קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-40 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

חקלאות ובעלי חייםחקלאות ובעלי חיים

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסק דרישות מקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט3.1תיאור העסק בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר, עד לשינוי התב"ע.
מספר פריט3.2 אתיאור העסק בעלי חיים לרבות ימיים- בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר למעט פינות חי , חוות סוסים וסוגי עסקים דומים שיותרו אזור תיירות ומלונאות עפ"י תכנית מתאר ותוכנית מפורטת.
מספר פריט3.2 בתיאור העסק בעלי חיים לרבות ימיים למעט עופות – הצגתם, לרבות לשם מכירהדרישות מקצועיות של העירייהבעלי חיים ירכשו מבית גידול מסודר המפוקח על ידי וטרינר וילוו באישור המהווה הוכחה למקור בעל החיים. תתבצע בדיקת וטרינר/ית פרטי/ית בעסק אחת לחודש אשר תירשם ע"ג דו"ח בדיקת בע"ח ותשלח למנהל השרות הווטרינרי העירוני עד ליום ה-10 לכל חודש.מדיניות העירייהחנויות למכירת בעלי חיים מותר בכל מקום בו מותר מסחר. שאר הפעילויות - מותר בכל המקומות בעיר בהתאם לאישור העירייה
מספר פריט3.2 ותיאור העסק מספרה לבעלי חיים ששיטחה מעל 300 מטרדרישות מקצועיות של העירייהעל בעל/מפעיל העסק יחולו חוק צער בעלי חיים בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 אמבטיית הרחצה/כלי העבודה יעברו חיטוי בחומר מאושר בסוף כל טיפול בבעל חיים. שטיפת בעל חיים תתבצע במים שעברו חימום ובאופן שלא יהווה סטרס לבעל החיים. הרדמת בעל חיים לצורך תספורת תבוצע ע"י רופא/ה וטרינרי/ית מורשה ובפיקוח צמוד עד להתאוששות מלאה של בעל החיים. לא יושארו בעלי חיים בתחום העסק ללא השגחת אדם. חובת ביצוע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך. אישורי הדברה ישמרו למשך שנה לפחות. ציוד יוחזק בגובה 30 ס"מ לפחות מרצפת העסק באופן אשר יאפשר את ביצוע ניקיונו. העסק יעבור ניקיון במהלך ובסיום יום העבודה כך שלא יהווה מפגע ריח/תברואי. לא תבוצע תספורת לבעל חיים החשוד כחולה. יש לדרוש אישור בריאות מהרופא/ה הווטרינר/ית המטפלים והמציין כי לא מדובר במחלה מידבקת.מדיניות העירייהמותר בכל מקום בעיר שבו מותר מסחר למעט מבנה מגורים.
מספר פריט3.2 חתיאור העסק בעלי חיים, לרבות ימיים. עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר, למעט במוסדות חינוך.
מספר פריט3.3 בתיאור העסק הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקוייםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייההדברה בכלי טיס לא יוקם באף אחד מאזורי העיר. אחסון חומרי הדברה המתבצעת בכלים אחרים, שאינם כלי טיס, באזור מלאכה סיווג רב תכליתי, קומות א' ו-ב' ובאזור תעסוקה סיווג 3,2,1 .
מספר פריט3.4 אתיאור העסק חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - ייצורם, אריזתם, אחסונםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהייצור ואריזה לא יוקמו באף אחד מאזורי העיר. אחסון באזור מלאכה סיווג רב תכליתי, קומות א' ו-ב' ובאזור תעסוקה סיווג 3,2,1 .
מספר פריט3.4 גתיאור העסק חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהרק באזור מלאכה.
מספר פריט3.5 אתיאור העסק מזון לבעלי חיים -ייצורו, עיבודו, אריזתודרישות מקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייהמותר רק באזור התעסוקה בסיווג 3.
מספר פריט3.5 בתיאור העסק מזון לבעלי חיים -אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו ששיטחו מעל 200 מטרדרישות מקצועיות של העירייההעסק יוקם ויופעל אך ורק במבנה סגור .מזון יוחזק במבנה סגור, ממוזג, בטמפרטורה שנקבעה ושהומלצה ע"י יצרן המזון, במקום יבש. מזון יוחזק ע"ג מדפים בהגבהה של 30 ס"מ לפחות כך שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק. מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש וכן את אישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות. לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון לבעלי חיים פג תוקף, באריזה קרועה, פתוחה. לא תתבצענה פעולת אריזה מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה.מדיניות העירייהמרכזי ניהול - באזור תעסוקה סיווג 3,2,1 בתפזורת – רק באזור מלאכה סיווג רב תכליתי קומות א' ו-ב'. מותר במרכולים ובחנויות לממכר בעלי חיים.
מספר פריט3.6 אתיאור העסק פסדים - איסופם מכירתםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט3.6 בתיאור העסק פסדים – עיבודםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהלא יוקם באף אחד מאזורי העיר.
מספר פריט3.7 אתיאור העסק תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות - ייצורםדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהייצור תכשירים ותרכיבים יותר - באזור תעסוקה- סיווג 2 וסיווג 3, באזור מלאכה- סיווג מלאכה וסיווג תעשיה.
מספר פריט3.7 בתיאור העסק תכשירים ותרכיבים לסיווג ווטרינרי – אחסונםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יחזיק בהיתר רעלים במידה ונדרש לכך בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .שפך של תכשירים, תכשירים וציוד שפג תוקפו יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה .מדיניות העירייהאזור מלאכה סיווג רב תכליתי- קומות א' ו-ב'. מרכזי ניהול - באזור תעסוקה סיווג 3,2,1 .

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח                                                                                                  

להמשיך לקרוא

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים

להמשיך לקרוא

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

להמשיך לקרוא

קבוצה 4 - מזון

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

להמשיך לקרוא

קבוצה 5 - מים ופסולת

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

להמשיך לקרוא

קבוצה 6 -מסחר ושונות

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

להמשיך לקרוא

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים

להמשיך לקרוא

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות

להמשיך לקרוא

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני                                                   

להמשיך לקרוא

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד