מכרזים

27/07/2021 י"ח אב תשפ"א

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 15/21 - אספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות הנדסיות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות הנדסיות עבור עיריית מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.7.21 בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות
08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 25.7.21 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 8.8.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 14/21 - להפעלת יום שהות ארוך לילדים עם מוגבלות שכלית

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להפעלת יום שהות ארוך לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 3-7 בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.7.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 25.7.21 בשעה 10:00, בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 במודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות באתר האינטרנט של העירייה עד לא יאוחר מיום 25.7.21 בשעה 23:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 2.8.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 10/21 - ביצוע אספקה והתקנת מעליות בבית הספר גוונים ובניין

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע אספקה והתקנת מעליות בבית הספר גוונים ובבניין העירייה עבור עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.7.21 בתמורה של 400 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות
08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות וסיור יתקיימו ביום 27.7.21 בשעה 11:00, בחדר הישיבות בקומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 במודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 28.7.21 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 4.8.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות. הגעה לעירייה לצורך הגשת ההצעה בתיאום מראש בלבד.

לחצו כאן למסמכי המכרז

אישור על קיום ביטוח

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים

עיריית מודיעין מכבים רעות והחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינות בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר היועצים המשותף של העירייה והחברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים, בהתאם לרשימה והתנאים המפורטים באתר האינטרנט של העיריה ובאתר האינטרנט של החברה.

יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת.

המועד האחרון להגשת בקשות לרישום הוארך עד ליום 1.8.21.

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל maagar@hacal.co.il תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט במסמכים המפורסמים באתר האינטרנט של העיריה ובאתר האינטרנט של החברה.

טופס הצטרפות לועדת יועצים

מכרז פומבי מס' 06/2021 - השכרת שטחי המסחר במרכז התחבורה העירוני בעיר

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם להשכרת שטחי מסחר במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ד' 04/08/2021 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-16/08/2021 בשעה 14:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 17/08/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 30/08/2021 בשעה 11:30.

הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 05/2021

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ


הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 05/2021
לביצוע מתחם טיפוס בעיר מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מכרז זה מבוטל עד להודעה חדשה.
ככל ויפורסם מכרז חדש, תצא הודעה מסודרת.

רון ברזני - מנכ"ל
מנהלת אופק

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד