הקצאות קרקע ומבנים

24/06/2024 י"ח סיון תשפ"ד

הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - נוהל משרד הפנים על תיקוניו

 • נוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית

  נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית

  קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים כפי שאושרו במליאת המועצה מיום 5.9.2012

  מאחר והקרקע הנה משאב מוגבל ומתכלה ומאחר וצרכי הציבור גדלים עם הזמן, ראוי לשמור על עתודות הקרקע לצרכים עתידיים ולנהוג משנה זהירות והקפדה בהקצאת קרקע ציבורית.

  ועדת הקצאות תבחן את הבקשות להקצאת נכס עירוני, המקיימות את דרישות תנאי הסף, עפ"י העקרונות הבאים:

קהל היעד

 • תועדף פעילות הבאה לשרת ולחזק אוכלוסיית השכונה או מתחם המגורים הסובב.

 • תועדף פעילות הבאה לתת שרות לתושבי העיר ברמה הכלל העירונית.

התאמה פרוגרמתית של השימוש המבוקש לצרכי ציבור

יש לוודא כי השימוש המבוקש בנכס הוא בגדר צורך ונותן מענה לתושבי מודיעין לפיכך:

 • תועדף פעילות אשר תשרת את מספר האנשים הגדול ביותר, אלא אם כן מדובר בפעילות המשרתת קהל יעד מועדף.

 • יש לבדוק כי בקרבת הנכס לא מתקיימת פעילות זהה או דומה במטרותיה ו/או בקהל היעד שלה, בנכסים עירוניים ו/או שאינם עירוניים, אלא אם כן מדובר בפעילות בעלת ביקוש רב וקיים צורך ממשי בהרחבת היקפה באזור זה תוך שימוש בנכס נוסף.

התאמת השימוש המבוקש לסביבת הנכס מבחינת הפעילות

 • על השימוש המבוקש להתאים לאופי השכונה/הרובע/השכונות הסמוכות לנכס ולצרכי התושבים שבהם, לכל מסמך יש לצרף קריטריונים
  של המבקש.

 • לפעילות המיועדת לקהל רב מכל תחומי העיר מודיעין יוקצו ככל האפשר נכסים שאינם נמצאים בשכונות מגורים, בעלי נגישות טובה ככל
  האפשר, ובקרבת מוסדות אחרים שירותים לכל תושבי מודיעין.

  ניתן לשקול מיקום במסגרת שכונה בתנאים הבאים:

 • בתחומי השכונה קיימים ופועלים מגוון שירותים לתושבי השכונה ו/או נשמר פוטנציאל קרקעות להפעלת שירותים מסוג זה.

 • אין בפעילות המיועדת להתבצע בנכס משום הכבדה בלתי סבירה על תושבי השכונה.

התאמת הנכס מבחינה תכנונית לפעילות המבוקשת

 • התאמת נתוני הנכס לצורכי השימוש המבוקש מבחינת שטח, נגישות, אופי ועיצוב, המבנה וכד' על מנת שנתוני הנכס לא יהיו מכשול
  להשגת מטרות ההקצאה והפעילות מד אחד, וכן ע"מ שלא יימסר שטח מעבר לצורכי הפעילות אשר ניתן היה להקצותו לשימוש אחר.

 • ההקצאה מאפשרת ניצול יתרת הקרקע ו/או אחוזי הבניה במידה וקיימים לשימושים ציבוריים אחרים ונוספים.

הבחנה בין מבקשי ההקצאה

 • תינתן עדיפות למוסדות ציבוריים שלהם הצלחה מוכחת בתרומה למען הקהילה בתחום השימוש המבוקש.

 • "הצלחה מוכחת" תבחן עפ"י פעילות המבקש בתחום מודיעין וברחבי הארץ - מספר הסניפים הפועלים, סוג הפעילות, אפיוני קהל היעד
  והיקפו, אישורים ע"י גופים רלוונטים בדבר הצלחת הפעילות ותרומתה לקהילה.

נסיבות מיוחדות, נימוקים נוספים

בנוסף לעקרונות אלה רשאית ועדת ההקצאות להתחשב גם בנימוקים עניינים רלוונטים ומיוחדים שיבואו בפניה בהתאם לצורכי השעה ולבעיות חדשות שעשויות לעמוד בפניה בתחום הקצאת נכסים עירוניים ובלבד שועדת ההקצאות תפרט בכתב את האופן שבו שקלה שיקוליה וקבלה החלטתה.

בנוסף תהיה רשאית ועדת הקצאות להתחשב גם בנתונים על התנהלות המבקש טרם ההקצאה.

התאמת הבקשה לפרוגרמה

לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה אולם רשאית ועדת ההקצאות להמליץ, מנימוקים שיפורטו על ידה, על שינוי הפרוגרמה. שונתה הפרוגרמה, ניתן יהיה לשוב ולדון בבקשה שהוגשה, ללא צורך בהגשתה בשנית (למעט עדכון מסמכים).

דף עזר למבקש בניה עצמית והקצאה ל- 25 שנה

 • הליך הקצאת קרקע מתנהל על פי נוהל הקצאת קרקעות (על תיקוניו) שפרסם משרד הפנים.

 • המבקש שתוקצה לו קרקע צריך להגיש בקשה מסודרת עם כל המסמכים הנדרשים הנלווים לרבות פרוגרמה. טפסים ניתן לקבל אצל רכזת הועדה.

 • הועדה תדון רק בבקשות שהוגשו כנדרש.

 • הקרקעות אותן ניתן לבקש להקצות הן קרקעות השייכות לעירייה כמפורט במפת העיר ובתוכנית בניין העיר, למעט מגרשי רזרבה, או מגרשים בבעלות פרטית.

 • הבקשה (לאחר שיוגשו כל המסמכים הנדרשים) עוברת לדיון בועדת הקצאות. במידה והועדה מחליטה על פרסום הבקשה נערכים שני מועדי פרסום בעיתונות הארצית והמקומית, כנדרש על פי הנוהל.

  פרסום אחד מאפשר לציבור לבקש את הקרקע עבורו (60 יום) בעיתונות הארצית והמקומית והפרסום השני המודיע לציבור על אפשרות להתנגדות לבקשתם (45 יום) (להלן התקופה להתנגדויות).

 • בעלות הפרסום כנדרש , נושא המבקש.

 • בנוסף לפרסום בעיתונות, במסגרת התקופה להתנגדות יש להציב שלט גדול ובולט (מינימום 70 ס"מ על 70 ס"מ), על הקרקע המבוקשת ובו מצויין מי מבקש, לצורך מה מבוקשת ההקצאה, והמועדים להגיש התנגדויות והיכן יש להגיש את ההתנגדות.

 • יש להגיש לועדה צילום השלט נושא תאריך, כשהוא מוצב על הקרקע אותה הוא מבקש להקצות והצהרה בפני עו"ד על תאריך הצבת השלט ועל מועד הסרתו.

 • טרם הדיון בועדת ההקצאות על המבקש לחתום על כתב התחייבות להבטיח בניית המבנה, יופקדו כספים אצל נאמן שישחררם רק לצורכי הבניה, אם תאושר . כן יש להחתים נאמן על כתב הוראות להחזקת הכספים .רצ"ב נוסח כתב התחיבות וכתב הוראות נאמן.

 • הועדה במסגרת הדיון רשאית לשמוע מתנגדים להקצאה.

 • לאחר הדיון בועדת הקצאות במידה ויוחלט להמליץ למועצת העיר על ההקצאה (קרי, אישור ההקצאה ע"י ועדת הקצאות), יש להפקיד חלק מהכספים (1/6 מסכום ההקצאה) אצל הנאמן טרם הנושא יובא לדיון במליאת המועצה.

 • יש לקבל שני אישורים של המליאה. האחד, אישור להקצאה עצמה והשני אישור לנוסח הסכם הפיתוח ונוסח חוזה החכירה שיחתם.

 • לאחר אישור המליאה נשלחים החוזים לאישור שר הפנים.

 • לא ינתן היתר בנייה ללא אישור שר הפנים להקצאה וטרם יוכח לרשות שכל כספי הבנייה הופקדו מראש אצל נאמן וישוחררו ע"י הנאמן לטובת הבניה בלבד.

עדכון לנוהל הקצאות

כפי שאושר בישיבת המועצה מיום 26.6.16

 • מהיום והלאה יירשם בהסכמי ההקצאה שהעירייה תהיה רשאית בהחלטה בלעדית שלה להקצות את גג המבנה/לאשר בנייה על גג המבנה שהוקם לצורכי פעילות הציבור כדוגמת הוספת בית כנסת נוסף או מבנה אחר בעל אופי דומה לאופי של ההקצאה.

 • כל הקצאה תחייב את הגוף שלו ניתנה ההקצאה לתכנן יסודות היכולים לשאת קומה נוספת מבחינת קונסטרוקציה.

 • כל עמותה תחתום שבמגרש/גג המבנה תהיה רשאית העירייה להקים ולהקצות מבנה נוסף לרווחת הציבור עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 • כל עמותה תתחייב כי בעת שהיא מקימה מבנה, יסודות המבנה יתוכננו ויחושבו כך שיוכלו לשאת תוספת של קומה מעבר למבנה שהעמותה ביקשה.

 • העמותה תתחייב שלא להתנגד לכל תוכנית ו/או בקשה להיתר שעניינן הוספת זכויות בנייה והוצאת היתר בנייה, לשימוש נוסף לצרכי ציבור מעבר להקצאה שניתנה.

 • כל גוף שיוקצה לו קרקע יחתום מראש שהגינה/שטח המגרש שאינו חלק אינטגראלי מהמבנה יהיה עם זיקת הנאה לכלל הציבור.

  בנוסף לאמור ולמען הסר ספק - קריטריונים אלה באים להוסיף על דרישות נוהל משרד הפנים.

ועדת הקצאות (מקצועית)

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הוועדהנציגיםמנכ"ל העירייה יורם כרמון
תפקידחברי הוועדהנציגיםמהנדס העיר – צחי כץ גזבר העירייה- יניב עמוס, היועץ המשפטי לעירייה - עו"ד זאב גבאי , מנהלת מח' נכסים – עו"ד טל בן אבי


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד