מכרזים

14/04/2021 ב' אייר תשפ"א

חשוב לדעת

אין קבלת קהל

  תושבים יקרים!
  בשל התפרצות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדים.
  כל שאלה בנוגע למכרזי העירייה יש ליצור קשר בטלפונים 08-9726110 / 08-9726275

  יודגש כי בתקופה זו לא יישלחו הודעות הבהרה כתובות וכלל ההבהרות והעדכונים יפורסמו רק באתר העירייה.

  על המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר.

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר העירייה למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח.

בפרטים אודות המאגר ותנאי הסף לרישום ניתן לעיין באתר האינטרנט של העירייה החל מיום 8.4.21.

ניתן להגיש בקשות הצטרף למאגר עד לא יאוחר מיום חמישי, 22.4.21 בשעה 12:00 בלבד בדרכים המפורטות באתר העירייה.

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והעירייה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר. הזמנת עבודה והתקשרותה של העירייה עם יועץ תבוצע לפי צורכי העירייה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על העירייה.

לחצו כאן להודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים בתחום ייעוץ הביטוח

קול קורא – להצטרפות למאגר מטפלים רגשיים

בתוכניות טיפוליות של האגף לשירותים חברתיים בעיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מעוניינת ליצור מאגר של מטפלים רגשיים למתן טיפולים בשלוש תכניות טיפוליות אותן מפעיל האגף לשירותים חברתיים בעיר מודיעין מכבים רעות:

 • תכנית "נתיבים להורות" - טיפול משפחתי, דיאדי ופרטני כחלק מטיפול במשפחה שמטופלת בתכנית נתיבים להורות;

 • מרכז לטיפול באלימות - טיפול פרטני, זוגי, דיאדי ומשפחתי בפוגעים ונפגעי אלימות במשפחה;

 • התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי לרבות טיפול באובדן ושכול - טיפול פרטני, זוגי, משפחתי, דיאדי בראייה כוללת של התא המשפחתי וכן הדרכת הורים;

  המציעים מוזמנים להגיש הצעות בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בקול קורא ובנספחיו אשר מפורסמים כן באתר .

  שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב לגב' טלי גולדנברג במייל tali_g@modiin.muni.il עד ליום 8.4.2021 שעה 10:00.

  הצעות יש להגיש לאגף רווחה בעיריית מודיעין מכבים רעות בדוא"ל ttali_g@modiin.muni.il לא יאוחר מיום 22.4.2021 בשעה 12:00. טלפון לברורים 073-2326405.

  לחצו כאן לצפייה בנוסח המלא והמחייב של הקול קורא והנספחים

  תשובות לשאלות הבהרה – קול קורא – לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 03/2021 -קבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה/קונדטוריה

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה/קונדטוריה חלבי/ת במבנה בית ההנדסה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ה' 8/03/2021 תמורת 1,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' 12/04/2021 בשעה 13:30 באפליקציית ZOOM. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו: mor@minhelet.com עד ליום 11/04/2021 בשעה: 12:00 על מנת שהחברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית ZOOM.

על המציע לשלוח באמצעות המייל כאמור לעיל, את הפרטים הבאים: שם המציע, מס' ושם המכרז אליו מבקש המציע להירשם, כתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית ZOOM וטלפון המציע. מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 13/04/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 26/04/2021 בשעה 10:00

לחצו כאן – למסמכי המכרז

לחצו כאן – תשריט המבנה

לחצו כאן – פרוטוקול ישיבת הבהרות מכרז 03/2021

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד