דוח המבקר לשנת 2019

13/08/2020 כ"ג אב תש"פ

ביום רביעי האחרון, 5.8.20, במסגרת הישיבה החודשית של מועצת העיר עלה לדיון דוח מבקר העירייה לשנת 2019. לחצו כאן לקריאת דוח המבקר המלא והמפורט..

את הדוח הציג לחברי המועצה, מבקר העירייה, אריק משיח שהציג את שלושת הנושאים, שנבדקו בשנת 2019: פלישות לשטחי ציבור פתוחים (שצ"פ) ברחבי העיר, בחינת פעילות מחלקת החשמל העירונית ובדיקת עבודת וועדת מלגות. כמו כן הציג משיח, בכובעו כנציב תלונות ציבור חמש דוגמאות לפניות תושבים שהגיעו לטיפולו במהלך אותה שנה.

הדו"ח הראשון עסק כאמור בנושא פלישות לשטחי ציבור פתוחים בעיר. הנושא נבחר לאחר שמבקר העירייה קיבל תלונות של תושבים המתגוררים בשכונות השונות בעיר על סיפוח שטחים ציבוריים פתוחים באופן שמגביל את התנועה והשימוש של המלינים בשטחי הציבור וכן תלונות של תושבים המטיילים בעיר.

מבדיקה שנערכה עלה כי בחלק מהמקרים סיפוח השטחים פוגע ומהווה הפרעה בדרכי האש/"פסי אש" המחויבים במידה ותידרש פעילות מכבי אש לכיבוי דליקות.

מסקנותיו של מבקר העירייה אודות הדוח היו כי קיימת בעיר תופעה פסולה של סיפוח שצ"פ לבתי התושבים. יחד עם זאת אין לעירייה מדיניות בנושא. לדברי המבקר העירייה לא נקטה במדיניות לטיפול בנושא.

מבקר העירייה ציין כי ישנו "טופס הנטיעות" שהינו טופס מתקופת מועצה מקומית מכבים רעות שלא קיבל תוקף רשמי מעולם ולדעת הביקורת כי למרות שאין מדיניות ברורה של נבחרי ציבור בנושא, טופס זה הפך להיות הלכה נהוגה ברשות. זאת למרות שמסמך הנטיעות לא אושר על ידי וועדה או באופן פורמלי אחר.

המלצת המבקר היא כי יש להסדיר את נושא הפלישות בהקדם כאשר ההסדרה של הפלישות לשטחי ציבור תתבצע תחילה באותם מקומות בהם יוגדר הצורך הבטיחותי ל"פתיחת צירים" לרכבי כיבוי והצלה וכן "פתיחת צירים" לרכבים המיועדים לתת שירות חיוני לאחזקת תשתיות של מים וביוב.

עוד קבע הדוח כי העירייה צריכה לפעול בכל האמצעים שברשותה כנגד פלישות לשטחים בהם זכויות דרך. העירייה תבחן האם ניתן לפעול להסדרה ופינוי משטחים אליהם פלשו באמצעות מח' הפיקוח העירוני וחוקי העזר.

המלצות המבקר בדוח זה היו כי העירייה, באמצעות מליאת הוועדה לתכנון ובניה, יקיימו דיון בנושא לקביעת מדיניות. כמו כן העירייה תעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד פלישות התושבים לשטחים ציבוריים.

תחילה, תפעל העיריה באותם מקומות בהם יוגדר הצורך הבטיחותי ל"פתיחת צירים" לרכבי כיבוי והצלה וכן "פתיחת צירים" לרכבים המיועדים לתת שירות חיוני לאחזקת תשתיות של מים וביוב ולאחר מכן, תימשך האכיפה בכל מקרי הפלישה בעיר.

ועדת הביקורת, בראשותו של חבר המועצה אבי אלבז, קיימה 4 ישיבות שבהן הוועדה דנה בדו"ח מבקר העירייה, בנספחים, בממצאי הדו"ח, בהמלצות מבקר העירייה, ובהערות ראש העיר לדו"ח.

וועדת ביקורת היא לא גורם שיפוטי, לא גורם מחליט, ותפקידה אינו לערוך או לבצע ביקורת על דו"ח מבקר העירייה.

הוועדה זימנה נושאי משרות מבוקרים בעירייה, בכדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
זימון בעלי תפקיד להופיע בפני הוועדה הוא כלי חשוב ביותר בידיה, בכדי לקבל תמונה שלמה ומאוזנת של הנושאים המתוארים בדוחות הביקורת.

במהלך הישיבות והשיחות עם המבוקרים, חברי הוועדה נהגו בממלכתיות, ביושר, בידיים נקיות ובהגינות כלפי המבוקרים והנוכחים, ואפשרה לכולם להביא את דברם בפירוט רב.
ביקורת בכל ארגון, משרד ממשלתי, או עירייה, היא אחד מכלי הבקרה המרכזיים לוודא שעובדי העירייה, עובדים במוסדות הציבור בעיר, ספקים וקבלנים שעובדים מול העירייה, פועלים ויפעלו באופן מקצועי, עפ"י עקרונות של מינהל תקין, טוהר מידות, ניהול תקין וקפדני של כספי הציבור, תוך הקפדה על חיסכון מירבי בהוצאות מהקופה הציבורית.

דו"ח הביקורת הוא מסמך חשוב מאד שמחייב תשומת לב מיוחדת של המבוקרים וגם של הנהלת העירייה. ארגון/מוסד ציבורי יעיל ובריא הוא ארגון שבו מבוצעות ביקורות באופן שוטף, כחלק מחיזוק חוסנו של הארגון לבצע במיטב את המשימות והאתגרים שעומדים בפניו בכל יום.

לחילופין, ארגון שמתחמק מביקורות, או מחפש לטייח ביקורות שיהיו מלטפות ולא נשכניות, הוא ארגון לא בריא, וזה יפגע בפעילותו, בהישגיו, ובשירות השוטף ללקוחותיו.

לכן חברי מועצת העיר, הנהלת ועובדי העירייה, צריכים לקדם בברכה כל ביקורת בעירייה בתאגידים ובמוסדות הציבור בעיר, ולסייע במיטב למבקר העירייה שהוא שומר סף, בכל תחום שנוכל לסייע.

הוועדה דנה בדוח המבקר ובנושא פלישות לשטחי הציבור הפתוחים קיבלה חלק מהמלצות המבקר והעירה הערות להמלצות אחרות של המבקר. בין השאר הוועדה המליצה לקובעי המדיניות לקבוע מדיניות ברורה בנושא, להכין וליישם נוהל עבודה מפורט שבו יהיו תחומי האחריות ברורים, הגדרת סמכויות, תפקידים, מחלקות, תיאומים, מעקב וכו', לקבוע מה הן סמכויות היועמ"ש לעירייה ומה הן סמכויות מהנדס העיר, להקים וועדת תיאום בראשות מנכ"ל העירייה ובהשתתפות היועמ"ש לעירייה ומהנדס העיר, שתיפגש לעיתים תכופות בכדי לנהל מעקב שוטף ובקרה אחר הטיפול באכיפה נגד עבירות בניה ופלישות לשצ"פים במרחב הציבורי.

עוד המליצה הוועדה לשלוח מיידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו ואינם חתומים על הסכם נטיעות ובהם דרישה להחזיר המצב - לקדמותו באופן המידי.

כמו כן, הוועדה המליצה לשלוח מידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו שצ"פ שאינם במעטפת החיצונית, כמו פלישות לתוך שטחים מגוננים ע"י העירייה בתוך הישובים פנימה, לשלוח מידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו משעולי יציאה שהם שטחים ציבוריים, בדגש על מעברים שיש להם גם משמעויות ביטחוניות ובטיחותיות.

באופן כללי, העירייה תפעל מידית בכל האמצעים המשפטיים והאחרים שעומדים לרשות אגפי האכיפה של העירייה, כנגד תושבים שיסרבו לקיים את הנחיות העירייה בנושא פלישות לשטחי ציבור.

הדו"ח השני עסק בביקורת על עבודת מחלקת החשמל ואחת המסקנות היא שלמחלקת החשמל נבחר מ"מ לא מתאים לתפקיד סגן מנהל מחלקה שהוא מהנדס אלקטרוניקה אך אינו חשמלאי ואינו מחזיק הסמכה כל שהיא בתחום.

הביקורת סברה כי לא ניתן לאייש תפקיד של סגן מנהל מחלקת חשמל על ידי מי שאינו קשור לתחום החשמל. (עדכון - בינתיים הוחלף העובד בעובד אחר שהינו בעל השכלה בתחום החשמל).

עוד נמסר כי מנתוני גזברות העירייה נלמד כי אין חריגות תקציביות בסעיפי ההוצאה (לא סופי). רמות התאורה בעיר עומדות בתקני התאורה הנדרשים. עוד עלה מדוח המבקר כי לא קיים מאגר נתונים ממוחשב המנהל את המאור הציבורי בעיר.

יחד עם זאת, המבקר ציין כי המחלקה מעסיקה יועץ להקמת מאגר כאמור אך גם עבודתו של זה דורשת השלמות עתידיות כך שהמאגר שנבנה אינו שלם.

מסקנה נוספת של מבקר העירייה היא שלמרות שלא ניתן להסיק מסקנות על התרחשות עתידית בנוגע להחלפת התאורה בעיר לתאורת לדים, חלה חובת היערכות נכונה על גורמי המקצוע טרם יציאה למכרז.

עוד טען מבקר העירייה כי לא ידוע אם ואיך בוצעה בקרה אודות עבודות חשמל שנעשו בעיר.

מסקנה נוספת של המבקר היא נושא של סמכויות מחלקת החשמל וחלוקת העבודה בין מחלקות העירייה השונות, שהוא אינו ברור ולוקה בחסר.
בדיקת החשבונות שאושרו על ידי המפקח של אגף מבני ציבור מעידות על כך שהחשבונות על סעיפיו בתחום החשמל, לא נבדקו ולא קוימה בקרה כנדרש. כמו כן החשבונות בנושא החשמל אושרו לתשלום על ידי המפקח שאין לו ידע, הכשרה או הסמכה בתחום עבודות החשמל שהוא מאשר לתשלום.

עוד קבע המבקר כי תחזוקת התאורה במתקני הספורט, באולמות ובמגרשים, לוקה בחסר. הליקויים הועברו בצורה מסודרת על ידי מנהל מח' הספורט. הנושא מופיע בתוכנית העבודה של אגף תשתיות לשנת 2020 ונדרש לבדוק ביצוע.

עוד קבע המבקר כי המתקנים המוארים בעיר מחוברים לרשת החשמל העירונית ללא תכניות חשמל וללא אישור מח' החשמל. כמו כן המתקנים המוארים בעיר אינם ממוספרים או מסומנים ויש קושי להגדיר מתקן מואר על פי כתובת או על פי מיקומם על כבישים.

עוד נמצא שחשבונות החשמל אינם נבדקים ואינם עוברים בקרה. המבקר קבע בנושא זה כי בקרה של חשבונות החשמל ותיקון הספקי הצריכה כמו גם בקרה של חשבונות החשמל ופעילות ממוקדת לביצוע קריאת מונים (חיובים על פי צריכה) הייתה משיבה לקופת העירייה כספים שנמצאים בחשבון הבנק של חברת החשמל.

עוד נמצא כי מחלקת החשמל לא עשתה שימוש בסעיפי הסנקציה המופיעים בחוזה ולא קנסה את הקבלן לאורך תקופת החוזה בשל אי עמידה בזמנים לטיפול בתקלות. זאת למרות שהמחלקה מבצעת בקרה מקצועית על חשבונות הקבלן אחזקה המועסק על ידם, טרם הגשתם לתשלום.

בין המלצות המבקר נכתב כי צוות החשמלאים מצומצם ונדרשת החלטה לגייס חשמלאים נוספים, מאחר ותוספת כוח אדם מקצועי למחלקה יסייעו לעבודת המחלקה הנמצאת כיום בתת תקינה. מנכ"ל העירייה והמשנה למנכ"ל יקיימו דיון לגבי המבנה הארגוני ותכולת התפקיד של מחלקת החשמל.

המלצה נוספת היא להשלים בהקדם את מאגר הנתונים הממוחשב לגבי המאור הציבורי בעיר. יש לוודא הטמעת מאגר הנתונים במערכות המחשוב של העירייה וקביעת גורם מוביל שיתחזק את המאגר ויעדכן אותו. מנכ"ל העירייה, המשנה למנכ"ל העירייה, יחליטו על הבקרות שנדרש לבצע לחשבונות החשמל.

העירייה תפעל מיידית ותתקן את הספקי הצריכה ותערוך פעילות ממוקדת לביצוע קריאת מונים (חיובים על פי צריכה) ותדרוש השבה של הכספים שהצטברו בחבר' חשמל.

ועדת הביקורת דנה, כמובן, גם בדו"ח זה. הוועדה סבורה שדו"ח מבקר העירייה מציג תמונת מצב עגומה במחלקת חשמל, ובזבוז כספי הציבור במחלקה שאחראית על אחד הנושאים החשובים ביותר בשירותי העירייה לתושבי העיר. חשמל זה ראשית לכל בטיחות ושמירה על חיי ילדים או אנשים שנמצאים בקרבת מקומות מחושמלים שיתכן שהייתה בהם רשלנות בעבודות חשמל.

בין השאר, הצעות הוועדה היו כי יש לבחון את המלצת מבקר העירייה לתוספת כוח אדם מקצועי, בכדי לשפר ולייעל את פעילות מח' חשמל, ואת השירותים בנושא חיוני זה לתושבי העיר.

כמו כן הוועדה מקבלת את ההתייחסות ראש העיר לבחון את המלצת מבקר העירייה בנושא המבנה הארגוני, בדיקה ובקרה של עבודות החשמל ע"י גורם מקצועי מוסמך בתחום החשמל, בכדי לשדרג את איכות עבודות החשמל המבוצעות ע"י קבלני חשמל, ולחסוך בכספי הציבור.

הדו"ח השלישי עסק בוועדת מלגות. בשנת 2019 חילקה העירייה מלגות בסך של 210 אלף שקלים. וועדת המלגות, באישור מועצת העיר, החליטה לכרוך את חלוקת המלגות לסטודנטים בהתנדבות בפעילויות למען הקהילה. הסטודנטים יודעו כי קבלת המלגה מותנית בהתנדבות בפעילויות למען הקהילה, במשך שנה"ל תשע"ט בהיקף של 40 שעות.

המבקר בחן האם וועדת המלגות בדקה את ביצוע שעות ההתנדבות של מקבלי המלגות בפועל. מהבדיקה עלה כי שני סטודנטים, התחילו לבצע את שעות ההתנדבות ביד לקשיש אך מסיבות שאינו תלויות בהם לא ביצעו את הנדרש. הם ביקשו וקיבלו אישור להאריך את התקופה עד לסוף שנת 2019 על מנת שיוכלו לסיים את שעות ההתנדבות ולקבל את המחצית השנייה של המלגה. (עדכון: השניים מילאו את מכסת השעות כנדרש)

שני סטודנטים נוספים, לא ביצעו את שעות ההתנדבות כמתחייב. ונמצא כי אינם מעוניינים לבצע את ההתנדבות.

מסקנת מבקר העירייה הייתה כי הקריטריונים והמסמכים הנלווים מעידים על החשיבות והכוונה הבלתי מתפשרת שההתנדבות בפעילויות למען הקהילה הן תנאי לקבלת מלגה, ולכן המליץ כי מרכז הצעירים ימשיך לעקוב אחר שני הסטודנטים שביקשו להאריך את תקופת הפעילות עד סוף 2019 וידווח למזכירת הוועדה ובמידה שלא יבצעו את ההתנדבות יידרשו להשיב את כספי המלגות שקיבלו (וכאמור הם אכן השלימו את שעות ההתנדבות).

באשר לשני הסטודנטים שהחליטו שלא לבצע את ההתנדבות, העירייה החלה לפעול להשבת הכספים שקיבלו כמקדמה ע"ח המלגה. (עדכון, מאוחר יותר התברר ששני הסטודנטים ביקשו להאריך את תקופת הפעילות, ביצעו את פעילות ההתנדבות, ולכן אינם צריכים להחזיר את כספי המלגות.)

לדברי המבקר, פעילות להשבת הכספים טומנת בחיבה אמירה ומתן תוקף לחשיבות ההתנדבות בפעילויות למען הקהילה.

תלונות הציבור

מבקר העירייה, אריק משיח ציין כי בשנים האחרונות חלה עלייה בפניות תושבים אליו כנציב תלונות הציבור באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

בין השאר משיח ציין כי לאתר העירייה, באמצעות ניהול פניות, עבור נציב תלונות ציבור התקבלו 53 תלונות. לצד זאת למייל של מבקר העירייה ונציב תלונות ישירות התקבלו 13 תלונות. כמו כן 9 תלונות נוספות הגיעו דרך משרד מבקר המדינה. סה"כ הגיעו לידי המבקר 75 תלונות.

29 תלונות, שהתקבלו באמצעות ניהול פניות נבדקו, ונענו על ידי מבקר העירייה והטיפול בהם הסתיים.

24 תלונות הן מבחינת פנייה המצביעה על בעיה או התנהלות לקויה ומצריכה טיפול מתמשך. הפונים קיבלו תשובה, הובהר כי הנושאים בגינם פנו נמצאים במעקב וטיפול לשכת מבקר העירייה.

13 התלונות שהגיעו למייל של מבקר העירייה טופלו על ידי מבקר העירייה. 9 התלונות שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה, טופלו על ידי מבקר העירייה.

המבקר הציג דוגמאות של תלונות שהועברו על ידי משרד מבקר המדינה וטופלו על ידו בתפקידו כנציב תלונות ציבור.

דוגמאות לתלונות:

תלונת אם חד הורית לשני ילדים כיום בני כ 21 ו 18. האחת לפני גיוס והשני בצבא סדיר. התושבת התלוננה כי בוטלה לה הנחת אם חד הורית. מפניה לגביה נאמר כי מאחר ובנה עבר את גיל 21 לא מגיעה הנחה ובגין בתי היא תהיה זכאית להנחה רק מרגע שהיא תתגייס. לתושבת נמסר בתגובה כי אלה הוראות החוק ולמעשה חל איסור על העירייה לפעול שלא על פי הוראות הדין.

תושב שביקש לקבל את האישור הנדרש מהעירייה לצורך רישום בטאבו באמצעות המייל וטען כי הדבר לא התאפשר. הביקורת השיבה כי העירייה מאפשרת לפנות בכל בקשה בכל הערוצים הקיימים לרבות באמצעות מייל. גם הגשת בקשה לאישור לטאבו ניתן להגיש באמצעות המייל.

יחד עם זאת ניסיון העבר מלמד שישנם מקרים בהם נשלחים המסמכים במייל בצורה חלקית ולא ברורה והדבר גורם לעיכובים ולכעסים מצד התושבים ולכן ניתנה תשובת הפקידה בכל מקרה ההנחיות חודדו למנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד וגם הפונה הזה הגיש בסוף באמצעות המייל.

תלונה על סירוב העירייה למכור לתושבת שתי חלקות קבר מסוג קבורת שדה בעודם בחיים. תשובת המבקר היתה כי העירייה הקימה חלקות חריגות ומכרה בעבר חלקות קבורה מחיים.
עת שהובהר כי לא ניתן לפעול בחלקה החריגה כאמור, החליטה העירייה על הפסקת
מכירת חלקות קבורה מחיים על מנת שתוכל לתת את השירות לתושבי העיר שהלכו לעולמם.

תלונה בנושא "רישום לבית ספר תיכון במודיעין". תושב ישוב סמוך לעיר ביקש לקבל הודעה כי בתו רשומה לביה"ס תיכון בעיר טרם הסתיימו השיבוצים של תושבי העיר בבתי הספר.
התשובה שקיבל ממבקר העירייה היא שלא ניתן להבטיח לפונה כי ילדתו תשובץ בבי"ס במודיעין מכבים רעות. זאת מאחר ומינהל החינוך מבצע הליך רישום מסודר ובו קדימות ברורה ומוחלטת לתושבי העיר. בסיום ההליך ולאחר שיבוץ ילדי העיר ייבחנו כל שאר הבקשות של מי שאינו תושב העיר.

לפיכך, ואחרי שהעירייה השיבה לפונה, ניהלה עימו שיחות טלפוניות, השיבה לפניות חוזרות של מחוז ירושלים במשרד החינוך, באותו עניין, נשארה התייחסותנו עניינית , כי לאחר שיסתיים השיבוץ לילדי העיר נוכל לשוב ולדון בבקשה של הפונה לשיבוץ ילדתו בבי"ס בעיר.

עיריית מודיעין.docx 1

הכנה לשירות משמעותי

25/02/2024 ט"ז אדר תשפ"ד

מחלקת הנוער קיימה סדנת הכנה ליום המא"ה במועדון הנוער "הקפה", במסגרת תחום ההכנה לשירות משמעותי בצה"ל, בהשתתפות  כ - 50 מלש"בים, תלמידי שכבת י"א מרחבי העיר

להמשיך לקרוא

מחזקים את החזית ההסברתית

25/02/2024 ט"ז אדר תשפ"ד

תלמידים ותלמידות מעשרה בתי ספר על יסודיים בעיר השתתפו בכנס יוקרתי במשרד החוץ במסגרת התוכנית "שגרירי העתיד" לחיזוק ההסברה הישראלית בצל המלחמה. פרויקטים שיזמו זכו לשבחים והערכה

להמשיך לקרוא

חוסן קהילתי

25/02/2024 ט"ז אדר תשפ"ד

בכנס עירוני ייחודי יצאה לדרך תוכנית חוסן קהילתי, ראשונה מסוגה בארץ. בכנס השתתפו יותר מ-160 צוותי ניהול בתי ספר של שכבות ה'-ח', מדריכי מוגנות ונציגי הנהגות ההורים

להמשיך לקרוא

נערכים לבחירות המקומיות

22/02/2024 י"ג אדר תשפ"ד

ביום שלישי 27.2.2024, יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ברחבי הארץ. בעיר מודיעין מכבים רעות יהיו פרושות 119 קלפיות, אליהן ניתן יהיה להגיע החל מהשעה 7:00 בבוקר ועד 22:00 בערב

להמשיך לקרוא

מרכינים ראש

25/02/2024 ט"ז אדר תשפ"ד

עם צאת השבת התבשרנו בהודעה הקשה על רציחתו של רס״ל (במיל') אורי יעיש, תושב העיר, שנרצח בפיגוע הנתעב, שהתרחש ביום שישי בצומת ראם

להמשיך לקרוא

נפתחו שני מרכזי חוגים חדשים

21/02/2024 י"ב אדר תשפ"ד

העמותה העירונית 'סחלבים' חנכה שני מרכזי פעילות חדשים: מרכז אמנויות ברחוב אדר ומרכז אמנויות לחימה ברחוב נחל זוהר. המרכזים מציעים חוגים לילדים, נוער ובוגרים בתחומים מגוונים

להמשיך לקרוא

שדרוג לוח מחוונים של מזג האוויר

14/02/2024 ה' אדר תשפ"ד

רוצים להתעדכן בנתוני מזג האוויר? היכנסו לאתר העירייה. בימים אלה ביצע אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע בעירייה שדרוגים ללוח המחוונים המציג את נתוני מזג האוויר בעיר

להמשיך לקרוא

מיזם ההנצחה הייחודי

18/02/2024 ט' אדר תשפ"ד

בעירייה ממשיכים במיזם להנצחת בני ובנות העיר שנפלו במלחמה, בהגנה על המולדת. בשישי 9.2.24 התקיים טקס קריאת משעול על שמה של סרן עדן נימרי הממוקם בדרך לבית ילדותה

להמשיך לקרוא

בניין העירייה הואר בכחול

14/02/2024 ה' אדר תשפ"ד

בערב יום שלישי 6.2.24, הואר בניין העירייה בכחול כאות הזדהות עם יום האינטרנט הבטוח, שמטרתו להעלות למודעות את המאבק בבריונות ברשת, בעיקר בקרב ילדים ונוער

להמשיך לקרוא

טקס נטיעת גן זיכרון

14/02/2024 ה' אדר תשפ"ד

ביום חמישי 8.2.24, כ"ט בשבט, נערך בבית ספר מו"ר טקס עם המשפחות השכולות ולאחריו נטיעת שדרת עצי פרי לזכרם של נופלי ונופלות בית הספר

להמשיך לקרוא

במקום עדלאידע אירועים קהילתיים

14/02/2024 ה' אדר תשפ"ד

בימים אלו בהם נתונה הדאגה של כולנו לשלום החיילים והחיילות, הלוחמים והחטופים הוחלט שהשנה לא תתקיים העדלאידע המסורתית ובמקומה יתקיימו חגיגות קהילתיות בתוך בתי הספר

להמשיך לקרוא

שדרוג פארקים בשכונת הנביאים

08/02/2024 כ"ט שבט תשפ"ד

אגף מבני ציבור מבצע עבודות לשדרוג הפארקים ליד כיכר עמוס הנביא וליד כיכר מלאכי הנביא. במסגרת העבודות יוצב ריהוט רחוב, יותקנו מתקני משחק מודרניים ויותקן דשא סינטטי

להמשיך לקרוא

סרטים במגפיים

19/02/2024 י' אדר תשפ"ד

הכינו את הפופקורן, פסטיבל "סרטים במגפיים" חוזר בפעם הרביעית לעיר. בין התאריכים 14.2.24 - 17.2.24 יוקרנו סרטי איכות דוקומנטריים של תעשיית הקולנוע הישראלית. זה הזמן לרכוש כרטיסים

להמשיך לקרוא

חוגגים את יום המשפחה

11/02/2024 ב' אדר תשפ"ד

ביום שישי 9.2.24 יצוין יום המשפחה, ובעירייה הכינו שלל פעילויות מהנות ללא תשלום: בחמישי שירה בציבור עם הילדים, בסופ"ש הופעות מוזיקליות ופעילויות בשדרה במרכז העיר

להמשיך לקרוא

החלו העבודות להקמת מתחמי מגורים בשכונת כרמים

2/4/2024 כ"ה שבט תשפ"ד

החברה הכלכלית בהיערכות לקראת תחילת העבודות לבניית פרוייקטי מגורים ברחובות ניסן ואדר, בשכונת כרמים. במסגרת העבודות, מתבצעת בשלב זה, הכנה לתשתיות התת קרקעיות ליחידות הדיור שייבנו במתחם

להמשיך לקרוא

עץ זית ניטע לזכר חללי המלחמה

31/01/2024 כ"א שבט תשפ"ד

בט''ו בשבט נערך הטקס המסורתי והמרגש בחורשת הנופלים, לנטיעת עץ לזכר בני ובנות העיר. הטקס הוקדש השנה לזכר חללי מלחמת ''חרבות ברזל'' בהשתתפות משפחות ששכלו את יקיריהן

להמשיך לקרוא

הנצחת הנופלים

21/02/2024 י"ב אדר תשפ"ד

במסגרת המיזם הייחודי של העירייה להנצחת זכר הנופלות והנופלים, התקיים טקס לקריאת משעול ע"ש סגן יונתן גוטין ז"ל. בתאריך 9.2.24 יתקיים טקס קריאת משעול ע"ש סרן עדן נמרי ז"ל

להמשיך לקרוא

מרוץ מודיעין – רצים לזכרם

01/02/2024 כ"ב שבט תשפ"ד

מרוץ מודיעין שנדחה בעקבות מלחמת ''חרבות ברזל'' חוזר ביום שישי 5.4.24 ויוקדש השנה לזכרם של הנופלים, הנרצחים והחטופים שעדיין מוחזקים בשבי. נפתחה ההרשמה המוקדמת והמוזלת

להמשיך לקרוא

המרחב המשותף למשפחות משרתי המילואים

25/01/2024 ט"ו שבט תשפ"ד

העירייה פתחה מרחב פעילות ייחודי למשפחות עם ההורה הנמצא או נמצאת בשירות מילואים. במקביל נפתח דף באתר העירייה המרכז פעילויות למשפחות משרתי ומשרתות המילואים

להמשיך לקרוא

הרחבת החלקה הצבאית

25/01/2024 ט"ו שבט תשפ"ד

ביום ראשון 14.1.24 נערך טקס קידוש על ידי הרבנות הצבאית, בעקבות הרחבת החלקה הצבאית בבית העלמין העירוני. הרחבת החלקה הצבאית נעשתה בהתאם לדרישת משרד הביטחון האמון על נושא זה

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד