טפסים ונהלים לעובדי העירייה

04/06/2023 ט"ו סיון תשפ"ג

טפסים

מספר הטופסשם הטופסקובץ להורדה
מספר הטופס1שם הטופסטופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכהקובץ להורדהטופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכה - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס3שם הטופסטופס בקשה לקבלת תוספת מנקוקובץ להורדהטופס בקשה לקבלת תוספת מנקו - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס4שם הטופסדוח נוכחות לעובד שעתיקובץ להורדהדוח נוכחות לעובד שעתי - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס5שם הטופסטופס אישור זכאות גמול א'קובץ להורדהטופס אישור זכאות גמול א' - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס6שם הטופסשינוי פרטי בנקקובץ להורדהשינוי פרטי בנק - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס8שם הטופסמועמד למכרזקובץ להורדהטופס מועמד למכרז - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס9שם הטופסתצהיר אי כפילות אחזקת רכבקובץ להורדהתצהיר אי כפילות אחזקת רכב - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס10שם הטופסבקשה לאישור קצובת נסיעותקובץ להורדהבקשה לאישור קצובת נסיעות - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס12שם הטופסהצהרה לתוספת מעונותקובץ להורדההצהרה לתוספת מעונות - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס13שם הטופסבקשה לחופשהקובץ להורדהבקשה לחופשה - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס15שם הטופסהערכת עובדקובץ להורדההערכת עובד - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס16שם הטופסשאלון אישיקובץ להורדהשאלון אישי - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס17שם הטופסהצהרת בריאותקובץ להורדההצהרת בריאות - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס18שם הטופסהתחייבות לשמירת סודיותקובץ להורדההתחייבות לשמירת סודיות - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס19שם הטופסאישור בדיקה רפואית לכשירות לעבודהקובץ להורדהאישור בדיקה רפואית לכשירות לעבודה - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס20שם הטופסקביעת זכאים לתשלום במקרה פטירהקובץ להורדהקביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס21שם הטופסבחירת קרן פנסיהקובץ להורדהבחירת קרן פנסיה - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס22שם הטופסשמירת סודיות - לשון החוקקובץ להורדהשמירת סודיות - לשון החוק - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס23שם הטופסכתב התחייבות ללימודים אקדמייםקובץ להורדהכתב התחייבות ללימודים אקדמיים - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס24שם הטופסאישור מחלת ילדקובץ להורדהאישור מחלת ילד - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס25שם הטופסדיווח נסיעות חודשי ברכב אישיקובץ להורדהדיווח נסיעות חודשי ברכב אישי - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס26שם הטופסמילוי טופס אישור זכאות גמול ב'קובץ להורדהמילוי טופס אישור זכאות גמול ב - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס27שם הטופסדוח כוננותקובץ להורדהדוח כוננות - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס36שם הטופסהצהרה מצב כלכלי היתר עבודת חוץקובץ להורדההצהרה מצב כלכלי היתר עבודת חוץ - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס28שם הטופסטופס בקשה למתן היתר לעבודות חוץקובץ להורדהטופס בקשה למתן היתר לעבודות חוץ - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס29שם הטופסבקשה לחל"תקובץ להורדהבקשה לחל
מספר הטופס32שם הטופסדוח קריאות פתעקובץ להורדהדוח קריאות פתע - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס33שם הטופסדוח קצובת אש"לקובץ להורדהדוח קצובת אש
מספר הטופס35שם הטופסטופס שינוי פרטים אישייםקובץ להורדהטופס שינוי פרטים אישיים - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס39שם הטופסהנחיות שימוש במערכות המחשוב ובמערכות המידע קובץ להורדההנחיות שימוש במערכות המחשוב ובמערכות המידע  - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס101שם הטופסטופס 101קובץ להורדהטופס 101 - קישור לקובץ PDF
מספר הטופס-שם הטופסטפסים לעובד חדשקובץ להורדהעובד חדש - קישור לקובץ PDF

נהלים

שם הנוהלקובץ להורדה
שם הנוהלנוהל השתלמויות והדרכת עובדיםקובץ להורדהנוהל השתלמויות והדרכת עובדים - קישור לקובץ PDF
שם הנוהלנספח 1 - טופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכהקובץ להורדהטופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכה - קישור לקובץ PDF
שם הנוהלנספח 2 - כתב התחייבות ללימודי מינהל שלטון מקומיקובץ להורדהכתב התחייבות ללימודי מינהל שלטון מקומי - קישור לקובץ PDF
שם הנוהלנוהל השתתפות העירייה בלימודים אקדמיים - תואר ראשון/שניקובץ להורדהנוהל השתתפות העירייה בלימודים אקדמיים-תואר ראשון/שני - קישור לקובץ PDF
שם הנוהלנספח א' - בקשה לאישור לימודים אקדמיים - תואר ראשון/שניקובץ להורדהנספח א' - בקשה לאישור לימודים אקדמיים - תואר ראשון/שני - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד