הנחיות ותנאים כללים

12/09/2023 כ"ו אלול תשפ"ג

החל משנת 2023 עברה עיריית מודיעין מכבים רעות לחישוב שונה של שומת הארנונה התקופתית, באופן שבו כל תקופה (חודשיים קלנדריים) מחושבת לפי מספר הימים בכל אותה תקופה.

בפועל, אין שינוי בחישוב הארנונה השנתית, אולם יתכן שוני בין התקופות, וזאת בהתאם למספר הימים בכל תקופה ותקופה.

 • תשלום
  הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה ואינה דוחה את מועד התשלום.

 • אמות מידה
  אישור ההנחות מתבצע עפ"י קריטריונים קבועים (למעט נזקק חומרי/רפואי) המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) ומעודכנים מעת לעת.

 • פירעון חובות קודמים
  לפני הגשת טופס בקשה להנחה , יש להסדיר תחילה פירעון כל החובות הקודמים לרשות בגין דירת המגורים, עפ"י אחת מאפשרויות התשלום המפורטות.

קבלה והגשת טפסים להנחה

הגשת הבקשה תבוצע על גבי טפסים מיוחדים שניתן לקבלם במחלקת הגבייה או ניתנים להורדה באתר זה בקטגוריית "טפסים".  

הבקשה תהייה חתומה ע"י המגיש, בצירוף מסמכים נלווים המאמתים את העובדות כדין.  
לבקשה, יש לצרף תצלום מסמכים ואישורים הר"מ שיעידו על המצב.

 • אישורי הכנסות של המחזיק וכל המתגוררים עימו בדירה:  שכירים - תלושי משכורת, עצמאיים - שומת מס הכנסה שנתית אחרונה. בשנת 2023 ניתן לבחור לחשב את ההכנסה החודשית הממוצעת כממוצע חודשים ינואר עד דצמבר בשנת הכספים 2022 או כממוצע הכנסה לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2022.

 • אישור מקורות הכנסה נוספים (לתקופה 12/22 - 10/22):

 • ביטוח לאומי

 • מענקי זקנה

 • פנסיה ממקום העבודה

 • קצבת שאירים

 • קצבת נכות

 • שכ"ד

 • מלגות

 • תמיכת צה"ל

 • קצבת תשלומים מחו"ל

 • פיצויים

 • הבטחת הכנסה

 • השלמת הכנסה

 • תמיכות והכנסות אחרות

 • תעודת זהות - המעידה כי מקום המגורים מודיעין  מכבים רעות כולל ספח של פרטי בני המשפחה (רווקים מעל גיל 18 לצרף צילום ת.ז).

 • תדפיסי בנק לחודשים 10/22-12/22

  לידיעה -לא יכללו כהכנסה – תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין: קצבאות ילדים, גמלת ילד נכה, זקנה ושאירים

 • הגשת בקשה להנחה בארנונה

 • התקופה להגשת הבקשות
  ניתן להגיש את הבקשה להנחה , עבור שנת הכספים 2022, החל ב 1- בינואר 2022 עד 1/12/2022 בלבד (למעט לתושבים שיתאכלסו לאחר התאריך הנ"ל).

 • הגשת בקשות
  בקשה שלא תוגש עם כל המסמכים והאישורים המתאימים, לא תטופל ותוחזר.

 • רישום בקשות
  הנחה תינתן רק לדירה (אחת) שמתגורר בה הזכאי בפועל, ובתנאי שהזכאי רשום בעירייה כבעל/מחזיק הנכס או מי ששכר אותה על שמו או על שם בן זוגו.

 • מתן הנחה
  הנחה תינתן רק לאחר קבלת הבקשה כנדרש ולאחר הוכחת הזכאות ע"י המסמכים המתאימים, להנחת דעתו של מנהל הארנונה, הודעה על מתן ההנחה תשלח לאחר אישורה.

 • חובת הדיווח
  על הזכאי להנחה, מוטלת החובה לדווח על כל שינוי שחל במצבו הסוציאלי/כלכלי/משפחתי, שקשור לחייב במיסים.

 • ביטול ההנחה
  תושב שקיבל הנחה בארנונה ולא פרע את מלוא יתרת החוב עד 31 בדצמבר באותה שנה, תבוטל ההנחה בארנונה ותוסף ליתרת החוב, כולל תוספת ריבית והצמדה כחוק.

 • הנחה לצמיתות (אוטומטי)
  אין צורך למלא טופס מידי שנה. ההנחה ניתנת ע"י רשימות ממשרדי הממשלה הרלבנטיים. חלק ניכר מההנחות ניתן אוטומטית עפ"י רשימות משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי.

 • הנחה קבועה שאינה אוטומטית
  הנחה כגון: חד - הורי, גמלת מזונות וכו' יש צורך למלא כל שנה טופס מחדש.

 • מניעת כפל הנחה
  מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי.

 • הנחה יחסית
  מי שהחזיק בנכס בחלק של שנת הכספים, שהוטלה בעבורו הארנונה, תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.

 • מחזיק חדש
  מי שנעשה מחזיק במהלך שנת הכספים, רשאי יהיה להגיש בקשה, תוך 3 חודשים מיום היותו למחזיק, ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מ- 31 בדצמבר באותה שנה.

 • מתן תשובה
  תשובה תינתן לתושב בתוך 30 יום מיום מסירת טופס מלא (הכולל את כל המסמכים כנדרש).פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד