שינוי בעלים/אישור טאבו

04/01/2022 ב' שבט תשפ"ב

חשוב לדעת

ניתן לקבל

  ניתן לקבל אישור טאבו בתיאום מראש במוקד מחלקת הגביה בטלפון
  08-9726039 בין השעות 8:30 – 13:00

חלופי מחזיקים בנכס

עפ"י פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל, לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע למחלקת הגבייה בכתב ומיד. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב הוא במיסים וביתר החובות, עד לתאריך מסירת ההודעה.

במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס, נא להביא עמך:

 • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מס' הזיהוי (מס' ת"ז או מס' ח.פ./ח.צ./עמותה)

 • צילום תעודת הזהות + ספח הן של המשכירים והשוכרים (במקרה של השכרת נכס),או של המוכרים והקונים (במקרה של מכירת נכס).במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.

 • תצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה.

  לתשומת לבך! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה. זכור אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בדוק בעירייה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס! הארנונה על השכרה של נכס - החוק קובע כי בתקופת השכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.

הגשת בקשה לאישור לטאבו

את המסמכים המפורטים מטה יש להעביר למנהל מחלקת הגבייה, מר אילן פלורנטין: ilan_f@modiin.muni.il
ולציין מספר טלפון לחזרה עבור גביית האגרה וחובות הארנונה. מנהל מחלקת הגבייה ינתב את הבקשה לנציגים אשר יחזרו לפונה תוך מספר ימי עבודה.

כמו כן ניתן ליצור קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה (בימים א-ה בין השעות 8:30-13:00 במספר: 08-9726039) ולהעביר לנציג/ה את המסמכים במייל, לאחר התשלום.

התהליך אורך כ-30 ימי עבודה, החל ממועד תשלום האגרה והחובות והשלמת כל המסמכים הנדרשים.
במסגרת זמן זה נבדקים כל המסמכים, הנכס נבדק ביחס להיתר במידת הצורך ונבחנת קיומה של חבות בגין הליך השבחה.

העירייה מעמידה לרשותכם טופס מקוון להגשת בקשה לקבלת אישור לטאבו לחצו כאן לטופס המקוון

שימו לב שיש למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
ניתן לבחור בהגשת בקשה מקוונת או הגשה דרך המייל.

במידה ונתקלתם בשאלה/בעיה יש ליצור קשר עם הדס: 08-9394668 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 – 14:00.

קבלת תעודה על פירעון חובות לרשות המקומית

(תעודה לטאבו)
בעת מכירת דירה על המבקש לפנות לעירייה לקבלת אישור בדבר היעדר חובות לרשות בגין הנכס (ובכלל זה ארנונה, היטלים, היטל השבחה וכו).

בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראת סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת, כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן בלבד ובמלואם.

בכדי לקבל אישור היעדר חובות מהעירייה לצורך העברת זכויות בטאבו יש להגיש את המסמכים הבאים למחלקת הגבייה בנוסף לתשלום ארנונה ואגרת בקשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד:

 • פרטי המעביר (המוכר), הכוללים: שם המוכר, מס' ת"ז שלו, טלפון ליצירת קשר והכתובת החדשה.

 • פרטי המקבל (הקונה), הכוללים: שמו, מס' ת"ז שלו, טלפון ליצירת קשר וכתובתו הקודמת.

 • תצלום חוזה מכר והעברה, מאושר ע"י עו"ד.

 • חוזה רכישה מקורי (החוזה בו רשומה רכישת הנכס ע"י הבעלים הנוכחי, המוכר)

 • צילום תעודת הזהות + ספח הן של המשכירים והשוכרים (במקרה של השכרת נכס),או של המוכרים והקונים (במקרה של מכירת נכס). במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.

 • תצלום נסח טאבו מעודכן לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

 • אישור על סילוק חובות המים מתאגיד מי מודיעין עד ליום תוקף התעודה.
  במידה ולא יוגשו הטפסים במלואם הדבר יעכב את הטיפול בבקשה.

  במסגרת ההליך, בדומה לנעשה בערים אחרות, לאחר הגשת המסמכים למחלקת הגביה, על המבקש ליצור קשר עם מודד מטעם העירייה ולתאם אתו ביקור ומדידה לנכס (המדידה ללא תשלום, פרטי המודד מתקבלים במח' הגבייה לאחר הגשת המסמכים).

  התהליך לוקח כ-30 ימים, בו מודדים את הנכס, בודקים את התאמתו להיתר הבנייה ובודקים חבות השבחה. במידה והנכס אינו תואם להיתר הבנייה הנכס יעבור ועדה של הלשכה המשפטית והפיקוח על הבנייה שתדון כל מקרה לגופו, ובמידת הצורך יגיע פקח לנכס ותידרש רישום הערת אזהרה בדבר אי התאמת הנכס להיתר.

  תוקף התעודה עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה (מותנה בתשלום אגרות, היטלים וארנונה עד תאריך תוקף התעודה). ניתן להאריך את תוקף התעודה - כל הארכה תיבדק באופן פרטני לאחר מילוי טופס בקשה חדש ותשלום כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

במקרה של חשש לעבירת בנייה יש לשים לב

 • דו"ח הפיקוח יוגש לתביעה העירונית להחלטה אם יש מקום לנקוט בהליכים פליליים.

 • רישום הערת אזהרה אינו מונע/מעכב פתיחת הליך פלילי בגין עבירת בנייה לפי העניין.

 • הציבור מתבקש להסדיר עבירות בנייה בהקדם ומיוזמתו.

 • ישנם פריטים שאינם חייבים בקבלת היתר בנייה. הנכם מוזמנים לבדוק באתר משרד הפנים - מינהל התכנון, מה פטור מקבלת היתר בנייה ולנהוג בהתאם להנחיות. יש לשים לב האם הפרט הפטור מהיתר תואם את ההנחות המרחביות שפרסמה הוועדה המקומית מודיעין.

מדיניות אכיפה ברישום הערה בגין אי התאמה תכנונית

להלן תובא מדיניות האכיפה של הרשות באשר לרישום הערות בגין אי התאמה תכנונית לפי תקנות המקרקעין ניהול ורישום תשע"ב – 2011. (להלן: "הערה")

רישומן של הערות בטאבו כאמור לעיל, נדרש במקרים בהם נמצא שהמצב בנכס אינו תואם את היתר הבניה העדכני וכאשר מדובר בעבירות בניה מהותיות, במסגרת העברת זכויות בעלות בטאבו.

רישום הערה בגין העדר התאמה תכנונית יידרש במקרים הבאים:

 • שטח עיקרי מעל 10 מ"ר.

 • שטח שירות מעל 25 מ"ר.

 • על אף האמור לעיל, שטח שירות המשמש כשטח עיקרי תירשם הערה כאשר מדובר בשטח מעל 10 מ"ר.

 • בגין קירוי מסוג סנטף לא תירשם הערת אזהרה.

 • קירוי שאינו מסוג סנטף בחזית עורפית עד 40 מ"ר, לא תירשם הערת אזהרה.

 • לא תרשמנה הערות אזהרה בגין בניה אשר חוסה תחת תקנות הפטור בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד 2014.

 • העדר דרישה לרישום הערה אינו מעיד על כך שהנכס תואם את היתר הבניה העדכני. על המעוניין לבדוק את חוקיות הבניה/ שימוש מוטלת חובה עצמאית לברר זאת במשרדי אגף הנדסה/ מחלקת פיקוח על הבניה.

 • אין באמור בהעדר דרישה לרישום הערה כדי למנוע נקיטה בהליכים פליליים/ קנסות מנהליים/ הליכים מנהליים, בגין חריגות בניה/ שימוש שנמצאו/קיימים בנכס.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפקספניה
שםאילן פלורנטיןתפקידמנהל מחלקת הגביהטלפון עקרי08-9726147פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לאילן פלורנטין
שםהדס פסנטיןתפקידרכזת תהליך העברת בעלות בטאבוטלפון עקרי08-9394668פקס073-2326369פניהפניה מקוונת להדס פסנטין


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד