דוח המבקר לשנת 2019

13/08/2020 כ"ג אב תש"פ

ביום רביעי האחרון, 5.8.20, במסגרת הישיבה החודשית של מועצת העיר עלה לדיון דוח מבקר העירייה לשנת 2019. לחצו כאן לקריאת דוח המבקר המלא והמפורט..

את הדוח הציג לחברי המועצה, מבקר העירייה, אריק משיח שהציג את שלושת הנושאים, שנבדקו בשנת 2019: פלישות לשטחי ציבור פתוחים (שצ"פ) ברחבי העיר, בחינת פעילות מחלקת החשמל העירונית ובדיקת עבודת וועדת מלגות. כמו כן הציג משיח, בכובעו כנציב תלונות ציבור חמש דוגמאות לפניות תושבים שהגיעו לטיפולו במהלך אותה שנה.

הדו"ח הראשון עסק כאמור בנושא פלישות לשטחי ציבור פתוחים בעיר. הנושא נבחר לאחר שמבקר העירייה קיבל תלונות של תושבים המתגוררים בשכונות השונות בעיר על סיפוח שטחים ציבוריים פתוחים באופן שמגביל את התנועה והשימוש של המלינים בשטחי הציבור וכן תלונות של תושבים המטיילים בעיר.

מבדיקה שנערכה עלה כי בחלק מהמקרים סיפוח השטחים פוגע ומהווה הפרעה בדרכי האש/"פסי אש" המחויבים במידה ותידרש פעילות מכבי אש לכיבוי דליקות.

מסקנותיו של מבקר העירייה אודות הדוח היו כי קיימת בעיר תופעה פסולה של סיפוח שצ"פ לבתי התושבים. יחד עם זאת אין לעירייה מדיניות בנושא. לדברי המבקר העירייה לא נקטה במדיניות לטיפול בנושא.

מבקר העירייה ציין כי ישנו "טופס הנטיעות" שהינו טופס מתקופת מועצה מקומית מכבים רעות שלא קיבל תוקף רשמי מעולם ולדעת הביקורת כי למרות שאין מדיניות ברורה של נבחרי ציבור בנושא, טופס זה הפך להיות הלכה נהוגה ברשות. זאת למרות שמסמך הנטיעות לא אושר על ידי וועדה או באופן פורמלי אחר.

המלצת המבקר היא כי יש להסדיר את נושא הפלישות בהקדם כאשר ההסדרה של הפלישות לשטחי ציבור תתבצע תחילה באותם מקומות בהם יוגדר הצורך הבטיחותי ל"פתיחת צירים" לרכבי כיבוי והצלה וכן "פתיחת צירים" לרכבים המיועדים לתת שירות חיוני לאחזקת תשתיות של מים וביוב.

עוד קבע הדוח כי העירייה צריכה לפעול בכל האמצעים שברשותה כנגד פלישות לשטחים בהם זכויות דרך. העירייה תבחן האם ניתן לפעול להסדרה ופינוי משטחים אליהם פלשו באמצעות מח' הפיקוח העירוני וחוקי העזר.

המלצות המבקר בדוח זה היו כי העירייה, באמצעות מליאת הוועדה לתכנון ובניה, יקיימו דיון בנושא לקביעת מדיניות. כמו כן העירייה תעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד פלישות התושבים לשטחים ציבוריים.

תחילה, תפעל העיריה באותם מקומות בהם יוגדר הצורך הבטיחותי ל"פתיחת צירים" לרכבי כיבוי והצלה וכן "פתיחת צירים" לרכבים המיועדים לתת שירות חיוני לאחזקת תשתיות של מים וביוב ולאחר מכן, תימשך האכיפה בכל מקרי הפלישה בעיר.

ועדת הביקורת, בראשותו של חבר המועצה אבי אלבז, קיימה 4 ישיבות שבהן הוועדה דנה בדו"ח מבקר העירייה, בנספחים, בממצאי הדו"ח, בהמלצות מבקר העירייה, ובהערות ראש העיר לדו"ח.

וועדת ביקורת היא לא גורם שיפוטי, לא גורם מחליט, ותפקידה אינו לערוך או לבצע ביקורת על דו"ח מבקר העירייה.

הוועדה זימנה נושאי משרות מבוקרים בעירייה, בכדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
זימון בעלי תפקיד להופיע בפני הוועדה הוא כלי חשוב ביותר בידיה, בכדי לקבל תמונה שלמה ומאוזנת של הנושאים המתוארים בדוחות הביקורת.

במהלך הישיבות והשיחות עם המבוקרים, חברי הוועדה נהגו בממלכתיות, ביושר, בידיים נקיות ובהגינות כלפי המבוקרים והנוכחים, ואפשרה לכולם להביא את דברם בפירוט רב.
ביקורת בכל ארגון, משרד ממשלתי, או עירייה, היא אחד מכלי הבקרה המרכזיים לוודא שעובדי העירייה, עובדים במוסדות הציבור בעיר, ספקים וקבלנים שעובדים מול העירייה, פועלים ויפעלו באופן מקצועי, עפ"י עקרונות של מינהל תקין, טוהר מידות, ניהול תקין וקפדני של כספי הציבור, תוך הקפדה על חיסכון מירבי בהוצאות מהקופה הציבורית.

דו"ח הביקורת הוא מסמך חשוב מאד שמחייב תשומת לב מיוחדת של המבוקרים וגם של הנהלת העירייה. ארגון/מוסד ציבורי יעיל ובריא הוא ארגון שבו מבוצעות ביקורות באופן שוטף, כחלק מחיזוק חוסנו של הארגון לבצע במיטב את המשימות והאתגרים שעומדים בפניו בכל יום.

לחילופין, ארגון שמתחמק מביקורות, או מחפש לטייח ביקורות שיהיו מלטפות ולא נשכניות, הוא ארגון לא בריא, וזה יפגע בפעילותו, בהישגיו, ובשירות השוטף ללקוחותיו.

לכן חברי מועצת העיר, הנהלת ועובדי העירייה, צריכים לקדם בברכה כל ביקורת בעירייה בתאגידים ובמוסדות הציבור בעיר, ולסייע במיטב למבקר העירייה שהוא שומר סף, בכל תחום שנוכל לסייע.

הוועדה דנה בדוח המבקר ובנושא פלישות לשטחי הציבור הפתוחים קיבלה חלק מהמלצות המבקר והעירה הערות להמלצות אחרות של המבקר. בין השאר הוועדה המליצה לקובעי המדיניות לקבוע מדיניות ברורה בנושא, להכין וליישם נוהל עבודה מפורט שבו יהיו תחומי האחריות ברורים, הגדרת סמכויות, תפקידים, מחלקות, תיאומים, מעקב וכו', לקבוע מה הן סמכויות היועמ"ש לעירייה ומה הן סמכויות מהנדס העיר, להקים וועדת תיאום בראשות מנכ"ל העירייה ובהשתתפות היועמ"ש לעירייה ומהנדס העיר, שתיפגש לעיתים תכופות בכדי לנהל מעקב שוטף ובקרה אחר הטיפול באכיפה נגד עבירות בניה ופלישות לשצ"פים במרחב הציבורי.

עוד המליצה הוועדה לשלוח מיידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו ואינם חתומים על הסכם נטיעות ובהם דרישה להחזיר המצב - לקדמותו באופן המידי.

כמו כן, הוועדה המליצה לשלוח מידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו שצ"פ שאינם במעטפת החיצונית, כמו פלישות לתוך שטחים מגוננים ע"י העירייה בתוך הישובים פנימה, לשלוח מידית מכתבי התראה משפטיים לתושבים שפלשו/סיפחו/טיפחו משעולי יציאה שהם שטחים ציבוריים, בדגש על מעברים שיש להם גם משמעויות ביטחוניות ובטיחותיות.

באופן כללי, העירייה תפעל מידית בכל האמצעים המשפטיים והאחרים שעומדים לרשות אגפי האכיפה של העירייה, כנגד תושבים שיסרבו לקיים את הנחיות העירייה בנושא פלישות לשטחי ציבור.

הדו"ח השני עסק בביקורת על עבודת מחלקת החשמל ואחת המסקנות היא שלמחלקת החשמל נבחר מ"מ לא מתאים לתפקיד סגן מנהל מחלקה שהוא מהנדס אלקטרוניקה אך אינו חשמלאי ואינו מחזיק הסמכה כל שהיא בתחום.

הביקורת סברה כי לא ניתן לאייש תפקיד של סגן מנהל מחלקת חשמל על ידי מי שאינו קשור לתחום החשמל. (עדכון - בינתיים הוחלף העובד בעובד אחר שהינו בעל השכלה בתחום החשמל).

עוד נמסר כי מנתוני גזברות העירייה נלמד כי אין חריגות תקציביות בסעיפי ההוצאה (לא סופי). רמות התאורה בעיר עומדות בתקני התאורה הנדרשים. עוד עלה מדוח המבקר כי לא קיים מאגר נתונים ממוחשב המנהל את המאור הציבורי בעיר.

יחד עם זאת, המבקר ציין כי המחלקה מעסיקה יועץ להקמת מאגר כאמור אך גם עבודתו של זה דורשת השלמות עתידיות כך שהמאגר שנבנה אינו שלם.

מסקנה נוספת של מבקר העירייה היא שלמרות שלא ניתן להסיק מסקנות על התרחשות עתידית בנוגע להחלפת התאורה בעיר לתאורת לדים, חלה חובת היערכות נכונה על גורמי המקצוע טרם יציאה למכרז.

עוד טען מבקר העירייה כי לא ידוע אם ואיך בוצעה בקרה אודות עבודות חשמל שנעשו בעיר.

מסקנה נוספת של המבקר היא נושא של סמכויות מחלקת החשמל וחלוקת העבודה בין מחלקות העירייה השונות, שהוא אינו ברור ולוקה בחסר.
בדיקת החשבונות שאושרו על ידי המפקח של אגף מבני ציבור מעידות על כך שהחשבונות על סעיפיו בתחום החשמל, לא נבדקו ולא קוימה בקרה כנדרש. כמו כן החשבונות בנושא החשמל אושרו לתשלום על ידי המפקח שאין לו ידע, הכשרה או הסמכה בתחום עבודות החשמל שהוא מאשר לתשלום.

עוד קבע המבקר כי תחזוקת התאורה במתקני הספורט, באולמות ובמגרשים, לוקה בחסר. הליקויים הועברו בצורה מסודרת על ידי מנהל מח' הספורט. הנושא מופיע בתוכנית העבודה של אגף תשתיות לשנת 2020 ונדרש לבדוק ביצוע.

עוד קבע המבקר כי המתקנים המוארים בעיר מחוברים לרשת החשמל העירונית ללא תכניות חשמל וללא אישור מח' החשמל. כמו כן המתקנים המוארים בעיר אינם ממוספרים או מסומנים ויש קושי להגדיר מתקן מואר על פי כתובת או על פי מיקומם על כבישים.

עוד נמצא שחשבונות החשמל אינם נבדקים ואינם עוברים בקרה. המבקר קבע בנושא זה כי בקרה של חשבונות החשמל ותיקון הספקי הצריכה כמו גם בקרה של חשבונות החשמל ופעילות ממוקדת לביצוע קריאת מונים (חיובים על פי צריכה) הייתה משיבה לקופת העירייה כספים שנמצאים בחשבון הבנק של חברת החשמל.

עוד נמצא כי מחלקת החשמל לא עשתה שימוש בסעיפי הסנקציה המופיעים בחוזה ולא קנסה את הקבלן לאורך תקופת החוזה בשל אי עמידה בזמנים לטיפול בתקלות. זאת למרות שהמחלקה מבצעת בקרה מקצועית על חשבונות הקבלן אחזקה המועסק על ידם, טרם הגשתם לתשלום.

בין המלצות המבקר נכתב כי צוות החשמלאים מצומצם ונדרשת החלטה לגייס חשמלאים נוספים, מאחר ותוספת כוח אדם מקצועי למחלקה יסייעו לעבודת המחלקה הנמצאת כיום בתת תקינה. מנכ"ל העירייה והמשנה למנכ"ל יקיימו דיון לגבי המבנה הארגוני ותכולת התפקיד של מחלקת החשמל.

המלצה נוספת היא להשלים בהקדם את מאגר הנתונים הממוחשב לגבי המאור הציבורי בעיר. יש לוודא הטמעת מאגר הנתונים במערכות המחשוב של העירייה וקביעת גורם מוביל שיתחזק את המאגר ויעדכן אותו. מנכ"ל העירייה, המשנה למנכ"ל העירייה, יחליטו על הבקרות שנדרש לבצע לחשבונות החשמל.

העירייה תפעל מיידית ותתקן את הספקי הצריכה ותערוך פעילות ממוקדת לביצוע קריאת מונים (חיובים על פי צריכה) ותדרוש השבה של הכספים שהצטברו בחבר' חשמל.

ועדת הביקורת דנה, כמובן, גם בדו"ח זה. הוועדה סבורה שדו"ח מבקר העירייה מציג תמונת מצב עגומה במחלקת חשמל, ובזבוז כספי הציבור במחלקה שאחראית על אחד הנושאים החשובים ביותר בשירותי העירייה לתושבי העיר. חשמל זה ראשית לכל בטיחות ושמירה על חיי ילדים או אנשים שנמצאים בקרבת מקומות מחושמלים שיתכן שהייתה בהם רשלנות בעבודות חשמל.

בין השאר, הצעות הוועדה היו כי יש לבחון את המלצת מבקר העירייה לתוספת כוח אדם מקצועי, בכדי לשפר ולייעל את פעילות מח' חשמל, ואת השירותים בנושא חיוני זה לתושבי העיר.

כמו כן הוועדה מקבלת את ההתייחסות ראש העיר לבחון את המלצת מבקר העירייה בנושא המבנה הארגוני, בדיקה ובקרה של עבודות החשמל ע"י גורם מקצועי מוסמך בתחום החשמל, בכדי לשדרג את איכות עבודות החשמל המבוצעות ע"י קבלני חשמל, ולחסוך בכספי הציבור.

הדו"ח השלישי עסק בוועדת מלגות. בשנת 2019 חילקה העירייה מלגות בסך של 210 אלף שקלים. וועדת המלגות, באישור מועצת העיר, החליטה לכרוך את חלוקת המלגות לסטודנטים בהתנדבות בפעילויות למען הקהילה. הסטודנטים יודעו כי קבלת המלגה מותנית בהתנדבות בפעילויות למען הקהילה, במשך שנה"ל תשע"ט בהיקף של 40 שעות.

המבקר בחן האם וועדת המלגות בדקה את ביצוע שעות ההתנדבות של מקבלי המלגות בפועל. מהבדיקה עלה כי שני סטודנטים, התחילו לבצע את שעות ההתנדבות ביד לקשיש אך מסיבות שאינו תלויות בהם לא ביצעו את הנדרש. הם ביקשו וקיבלו אישור להאריך את התקופה עד לסוף שנת 2019 על מנת שיוכלו לסיים את שעות ההתנדבות ולקבל את המחצית השנייה של המלגה. (עדכון: השניים מילאו את מכסת השעות כנדרש)

שני סטודנטים נוספים, לא ביצעו את שעות ההתנדבות כמתחייב. ונמצא כי אינם מעוניינים לבצע את ההתנדבות.

מסקנת מבקר העירייה הייתה כי הקריטריונים והמסמכים הנלווים מעידים על החשיבות והכוונה הבלתי מתפשרת שההתנדבות בפעילויות למען הקהילה הן תנאי לקבלת מלגה, ולכן המליץ כי מרכז הצעירים ימשיך לעקוב אחר שני הסטודנטים שביקשו להאריך את תקופת הפעילות עד סוף 2019 וידווח למזכירת הוועדה ובמידה שלא יבצעו את ההתנדבות יידרשו להשיב את כספי המלגות שקיבלו (וכאמור הם אכן השלימו את שעות ההתנדבות).

באשר לשני הסטודנטים שהחליטו שלא לבצע את ההתנדבות, העירייה החלה לפעול להשבת הכספים שקיבלו כמקדמה ע"ח המלגה. (עדכון, מאוחר יותר התברר ששני הסטודנטים ביקשו להאריך את תקופת הפעילות, ביצעו את פעילות ההתנדבות, ולכן אינם צריכים להחזיר את כספי המלגות.)

לדברי המבקר, פעילות להשבת הכספים טומנת בחיבה אמירה ומתן תוקף לחשיבות ההתנדבות בפעילויות למען הקהילה.

תלונות הציבור

מבקר העירייה, אריק משיח ציין כי בשנים האחרונות חלה עלייה בפניות תושבים אליו כנציב תלונות הציבור באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

בין השאר משיח ציין כי לאתר העירייה, באמצעות ניהול פניות, עבור נציב תלונות ציבור התקבלו 53 תלונות. לצד זאת למייל של מבקר העירייה ונציב תלונות ישירות התקבלו 13 תלונות. כמו כן 9 תלונות נוספות הגיעו דרך משרד מבקר המדינה. סה"כ הגיעו לידי המבקר 75 תלונות.

29 תלונות, שהתקבלו באמצעות ניהול פניות נבדקו, ונענו על ידי מבקר העירייה והטיפול בהם הסתיים.

24 תלונות הן מבחינת פנייה המצביעה על בעיה או התנהלות לקויה ומצריכה טיפול מתמשך. הפונים קיבלו תשובה, הובהר כי הנושאים בגינם פנו נמצאים במעקב וטיפול לשכת מבקר העירייה.

13 התלונות שהגיעו למייל של מבקר העירייה טופלו על ידי מבקר העירייה. 9 התלונות שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה, טופלו על ידי מבקר העירייה.

המבקר הציג דוגמאות של תלונות שהועברו על ידי משרד מבקר המדינה וטופלו על ידו בתפקידו כנציב תלונות ציבור.

דוגמאות לתלונות:

תלונת אם חד הורית לשני ילדים כיום בני כ 21 ו 18. האחת לפני גיוס והשני בצבא סדיר. התושבת התלוננה כי בוטלה לה הנחת אם חד הורית. מפניה לגביה נאמר כי מאחר ובנה עבר את גיל 21 לא מגיעה הנחה ובגין בתי היא תהיה זכאית להנחה רק מרגע שהיא תתגייס. לתושבת נמסר בתגובה כי אלה הוראות החוק ולמעשה חל איסור על העירייה לפעול שלא על פי הוראות הדין.

תושב שביקש לקבל את האישור הנדרש מהעירייה לצורך רישום בטאבו באמצעות המייל וטען כי הדבר לא התאפשר. הביקורת השיבה כי העירייה מאפשרת לפנות בכל בקשה בכל הערוצים הקיימים לרבות באמצעות מייל. גם הגשת בקשה לאישור לטאבו ניתן להגיש באמצעות המייל.

יחד עם זאת ניסיון העבר מלמד שישנם מקרים בהם נשלחים המסמכים במייל בצורה חלקית ולא ברורה והדבר גורם לעיכובים ולכעסים מצד התושבים ולכן ניתנה תשובת הפקידה בכל מקרה ההנחיות חודדו למנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד וגם הפונה הזה הגיש בסוף באמצעות המייל.

תלונה על סירוב העירייה למכור לתושבת שתי חלקות קבר מסוג קבורת שדה בעודם בחיים. תשובת המבקר היתה כי העירייה הקימה חלקות חריגות ומכרה בעבר חלקות קבורה מחיים.
עת שהובהר כי לא ניתן לפעול בחלקה החריגה כאמור, החליטה העירייה על הפסקת
מכירת חלקות קבורה מחיים על מנת שתוכל לתת את השירות לתושבי העיר שהלכו לעולמם.

תלונה בנושא "רישום לבית ספר תיכון במודיעין". תושב ישוב סמוך לעיר ביקש לקבל הודעה כי בתו רשומה לביה"ס תיכון בעיר טרם הסתיימו השיבוצים של תושבי העיר בבתי הספר.
התשובה שקיבל ממבקר העירייה היא שלא ניתן להבטיח לפונה כי ילדתו תשובץ בבי"ס במודיעין מכבים רעות. זאת מאחר ומינהל החינוך מבצע הליך רישום מסודר ובו קדימות ברורה ומוחלטת לתושבי העיר. בסיום ההליך ולאחר שיבוץ ילדי העיר ייבחנו כל שאר הבקשות של מי שאינו תושב העיר.

לפיכך, ואחרי שהעירייה השיבה לפונה, ניהלה עימו שיחות טלפוניות, השיבה לפניות חוזרות של מחוז ירושלים במשרד החינוך, באותו עניין, נשארה התייחסותנו עניינית , כי לאחר שיסתיים השיבוץ לילדי העיר נוכל לשוב ולדון בבקשה של הפונה לשיבוץ ילדתו בבי"ס בעיר.

עיריית מודיעין.docx 1
אלימות כנגד נשים בחוץ

לומדה עירונית לזיהוי נשים במעגל האלימות

01/12/2022 ז' כסלו תשפ"ג

השבוע חשפה העירייה לומדה אשר מעניקה לתושבים את הכלים ללמוד לזהות סוגי אלימות כלפי נשים ואף להתערב במידת הצורך, ובכך לשמש כשומרי ושומרי סף למניעת אלימות במשפחה

להמשיך לקרוא
פעילות סביבתית בעיר

חושבים מחוץ לאריזה

01/12/2022 ז' כסלו תשפ"ג

שבוע איכות הסביבה העירוני חוזר בתאריכים 10-8.12.22 עם שורה של אירועים סביבתיים ברחבי העיר, מרביתם ללא תשלום, ועם הרבה אהבה לכדור הארץ. היכנסו לתוכנית

להמשיך לקרוא
הפארק המשודרג

שדרוג הפארק בעמק החולה

01/12/2022 ז' כסלו תשפ"ג

הסתיימו עבודות השדרוג לפארק עמק החולה מול בית 12 ובית הספר "דורות". בפארק הוותיק, הותקנה תשתית להצללה, נערכו עבודות הנגשה והוחלפו מתקני המשחק הישנים במתקנים מודרניים

להמשיך לקרוא
בניין עירייה

פתיחת שנת המלגאים תשפ"ג

01/12/2022 ז' כסלו תשפ"ג

כמידי שנה מעניקה העירייה בשיתוף מפעל הפיס, מלגות לסטודנטים תושבי העיר, כאשר השנה יחולקו מלגות בסך יותר ממיליון שקלים, ל-118 סטודנטים וסטודנטיות

להמשיך לקרוא
מרוץ מודיעין ה-17

מרוץ מודיעין 2022

01/12/2022 ז' כסלו תשפ"ג

אלפי רצים ורצות השתתפו ביום שישי 25.11.22 במרוץ מודיעין ה-17 ועל אף מזג האוויר החורפי נהנו מריצה אורבנית בחגיגה הספורטיבית הגדולה של העיר

להמשיך לקרוא
עץ מייש גשר הזיו

הצלחה לטיפול בעצי המייש

22/11/2022 כ"ח חשון תשפ"ג

אגף גנים ונוף בעירייה מעדכן על הצלחתו של הטיפול למיגור הכנימה הטפילה בעצי מייש גשר הזיו (המוכרים כמייש בונגה). נכון לעכשיו, טופלו כבר מאות עצים נגועים

להמשיך לקרוא
בית הכנסת החשמונאי העתיק

החוויה המודיעינית חוזרת

01/12/2022 ז' כסלו תשפ"ג

התוכנית לעונה החדשה נבנתה בהובלת מוזיאון מורשת החשמונאים וכוללת סיורים אחת לחודש באזורי המורשת והטבע הסובבים את העיר לצד סדנת צילום בטבע, ציור בטבע, ליקוט ועוד

להמשיך לקרוא
טקס החלפת הפיקוד. צילום: דוברות המשטרה

טקס החלפת מפקדי תחנת מודיעין במחוז מרכז

23/11/2022 כ"ט חשון תשפ"ג

ביום ראשון 20.1.22 ערכה המשטרה טקס החלפת מפקדי תחנה במודיעין במהלכו העביר מפקד התחנה היוצא - סנ"צ רונן נגר את הפיקוד על התחנה למפקדת הנכנסת סנ"צ לינור לוי

להמשיך לקרוא
עמודי תאורה שיוחלפו

שדרוג התאורה בעמק איילון

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מחלקת החשמל משדרגת את התאורה בעמק איילון כולל החלפת 177 עמודי תאורה והחלפת גופי התאורה לתאורת לדים חסכונית, סביבתית וחזקה יותר. העבודות יערכו כשלושה חודשים

להמשיך לקרוא
מרוץ מודיעין. צילום: חורחה נובומינסקי

עדכון מרוץ מודיעין

24/11/2022 ל' חשון תשפ"ג

מתרגשים ברמות לקראת מירוץ מודיעין שיתקיים מחר, יום שישי? שימו לב, לשינויים במועדי המקצים ושינויים בהסדרי התנועה במהלך המרוץ. ריצה מהנה!

להמשיך לקרוא
בני נוער ביחידת החילוץ וההצלה

בני נוער מתנדבים לחילוץ והצלה

22/11/2022 כ"ח חשון תשפ"ג

השבוע התקיים המפגש הראשון של בני ובנות נוער מתנדבים, אשר הצטרפו ליחידת החילוץ וההצלה העירונית. המפגש כלל הסברים על תפקידי היחידה ומשימתה העיקרית להיות בקו הראשון בחזית מקרים של רעידות אדמה

להמשיך לקרוא
פעילות נגד גניבות רכבים

פעילות נגד גניבות רכבים

21/11/2022 כ"ז חשון תשפ"ג

התוכנית העירונית למניעה וצמצום גניבות רכבים ממשיכה לפעול. במהלך הימים האחרונים התקינה העירייה עוד עשרות מצלמות אבטחה במספר מוקדים בעיר והמשיכה בתגבור מערך סיירי הביטחון

להמשיך לקרוא
גן רווה בבית ספר יח

חנוכת "גן רווה"

09/11/2022 ט"ו חשון תשפ"ג

בבית הספר היסודי "יחד", נחנך גן לזכרו של רווה בנימין רפאל לב שהיה תלמיד בבית הספר ונפטר בעקבות מחלת הסרטן. מיקומו של הגן, תחת עץ התאנה ומסביבו צמחים צבעוניים ויפים

להמשיך לקרוא
בניין העירייה

תקציב העירייה לשנת 2023

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מועצת העיר אישרה את תקציב העירייה לשנת 2023 בסך 842 מיליון שקלים, כ-82 מיליון שקלים יותר מתקציב 2022, בנוסף אושר תקציב הפיתוח לשנים 2023-2025 בסך 3.5 מיליארד שקלים

להמשיך לקרוא
ניידות הסיור של אגף ביטחון וחירום

נלחמים בגניבות הרכבים

17/11/2022 כ"ג חשון תשפ"ג

בהמשך למאבק להגברת האכיפה ומניעת תופעת גניבות הרכב, תחל העירייה בהתקנת מצלמות אבטחה בחניונים ציבוריים ובמוקדים מרכזיים ברחבי העיר ותתגבר באופן משמעותי את פעילות השיטור והסיור העירוני

להמשיך לקרוא
טרנטה גרוב מאשין קרדיט זהר רון

צלילי סתיו

20/11/2022 כ"ו חשון תשפ"ג

הפסטיבל המוזיקלי האהוב חוזר עם תוכנית עשירה במיוחד, הכוללת עשרות מופעים ברחבי העיר, בשלל סגנונות מוזיקליים לאורך שלושה ימים מ-17 עד 19 בנובמבר

להמשיך לקרוא
טורניר הסטריט בול על שם עוז צמח ז

טורניר הסטריט בול על שם עוז צמח ז"ל

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

מאות כדורסלניות וכדורסלנים בכל הגילים הגיעו ביום שישי, 28.10.22, לאירוע הסטריטבול השנתי שנערך במגרשי הכדורסל של תיכון מכבים רעות, לזכרו של סמ"ר עוז צמח ז"ל

להמשיך לקרוא
העיר מודיעין מכבים רעות

כרטיס הטבות לאזרחים הוותיקים

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

מיזם עירוני חדש יוצא לדרך במסגרתו יופק כרטיס אזרח ותיק לתושבי העיר. הכרטיס יקנה, בין השאר, הטבות בעסקים מקומיים. את הבקשה לקבלת  הכרטיס ניתן להגיש כאן באתר

להמשיך לקרוא
היערכות עירייה לחורף

מוכנים לקראת החורף

09/11/2022 ט"ו חשון תשפ"ג

משבר האקלים ושינויי מזג האוויר בשנים האחרונות, עומד על סדר היום בהיערכות העירייה לקראת החורף הקרב ובא. ההיערכות מבוצעת בכוחות משותפים של אגפי העירייה והחברות העירוניות

להמשיך לקרוא
מילואים

25% הנחה למפקדי מילואים פעילים

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

בישיבת המועצה הקרובה ביום רביעי, תובא לסדר היום הצעה להעניק הנחה של 25% בארנונה למגורים, למפקדים ולמפקדות תושבי העיר, המשרתים שירות מילואים פעיל בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד