי במעשים אלא במזל, אך כתבו התוספות יבמות ע א שזכות גדול מהני (מועיל),

                          המשך הסבר על פרשת תזריע

                          • 18:52כניסת שבת

                          • 19:12שקיעה

                          • 19:43יצאת שבת

                           פרשת השבוע

                           אחרי מות - קדושים 23/04/2021, י"א אייר תשפ"א

                           פרשת אחרי מות – קדושים המחוברת בשבתנו זו, מקבלות גוון מיוחד בצאת יום העצמאות. שתי הפרשיות אלו טעונות בחוקים ובמשפטים, וגם בציווי מיוחד ורחב בנושא צניעות ועריות, הן בפרשת קדושים, והן בפרשת אחרי מות.

                           המשך הסבר על פרשת קדושים

                           • 18:57כניסת שבת

                           • 19:17שקיעה

                           • 19:48יצאת שבת

                            פרשת השבוע

                            אמור 30/04/2021, י"ח אייר תשפ"א

                            בפרשת השבוע מסביר משה לאהרן אלעזר ואיתמר כיצד לנהוג בקרבנות היום, מהו אחריותו של שבט הכהונה והזהירות הגדולה שצריכים לשמור, א. יין ושכר אל תשת...ב. להבדיל בין הקודש ובין החול...(דהיינו בין עבודה קדושה למחוללת)...הרמה הרוחנית הגבוה לגבי הכוהנים נובעת א. מיחוסם הרם, ב. במקביל גם בכוחות ותכונות שנתן להם הבורא כדברי חז"ל בכמה מקומות "כהנים זריזים הם" דהיינו שאף פעולה שאדם מן השיגרה יתקשה לבצעה שבט הכהונה ניחון בזריזות מספקת כדי לקיימה.

                            המשך הסבר על פרשת אמור

                            • 19:02כניסת שבת

                            • 19:22שקיעה

                            • 19:53יצאת שבת

                             פרשת השבוע

                             בהר בחוקותי 07/05/2021, כ"ה אייר תשפ"א

                             התורה מבטיחה לנו בפסוק "אם בחוקותי תלכו" (ויקרא כו,ג) שהליכה בחוקי ד' שע"פ דברי חז"ל רומזת ללימוד התורה בעמל והשתדלות כפרש"י -שתהיו עמלים בתורה. מביאה וגורמת לכל הברכות המצוינות בפסוקים לקמן "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" וגו'.

                             המשך הסבר על פרשת בחוקותי

                             • 19:07כניסת שבת

                             • 19:27שקיעה

                             • 19:58יצאת שבת

                              פרשת השבוע

                              במדבר 14/05/2021, ג' סיון תשפ"א

                              מדוע ניתנה התורה במדבר ולא כאשר הגיע עם ישראל לארץ הבחירה היא ארץ ישראל דאוירה מחכים ומעלת ישיבתה גדולה ואף מצוות התליות בארץ נוהגות רק בה והיה מן הראוי ששם תינתן התורה.

                              המשך הסבר על פרשת במדבר

                              • 19:11כניסת שבת

                              • 19:31שקיעה

                              • 20:03יצאת שבת

                               פרשת השבוע

                               ה' סיון, חג שבועות 16/05/2021, ה' סיון תשפ"א

                               בחג השבועות קוראים את מגילת רות, מגילה עליה אומרים חז"ל ש"אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה, ללמדך שכר של גומלי חסדים" (ילקוט שמעוני).
                               פתיחתה של המגילה מלמד על שינוי בולט מספרי התנ"ך. אין בה ציון השנה המדויקת. לא מוזכר שמו של השופט שמנהיג את הדור. סיפור המגילה משתרע על שנים רבות, ואין בה איזכור למאורעות אחרים. "ויהי בימי שפוט השופטים". סתם ולא פירש.

                               המשך הסבר על חג שבועות

                               • 19:13כניסת שבת

                               • 19:33שקיעה

                               • 20:04יצאת שבת

                                פרשת השבוע

                                נשא 21/05/2021, י' סיון תשפ"א

                                ברכה מיוחדת בה מתברכים אנו בכל יום היא ברכת כהנים, יברכך ד' וישמרך, יאר ד' פניו אליך ויחונך, ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום. נשים לב לשינוי החד שפותחת הפרשה בלשון רבים כמ"ש "וידבר ד'...אמור להם" ואילו הברכה עצמה נאמרה ביחיד , יברך, ישמרך וכו'

                                המשך הסבר על פרשת נשא

                                • 19:16כניסת שבת

                                • 19:36שקיעה

                                • 20:08יצאת שבת

                                 פרשת השבוע

                                 בהעלותך 28/05/2021, י"ז סיון תשפ"א

                                 בסיומה של פרשת בהעלותך מספרת לנו התורה אודות מרים אחות משה המדברת לשון הרע עם אהרן על משה ואף שמתוך כונה טובה דברה כתבה לנו התורה ענין זה בצורה בולטת ביותר כדי ללמדינו חומר ואיסור לשון הרע.

                                 המשך הסבר על פרשת בהעלותך

                                 • 19:21כניסת שבת

                                 • 19:41שקיעה

                                 • 20:12יצאת שבת

                                  פרשת השבוע

                                  שלח לך 04/06/2021, כ"ד סיון תשפ"א

                                  • 19:25כניסת שבת

                                  • 19:45שקיעה

                                  • 20:16יצאת שבת

                                   פרשת השבוע

                                   קורח  11/06/2021, א' תמוז תשפ"א

                                   וידבר ד' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבותם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו: ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי... וינח משה את המטת לפני ה' באהל העדת: ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים: ע"כ.

                                   המשך הסבר על פרשת קורח

                                   • 19:28כניסת שבת

                                   • 19:48שקיעה

                                   • 20:19יצאת שבת

                                    פרשת השבוע

                                    חוקת 15/06/2021, ה' תמוז תשפ"א

                                    נאמר בפרשת השבוע (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון". ובגמרא בבא בתרא (דף עח:) דורשת עה"פ (במדבר כא, כז) "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון"."אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים" וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם..."תבנה ותכונן" אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא

                                    המשך הסבר על פרשת חוקת

                                    • 19:30כניסת שבת

                                    • 19:50שקיעה

                                    • 20:21יצאת שבת

                                     פרשת השבוע

                                     בלק 25/06/2021, ט"ו תמוז תשפ"א

                                     תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
                                     הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

                                     המשך הסבר על פרשת בלק

                                     • 19:32כניסת שבת

                                     • 19:52שקיעה

                                     • 20:22יצאת שבת

                                      פרשת השבוע

                                      פנחס 02/07/2021, כ"ב תמוז תשפ"א

                                      "ויקרב משה את משפטן לפני ה" (כ"ז, ה) התרחקותו של משה רבינו מכל לזות שפתיים וחשש נגיעה אישית באה לידי ביטוי בפסוקים אלו שכיון שאמרו בנות צלפחד: "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים בעדת קרח", ורצו בזה להשמיע למשה כי צלפחד לא נימנה על מתנגדיו הרגיש משה את עצמו כאילו הוא נוגע בדבר ולא רצה לפסוק את ההלכה בעצמו, כי אם הקריב את משפטן לפני השם יתברך.

                                      המשך הסבר על פרשת פנחס

                                      • 19:32כניסת שבת

                                      • 19:52שקיעה

                                      • 20:23יצאת שבת

                                       פרשת השבוע

                                       מטות - מסעי 09/07/2021, כ"ט תמוז תשפ"א

                                       השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

                                       חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

                                       המשך הסבר על פרשת מסעי

                                       • 19:31כניסת שבת

                                       • 19:51שקיעה

                                       • 20:21יצאת שבת

                                        פרשת השבוע

                                        דברים - חזון 16/07/2021, ז' אב תשפ"א

                                        אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב"
                                        "אלה הדברים" ופרש"י "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".

                                        המשך הסבר על פרשת דברים

                                        • 19:29כניסת שבת

                                        • 19:49שקיעה

                                        • 20:19יצאת שבת

                                         פרשת השבוע

                                         ואתחנן 23/07/2021, י"ד אב תשפ"א

                                         הגמ' בעבודה זרה דף ה: -"אף משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר (דברים כט) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב (דברים כט) ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב (ישעיהו לב) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" עכ"ל.

                                         המשך הסבר על פרשת ואתחנן נחמו

                                         • 19:25כניסת שבת

                                         • 19:45שקיעה

                                         • 20:15יצאת שבת

                                          פרשת השבוע

                                          עקב 30/07/2021, כ"א אב תשפ"א

                                          נאמר בפרשה )דברים י,כ "את ד' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק וגו'. להדבק בחכמים. מצות עשה להתרפק בחכמים ותלמידהם שנאמר (דברים י,כ) "ובו תדבק" ואמרו חז"ל הדבוק בחכמים כדבוק בשכינה

                                          המשך הסבר על פרשת עקב

                                          • 19:20כניסת שבת

                                          • 19:40שקיעה

                                          • 20:10יצאת שבת

                                           פרשת השבוע

                                           ראה 06/08/2021, כ"ח אב תשפ"א

                                           קראנו בפרשה "ונתן לך רחמים וריחמך" (דברים י"ג-י"ח) וידוע הוא כי מידת הרחמים היא אחת ממידותיו של הקב"ה שהוא מלא רחמים דהיינו אין יותר רחמן ממנו יתברך.

                                           ולא רק בין אדם לחברו מצוה ללכת בדרכיו של הקב"ה במידת הרחמים ומצוות רבות יש בזה כגון: ואהבת לרעך כמוך" ועוד. אלא גם עם בעלי חיים יש לנהוג בדרך של רחמים עד שהוזהרנו מלצערם כמבואר בגמ' גיטין סב. שאסור לאדם לטעום מאומה עד שיאכיל את בהמותיו, שהקדימה התורה ציווי "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואח"כ "ואכלת ושבעת".ע"ש.

                                           המשך הסבר על פרשת ראה

                                           • 19:15כניסת שבת

                                           • 19:35שקיעה

                                           • 20:04יצאת שבת

                                            פרשת השבוע

                                            שופטים 13/08/2021, ה' אלול תשפ"א

                                            בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה שלא לסור מדברי חכמי ישראל שנאמר"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"הדבר
                                            טעון הבנה מדוע בתורה אלוקית נפלאה שהכל מובן להגיון ושכל ישר וכל סוגיא בתלמוד מבוררת עד דק בשכל והגיון ישר במצות אמונת חכמים יש ציווי לשמוע לחכמי ישראל גם בדבר שאיננו מבינים ואף חושבים אחרת ולביאור הסוגיא נעיין בגמ' ראש השנה (דף כה.)

                                            המשך הסבר על פרשת שופטים

                                            • 19:08כניסת שבת

                                            • 19:28שקיעה

                                            • 19:58יצאת שבת

                                             פרשת השבוע

                                             כי תצא 20/08/2021, י"ב אלול תשפ"א

                                             בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר היהודים מזרע עמלק היה ועניין אחד הוא

                                             המשך הסבר על פרשת כי תצא

                                             • 19:00כניסת שבת

                                             • 19:20שקיעה

                                             • 19:50יצאת שבת

                                              פרשת השבוע

                                              כי תבוא 27/08/2021, י"ט אלול תשפ"א

                                              בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו"

                                              המשך הסבר על פרשת כי תבוא

                                              • 18:52כניסת שבת

                                              • 19:12שקיעה

                                              • 19:42יצאת שבת

                                               פרשת השבוע

                                               נצבים 03/09/2021, כ"ו אלול תשפ"א

                                               אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

                                               כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

                                               המשך הסבר על פרשת ניצבים

                                               • 18:43כניסת שבת

                                               • 19:03שקיעה

                                               • 19:33יצאת שבת

                                                פרשת השבוע

                                                וילך 10/09/2021, ד' תשרי תשפ"ב

                                                אתם נצבים היום כולכם ...ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוטב עציך עד שואב מימך.

                                                כולם נצבים ולכל אחד יש תפקיד שונה וצרכים שונים העניינים המטרידים את ראשי הקהל אינם העניינים שבשגרה להם זקוקים חוטבי עצים ושואבי מים הטרודים מאוד במטרה להביא מזון וטרף לבני ביתם, וגם מלאכתו של החייט מנוגדת בתכלית למלאכתו של הנפח וכן הצייר והנגר יצירות שונות יוצרים גם איש המסחר ויושבי בית המדרש אנשים שונים ונפרדים הם בתפקידם. א"כ באופן טבעי איך יתכן שיהיה בניהם גיבוש ואחדות כאשר כל אחד פונה לרצונותיו האישיים ואינטרס אישי וצר מניע את מעשיו. כמאמר הפסוק "לתאוה יבקש נפרד". האם אין דרך וסיכוי לאחדות כל אותם הנ"ל? התשובה היא שיש דרך לשלימות כולם ואחדותם והיא רק על ידי זה שמעשיהם מכוונים לעשות רצון השי"ת, בזה כולם מגובשים לדבר אחד.

                                                המשך הסבר על פרשת וילך

                                                • 18:34כניסת שבת

                                                • 18:54שקיעה

                                                • 19:24יצאת שבת                                                 פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                                 פניה למוקד העירוני
                                                 חזור לראש העמוד