מכרזים

20/10/2021 י"ד חשון תשפ"ב

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

קול קורא

קול קורא להפעלת מעון יום ומרכז רב נכותי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
במבנה שברחוב לאה אמנו בעיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת גופים המעוניינים להגיש הצעות להפעלת מעון יום ומרכז רב נכותי במבנה שברח' לאה אמנו בעיר מודיעין מכבים רעות.

על המשתתפים בקול הקורא להגיש את הצעתם בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בקול קורא זה, במעטפה סגורה במסירה אישית לגב' חנה אבקסיס בכתובת רח' גינות האלה 15, האגף לשירותים חברתיים בעירייה, לא יאוחר מיום 26/10/21 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב עד ליום 15/10/21 בשעה 12:00 אל הגב' ענת נהור באגף לשירותים חברתיים בעירייה בדוא"ל לכתובת anat_na@modiin.muni.il

לנוסח המלא והמחייב של הקול קורא – לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 18/21 - השכרת מבנים בעיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרת מבנים המיועדים לשימוש שהינו שימוש קהילתי בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29.9.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, ברח' נחל צין 69 במבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 10.10.21 בשעה 10:00 ברח' נחל צין 69, במבנה צבר.
ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות באתר האינטרנט של העירייה עד לא יאוחר מיום 10.10.21 בשעה 16:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 18.10.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, ברחוב נחל צין 69, במבנה צבר.


לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15/21 - אספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות הנדסיות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות הנדסיות עבור עיריית מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.7.21 בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות
08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

לבקשת מציעים ובהתאם להחלטת העירייה – נדחה המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה וניתן להגיש שאלות עד לא יאוחר מיום 3.8.21 בשעה 12:00.

שימו לב כי בהתאם להחלטת העירייה נדחה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. המועד האחרון להגשת הצעות יפורסם במסגרת המענה לשאלות ההבהרה. חובה על מציעים המעוניינים להשתתף במכרז זה לעקוב אחרי הפרסום המועד האחרון במסגרת המענה לשאלות ההבהרה אשר יפורסם באתר העירייה.

לחצו כאן למסמכי המכרז

הודעה על דחיית מועדים

דחיית מועד הגשה

קול קורא – מרוץ מודיעין דוכני מכירה

מרוץ מודיעין ה- 16 המוכר על ידי איגוד האתלטיקה צבר לאורך השנים מוניטין רב ומושך אליו מידי שנה כ- 10,000 רצים במגוון רמות ומשכבות גיל שונות.

המרוץ עתיד להתקיים השנה בתאריך 19.11.21 במרחקי ריצה שונים - החל מ- 300 מ' לאפרוחים, דרך 5-10 ק"מ ועד למרחק של חצי מרתון.

אגף הספורט של עיריית מודיעין מכבים רעות פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת והפעלה של דוכני מכירה וזאת בהתאם למפורט בקול קורא.

ניתן לעיין במסמכי הקול קורא באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.modiin.muni.il

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת moran_d@modiin.muni.il עד ליום 28.10.2021.
לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים לקול הקורא ניתן לפנות לאגף הספורט בעירייה בטלפון: 08-6145470 או בכתובת המייל: adi_do@modiin.muni.il

לנוסח המלא והמחייב של הקול קורא – לחצו כאן

עמותת עירוני מודיעין

קול קורא 1/21

למועדוני ספורט לשיתוף פעולה עם עירוני מודיעין

עירוני מודיעין - העמותה העירונית לספורט מודיעין-מכבים-רעות (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת מועדוני ספורט להציע הצעות לשיתופי פעולה עם העמותה בקשר לפעילויות ספורט בעיר, לרבות הקמה, ניהול ותפעול של קבוצות מקצועיות בענפי ספורט שונים.

ההזמנה מיועדת לגופים העומדים בכל התנאים הבאים:

  • מועדון ספורט פעיל/ עמותה פעילה רשומה ובעלת אישור ניהול תקין;

  • הפעילות המוצעת הינה בתחומי הספורט;

  • עיקר הפעילות המוצעת עתידה להתקיים בתחומי העיר מודיעין מכבים רעות;

  • הפעילות המוצעת תואמת את צרכי קהל היעד;

  • המציע תורם ממקורותיו לפחות מחצית מעלות המיזם;

  • עשרים אחוזים לפחות מתרומת התאגיד המציע לעלות ביצוע המיזם הם ממקורות שאינם מתקציב המדינה.

    את ההצעות יש לשלוח לכתובת המייל: rachelab@modiin.matnasim.co.il עד ליום 12/8/21 בשעה 12:00

    לנוסח המלא והמחייב של הקול קורא לחצו כאן

הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 05/2021

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ


הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 05/2021
לביצוע מתחם טיפוס בעיר מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מכרז זה מבוטל עד להודעה חדשה.
ככל ויפורסם מכרז חדש, תצא הודעה מסודרת.

רון ברזני - מנכ"ל
מנהלת אופק

מכרז פומבי מס' 08/2021

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 08/2021 להשכרת שטחי המסחר במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם להשכרת שטחי מסחר במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ד' 27/10/2021 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.
ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-08/11/2021 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 09/11/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 22/11/2021 בשעה 13:30

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד