מכרזים

07/01/2021 כ"ג טבת תשפ"א

חשוב לדעת

אין קבלת קהל

    תושבים יקרים!
    בשל התפרצות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדים.
    כל שאלה בנוגע למכרזי העירייה יש ליצור קשר בטלפונים 08-9726110 / 08-9726275

    יודגש כי בתקופה זו לא יישלחו הודעות הבהרה כתובות וכלל ההבהרות והעדכונים יפורסמו רק באתר העירייה.

    על המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר.

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 1/21

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של סככות המתנה לתחבורה ציבורית וכן צגי מידע "חכמים" בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו) החל מיום 7.1.21.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב אודות המכרז עד לא יאוחר מיום 17.1.21 בשעה 12:00 בדרכים המפורטות במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 25.1.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

לחצו כאן למסמכי המכרז עמדה חכמה

לחצו כאן למפרט טכני סככה 5

לחצו כאן למפרט טכני סככה 5

מכרז פומבי מס' 21/20 - ביצוע עבודות שיפוצים, תחזוקה ובניה במוסדות ציבור

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22.12.20 בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות
9:00-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 30.12.20 בשעה 12:30. השתתפות בישיבה אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מציעים אשר מעוניינים להשתתף בישיבה יודיעו על כך לעירייה בדרכים המפורטות במסמכי המכרז וזאת עד לא יאוחר מיום 29.12.20 בשעה 9:30. בהתאם לכמות הנרשמים לישיבה העירייה תפרסם הודעה באתר העירייה וכן תשלח הודעה כתובה לכלל הנרשמים לגבי אופן קיום הישיבה ומיקומה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 31.12.20 בשעה 12:00.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מועד ההגשה במכרז זה נדחה, ולא יתקיים ביום 10.01.2021.

הודעה על מועד ההגשה החדש תפורסם בנפרד באתר העירייה וכן במסגרת מסמך המענה לשאלות הבהרה במכרז.

לחצו כאן למסמכי המכרז

הודעה על דחיית מועד הגשה

קול קורא להגשת מועמדות לוועדת ערר לענייני ארנונה

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית מודיעין מכבים רעות.

את המועמדות יש להגיש לכתובת המייל: ARARA@modiin.muni.il וזאת ולא יאוחרמיום שני, י"ט בשבט ה'תשפ"א (01.02.21) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.
מועמדות שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

לחצו כאן לנוסח המלא והמפורט של הקול קורא

לחצו כאן – נספח ב' חוזר מנכ"ל 1/2012

לחצו כאן – נספח ג' – חוזר מנכ"ל – 5/2012

לחצו כאן – נספח ד' – הוראת החשב הכללי

לחצו כאן נספח ו' – שאלות הצהרה למועמד

לחצו כאן – נספח ז' – טופס שמירת סודיות

לחצו כאן – נספח ח' – טופס דוח עבודה חודשי

לחצו כאן – הסכם בין הרשות המקומית לבין חבר/יו"ר וועדת הערר לארנונה


מכרז פומבי מס' 17/20 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות למכרז פומבי מס' 17/20 לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון במוסדות חינוך בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 7.12.20 בתמורה של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 20.12.20 בשעה 10:30. השתתפות בישיבה אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

הבהרה – בנוסף לאמור במסמכי במכרז, ישיבת ההבהרות תתקיים באמצעות ZOOM.

מציעים אשר מעוניינים להשתתף בישיבה יודיעו על כך לעירייה בדרכים המפורטות במסמכי המכרז וזאת עד לא יאוחר מיום 16.12.20 בשעה 9:00. בהתאם לכמות הנרשמים לישיבה העירייה תפרסם הודעה באתר העירייה וכן תשלח הודעה כתובה לכלל הנרשמים לגבי אופן קיום הישיבה ומיקומה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 20.12.20 בשעה 23:30.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 31.12.20 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח. תביעות, מכרזים והתקשרויות. הגעה לעירייה לצורך הגשת ההצעה בתיאום מראש בלבד.

לחצו כאן למסמכי המכרז

לחצו כאן לישיבת הבהרות

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 8/20

להפעלת מעון יום ומרכז תעסוקה רב נכותי במבנה שברחוב לאה אמנו בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

סיור מציעים יתקיים ביום 10.6.2020 בשעה 12:30 – נפגשים ברחוב לאה אימנו 5 במודיעין.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בסיור כאמור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 14.6.2020 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 5.7.2020 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הבהרה מס' 2 – דחיית מועד הגשה

מנהלת אופק

החברה הכלכלית

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. רישום לבקרת תכנון באחד מהתחומים מחייב התמחות בו . להלן פירוט התחומים:
לחצו כאן לפירוט התחומים + נספח א' ו-נספח ב'

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד