מכרזים

18/09/2022 כ"ב אלול תשפ"ב

הודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים

ביום 26.3.21 פרסמה העירייה קול קורא להצטרפות למאגר מטפלים רגשיים בתוכניות טיפוליות של האגף לשירותים חברתיים בעיר מודיעין מכבים רעות.

כעת מעוניינת העיריה לרענן את מאגר המטפלים ע"י הוספת מטפלים בתחומים בהם עלו צרכים טיפוליים אולם אין מענה מספק למתן הטיפולים הנדרשים מתוך המטפלים הקיימים במאגר.

למסמכי ההודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים לחצו כאן

קול קורא למכירת שטחי פרסום

אגף הספורט של עיריית מודיעין מכבים רעות פונה בזאת לקבלת הצעות לקניית שטחי פרסום במסגרת אירוע מרוץ מודיעין ה-17, בקשר למרוץ ובמהלכו, וזאת בהתאם למפורט בנספח א' לקול קורא זה.

אגף הספורט של עיריית מודיעין מכבים רעות פונה בזאת לקבלת הצעות לקניית שטחי פרסום בקשר למרוץ ובמהלכו, וזאת בהתאם למפורט בנספח א' לקול קורא זה.

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת adi_do@modiin.muni.il עד ליום 4.11.2022. ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת של המציע ויפורטו בהן פרטי המציע.

לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים לקול הקורא ניתן לפנות לעדי דויטש באגף הספורט בעירייה בטלפון: 08-6145470 או בכתובת המייל: adi_do@modiin.muni.il

לחצו כאן – הנוסח המלא של הקול קורא

קול קורא לעסקים וספקים

אגף הספורט בעיריית מודיעין מכבים רעות מזמין בזאת עסקים וספקים להקים ולהפעיל דוכני מכירה של מוצרי צריכה בתחום הספורט במסגרת אירוע מרוץ מודיעין ה-17.
המרוץ עתיד להתקיים בתאריך 25.11.22.
דוכני המכירה יוצבו במתחם האקספו של המרוץ שיוקם בפארק הדגים, שם ממוקמת נקודת הכינוס של משתתפי המרוץ והמלווים שלהם, אשר יהיה פתוח ביום המרוץ החל מהשעה 05:30 ועד לסיום המרוץ.

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת tal_f@modiin.muni.il עד ליום 04.11.2022. ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת של המציע ויפורטו בהן פרטי המציע.

לחצו כאן - הנוסח המלא של הקול קורא

מכרז פומבי 06/22

עמותת סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות

מזמינה בזאת להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי 06/22 להצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתיה קרה וחטיפים במתקנים אשר בחזקת העמותה.


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 10/8/22 בשעה 12:00 במשרדי העמותה בבית סחלבים, רח` עמק האלה מול בית מס' 13 מודיעין מכבים רעות.

התשלום יבוצע במחלקת הגבייה בבית סחלבים בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 15:00.

טלפון לבירורים 08-9702210 (שלוחה 113).

לעיין בנוסח המכרז לחצו כאן

ישיבת הבהרות וכנס מציעים תתקיים בחדר הישיבות בבית סחלבים ביום 17/8/22 בשעה 13:00.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 31/8/22 עד לשעה 13:00 במסירה אישית בלבד, במזכירות העמותה בבית סחלבים.

מינהלת אופק

מכרז פומבי 08/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 08/2022 למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מרכז התחבורה בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מרכז התחבורה בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום רביעי בתאריך 14.09.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 06.10.2022 בשעה 11:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' תאריך 18.10.2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי בתאריך 09.11.2022 בשעה 12:00.

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום רביעי בתאריך 2/11/22 בשעה 12:00 למייל שכתובתו: office@minhelet.com

לצפייה בחוברת תנאי המכרז

מכרז פומבי מס' 05/2022

אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ
לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות
בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום חמישי בתאריך 26.5.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז. משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 2.6.2022 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום שני בתאריך 6.6.2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי בתאריך 23.6.2022 בשעה 12:00.

למסמכי המכרז:

מכרז לאספקה והתקנה ותחזוקת מע' אבטחה טכנולוגית בעיר מודיעין

תכולת עבודה – תת פרק 1

תכולת עבודה – תת פרק 2

תכולת עבודה – תת פרק 3

תכולת עבודה – תת פרק 4

תכולת עבודה – תת פרק 5

תכולת עבודה – תת פרק 6

תכולת עבודה – תת פרק 7

תכולת עבודה – תת פרק 8

נספח 10 א'

כתב כמויות – אומדן למילוי

הבהרה מספר 1 – מכרז 05/2022

הבהרה מספר 2 – מכרז 05/2022

הבהרה מספר 3 – מכרז 05/2022

עדכון לגבי הבהרה מספר 3

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז פומבי 05/2022

הבהרה מס' 4

הבהרה מס' 5

הבהרה מס' 6

הבהרה מס'7

הבהרה מס' 8

הנחיות להתקנת מצלמות

הנחיות לחצייה ועבודה

מסמך 2

נוהל קבלת תשתיות

ארון תקשורת למצלמות

פרט חצייה בכביש

הבהרה מס' 9

הבהרה 10

הבהרה 11

הבהרה 12

הבהרה 13

הבהרה 14

הבהרה 15

פרוטוקול ישיבת הבהרות 2

הבהרה 16

הבהרה 17

הבהרה 18

הבהרה 19

הבהרה 20

הבהרה 21

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד