קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

רכב ותעבורהרכב ותעבורה

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסק דרישות מיקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט8.2תיאור העסק העברת רכב ממקום למקום – בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרדדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהחנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט8.3 א תיאור העסק הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחריםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהחנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט8.4 אתיאור העסק הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בודרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהחנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית
מספר פריט8.4 בתיאור העסק תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזיתדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבמע"ר- ע"פ תוכניות מד/23, מד/23/ 1. באזור התעסוקה- מגרש 600.
מספר פריט8.4 דתיאור העסק תחנת רכבת תת-קרקעיתדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהעפ"י תכנית מפורטת
מספר פריט8.5תיאור העסק כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהבאזור מלאכה בסיווג תעשיה והתעסוקה
מספר פריט8.6 אתיאור העסק כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים –מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשיםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט8.6 בתיאור העסק חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 זדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהחניון בתשלום מותר במסחר, בשטחים ציבורים ובשצ"פים ובמגרשים המיועדים לחניונים.
מספר פריט8.6 ותיאור העסק כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים –ייצורם, שיפוצם דרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג תעשיה ובאזור תעסוקה בסיווג 3.
מספר פריט8.6 זתיאור העסק חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבדדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר במרכז מסחרי קיים, בשטחים ציבורים ובשצ"פים ובמגרשים המיועדים לחניונים.
מספר פריט8.7 אתיאור העסק חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) -מכירתם, אחסונםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמכירה – מותר באזור מלאכה בסיווג מסחר ומוסכים. אחסנה – מותר באזור מלאכה בסיווג מוסכים ובסיווג רב תכליתי.
מספר פריט8.7 בתיאור העסק חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) -פירוקם מהרכבדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
מספר פריט8.8 אתיאור העסק כלי שיט – השכרתם, אחסונםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהכלי שיט מותר אזור תיירות ומלונאות המיועד לספורט נופש, תיירות ופארק טבע עירוני
מספר פריט8.8 גתיאור העסק מעגנהדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט8.8 דתיאור העסק כלי שיט – ייצורם, תיקונם, שיפוצםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג תעשיה, באזור תעסוקה בסיווג 1.
מספר פריט8.9 אתיאור העסק מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגזדרישות מיקצועיות של העירייהלעסק לא תורשה כניסה של פסולת חומרים מסוכנים. צמיגים משומשים יאוחסנו בערימות. גובה כל ערימה יהיה כך שתמנע התמוטטותה. כמות הצמיגים שתאושר לאחסון בעסק תקבע בהתאם לדרישות כיבוי אש. מעבר לכמות המותרת יפנה בעל העסק את הצמיגים כשהם מקוצצים לארבעה חלקים לפחות לאתר סילוק פסולת או למתקן טיפול בפסולת מורשים ובאופן שמנע פיזור חלקי צמיגים לסביבה. מתקן קיצוץ צמיגים, במידה וקיים, יוצב על גבי משטח ולא ישירות על הקרקע. בעל העסק ינקוט אמצעים למניעת המצאות בעלי חיים ומזיקים. בעל העסק ימנע הצטברות מים והתרבות יתושים ע"י קירוי אזור אחסון הצמיגים.מדיניות העירייהרק באזור מלאכה בסיווג מוסכים או בתחנת דלק בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4.
מספר פריט8.9 בתיאור העסק מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - חשמלאותדרישות מיקצועיות של העירייהמצברים יטופלו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה . מדיניות העירייהרק באזור מלאכה בסיווג מוסכים או בתחנת דלק בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4.
מספר פריט8.9 ותיאור העסק מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - טיפול אחר ברכבדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה – ייעוד מוסכים ובתחומי תחנת דלק
מספר פריט8.11תיאור העסק רכבלדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט8.12תיאור העסק מרכז תחזוקה לרכבותדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח                                                                                                  

להמשיך לקרוא

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים

להמשיך לקרוא

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

להמשיך לקרוא

קבוצה 4 - מזון

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

להמשיך לקרוא

קבוצה 5 - מים ופסולת

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

להמשיך לקרוא

קבוצה 6 -מסחר ושונות

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

להמשיך לקרוא

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים

להמשיך לקרוא

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות

להמשיך לקרוא

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני                                                   

להמשיך לקרוא

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד