מכרזים

09/08/2020 י"ט אב תש"פ

חשוב לדעת

אין קבלת קהל

    תושבים יקרים!
    בשל התפרצות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדים.
    כל שאלה בנוגע למכרזי העירייה יש ליצור קשר בטלפונים 08-9726110 / 08-9726275

    יודגש כי בתקופה זו לא יישלחו הודעות הבהרה כתובות וכלל ההבהרות והעדכונים יפורסמו רק באתר העירייה.

    על המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר.

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 16/20

לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של סככות המתנה לתחבורה ציבורית וכן צגי מידע "חכמים" בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו) החל מיום 10.8.20.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 20.8.20 בשעה 13:00. כלל המעוניינים להשתתף במכרז יתכנסו באוויר הפתוח ברחבת הכניסה לבניין העירייה ברח' תלתן 1, מודיעין.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בסיור כאמור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 20.8.20.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 1.9.20 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

לחצו כאן למפרט טכני עמדת מידע חכמה

לחצו כאן למפרט טכני סככה 5 מטר

לחצו כאן למפרט טכני סככה 10 מטר

מכרז פומבי 15/20

להשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפורטות באתר העירייה.

מציעים המעוניינים לסייר בגנים יגישו בקשה בכתב לעירייה עד לא יאוחר מיום 26.7.20 בשעה 9:00 בלבד.
הסיור אינו חובה ואינו מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.
שאלות הבהרה יוגשו בכתב, בדרכים המפרטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 27.7.20 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 9.8.2020 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הבהרה מס 1

הודעה על מועד סיור במבנים

מענה לשאלות הבהרה מכרז 15/20

מכרז פומבי מס' 12/20

לשיפוץ והקמה מחדש של מוקד עירוני-106 בעיר מודיעין מכבים רעות לרבות אספקה והתקנה של מערכות במוקד ושירות תחזוקה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

בהתאם להחלטת העירייה מיום 18.6.20 – שונו תנאי הסף להשתתפות במכרז זה.

מצ"ב הודעה על שינוי תנאי הסף ופירוט התנאים החדשים כצרופה לפרסום זה.

עקב השינוי בתנאי הסף יתקיים סיור מציעים נוסף במוקד העירייה.
הסיור יתקיים ביום 29.6.20 בשעה 10:00 באוויר הפתוח ברחבת הכניסה לבניין העירייה ברח' תלתן 1 מודיעין מכבים רעות.

יודגש כי חלה חובת השתתפות לפחות באחד הסיורים, קרי בסיור מיום 29.6.20 ולחילופין בסיור מיום 25.5.20. אין חובה להשתתף בשני הסיורים אלא בסיור אחד בלבד.

מציעים המעוניינים להעלות שאלות הבהרה בקשר עם המכרז יגישו לעירייה שאלותיהם עד ליום 30.6.20 בשעה 12:00 בלבד בדרכים המפורטות במסמכי המכרז.

המענה לכל שאלות ההבהרה (גם אלו אשר כבר הוגשו וגם אלו שיוגשו עד ליום 30.6.20 יפורסם באופן מרוכז עם גמר המועד להגשת שאלות הבהרה).

ניתן להגיש הצעות עד לא יאוחר מיום 4.8.20 עד השעה 12:00 בלבד.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

הודעה מס' 1 למציעים - שינוי בתנאי סף, דחיית מועדים, והבהרות נוספות

תוכניות - מכרז מוקד

הבהרה מס' 2 – דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה

הודעה על דחיית מועד ההגשה ודחיית מועד תוקף ערבות ההגשה

מכרז פומבי מס' 9/20

לאספקה, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה (AC) לרכב חשמלי ברחובות ובחניונים ציבוריים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ביום 20.5.20 בשעה 12:30 תתקיים ישיבת הבהרות באמצעות zoom. הישיבה אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.
מציעים המעוניינים להשתתף בפגישה יודיעו על כך לעירייה באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז, עד לא יאוחר מיום 19.5.20 בשעה 12:00.

מציעים המעוניינים להעלות שאלות בקשר עם המכרז, יישלחו שאלותיהם בכתב לפי המפורט להלן:
המציעים רשאים עד לא יאוחר מיום 21.5.20 עד השעה 16:00 בלבד להפנות לעירייה באמצעות דוא"ל miri_k@modiin.muni.il וגם kinneret@modiin.muni.il שאלות הבהרה בכתב. יובהר כי חובה על מציעים לאשר את דבר קבלת השאלות בעירייה באמצעות דוא"ל חוזר.
בפנייה זו מוזמנים המציעים להעלות את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם.
על המציע לציין בפנייתו את שם המכרז ומספרו ואת פרטיו של הפונה (לרבות טלפון, פלאפון, פקס ודוא"ל) לצורך קבלת תשובה. המציעים מתבקשים להגיש שאלות הבהרה באמצעות קובץ WORD בפורמט הטבלה שמצורף בקובץ הבהרה מס' 1:


מועד אחרון להגשת ההצעות: 31.5.20 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הבהרה מס' 1 – הודעה על מועד ואופן הגשת שאלות הבהרה

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.

הודעה על שינוי בתנאי הסף

מכרז פומבי מס' 8/20

להפעלת מעון יום ומרכז תעסוקה רב נכותי במבנה שברחוב לאה אמנו בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

סיור מציעים יתקיים ביום 10.6.2020 בשעה 12:30 – נפגשים ברחוב לאה אימנו 5 במודיעין.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בסיור כאמור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 14.6.2020 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 5.7.2020 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחץ כאן למסמכי המכרז

הבהרה מס' 2 – דחיית מועד הגשה

מנהלת אופק

מכרז פומבי מס' 06/2020

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 06/2020
למתן שירותי אבטחה במרכז הספורט העירוני ובפארק נופש וספורט
בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם למתן שירותי אבטחה במרכז הספורט העירוני ובפארק נופש וספורט בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות, החל מיום ה' 25/06/2020 תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה' ה-09/07/2020 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום א' ה-12/07/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ד' ה-29/07/2020 בשעה 09:30

לחצו כאן – למסמכי מכרז 6/2020

לחצו כאן – הנחיות מכרז 6/2020

לחצו כאן הבהרה מס' 1 למכרז 6/20

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מנהלת אופק החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה")
מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת ח. מר תעשיות כספק יחיד,
בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993
לצורך ביצוע עבודות תשתית לסיבים אופטיים בטכנולוגיית מיקרוטרנצ'ינג.

אדם או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות וברשותו וביכולתו לספק
ביצוע עבודות תשתית לסיבים אופטיים בטכנולוגיית מיקרוטרנצ'ינג רשאי לפנות לחברה בכתב
באמצעות מכשיר הפקסימיליה שמספרו 08-9955544 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו Mor@minhelet.com

החל מיום 09/08/2020 ולא יאוחר מיום 23/08/2020 בשעה 16:00
ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מובהר כי החברה לא תקבל פניות שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.

מכרז פומבי מס' 07/2020

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לאספקת שירותי צילומי אוויר ומידול תלת ממדי עבור עיריית מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ג' 14/07/2020 תמורת 600 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה' ה-23/07/2020 בשעה 14:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום א' ה-26/07/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה- 17/08/2020 בשעה 12:00

לחצו כאן – תמונת גבולות צילום

לחצו כאן – מסמכי מכרז 7/2020

עדכון בתאריך 23.7.20 -
בעקבות הנחיות הממשלה ואיסור התכנסות של יותר מעשרה אנשים,
מוצאת בזאת הודעת תיקון למכרז 07/2020 לאספקת שירותי צילומי אוויר ומידול תלת ממדי
עבור עיריית מודיעין מכבים רעות:
בהמשך לסעיף 7.2 לתנאים הכלליים להשתתפות במכרז –ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה

לחצו כאן – פרוטוקול ישיבת הבהרות מכרז 7/20

הודעת דחייה מכרז פומבי 07/20

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ

הודעה בדבר דחיית מכרז פומבי מס' 07/2020 לאספקת שירותי צילומי אויר ומידול תלת ממדי עבור עיריית מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מועד סגירת המכרז נדחה לתאריך 17/08/2020 בשעה: 12:00.
לא יחול שינוי בשאר מועדי המכרז ו/או הערבויות.

החברה הכלכלית

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. רישום לבקרת תכנון באחד מהתחומים מחייב התמחות בו . להלן פירוט התחומים:
לחצו כאן לפירוט התחומים + נספח א' ו-נספח ב'

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד