דוח המבקר לשנת 2019

13/08/2020 כ"ג אב תש"פ

ביום רביעי האחרון, 5.8.20, במסגרת הישיבה החודשית של מועצת העיר עלה לדיון דוח מבקר העירייה לשנת 2019. לחצו כאן לקריאת דוח המבקר המלא והמפורט..

את הדוח הציג לחברי המועצה, מבקר העירייה, אריק משיח שהציג את שלושת הנושאים, שנבדקו בשנת 2019: פלישות לשטחי ציבור פתוחים (שצ"פ) ברחבי העיר, בחינת פעילות מחלקת החשמל העירונית ובדיקת עבודת וועדת מלגות. כמו כן הציג משיח, בכובעו כנציב תלונות ציבור חמש דוגמאות לפניות תושבים שהגיעו לטיפולו במהלך אותה שנה.

הדו"ח הראשון עסק כאמור בנושא פלישות לשטחי ציבור פתוחים בעיר. הנושא נבחר לאחר שמבקר העירייה קיבל תלונות של תושבים המתגוררים בשכונות השונות בעיר על סיפוח שטחים ציבוריים פתוחים באופן שמגביל את התנועה והשימוש של המלינים בשטחי הציבור וכן תלונות של תושבים המטיילים בעיר.

מבדיקה שנערכה עלה כי בחלק מהמקרים סיפוח השטחים פוגע ומהווה הפרעה בדרכי האש/"פסי אש" המחויבים במידה ותידרש פעילות מכבי אש לכיבוי דליקות.

מסקנותיו של מבקר העירייה אודות הדוח היו כי קיימת בעיר תופעה פסולה של סיפוח שצ"פ לבתי התושבים. יחד עם זאת אין לעירייה מדיניות בנושא. לדברי המבקר העירייה לא נקטה במדיניות לטיפול בנושא.

מבקר העירייה ציין כי ישנו "טופס הנטיעות" שהינו טופס מתקופת מועצה מקומית מכבים רעות שלא קיבל תוקף רשמי מעולם ולדעת הביקורת כי למרות שאין מדיניות ברורה של נבחרי ציבור בנושא, טופס זה הפך להיות הלכה נהוגה ברשות. זאת למרות שמסמך הנטיעות לא אושר על ידי וועדה או באופן פורמלי אחר.

המלצת המבקר היא כי יש להסדיר את נושא הפלישות בהקדם כאשר ההסדרה של הפלישות לשטחי ציבור תתבצע תחילה באותם מקומות בהם יוגדר הצורך הבטיחותי ל"פתיחת צירים" לרכבי כיבוי והצלה וכן "פתיחת צירים" לרכבים המיועדים לתת שירות חיוני לאחזקת תשתיות של מים וביוב.

עוד קבע הדוח כי העירייה צריכה לפעול בכל האמצעים שברשותה כנגד פלישות לשטחים בהם זכויות דרך. העירייה תבחן האם ניתן לפעול להסדרה ופינוי משטחים אליהם פלשו באמצעות מח' הפיקוח העירוני וחוקי העזר.

המלצות המבקר בדוח זה היו כי העירייה, באמצעות מליאת הוועדה לתכנון ובניה, יקיימו דיון בנושא לקביעת מדיניות. כמו כן העירייה תעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד פלישות התושבים לשטחים ציבוריים.

תחילה, תפעל העיריה באותם מקומות בהם יוגדר הצורך הבטיחותי ל"פתיחת צירים" לרכבי כיבוי והצלה וכן "פתיחת צירים" לרכבים המיועדים לתת שירות חיוני לאחזקת תשתיות של מים וביוב ולאחר מכן, תימשך האכיפה בכל מקרי הפלישה בעיר.

ועדת הביקורת, בראשותו של חבר המועצה אבי אלבז, קיימה 4 ישיבות שבהן הוועדה דנה בדו"ח מבקר העירייה, בנספחים, בממצאי הדו"ח, בהמלצות מבקר העירייה, ובהערות ראש העיר לדו"ח.

וועדת ביקורת היא לא גורם שיפוטי, לא גורם מחליט, ותפקידה אינו לערוך או לבצע ביקורת על דו"ח מבקר העירייה.

הוועדה זימנה נושאי משרות מבוקרים בעירייה, בכדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
זימון בעלי תפקיד להופיע בפני הוועדה הוא כלי חשוב ביותר בידיה, בכדי לקבל תמונה שלמה ומאוזנת של הנושאים המתוארים בדוחות הביקורת.

במהלך הישיבות והשיחות עם המבוקרים, חברי הוועדה נהגו בממלכתיות, ביושר, בידיים נקיות ובהגינות כלפי המבוקרים והנוכחים, ואפשרה לכולם להביא את דברם בפירוט רב.
ביקורת בכל ארגון, משרד ממשלתי, או עירייה, היא אחד מכלי הבקרה המרכזיים לוודא שעובדי העירייה, עובדים במוסדות הציבור בעיר, ספקים וקבלנים שעובדים מול העירייה, פועלים ויפעלו באופן מקצועי, עפ"י עקרונות של מינהל תקין, טוהר מידות, ניהול תקין וקפדני של כספי הציבור, תוך הקפדה על חיסכון מירבי בהוצאות מהקופה הציבורית.

דו"ח הביקורת הוא מסמך חשוב מאד שמחייב תשומת לב מיוחדת של המבוקרים וגם של הנהלת העירייה. ארגון/מוסד ציבורי יעיל ובריא הוא ארגון שבו מבוצעות ביקורות באופן שוטף, כחלק מחיזוק חוסנו של הארגון לבצע במיטב את המשימות והאתגרים שעומדים בפניו בכל יום.

לחילופין, ארגון שמתחמק מביקורות, או מחפש לטייח ביקורות שיהיו מלטפות ולא נשכניות, הוא ארגון לא בריא, וזה יפגע בפעילותו, בהישגיו, ובשירות השוטף ללקוחותיו.

לכן חברי מועצת העיר, הנהלת ועובדי העירייה, צריכים לקדם בברכה כל ביקורת בעירייה בתאגידים ובמוסדות הציבור בעיר, ולסייע במיטב למבקר העירייה שהוא שומר סף, בכל תחום שנוכל לסייע.

הוועדה דנה בדוח המבקר ובנושא פלישות לשטחי הציבור הפתוחים קיבלה חלק מהמלצות המבקר והעירה הערות להמלצות אחרות של המבקר. בין השאר הוועדה המליצה לקובעי המדיניות לקבוע מדיניות ברורה בנושא, להכין וליישם נוהל עבודה מפורט שבו יהיו תחומי האחריות ברורים, הגדרת סמכויות, תפקידים, מחלקות, תיאומים, מעקב וכו', לקבוע מה הן סמכויות היועמ"ש לעירייה ומה הן סמכויות מהנדס העיר, להקים וועדת תיאום בראשות מנכ"ל העירייה ובהשתתפות היועמ"ש לעירייה ומהנדס העיר, שתיפגש לעיתים תכופות בכדי לנהל מעקב שוטף ובקרה אחר הטיפול באכיפה נגד עבירות בניה ופלישות לשצ"פים במרחב הציבורי.

עוד המליצה הוועדה לשלוח מיידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו ואינם חתומים על הסכם נטיעות ובהם דרישה להחזיר המצב - לקדמותו באופן המידי.

כמו כן, הוועדה המליצה לשלוח מידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו שצ"פ שאינם במעטפת החיצונית, כמו פלישות לתוך שטחים מגוננים ע"י העירייה בתוך הישובים פנימה, לשלוח מידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו משעולי יציאה שהם שטחים ציבוריים, בדגש על מעברים שיש להם גם משמעויות ביטחוניות ובטיחותיות.

באופן כללי, העירייה תפעל מידית בכל האמצעים המשפטיים והאחרים שעומדים לרשות אגפי האכיפה של העירייה, כנגד תושבים שיסרבו לקיים את הנחיות העירייה בנושא פלישות לשטחי ציבור.

הדו"ח השני עסק בביקורת על עבודת מחלקת החשמל ואחת המסקנות היא שלמחלקת החשמל נבחר מ"מ לא מתאים לתפקיד סגן מנהל מחלקה שהוא מהנדס אלקטרוניקה אך אינו חשמלאי ואינו מחזיק הסמכה כל שהיא בתחום.

הביקורת סברה כי לא ניתן לאייש תפקיד של סגן מנהל מחלקת חשמל על ידי מי שאינו קשור לתחום החשמל. (עדכון - בינתיים הוחלף העובד בעובד אחר שהינו בעל השכלה בתחום החשמל).

עוד נמסר כי מנתוני גזברות העירייה נלמד כי אין חריגות תקציביות בסעיפי ההוצאה (לא סופי). רמות התאורה בעיר עומדות בתקני התאורה הנדרשים. עוד עלה מדוח המבקר כי לא קיים מאגר נתונים ממוחשב המנהל את המאור הציבורי בעיר.

יחד עם זאת, המבקר ציין כי המחלקה מעסיקה יועץ להקמת מאגר כאמור אך גם עבודתו של זה דורשת השלמות עתידיות כך שהמאגר שנבנה אינו שלם.

מסקנה נוספת של מבקר העירייה היא שלמרות שלא ניתן להסיק מסקנות על התרחשות עתידית בנוגע להחלפת התאורה בעיר לתאורת לדים, חלה חובת היערכות נכונה על גורמי המקצוע טרם יציאה למכרז.

עוד טען מבקר העירייה כי לא ידוע אם ואיך בוצעה בקרה אודות עבודות חשמל שנעשו בעיר.

מסקנה נוספת של המבקר היא נושא של סמכויות מחלקת החשמל וחלוקת העבודה בין מחלקות העירייה השונות, שהוא אינו ברור ולוקה בחסר.
בדיקת החשבונות שאושרו על ידי המפקח של אגף מבני ציבור מעידות על כך שהחשבונות על סעיפיו בתחום החשמל, לא נבדקו ולא קוימה בקרה כנדרש. כמו כן החשבונות בנושא החשמל אושרו לתשלום על ידי המפקח שאין לו ידע, הכשרה או הסמכה בתחום עבודות החשמל שהוא מאשר לתשלום.

עוד קבע המבקר כי תחזוקת התאורה במתקני הספורט, באולמות ובמגרשים, לוקה בחסר. הליקויים הועברו בצורה מסודרת על ידי מנהל מח' הספורט. הנושא מופיע בתוכנית העבודה של אגף תשתיות לשנת 2020 ונדרש לבדוק ביצוע.

עוד קבע המבקר כי המתקנים המוארים בעיר מחוברים לרשת החשמל העירונית ללא תכניות חשמל וללא אישור מח' החשמל. כמו כן המתקנים המוארים בעיר אינם ממוספרים או מסומנים ויש קושי להגדיר מתקן מואר על פי כתובת או על פי מיקומם על כבישים.

עוד נמצא שחשבונות החשמל אינם נבדקים ואינם עוברים בקרה. המבקר קבע בנושא זה כי בקרה של חשבונות החשמל ותיקון הספקי הצריכה כמו גם בקרה של חשבונות החשמל ופעילות ממוקדת לביצוע קריאת מונים (חיובים על פי צריכה) הייתה משיבה לקופת העירייה כספים שנמצאים בחשבון הבנק של חברת החשמל.

עוד נמצא כי מחלקת החשמל לא עשתה שימוש בסעיפי הסנקציה המופיעים בחוזה ולא קנסה את הקבלן לאורך תקופת החוזה בשל אי עמידה בזמנים לטיפול בתקלות. זאת למרות שהמחלקה מבצעת בקרה מקצועית על חשבונות הקבלן אחזקה המועסק על ידם, טרם הגשתם לתשלום.

בין המלצות המבקר נכתב כי צוות החשמלאים מצומצם ונדרשת החלטה לגייס חשמלאים נוספים, מאחר ותוספת כוח אדם מקצועי למחלקה יסייעו לעבודת המחלקה הנמצאת כיום בתת תקינה. מנכ"ל העירייה והמשנה למנכ"ל יקיימו דיון לגבי המבנה הארגוני ותכולת התפקיד של מחלקת החשמל.

המלצה נוספת היא להשלים בהקדם את מאגר הנתונים הממוחשב לגבי המאור הציבורי בעיר. יש לוודא הטמעת מאגר הנתונים במערכות המחשוב של העירייה וקביעת גורם מוביל שיתחזק את המאגר ויעדכן אותו. מנכ"ל העירייה, המשנה למנכ"ל העירייה, יחליטו על הבקרות שנדרש לבצע לחשבונות החשמל.

העירייה תפעל מיידית ותתקן את הספקי הצריכה ותערוך פעילות ממוקדת לביצוע קריאת מונים (חיובים על פי צריכה) ותדרוש השבה של הכספים שהצטברו בחבר' חשמל.

ועדת הביקורת דנה, כמובן, גם בדו"ח זה. הוועדה סבורה שדו"ח מבקר העירייה מציג תמונת מצב עגומה במחלקת חשמל, ובזבוז כספי הציבור במחלקה שאחראית על אחד הנושאים החשובים ביותר בשירותי העירייה לתושבי העיר. חשמל זה ראשית לכל בטיחות ושמירה על חיי ילדים או אנשים שנמצאים בקרבת מקומות מחושמלים שיתכן שהייתה בהם רשלנות בעבודות חשמל.

בין השאר, הצעות הוועדה היו כי יש לבחון את המלצת מבקר העירייה לתוספת כוח אדם מקצועי, בכדי לשפר ולייעל את פעילות מח' חשמל, ואת השירותים בנושא חיוני זה לתושבי העיר.

כמו כן הוועדה מקבלת את ההתייחסות ראש העיר לבחון את המלצת מבקר העירייה בנושא המבנה הארגוני, בדיקה ובקרה של עבודות החשמל ע"י גורם מקצועי מוסמך בתחום החשמל, בכדי לשדרג את איכות עבודות החשמל המבוצעות ע"י קבלני חשמל, ולחסוך בכספי הציבור.

הדו"ח השלישי עסק בוועדת מלגות. בשנת 2019 חילקה העירייה מלגות בסך של 210 אלף שקלים. וועדת המלגות, באישור מועצת העיר, החליטה לכרוך את חלוקת המלגות לסטודנטים בהתנדבות בפעילויות למען הקהילה. הסטודנטים יודעו כי קבלת המלגה מותנית בהתנדבות בפעילויות למען הקהילה, במשך שנה"ל תשע"ט בהיקף של 40 שעות.

המבקר בחן האם וועדת המלגות בדקה את ביצוע שעות ההתנדבות של מקבלי המלגות בפועל. מהבדיקה עלה כי שני סטודנטים, התחילו לבצע את שעות ההתנדבות ביד לקשיש אך מסיבות שאינו תלויות בהם לא ביצעו את הנדרש. הם ביקשו וקיבלו אישור להאריך את התקופה עד לסוף שנת 2019 על מנת שיוכלו לסיים את שעות ההתנדבות ולקבל את המחצית השנייה של המלגה. (עדכון: השניים מילאו את מכסת השעות כנדרש)

שני סטודנטים נוספים, לא ביצעו את שעות ההתנדבות כמתחייב. ונמצא כי אינם מעוניינים לבצע את ההתנדבות.

מסקנת מבקר העירייה הייתה כי הקריטריונים והמסמכים הנלווים מעידים על החשיבות והכוונה הבלתי מתפשרת שההתנדבות בפעילויות למען הקהילה הן תנאי לקבלת מלגה, ולכן המליץ כי מרכז הצעירים ימשיך לעקוב אחר שני הסטודנטים שביקשו להאריך את תקופת הפעילות עד סוף 2019 וידווח למזכירת הוועדה ובמידה שלא יבצעו את ההתנדבות יידרשו להשיב את כספי המלגות שקיבלו (וכאמור הם אכן השלימו את שעות ההתנדבות).

באשר לשני הסטודנטים שהחליטו שלא לבצע את ההתנדבות, העירייה החלה לפעול להשבת הכספים שקיבלו כמקדמה ע"ח המלגה. (עדכון, מאוחר יותר התברר ששני הסטודנטים ביקשו להאריך את תקופת הפעילות, ביצעו את פעילות ההתנדבות, ולכן אינם צריכים להחזיר את כספי המלגות.)

לדברי המבקר, פעילות להשבת הכספים טומנת בחיבה אמירה ומתן תוקף לחשיבות ההתנדבות בפעילויות למען הקהילה.

תלונות הציבור

מבקר העירייה, אריק משיח ציין כי בשנים האחרונות חלה עלייה בפניות תושבים אליו כנציב תלונות הציבור באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

בין השאר משיח ציין כי לאתר העירייה, באמצעות ניהול פניות, עבור נציב תלונות ציבור התקבלו 53 תלונות. לצד זאת למייל של מבקר העירייה ונציב תלונות ישירות התקבלו 13 תלונות. כמו כן 9 תלונות נוספות הגיעו דרך משרד מבקר המדינה. סה"כ הגיעו לידי המבקר 75 תלונות.

29 תלונות, שהתקבלו באמצעות ניהול פניות נבדקו, ונענו על ידי מבקר העירייה והטיפול בהם הסתיים.

24 תלונות הן מבחינת פנייה המצביעה על בעיה או התנהלות לקויה ומצריכה טיפול מתמשך. הפונים קיבלו תשובה, הובהר כי הנושאים בגינם פנו נמצאים במעקב וטיפול לשכת מבקר העירייה.

13 התלונות שהגיעו למייל של מבקר העירייה טופלו על ידי מבקר העירייה. 9 התלונות שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה, טופלו על ידי מבקר העירייה.

המבקר הציג דוגמאות של תלונות שהועברו על ידי משרד מבקר המדינה וטופלו על ידו בתפקידו כנציב תלונות ציבור.

דוגמאות לתלונות:

תלונת אם חד הורית לשני ילדים כיום בני כ 21 ו 18. האחת לפני גיוס והשני בצבא סדיר. התושבת התלוננה כי בוטלה לה הנחת אם חד הורית. מפניה לגביה נאמר כי מאחר ובנה עבר את גיל 21 לא מגיעה הנחה ובגין בתי היא תהיה זכאית להנחה רק מרגע שהיא תתגייס. לתושבת נמסר בתגובה כי אלה הוראות החוק ולמעשה חל איסור על העירייה לפעול שלא על פי הוראות הדין.

תושב שביקש לקבל את האישור הנדרש מהעירייה לצורך רישום בטאבו באמצעות המייל וטען כי הדבר לא התאפשר. הביקורת השיבה כי העירייה מאפשרת לפנות בכל בקשה בכל הערוצים הקיימים לרבות באמצעות מייל. גם הגשת בקשה לאישור לטאבו ניתן להגיש באמצעות המייל.

יחד עם זאת ניסיון העבר מלמד שישנם מקרים בהם נשלחים המסמכים במייל בצורה חלקית ולא ברורה והדבר גורם לעיכובים ולכעסים מצד התושבים ולכן ניתנה תשובת הפקידה בכל מקרה ההנחיות חודדו למנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד וגם הפונה הזה הגיש בסוף באמצעות המייל.

תלונה על סירוב העירייה למכור לתושבת שתי חלקות קבר מסוג קבורת שדה בעודם בחיים. תשובת המבקר היתה כי העירייה הקימה חלקות חריגות ומכרה בעבר חלקות קבורה מחיים.
עת שהובהר כי לא ניתן לפעול בחלקה החריגה כאמור, החליטה העירייה על הפסקת
מכירת חלקות קבורה מחיים על מנת שתוכל לתת את השירות לתושבי העיר שהלכו לעולמם.

תלונה בנושא "רישום לבית ספר תיכון במודיעין". תושב ישוב סמוך לעיר ביקש לקבל הודעה כי בתו רשומה לביה"ס תיכון בעיר טרם הסתיימו השיבוצים של תושבי העיר בבתי הספר.
התשובה שקיבל ממבקר העירייה היא שלא ניתן להבטיח לפונה כי ילדתו תשובץ בבי"ס במודיעין מכבים רעות. זאת מאחר ומינהל החינוך מבצע הליך רישום מסודר ובו קדימות ברורה ומוחלטת לתושבי העיר. בסיום ההליך ולאחר שיבוץ ילדי העיר ייבחנו כל שאר הבקשות של מי שאינו תושב העיר.

לפיכך, ואחרי שהעירייה השיבה לפונה, ניהלה עימו שיחות טלפוניות, השיבה לפניות חוזרות של מחוז ירושלים במשרד החינוך, באותו עניין, נשארה התייחסותנו עניינית , כי לאחר שיסתיים השיבוץ לילדי העיר נוכל לשוב ולדון בבקשה של הפונה לשיבוץ ילדתו בבי"ס בעיר.

עיריית מודיעין.docx 1

העירייה הגישה תלונה נגד הסתה

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

בערב חג ראש השנה התקבלו בעירייה תלונות רבות של תושבים אודות חוברת הסתה קיצונית נגד קהילת הלהט"ב אשר נשלחה לתיבות הדואר בבתים, בעקבות הפניות הגישה העירייה תלונה במשטרה

להמשיך לקרוא

מתאהבים בעיר בחוויה המודיעינית

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

סיורי החוויה המודיעינית וסיורים נוספים חוזרים אחרי החגים עם תוכנית מרתקת, בהובלת מוזיאון מורשת החשמונאים. התוכנית לוקחת את אתרי הטבע הסובבים את העיר ויוצקת בהם חוויה לימודית, מהנה ומסקרנת

להמשיך לקרוא

מרוץ מודיעין ה-18

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

מרוץ מודיעין, אירוע הספורט הגדול ביותר של מודיעין מכבים רעות חוזר. בתאריך 17.11.23 אלפי רצים ורצות יוכלו ליהנות מחוויית ריצה במגוון מסלולים. החלה ההרשמה המוקדמת

להמשיך לקרוא

הבריכה הטיפולית נפתחה

21/09/2023 ו' תשרי תשפ"ד

השבוע נחנך מתחם הבריכה הטיפולית במרכז הספורט העירוני בעמק זבולון. מדובר במתחם מונגש, הכולל בריכה מקורה ומחוממת ומיועד בעיקר לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים

להמשיך לקרוא

הספרייה הציבורית ע''ש שכטר

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

ביום שני 11.9.23, נערכה חנוכת הספרייה הציבורית המחודשת ע"ש משה שכטר, לאחר שעברה בקיץ מתיחת פנים מרעננת, במסגרתה הוחלפו השטיחים ברצפת פרקט חדשה ובוצעו עבודות הנגשה

להמשיך לקרוא

צבע למקלטים

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

במכבים ורעות עוברים 11 מקלטים ציבורים חידוש וצביעה חיצונית במסגרת האחזקה השוטפת של המקלטים על ידי אגף ביטחון וחירום, האמון של תחזוקתם ומוכנותם לשעת חירום

להמשיך לקרוא

אירועי תשרי בעיר

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

אירועי תקיעות שופר ברחבי העיר יתקיימו בראשון 17.9.23 בשעה 17:00. מופע סליחה לאור זריחה בענבה יתקיים בשישי 22.9.23 ליד האגם בפארק ענבה באווירה קסומה של ניגונים ופיוטים

להמשיך לקרוא

נחתמה תוכנית המתאר שלב ב'

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

תוכנית המתאר הכוללנית לעיר מודיעין מכבים רעות, נחתמה ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. מדובר בבשורה משמעותית עבור התפתחותה החשובה של העיר בעשורים הקרובים, שתכפיל את מספר תושביה לכ-240 אלף תושבים

להמשיך לקרוא

חניה זהב

20/09/2023 ה' תשרי תשפ"ד

נתקלתם בסימון חניות בצבע כתום בצמוד למרכזים מסחריים? תכירו את הפיילוט החברתי- עירוני החדש המבקש להתחשב באזרחים ותיקים בני ובנות 70 ומעלה מתוך ערבות הדדית

להמשיך לקרוא

קו 52 בשכונת מורשת החל לפעול

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

קו 52 במורשת התחיל לפעול עם פתיחת שנת הלימודים במסגרת התוכנית העירונית לשיפור מערך התחבורה הציבורית בעיר. הקו הינו מעגלי לשכונת מורשת ויוצא מבניין העירייה

להמשיך לקרוא

פסטיבל ניצוצות בסוכות

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

הפסטיבל המודיעיני חוזר ולראשונה מופע קוסמות וירטואלי היישר מ''גוט טאלנט אמריקה'' ועוד שלל מופעים המשלבים אמנויות במה וטכנולוגיה מתקדמת, חוה"מ 5-3 באוקטובר. הכניסה חופשית

להמשיך לקרוא

שדרוגי פארקים וגני ילדים

06/09/2023 כ' אלול תשפ"ג

הסתיימו עבודות שדרוג למספר אשכולות גני ילדים ופארקים ותיקים שכללו החלפת משטחי חול לדשא סינטטי, מתקני משחק נגישים, הצללות והחלפת מתקני משחק ישנים במתקנים חדשים

להמשיך לקרוא

תוכנית עירונית למניעת חרמות

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

בתוכנית ראשונה מסוגה בארץ, ישלבו כוחות העירייה, הנהגות ההורים, צוותי החינוך ומשרד החינוך לצורך המטרה החשובה, לחנך את הילדים לשיח מכבד, קבלת האחר ולכידות חברתית

להמשיך לקרוא

היערכות פינוי אשפה וגזם

06/09/2023 כ' אלול תשפ"ג

אגף שפ''ע בעירייה נערך בימים אלה לניקיון העיר בחגי תשרי, וקורא, כמו תמיד, לתושבים לשתף פעולה, להקדים את הניקיונות לחג, על מנת לשמור על העיר נקייה

להמשיך לקרוא

פיגוע דריסה בסמוך למחסום מכבים

03/09/2023 י"ז אלול תשפ"ג

פיגוע דריסה בסמוך למחסום מכבים
בעיר תוגברה האבטחה באופן מיידי, בדגש על פתיחת שנת הלימודים מחר 1.9.23

להמשיך לקרוא

פארק יהודה המכבי

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

פארק נוסף שודרג בימים אלה על ידי אגף מבני ציבור בעירייה. הפעם מדובר בפארק הוותיק ברחוב יהודה המכבי. בפארק הותקן דשא סינטטי חדש ושני מתקני משחק מודרניים

להמשיך לקרוא

אלפי בני נוער השתתפו באירועי הקיץ

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

בימים אלו חותמת מחלקת הנוער את עשרות אירועי הקיץ שהתקיימו בחודשי יולי ואוגוסט. גולת הכותרת הייתה מתחם ענק שהוקם במיוחד לנוער - ענבה ויליג' שפעל כל שבוע

להמשיך לקרוא

החלה ההרשמה לחוגי סחלבים

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

עם פתיחת שנת הלימודים תחל הפעילות גם במערך החוגים של עמותת סחלבים הכולל מגוון רחב של יותר מ-100 חוגים לילדים, נוער ובוגרים. הרישום המקוון נפתח באתר העמותה

להמשיך לקרוא

חידוש סימוני כבישים

24/08/2023 ז' אלול תשפ"ג

לקראת שנת הלימודים החדשה תשפ''ד, ביצעה העירייה, כתמיד, עבודות לצביעה מחודשת של סימוני כבישים הכוללים מעברי חצייה, קווי עצירה, נתיבים, פסי האטה וסימוני ''נשק וסע''

להמשיך לקרוא

הקמת מעברי חצייה מוגבהים

24/08/2023 ז' אלול תשפ"ג

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד בוצעו עבודות להקמת מעברי חצייה מוגבהים ליד בתי הספר בעיר: כרמים, פסיפס, חוט השני, שבטי ישראל ובקרוב בסמוך לבית הספר ענבלים

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד