תלונות הציבור

11/06/2023 כ"ב סיון תשפ"ג

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח -2008 , פורסם ברשומות בספר החוקים חוברת 2147, בתאריך ג' בניסן התשס"ח, 8/4/2008. החוק נועד לתתלציבור כתובת להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקה.

מינוי ממונה על תלונות ציבור, סעיף 2 לחוק

1. מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

2. לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה (1), אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

הגשת תלונה, סעיף 5 לחוק

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על  גורם, עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על עובד,על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

תלונה כאמור בסעיף זה, תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
1. המעשה פוגע במישרין במתלונן או באדם אחר, והמתלונן קיבל, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

דרך הגשת התלונה, סעיף 6 לחוק

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

דרכי בירור תלונה, סעיף 8 לחוק

א. הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

ב. הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 5 - גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.

ג. הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.

ד. לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור:
1. לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;
2. לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 5(א) להתייצב לפניו במועד יקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (1).

ה. בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

דין וחשבון, סעיף 15 לחוק

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ-1 במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

צור קשר

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאריק משיחתפקידמבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור טלפון08-9726028פקס073-2326360פניהפניה מקוונת לפניה לאריק משיח


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד