הנחות לדירת מגורים

23/01/2022 כ"א שבט תשפ"ב

סוגי ההנחות לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות) : הנחות מטעמי הכנסה, לאזרחים ותיקים, מקבלי גמלאות, בגין נכות ועוד.

תושב הזכאי לשתי הנחות ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מבינהן.

תנאי למתן הנחה בארנונה עפ"י התקנות, על המחזיק\ מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושב מודיעין מכבים רעות, וכמחזיק בנכס לגביו מוגשת בקשת ההנחה.

טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

אזרחים ותיקים

להלן סוגי ההנחות ל''אזרח ותיק'': גבר או אישה שהגיעו ל''גיל הפרישה'' כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס''ד-2004.

מקבלי גמלאות

 • מקבלי תשלום מזונות
  הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל''ב-1972, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1/1/2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על תשלום מזונות.

 • מקבלי הבטחת הכנסה
  הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ''א-1980, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1/1/2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה.

 • מקבלי גמלת סיעוד
  הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד.

 • בן או בת של מחזיק זכאי גמלת ביטוח לאומי
  בן או בת של המחזיק בנכס הזכאי לגמלת ביטוח לאומי (דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לנכה). התש"מ – 1980, זכאי להנחה השיעור של 33% עד 100 מ"ר משטח הנכס תיקון התשנ"ו – 1955.

הנחה בגין נכות

הורה עצמאי

הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב - 1992 זכאי להנחה בשיעור של 20%.
(ילדים עד גיל 18 או בן חייל בסדיר עד גיל 21)
אישור נדרש: הצהרת הורה עצמאי (בצרוף המסמכים המפורטים בתצהיר)

משרתים בשירות צבאי, לאומי ואזרחי חברתי

 • חיילים בשרות חובה
  חיילים בשירות חובה המחזיק בצה''ל לפי חוק שירות ביטחון, התש''ט 1949- זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה. מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים או בטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • חיילים משוחררים
  מי ששירת בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות בטחון, התש''ט- 1949 - זכאי לתקופה עד 4 חודשים מיום שחרורו להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה. מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים או בטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • מתנדבי שירות לאומי
  יוצא/ת צבא שלא נקרא/ה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבל/ה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון המשרת/ת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב - 2002, ומתקיימים בו/ה תנאי תקנה 2 (א) (1) עד (6)- זכאי/ת להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש : אישור מביטוח לאומי . מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים או בטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה


 • משרת בשירות אזרחי בטחוני
  מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי התשע"ד 2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה. זכאי להנחה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי. מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים או בטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • משרת בשירות אזרחי-חברתי
  מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי התשע"ד 2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה. זכאי להנחה לפי מסלול השירות הנ"ל:

  במסלול מלא (30 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 75% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.

  במסלול חלקי (20 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 50% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.

  אישור נדרש: אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי. מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים אובטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה


 • משרת בשירות האזרחי
  מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס''ז-2007 (להלן: ''''תקנות השירות האזרחי'') המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6 (א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס''ב-2002, ושהמפקח כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי אישר כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנות 2 ו-3 לתקנות האמורות. זכאי להנחה לפי מסלול הלימודים הנ"ל:

  במסלול מלא (40 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.

  במסלול חלקי (20 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 50% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה. מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים או בטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • חייל מילואים פעיל
  הנחה למשרת מילואים פעיל המחזיק בפועל בדירת מגורים הנחה בשיעור של 5%
  אישור נדרש: תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף מילוי טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשרת מילואים

הנחות אחרות

נזקק / ועדת הנחות

ההנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד, בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. רשאי להגיש בקשה להנחה. בקשה זו תופנה לוועדת ההנחות בארנונה, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%.
אישור נדרש: מכתב המפרט את הנסיבות. מילוי טופס מס' 2, טופס בקשה להנחה בארנונה נזקק (בצרוף המסמכים המפורטים בטופס).

מבחן הכנסה

הנחה בארנונה מטעמי הכנסה תוענק בשנת 2022 בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת ההכנסה הממוצעת בשנים עשר החודשים.

אישור נדרש: מילוי טופס מס' 1 בצירוף המסמכים הנדרשים או בטופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2021

מספר נפשות \ שיעור ההנחהעד 80%עד 60%עד 40%עד 20%
מספר נפשות \ שיעור ההנחה1עד 80%עד 2,889 ₪עד 60%מעל 2,889 ₪ עד 3,322 ₪עד 40%מעל 3,322 ₪ עד 3,755 ₪עד 20%מעל 3,755 ₪ עד 5,300 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה2עד 80%עד 4,334 ₪עד 60%מעל 4,334 ₪ עד 4,984 ₪עד 40%מעל 4,984 ₪ עד 5,634 ₪ עד 20%מעל 5,634 ₪ עד 7,951 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה3עד 80%עד 5,027 ₪עד 60%מעל 5,027 ₪ עד 5,781 ₪ עד 40%מעל 5,781 ₪ עד 6,535 ₪ עד 20%מעל 6,535 ₪ עד 9,223 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה4עד 80%עד 5,720 ₪עד 60%מעל 5,720 ₪ עד 6,578 ₪ עד 40%מעל 6,578 ₪ עד 7,436 ₪ עד 20%מעל 7,436 ₪ עד 10,494 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה5עד 80%עד 7,268 ₪עד 60%מעל 7,268 ₪ עד 8,359 ₪ עד 40%מעל 8,359 ₪ עד 9,449 ₪ עד 20%מעל 9,449 ₪ עד 13,335 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה6עד 80%עד 8,817 ₪עד 60%מעל 8,817 ₪ עד 10,140 ₪ עד 40%מעל 10,140 ₪ עד 11,462 ₪ עד 20%מעל 11,462 ₪ עד 16,176 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחהמספר נפשות \ שיעור ההנחהעד 80%עד 90%עד 60%עד 70%עד 40%עד 50%עד 20%עד 30%
מספר נפשות \ שיעור ההנחה7עד 80%עד 10,336 ₪עד 60%מעל 10,336 ₪ עד 11,921 ₪ עד 40%מעל 11,921 ₪ עד 13,475 ₪ עד 20%מעל 13,475 ₪ עד 19,018 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה8עד 80%עד 11,914 ₪עד 60%מעל 11,914 ₪ עד 13,702 ₪ עד 40%מעל 13,702 ₪ עד 15,489 ₪ עד 20%מעל 15,489 ₪ עד 21,859 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה9עד 80%עד 13,463 ₪עד 60%מעל 13,463 ₪ עד 15,482 ₪ עד 40%מעל 15,482 ₪ עד 17,502 ₪עד 20%מעל 17,502 ₪ עד 24,700 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה10 ומעלהעד 80%עד 1,496 ₪ לנפשעד 60%עד 1,720 ₪ לנפשעד 40%עד 1,945 ₪ לנפשעד 20%עד 2,744 ₪ לנפש

הנחות נוספות

 • בניין חדש
  מחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש סגור ריק ושאין משתמשים בו מיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש במשך תקופה רצופה עד 6 חודשים. זכאי להנחה בשיעור חודש אחד פטור
  אישור נדרש: מילוי טופס הצהרה בדבר נכס סגור וריק

 • בניין ריק
  מחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת. ההנחה תינתן למחזיק בגין התקופה המצטברת משך תקופת בעלותו בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. זכאי לפטור מארנונה עד 6 חודשים.
  אישור נדרש: בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק

 • בנין שנהרס או ניזוק (נכס לא ראוי)
  בעלי נכס שנהרס לחלוטין או שניזוק כך שלא ניתן להשתמש בו ואין משתמשים בו בפועל (בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות) ובכפוף לעריכת ביקורת בנכס על ידי נציגי העירייה המלמדת כי הנכס עומד בתנאי הפטור.
  אישור נדרש: מילוי טופס הצהרה בגין נכס לא ראויפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד