תוכנית השילוב – נעשית במסגרות החינוך הרגיל

 • עם קבלת הזכאות לתמיכה מסל השילוב במוסד לחינוך רגיל תבנה תכנית חינוכית יחידנית (תח''י).

 • לתוכנית יהיו שותפים: מחנכת הכתה, תלמיד והוריו, מורת שילוב, סייעת, תרפיסטית וכו'.

 • התכנית תכלול את ייצוגו של התלמיד- את צרכיו ויכולותיו להתמודד עם קשייו, ואת אותן החלטות שאת השגתן הוא מבקש תוך לקיחת אחריות לתהליך עם הגורמים התומכים.

 • התכנית תכלול את עמדת ורצון ההורים כפי שעלו משיחה משותפת עם ילדם הצוות החינוכי.

 • התכנית היא של התלמיד -משפחתו והצוות החינוכי שותפים לה ועוזרים לו לבצעה כך שירגיש נתרם ומתקדם להגשמת מטרותיו ולשילובו המוצלח.

 • התכנית תינתן לתלמיד ולמשפחתו ותלווה תוך במעקב רצוף על ידו וע''י כל הגורמים.

 • יתקיימו דיונים שוטפים ומעקב רצוף אחר התקדמות התלמיד ויישום התח''י (לפחות שלש פעמים בשנה בצוות שילוב)

הגדרת תלמיד משולב

תלמיד בעל צרכים מיוחדים, הזכאי לחינוך חינם,אשר ועדת שילוב,( סעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד ) החליטה על זכאותו לתוספת הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל.

''ילד בעל צרכים מיוחדים'' הוא ''אדם עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד'' (מתוך חוק החינוך המיוחד)

איתור התלמיד

פניה לועדת שילוב לצורך קביעת זכאות - אל יושב הראש – מנהל המסגרת החינוכית הרגילה (גנים- מפקח כולל), בעניינו של התלמיד יכולה להיעשות על ידי הגורמים הבאים:

 • הורה / אפוטרופוס (בצרוף מסמכים המעידים על לקות משמעותית)

 • עובד חינוך במוסד הרגיל (בצירוף הערכה תפקודית חינוכית - לימודית)

 • ועדת השמה / ערר ביישוב (בצירוף טופס החלטתה והוראות בדבר שילובו)

 • תלמיד שהועבר ממסגרת חינוך מיוחד ללמוד בחינוך הרגיל

קביעת הזכאות לשילוב

זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב תיקבע ע''י ועדת שילוב במוסד לחינוך רגיל, כמוגדר בחוק.

תלמיד משולב יקבל תמיכה של החינוך המיוחד במסגרת תכנית השילוב, לאחר שקבל זכאותו בועדת השילוב המוסדית בליווי מסמכים קבילים ובכפיפות למכסה התקציבית שהוקצתה למוסד החינוכי בו לומד.

שיקולי הדעת המקצועיים של הוועדה בבואה לקבוע זכאותו של תלמיד:

 • הוועדה תבדוק אם לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים בעיות תפקודיות מורכבות שיוצרות פערים משמעותיים בתחומי התפקוד השונים, במסגרת החינוכית.

 • תבדוק האם מוצו כל התהליכים החינוכיים והדידקטיים לקידום הישגיו הלימודיים ותפקודו החברתי – התנהגותי של התלמיד, במסגרתו הרגילה.

  בסמכות ועדת השילוב המוסדית להחליט:

 • זכאות להיכלל בתכנית השילוב

 • זכאות לתמיכה מסוג סייעת (על פי קריטריונים בחוזר מנכ''ל תשס''ה 9/ב), כחלק ממגוון שירותי התמיכה לתלמיד.

 • גני ילדים

 • פתיחת גן משולב – בועדת שילוב המוסדית של גנ''י

סוגי תמיכות אפשריות מסל השילוב

 • הוראה מתקנת

 • טיפולים פרא רפואיים הבעה ויצירה – מומחיות תחום

 • תמיכה מסוג סייעת

 • אבחונים דידקטייםפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד