מכרזים

02/02/2023 י"א שבט תשפ"ג

רישום למאגר יועצים בתחום הבינה המלאכותית

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להגיש הצעות
לרישום למאגר יועצים בתחום הבינה המלאכותית


ניתן לעיין במסמכי ההליך המלאים בקישור המצורף מטה.

ניתן להגיש בקשות הצטרפות למאגר עד לא יאוחר מיום 16.2.23 עד השעה 12:00 בלבד, בדואר אלקטרוני לגב' קלייר שוחט בתיבת דוא"ל שכתובתה clair@modiin.muni.il

מסמכי ההליך

רישום למאגר עבור שירותי ייעוץ ופיקוח תברואתי

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להגיש הצעות לרישום למאגר עבור שירותי ייעוץ ופיקוח תברואתי ובטיחות מזון בעסקים טעוני רישוי בעסקי המזון

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר יועציי העירייה עבור שירותי ייעוץ ופיקוח תברואתי ובטיחות מזון בעסקים טעוני רישוי בעסקי המזון.


ניתן לעיין במסמכי ההליך המלאים בקישור המצורף מטה.

ניתן להגיש בקשות הצטרפות למאגר עד לא יאוחר מיום 19.2.22 עד השעה 12:00 בלבד, בדואר אלקטרוני לגב' בת אל עיני בתיבת דוא"ל שכתובתה batel_e@modiin.muni.il

מסמכי ההליך

רישום למאגר קציני בטיחות בתעבורה

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להגיש הצעות לרישום למאגר קציני בטיחות בתעבורה

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר קציני בטיחות בתעבורה.

ניתן לעיין במסמכי ההליך המלאים בקישור המצורף מטה.

ניתן להגיש בקשות הצטרפות למאגר עד לא יאוחר מיום 19.2.22 עד השעה 12:00 בלבד, בדואר אלקטרוני לגב' בת אל עיני בתיבת דוא"ל שכתובתה batel_e@modiin.muni.il

מסמכי ההליך

קול קורא

קול קורא להגשת בקשות לקבלת היתר
להפעלת משאיות מזון "Food Trucks"
ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות


עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להגיש הצעות להשתתפות בקול קורא להגשת בקשות לקבלת היתר להפעלת משאיות מזון "Food Trucks" ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.

ביום 23.1.23 בשעה 12:00 יתקיים כנס מציעים. הכנס יתקיים בבניין העירייה שברחוב תלתן 1, בקומה השנייה במשרדו של המשנה למנכ"ל העירייה.

בהתאם להחלטת העירייה ישיבת הבהרות נוספת בהליך זה תתקיים ביום 9.2.23 בשעה 11:00. הישיבה תקיים יתקיים בבניין העירייה שברחוב תלתן 1, בקומה השנייה, בחדר הישיבות.

יודגש כי העירייה רשאית לקבוע כנסי מציעים נוספים, ללא פרסום הליך זה מחדש, ובלבד שתאריך הכנס/ים הנוספים יפורסם באתר העירייה והכל כמפורט במסמכי הקול קורא. שימת לב המציעים כי ההשתתפות בכנס מציעים (ב-23.1.23 או ב9.2.23 או בכנס מאוחר יותר שייקבע אחריו בפרסום באתר העירייה) - היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.

שאלות הבהרה בכתב ניתן להגיש עד ליום 10.2.23 בשעה 12:00. השאלות יוגשו לגב' בת אל עיני, באמצעות דוא"ל.

לאור קיום הישיבה הנוספת - נדחה המועד האחרון להגשת הצעות, וניתן להגיש הצעות עד לא יאוחר מיום 26.2.23 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, לגב' בת אל עיני במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הקול קורא


הצעות להצטרפות למאגר עורכי בקשות עבור שימוש הציבור

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר עורכי בקשות לשימוש הציבור אשר יפורסם באתר העירייה.

יודגש כי העירייה לא תזמין כל שירות מן המצטרפים למאגר ולא תהיה להצטרפות למאגר כל תמורה. המאגר יפורסם באתר העירייה והציבור יכול לעשות בו שימוש לפי רצונותיו וצרכיו.

ניתן לעיין במסמכי ההליך המלאים בקישור המצורף מטה.

ניתן להגיש בקשות הצטרפות למאגר עד לא יאוחר מיום 26.2.23 עד השעה 12:00 בלבד, בדואר אלקטרוני לגב' חני ספקטור מכלוף בתיבת דוא"ל שכתובתה

מצורפים מסמכי ההליך

קול קורא להגשת הצעות להתקשרות

קול קורא להגשת הצעות להתקשרות להפעלת מסגרת חברתית-חינוכית בלתי פורמאלית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעותיהם להפעלת תכנית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, תוך שילוב ילדים ונוער ללא צרכים מיוחדים, בעיר מודיעין מכבים רעות עבור העירייה.

את ההצעה, לרבות מתווה הפעילות המוצעת וכל המסמכים הנלווים אליה ככשהם חתומים, יש להכניס למעטפה ולציין על גבי המעטפה 'קול קורא להגשת הצעות להתקשרות להפעלת מסגרת חברתית-חינוכית בלתי פורמאלית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים'.

את ההצעות יש להגיש עד ליום 17/11/2022 במעטפה סגורה למשרדי אגף חברה נוער וצעירים בכתובת – שדרות מנחם בגין 74, לידי רינה שריד.

מידע ובירור נוסף בנושא הפנייה ניתן לקבל אצל לטם גל מנהלת אגף חברה, נוער וצעירים בטלפון: 08-9751182
או במייל וזאת עד לא יאוחר מיום 30/10/2022 בשעה 14:00.

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הקול קורא

מכרז פומבי מס' 01/2023

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון למתן שירותי הסעות סדורות לפארק הטכנולוגי בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום רביעי בתאריך 11.01.2023 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.
משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.
ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 19.01.2023 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל.
ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ראשון בתאריך 22.01.2023 מהשעה 08:30 ועד השעה 15:00.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום שני בתאריך 30.01.2023 בשעה 11:00.

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום רביעי בתאריך 25.01.2023 בשעה 12:00 למייל שכתובתו: keren@minhelet.com

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של חוברת תנאי המכרז

הבהרה מספר 1 למכרז 1/2023

לחצו כאן - פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 1/2023

לחצו כאן – נספח 5 – אישור עורך דין

הבהרה מספר 2 למכרז 01/2023

הבהרה מספר 3 למכרז 01/2023

מכרז פומבי 9/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 09/2022 למתן שירותי ניקיון במרכז הספורט העירוני ובפארק הנופש והספורט בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון למתן שירותי ניקיון במרכז הספורט העירוני ובפארק הנופש והספורט בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום רביעי בתאריך 02.11.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.
משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.
ישיבת הבהרות תיערך ביום ראשון בתאריך 13.11.2022 בשעה 15:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל.
ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ב' תאריך 14.11.2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 15:00.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי בתאריך 01.12.2022 בשעה 11:00.

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום ראשון בתאריך 27/11/22 בשעה 12:00 למייל שכתובתו: office@minhelet.com

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של חוברת תנאי המכרז

פרוטוקול ישיבת הבהרות – למכרז פומבי 09/2022 – לחצו כאן

הבהרה מספר 1 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 2 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 3 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 4 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 5 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 6 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 7 למכרז 9/2022

הבהרה מספר 8 למכרז 9/2022

מכרז פומבי 08/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 08/2022 למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מרכז התחבורה בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מרכז התחבורה בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום רביעי בתאריך 14.09.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 06.10.2022 בשעה 11:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' תאריך 18.10.2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי בתאריך 09.11.2022 בשעה 12:00.

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום רביעי בתאריך 2/11/22 בשעה 12:00 למייל שכתובתו: office@minhelet.com

לצפייה בחוברת תנאי המכרז

פרוטוקול ישבת הבהרות ומפרט אחזקה

הבהרה מספר 1 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 2 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 3 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 4 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 5 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 6 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 7 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 8 למכרז 8/2022

הבהרה מספר 9 למכרז 09/2022


מכרז פומבי מס' 05/2022

אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ
לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות
בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום חמישי בתאריך 26.5.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז. משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 2.6.2022 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום שני בתאריך 6.6.2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי בתאריך 23.6.2022 בשעה 12:00.

למסמכי המכרז:

מכרז לאספקה והתקנה ותחזוקת מע' אבטחה טכנולוגית בעיר מודיעין

תכולת עבודה – תת פרק 1

תכולת עבודה – תת פרק 2

תכולת עבודה – תת פרק 3

תכולת עבודה – תת פרק 4

תכולת עבודה – תת פרק 5

תכולת עבודה – תת פרק 6

תכולת עבודה – תת פרק 7

תכולת עבודה – תת פרק 8

נספח 10 א'

כתב כמויות – אומדן למילוי

הבהרה מספר 1 – מכרז 05/2022

הבהרה מספר 2 – מכרז 05/2022

הבהרה מספר 3 – מכרז 05/2022

עדכון לגבי הבהרה מספר 3

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז פומבי 05/2022

הבהרה מס' 4

הבהרה מס' 5

הבהרה מס' 6

הבהרה מס'7

הבהרה מס' 8

הנחיות להתקנת מצלמות

הנחיות לחצייה ועבודה

מסמך 2

נוהל קבלת תשתיות

ארון תקשורת למצלמות

פרט חצייה בכביש

הבהרה מס' 9

הבהרה 10

הבהרה 11

הבהרה 12

הבהרה 13

הבהרה 14

הבהרה 15

פרוטוקול ישיבת הבהרות 2

הבהרה 16

הבהרה 17

הבהרה 18

הבהרה 19

הבהרה 20

הבהרה 21

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםבת אל עיניתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לבת אל עיני


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד