רפורמה ברישוי עסקים

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

בעלי עסקים ויזמים יקרים,

מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

אחת ממטרות ראש העיר לקידום העסקים בעיר הינה, מתן שירות מכוון ללקוח אשר אומץ ע"י מחלקת קידום ורישוי עסקים המרכזת למענכם את השירותים הניתנים.

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה במגוון העסקים הפועלים בעיר מנוף כלכלי ומקור לצמיחה.

הרפורמה בחוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת 1968 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, הינן הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל.

חוק זה והתקנות נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא.

להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק:

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (משטרה)

 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - באחריות משרד העבודה והרווחה

 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות

 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומי או הוועדה המקומית או האזורית לתכנון ובנייה.

 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות).

  מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.

  במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי. במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה. רשות הרישוי תסביר לבעל העסק אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.

  בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין. הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.

  רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון בדיקות מדגמיות בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.

  כל ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול מסלול בתצהיר נמצאים בקישור זה.

  מדינת ישראל מקדמת ומיישמת בשנים האחרונות רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים.

  זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

להלן עיקרי הרפורמה

 • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים – מפרט אחיד ארצי.

 • העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו – מפרט אחיד רשותי.

 • אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין (הן נותני אישור והן רשות רישוי) על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק)

  על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה).

  מנגנון ההשגה במודיעין, מכבים רעות הוא כלהלן:
  תוך 45 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה בעל העסק להגיש השגה, ימלא הוא את "טופס הגשת השגה" (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), יגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, למחלקת קידום ורישוי עסקים ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים

  (הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין).

  ההשגה תדון על ידי מנכ"ל העירייה ביושבו כגורם מוסמך ארצי ברשות הרישוי, היועץ המשפטי ונציג מחלקת קידום ורישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים שבגינם הוגשה ההשגה.

  החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות

 • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

  את כל ההסברים על מסלול הרישוי המקוצר ניתן למצוא באתר של משרד הפנים.

 • אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

 • עודכן הצו (צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013) הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת),

  בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

מהו צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם צו רישוי עסקים מיום 21.7.2022 את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים.

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד.

כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי". לכל אחד מהם מספר נפרד בצו.פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

 • קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

 • קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.

 • קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.

 • קבוצה 4 – מזון.

 • קבוצה 5 – מים ופסולת.

 • קבוצה 6 – מסחר ושונות.

 • קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

 • קבוצה 8 – רכב ותעבורה.

 • קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

 • קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

המפרט האחיד

מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי.

במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים ("הוראות לצד המפרט האחיד"), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד.

תנאים חדשים שנקבעו לעסק, במפרט האחיד, יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מביניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.

את המפרטים האחידים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו, ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים.

בהתאם לסעיף 7ג3. לחוק רישוי עסקים מפרסמת בזאת עיריית מודיעין, מכבים רעות את המפרט האחיד הרשותי .

המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בזאת כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.

פרטים על מחלקת קידום ורישוי עסקים, בעלי תפקיד בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק והטפסים הנדרשים לכך, ניתן למצוא כאן באתר - קידום ורישוי עסקים

המפרט האחיד של עירית מודיעין מכבים רעות

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית מודיעין מכבים רעות מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון" או "בעל העסק"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו– להלן "המפרט הרשותי"

המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד
על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה עיריית מודיעין.

המפרט האחיד של עיריית מודיעין מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

 • שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.

 • שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מודיעין בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

  יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 • שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מודיעין בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי

1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק
רלבנטיות אחרות.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך. יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הנחיות אלה לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק.

1.3. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

1.4. בעל עסק בתחומי העיר מודיעין, מכבים רעות, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים)עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7. בנוסף לאמור למדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

2. שילוט

2.1 בעל עסק יקיים את כל האמור לחצו כאן לחוקי עזר מודיעין מכבים רעות - בחוק עזר למודיעין – מכבים-רעות (שילוט), התשנ"ה – 1995 ובתיקון לחוק משנת 2008 ובמסמך "הנחיות להצבת שילוט עיריית מודיעין מכבים רעות".

3. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים

3.1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב), תשע"ד – 2014

3.2. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני - מי מודיעין, כאמור בתקנות.

 • בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .

 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי מודיעין ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.

 • במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים מי מודיעין, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות.

  3.3. בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.

 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב

 • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

 • מפעלי מזון ומשקאות

 • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים

 • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה

 • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה

 • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

 • מכבסות

 • תחנות תדלוק

 • רפת או לול

 • מפעלי עיבוד עורות

 • תחנות מעבר לפסולת

 • בתי דפוס

 • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים

 • מפעלי חומרי בנייה

 • בתי מלון

  3.4. בעל עסק כאמור בסעיף 3.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני- מי מודיעין, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו

  3.5. בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , ידווח בעל העסק למי מודיעין באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות תאגיד מי מודיעין והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

4. טיפול באשפה

4.1. כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים, במידה ונוצרים בעסקו, ולאצור אותם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן:

4.1.1 פסולת מעורבת (למעט פסולת אריזות) – מרכיבי פסולת מעורבת ו/או בעלי תכולת רטיבות – תושלך למיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע או כל מיכל אחר שיוגדר על ידי העיריה.

4.1.2 אריזות קרטון - כל עסק שבמסגרת פעילותו עושה שימוש באריזות קרטון, יטפל באצירה ופינוי הקרטונים על חשבון בעל העסק, דרך חוזה התקשרות עם חברה מאושרת לפינוי והתקנת דחסנית/מכבש/קרטוניה בהתאם לנדרש ע"י אגף שפ"ע. בכל מקרה יש לשטח את הקרטונים לפני השלכתם ואין להוציא את הקרטונים לרשות הרבים בתפזורת.

4.1.3 בעל העסק ישליך פסולת בקבוקי פלסטיק, אריזות, זכוכית, נייר וטקסטיל - למתקנים ומכלים ייעודיים, אשר המפוזרים בתחום הרשות, בעמדות מחזור ובמרכזי מסחר, על פי הנחיות העירייה שייקבעו בהתאם לאופי העסק ולכמות הפסולת האמורה, שהוא מייצר.

4.1.4 פסולת אלקטרונית, כהגדרתה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 , תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

4.1.5 פסולת עסק המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, תפונה על פי הנדרש בחוק על ידי בעל העסק ועל חשבונו.

4.2 לתשומת ליבכם , בגין אשפה עודפת ככל שתהייה כקבוע בחוק העזר שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון, התשנ"ו 1996.

4.3 במידה ויותקן או יעודכן חוק עזר בנושא "פסולת בסיסית" ו- "פסולת עודפת", הוראות חוק העזר האמור יגברו על סעיפי מפרט זה.

4.4 בכל מקרה שבו הפינוי מתבצע ע"י בעל העסק, הוא יתבצע ע"י קבלן מורשה על פי חוק, לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק.

4.5 בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בסעיף 4.1, יחולו הוראות הדין.

4.6 בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות אגף שפ"ע - מהנדס התברואה של הרשות.

5. התנהלות כללית של עסקים

5.1. בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות העיריה או החברה הכלכלית, מחויבים קבלת אישור אגף
הנכסים.

5.2. על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

5.3. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.

5.4.בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.

5.5. כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו מכונת ממכר אוטומטית, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה לחץ לקישור.- הנחיות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות

5.6. כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת הנחיות מיוחדות על פי הכללים המופיעים במסמך הנחיות להצבת חפצים וסחורה. לחץ לטופס

5.7. הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.

5.8. כל עסק טעון רישוי יפעל על פי תכנית בניין עיר לקירוי חורף (מד-35) על שנוייה לעיון בהוראות התוכניות מד' 35 – לחץ כאן ויידרש להוציא התר בנייה לקירוי כמפורט בתכנית. מועדי בקירוי המותרים – אוקטובר עד אפריל, כל שנה.

5.9. עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו, לאחר שעות הפעילות המותרים בחוק עזר למודיעין – מכבים – רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996 תיקון החוק תשע"א (12.9.11) סעיפים 2,3,4 , לחץ לקישור מחויב בקבלת "היתר לילה" מיוחד מראש הרשות ובתשלום אגרה כנדרש בחוק זה לחץ לקישור.

5.10. באזורי המלאכה והתעסוקה שעות פעילות המותרות לעסקים ארוכות יותר מאשר שעות המותרות באזורי מגורים ואין צורך בהיתר לילה.

5.11. בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

5.12.הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,(תיקון ,( התשע"ד 2013 - סעיף 68 ) לחץ לקישור הנחיות להצבת חפצים וסחורה. לחץ לטופס

5.13 רוכלות
בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי מתן רישיונות רוכלות חדשים, זאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו כגון : שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור, מניעת מפגעי רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים שלקבע וכו'. מדיניות עיריית מודיעין מכבים רעות בנושא עיסוק ברוכלות הינה שלא לאשר רישיונות רוכלות (ניידת ונייחת)

יחד עם זאת תאושר רוכלות במקרים הבאים:
א. יחוד סוגי רוכלות והקצאת מספר מסוים של רישיונות לאנשים הזקוקים לשיקום ולסעד מכוח חוק.
ב. רוכלות באירועים עירוניים כגון : אירועי יום העצמאות, אירועי קיץ, אירועי ספורט, ירידים פתוחים, אירועי חגים ולאחר שיעמדו בהתאם לדרישות החוק והנחיות האירוע.
ג. רוכלות במרכזים המסחריים לבעלי עסקים בו הם מפעילים את עסקם – בכפוף לאישור חב' הניהול/ועד המרכז ולתקופה קצובה בזמן.
ד. רישיונות עסק לאירועים כאמור יינתנו תוך שימת דגש לצרכי התושבים, בסוג מרכולה אותה מבקש הרוכל להציע ובהתאמה לאופי האירועים.

5.14 נגישות - בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות המופיעות בחוק האמור ובחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג' ביום פרסום זה).

בעל עסק יגיש למחלקת קידום ורישוי עסקים, חוות דעת אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות השירות ולנגישות מתו"ס, על גבי הטופס המופיע באתר האינטרנט של משרד המשפטים לפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות.

דרישות פרטניות מעסקים


קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח                                                                                                  

להמשיך לקרוא

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים

להמשיך לקרוא

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

להמשיך לקרוא

קבוצה 4 - מזון

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

להמשיך לקרוא

קבוצה 5 - מים ופסולת

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

להמשיך לקרוא

קבוצה 6 -מסחר ושונות

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

להמשיך לקרוא

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים

להמשיך לקרוא

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות

להמשיך לקרוא

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני                                                   

להמשיך לקרוא

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד