הנחות למוסד מתנדב לטובת הציבור

16/02/2021 ד' אדר תשפ"א

פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

לשנים 2023 – 2021

סעיף 5 (י) לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה בשיעור של 66.7% משיעור הארנונה המוטל על נכסים שבחזקת המוסד. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לרשויות המקומיות.

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור", גובשה רשימת קריטריונים מצטברים (המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99) בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור. כל בקשה של מוסד לקבלת הפטור תיבדק בהתאם לקריטריונים. (מפורטים בהמשך).

על מנת שניתן יהיה לבדוק האם מוסד המבקש את הפטור ממלא אחר הקריטריונים שנקבעו בחוזרים, יידרש המוסד למלא טופס בקשה להורדה באתר עיריית מודיעין מכבים רעות .

תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור לעיריית מודיעין מכבים רעות תצהיר לפיו מטרותיו, תחומי פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו, עד ולא יאוחר מהראשון באפריל באותן שנים. בתום שלוש השנים, יהא על המוסד להגיש בקשה חדשה ועדכנית לאישור העירייה..

לדיון בועדה יוגשו רק בקשות שהוגשו במלואן בצירוף כל המסמכים.

המועד האחרון להגשת הבקשה לפטור בשנת הכספים 2021, הוא עד לתאריך 1.4.2021.

מתבקש להגיש בקשה ולהעבירה

את הבקשה יש להגיש במסירה ידנית במשרדי הכנסות העירייה, בית יהונתן, קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין וגם במייל: nitza_r@modiin.muni.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ניצה רומן בטלפון 08-9394673 או במייל הנ"ל.

לחצו כאן לטופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנים 2021-2023פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד