בתי כנסת

21/09/2020 ג' תשרי תשפ"א

תפילות ראש השנה ויום כיפור תשפ"א יתקיימו בבתי כנסת ברחבי העיר.
בנוסף על מנת לאפשר תפילה בהתאם להנחיות משרד הבריאות יפתחו מקומות תפילה גם במבני ציבור.
להלן רשימת מקומות התפילה הנוספים:

שם בית הכנסתמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיטלפון
שם בית הכנסתאלעד מודיעין (משכן רחמים ואסתר)מיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אלוניםשם הגבאימתי אלפרטלפון052-6095213
שם בית הכנסתלכו נרננהמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אלוניםשם הגבאיג'ייסוןטלפון0502-520991
שם בית הכנסתקהילת מרכז מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורנתיב זבולוןשם הגבאיאלי סטץטלפון052-4824129
שם בית הכנסתדרכי נועםמיקום נוסף במבנה ציבורנתיב זבולוןשם הגבאיאירית גלנץטלפון054-4-515773
שם בית הכנסתארץ הצבימיקום נוסף במבנה ציבורתיכון מו"רשם הגבאיחגי גולןטלפון052-9210436
שם בית הכנסתספרדים רעותמיקום נוסף במבנה ציבורתיכון מו"רשם הגבאיאורי מנשאוףטלפון050-6291337
שם בית הכנסתאודה יה (אשכנזי)מיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר ניצניםשם הגבאייעקב יהודהטלפון054-3974796
שם בית הכנסתאחווה ורעות מיקום נוסף במבנה ציבורברנקו וייסשם הגבאייוסי ברקוטלפון052-2295555
שם בית הכנסתקיפודן ספרדימיקום נוסף במבנה ציבורעירוני א'שם הגבאישילוני טלפון053-7634220
שם בית הכנסתקהילת שמשונימיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ג'שם הגבאיפנינהטלפון050-6519607
שם בית הכנסתמשכן הכוהניםמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ג'שם הגבאישלמה רחמניטלפון052-329634
שם בית הכנסתקהילת מיתרמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ה'שם הגבאידוד אסוליןטלפון054-6724565
שם בית הכנסת(אבני חן)מיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיטלפון
שם בית הכנסתתפארת חןמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ה'שם הגבאיאילן סלעטלפון054-3159015
שם בית הכנסתחושן מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ה'שם הגבאימשה הרטמןטלפון054-3088612
שם בית הכנסתאור התורה מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבוראולפנאשם הגבאיבני סוויסהטלפון525284204
שם בית הכנסתבני ציון (צעירי הגבעה)מיקום נוסף במבנה ציבוראולפנאשם הגבאיצחי גריןטלפון543044095
שם בית הכנסתמרום יגאלמיקום נוסף במבנה ציבוראולם ספורט משואות נריהשם הגבאייואב סימן טובטלפון050-5496647
שם בית הכנסתשערי יונה מנחםמיקום נוסף במבנה ציבורשבטי ישראלשם הגבאיאלי ספרונג'טלפון054-6665209
שם בית הכנסתיוסף לימיקום נוסף במבנה ציבורשני מבני בנ"ע שליד שבטי ישראלשם הגבאישי טומיאריאןטלפון054-5634512
שם בית הכנסתציפורים (ספרדי)מיקום נוסף במבנה ציבורענבליםשם הגבאיבן שושןטלפון050-9707028
שם בית הכנסתציפורים (אשכנזי)מיקום נוסף במבנה ציבורענבליםשם הגבאישאולזוןטלפון050-6504828
שם בית הכנסתדרכי ציוןמיקום נוסף במבנה ציבוראמי"ת בניםשם הגבאיאילן גריבוץטלפון058-6662376
שם בית הכנסתצעירי מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר דורותשם הגבאידורון רוןטלפון052-4070664
שם בית הכנסתקול יעקב מיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אסיףשם הגבאישושןטלפון054-2360006
שם בית הכנסתמאורות הכרמיםמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר האלה ביום הכיפורים ואולם הספורט בראש השנהשם הגבאייניר שטרןטלפון050-6225458
שם בית הכנסתמניין יום הכיפוריםמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר האלהשם הגבאיאלון חזניטלפון052-3567930
שם בית הכנסתמניין יום הכיפוריםמיקום נוסף במבנה ציבוררחבת בית ספר חוט השנישם הגבאיהרב רייףטלפון
שם בית הכנסתבניין העירייהמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאימאיר זנוטלפון050-2596333
שם בית הכנסתקהילת תיתוראמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אופקשם הגבאיארי קורץטלפון058-4509084
שם בית הכנסתנופים מזרחמיקום נוסף במבנה ציבורבית הספר נופיםשם הגבאירוזמןטלפון052-3573618
שם בית הכנסתבוכמןמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס שבטי ישראלשם הגבאיערן וולקטלפון052-9461378
שם בית הכנסתדביר מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס נתיב זבולון שם הגבאידורון גוואטהטלפון054-3311577
שם בית הכנסתלב לאחיםמיקום נוסף במבנה ציבורישיבת תיכוניתשם הגבאירפי וולפסוןטלפון052-9213573
שם בית הכנסתלב לאחיםמיקום נוסף במבנה ציבורשבטי ישראלשם הגבאינדב במברגרטלפון052-9256785
שם בית הכנסתקהילת אריאלמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס אריאלשם הגבאיאמציה ברנרטלפון054-5914299
שם בית הכנסתנופים מזרחמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס בנופיםשם הגבאיבני סוויסהטלפון052-5284204
שם בית הכנסתנופים מערבמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס בנופיםשם הגבאישמעון חמניטלפון052-3778889

גנים \ מעונות

שם בית הכנסתמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיטלפון
שם בית הכנסתצעירי הכרמיםמיקום נוסף במבנה ציבורגן אביבשם הגבאיניר מדמוניטלפון050-7534756
שם בית הכנסתיקיר אפרים מיקום נוסף במבנה ציבורגני צבר וצאלוןשם הגבאיפילר ד"רטלפון054-5632775
שם בית הכנסתקהילת אחו"המיקום נוסף במבנה ציבורמעון יום קיפודןשם הגבאיאלכסטלפון054-3460553
שם בית הכנסתאדיר במרוםמיקום נוסף במבנה ציבורגן אמיר/גן אדיר מבואה וחצירותשם הגבאידורון טאובמןטלפון052-3794002
שם בית הכנסתגן אדמוניתמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיינון מויאלטלפון052-4767404

שכונת הנחלים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאדיר נחום (נוסח ספרדי ירושלמי)שם רחובבי"ס נתיב זבולון - גינות עמק החולהשם גבאימיכאל כהןמספר טלפון054-6663627
בית כנסתהיכל שמואל - שבת אחים (עדות מזרח)שם רחובנחל תנינים - פינת נחל דליה שם גבאייוני מלכהמספר טלפון050-5475285
בית כנסתידיד נפש (נוסח קונסרבטיבי)שם רחובאלמוגן 3שם גבאיעמית דרמספר טלפון050-6469987
בית כנסת-שם רחוב-שם גבאיליאור סולמימספר טלפון054-4605439
בית כנסתמגדל דוד (עדות מזרח)שם רחובמגדל דוד 6שם גבאיאמון עזרימספר טלפון052-8749074
בית כנסתמשכן שלום (נוסח תימני) שם רחובנחל ירמוך 2שם גבאייזהר איפגןמספר טלפון052-6070852
בית כנסתקהילת אחווה (מעורב)שם רחובנחל צין 11, גן לוטםשם גבאיריאה פלוסקרמספר טלפון054-6580646
בית כנסתרמב"ם (חכמי צפון אפריקה)שם רחובגינות דותן 31שם גבאיאייל סודרימספר טלפון054-2301919
בית כנסתתיתורה (נוסח אשכנזי ספרד)שם רחובנחל תנינים 12שם גבאיישראל מלמןמספר טלפון058-6481465

שכונת השבטים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאדיר במרום (נוסח אשכנזי)שם רחובדן 20 פינת שמעון שם גבאידרור זרםמספר טלפון052-3840033
בית כנסתבוכמן (ספרדי ירושלמי עדות מזרח)שם רחובישיבה תיכונית - ראובן 4שם גבאיגבי יסייבמספר טלפון052-9454537
בית כנסתלב אחים (נוסח אשכנזי)שם רחוביששכר 4שם גבאיאסף הילדסיימרמספר טלפון050-7744962
בית כנסתקהילת שבטי ישראל (נוסח אשכנזי)שם רחובדן 10שם גבאירפי סערמספר טלפון054-5448566
בית כנסתרננה - מניין משתף משפחה (נוסח משולב אשכנזי וספרדי)שם רחובישיבה תיכונית - ראובן 4שם גבאיתמי פישמןמספר טלפון052-3709187

שכונת הנביאים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתובחרת בחיים (נוסח ספרדי)שם רחובגן יונה - מיכה הנביא 3שם גבאיבועז אברהמימספר טלפון050-7756565
בית כנסתמניין יחד (נוסח משולב אשכנזי וספרדי ירושלמי)שם רחובבי"ס תיכון יחד - עמק בית שאן 48שם גבאייוסי נמנימספר טלפון054-9709129
בית כנסתקול יעקב (עדות מזרח)שם רחובנביאים 22 שם גבאייצחק שושןמספר טלפון054-2360006

שכונת מגינים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתדימרי ספרדי (עדות המזרח)שם רחוביגאל ידין 37שם גבאיחיים אוזןמספר טלפון050-4755100
בית כנסתלב מודיעין (נוסח אשכנזי)שם רחובבית ספר אמית בנים עמק זבולון 4שם גבאיאהרון וולגלרנטרמספר טלפון058-4424505
בית כנסתמאיר מודיעין (ספרד אשכנזי)שם רחובעמק זבולון 18שם גבאיאיתמר זר כבודמספר טלפון050-7057342
בית כנסתמגינים - מגדל דימרי (כל השנה נוסח ספרד, בימים הנוראיים נוסח אשכנז)שם רחוביגאל ידין 35שם גבאיגרשון דלייןמספר טלפון052-2381414
בית כנסתמשכן הכהנים (עדות מזרח)שם רחובמרדכי גור 21 (מול עירוני ג') שם גבאישלמה רחמנימספר טלפון052-3296934
בית כנסתעץ חיים גן עיטם (מניין הודי נוסח ספרדי)שם רחובגן עיטם - חיים בר לב 41 שם גבאיאייבן סמואלמספר טלפון052-6040321
בית כנסתקהילת דרכי ציון (נוסח אשכנזי)שם רחובמשה דיין 33שם גבאיאילן גריבוףמספר טלפון058-6662376
בית כנסתשם רחובשם גבאייוסי שבסוןמספר טלפון054-9904599
בית כנסתקהילת השמשוני (נוסח אשכנזי)שם רחובדוד אלעזר 28שם גבאימוטי סירימספר טלפון050-6202623
בית כנסתקהילת יזמ"ה, המרכז ליהדות מתקדמת - "בית הכנסת הגדול"שם רחובחשוון 32, בביה"ס יזמ"השם גבאייורם תקועמספר טלפון052-7023496
בית כנסתקהילת יזמ"ה, המרכז ליהדות מתקדמת - "מעיין ברוך" שם רחובחטיבת גבעתי 31שם גבאייורם תקועמספר טלפון052-7023496
בית כנסתקהילת יזמ"ה, תפילות יום כיפורשם רחובחשוון 32, בביה"ס יזמ"השם גבאי יורם תקועמספר טלפון052-7023496
בית כנסתקהילת לכו נרננה (מניין שיוויוני אורתודוקסי)שם רחובבי"ס קשתשם גבאיבצלאל סוסנוביץמספר טלפון054-2199966
בית כנסתקול ששון (נוסח תימן)שם רחוביגאל ידין 16שם גבאיעודד יחיאלמספר טלפון050-5668065

שכונת אבני חן

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאוהל רחל (עדות מזרח)שם רחובבדולח 10 שם גבאייוסי אביבימספר טלפון054-6699059
בית כנסתאיילת השחר (נוסח אשכנז)שם רחובשש משזר 6 (כניסה מרח' עמק זבולון 7)שם גבאיאריאל וילנרמספר טלפון052-6176208
בית כנסתאמלל שיר (נוסח תימן בלדי)שם רחובגן נשר - תכלת 9 שם גבאיאורן דודמספר טלפון053-6063311
בית כנסתחושן מודיעין (נוסח אשכנזי)שם רחובבדולח 12שם גבאימשה הרטמןמספר טלפון054-3088612
בית כנסתחושן מודיעין (נוסח עדות מזרח ירושלמי) ראש השנה וכיפורשם רחובויצו - אחלמה 1שם גבאימשה הרטמןמספר טלפון054-3088612
בית כנסתמשכן אליעזר (ירושלמי מרוקאי)שם רחובתכלת 11שם גבאירמי תורתימספר טלפון052-3398987
בית כנסתמשכן אליעזר (עדות מזרח)שם רחובתכלת 11שם גבאירמי תורתימספר טלפון052-3398987
בית כנסתמשכן שלמה קהילת השחר (נוסח אשכנזי)שם רחובענבר 17שם גבאיעמיחי זליגמספר טלפון052-4378884
בית כנסתקהילת מיתר (צפון אפריקה מרוקאי)שם רחובענבר 17שם גבאידוד אוסליןמספר טלפון054-6724565
בית כנסתקהילת תפארת חן - מנין יוה"כ- בית המדרש של תיכון אמי"תשם רחובאבני החושן 55שם גבאייהודה גרנותמספר טלפון052-3668000
בית כנסתקהילת תפארת חן (אשכנזי ספרד) שם רחובגן מיתר - אבני חושן 35שם גבאיניר הדאיהמספר טלפון052-3332733
בית כנסתצעירי קייזר (נוסח אשכנזי) שם רחובגן גליל - אודם 15שם גבאיאמיר שגיאמספר טלפון050-5893590

שכונת מוריה

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאחדות מודיעין (נוסח אשכנזי-ספרד)שם רחובאסתר המלכה 27שם גבאידורון לוימספר טלפון054-4663319
בית כנסתאריאל (נוסח ספרד)שם רחובבספרייה של ביה"ס שבטי ישראלשם גבאיאמציה ברנרמספר טלפון054-5914299
בית כנסתיוסף לי (ספרדי ירושלמי)שם רחובבי"ס שבטי ישראל (כניסה מאחור), אסתר המלכה 26 שם גבאישי טומריאןמספר טלפון054-5634512
בית כנסתמוריה (נוסח אשכנזי - ספרד)שם רחובאסתר המלכה 27/3שם גבאישאול בטיש מספר טלפון050-6221580
בית כנסתמשכן אלעזר (נוסח צפון אפריקה/מרוקאי)שם רחובאולם הספורט בית הספר אריאל - מנחם בגין 55שם גבאימשה סימנהמספר טלפון054-4557455
בית כנסתעורי צפון (נוסח תימני)שם רחובבי"ס שבטי ישראל אסתר המלכה 26 שם גבאייניב חצרונימספר טלפון050-2071768
בית כנסתקהילת אל - עד (נוסח אשכנזי)שם רחובשרה אמנו 55שם גבאימתי אלפרמספר טלפון052-6095213
בית כנסתקול יהודה (נוסח מרוקאי)שם רחוביעל הגיבורה 64שם גבאישטרית מאירמספר טלפון054-8084011
בית כנסתשערי יונה מנחם (נוסח אשכנז)שם רחובאפרים 13שם גבאיאלי ספרונגמספר טלפון054-6665209
בית כנסתקהילת לכו רננהשם רחובאולם הספורט בית ספר אלונים - שרה אימנו 59שם גבאידוד הריסמספר טלפון054-8079498

שכונת הפרחים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאהבת ישראל (נוסח מעורב)שם רחובדם המכבים (אתר הקרוואנים)שם גבאינחמיה יעקבמספר טלפון050-7350656
בית כנסתאור מודיעין (עדות מזרח)שם רחובאולם הספורט בי"ס היובל גינות איילון 34שם גבאיבני סויסהמספר טלפון052-5284204
בית כנסתבית חב"ד אוהלי מנחם (נוסח אשכנזי האר"י)שם רחובגינת איילון 19שם גבאיד"ר דוד ויצמןמספר טלפון052-6816969
בית כנסתבניין העירייה (עדות מזרח)שם רחובתלתן 1 - תפילות ר"ה ויוכ"פ בלבדשם גבאימספר טלפון
בית כנסתגן ברקן (עדות מזרח)שם רחובחרצית 26-28שם גבאיאהרון מועלםמספר טלפון050-6776694
בית כנסתקיפודן (נוסח אשכנזי)שם רחובקיפודן 21שם גבאיהלל הרמוןמספר טלפון054-7797035
בית כנסתקיפודן (עדות מזרח)שם רחובקיפודן 21שם גבאימספר טלפון

שכונת הכרמים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאהבת חינם (נוסח ירושלמי)שם רחובהלוח העברי 42שם גבאיחיים פוסלניץמספר טלפון054-7777384
בית כנסתאורות הכרמים (נוסח אשכנזי)שם רחובטבת 7 שם גבאישימשי לוימספר טלפון052-2736168
בית כנסתבן פורת יוסף (עדות מזרח)שם רחובחשון 10 שם גבאיניסים פרץמספר טלפון052-3412877
בית כנסתהבן איש חי (נוסח ספרדי)שם רחובסיון 9שם גבאישלום דבשמספר טלפון054-2121394, 050-4025580
בית כנסת-שם רחוב-שם גבאיגלעד בן ברוךמספר טלפון054-5906602
בית כנסתצעירי הכרמיםשם רחובגן אגס - כסלו 40שם גבאימדמוני נירמספר טלפון050-7534756
בית כנסתקהילת הלוח העברי (עדות אשכנז)שם רחובהלוח העברי 42שם גבאיאופיר ויצמןמספר טלפון054-6109216
בית כנסתקול אברהם (מניין ליום כיפור בלבד, נוסח ספרדי)שם רחובאולם הספורט בי"ס האלה, גינת האלה 40שם גבאיסוזי ישראלמספר טלפון052-2759242

שכונת משואה

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאודיה זכור לאברהם (נוסח אשכנזי)שם רחובנהר הירדן פינת נחל זוהרשם גבאייעקב יהודהמספר טלפון054-3974796
בית כנסתאודיה זכור לאברהם (נוסח ספרדי)שם רחובנהר הירדן פינת נחל זוהרשם גבאיבני אברהםמספר טלפון050-3800088
בית כנסתדביר מודיעין (עדות מזרח)שם רחובנחל פארן פינת נחל ציןשם גבאייעקב עזראמספר טלפון052-3372204
בית כנסתדרכי נעם (מניין שוויוני)שם רחובביה"ס נתיב זבולון, גינת החולה 52 שם גבאיאירית גלנץמספר טלפון054-4515773
בית כנסתהיכל מיכאל נחום (נוסח תימני) -בכיפור בלבד תפילות יום כיפור לכולםשם רחובנחל זוהר 24שם גבאידוד כהןמספר טלפון050-6272109
בית כנסתיום כיפור לכולם (יום כיפור בלבד)שם רחובאולם בית הכנסת - נחל זוהר 24שם גבאיאלון חזנימספר טלפון050-3567930
בית כנסתיקיר אפרים (נוסח אשכנזי)שם רחובנחל צין 69 שם גבאייצחק פילרמספר טלפון054-5632775
בית כנסתמנורת אבנר (נוסח אשכנזי)שם רחובאולפנה- נחל צלמון 21שם גבאיקינן קרביץמספר טלפון050-8730037
בית כנסתמרום יגאל (עדות מזרח מרוקאים)שם רחובאולפנה- נחל צלמון 21שם גבאיגבי ביטוןמספר טלפון050-8220134
בית כנסתמרכז מודיעין (נוסח אשכנזי)שם רחובנחל פארן פינת נחל ציןשם גבאיישראל אקרמספר טלפון052-7004951
בית כנסתמשואת נריה (עדות מזרח)שם רחובאולם הספורט נחל צלמון 21שם גבאיבני סויסהמספר טלפון052-5284204
בית כנסתמשכן שלום (נוסח תימן)שם רחובנחל הירמוך 2 שם גבאיציון גיימנימספר טלפון052-2391605
בית כנסתצעירי הגבעה (אשכנז ספרד)שם רחובאולפנה- נחל צלמון 21שם גבאיצחי גריןמספר טלפון 054-3044095
בית כנסתצעירי מודיעין (נוסח אשכנז)שם רחובנחל פארן 12שם גבאיחיים דרמספר טלפון052-2741771
בית כנסתקהילת מערבה (נוסח ספרד)שם רחובגן שושן - נחל שורק 56שם גבאיאשר ארליךמספר טלפון058-6299381
בית כנסתשערי ירושלים (ספרדי ירושלמי)שם רחובמשואת נריה - נחל צלמון 21שם גבאיעודד ועקניןמספר טלפון050-6430220

שכונת הציפורים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתבית כנסת בציפורים (ספרדי)שם רחובמבנה גן ברח' שלדג 3שם גבאיישר בן שושן מספר טלפון050-9707028
בית כנסתבית כנסת בציפורים (אשכנזי)שם רחובמבנה גן ברח' שלדג 3שם גבאיאריאל בן דודמספר טלפון050-8363030

רעות

בית כנסת שם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסת אחווה ורעות (ספרדי) שם רחובהאורנים 10שם גבאיאורי מנשאוףמספר טלפון050-629-1337
בית כנסת ארץ הצבי (נוסח אשכנז)שם רחובהאורנים 10שם גבאיחגי גולןמספר טלפון052-9210436
בית כנסת בית חב"ד (נוסח אשכנז)שם רחובמגדל הלבונה - מקלט 1שם גבאיהרב נוימןמספר טלפון054-9770548
בית כנסת מנין יחד עומרים (נוסח אחיד)שם רחובשד' העומרים 33שם גבאירמי תמםמספר טלפון050-4003544
בית כנסת משכן שלום (נוסח תימני)שם רחובקשת 64שם גבאיחזאי יוסףמספר טלפון050-6238000
בית כנסת תפילות יום כיפור (נוסח ספרדי)שם רחובאולם הספורט פארק המים רעותשם גבאידוד בצלאלמספר טלפון054-4772979

מכבים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאשכנזי תפילת יום כיפור (נוסח אשכנז)שם רחובמועדון הנוער מכביםשם גבאיאמיתי ריטרמספר טלפון052-6126044
בית כנסתהקהילתי מכבים (נוסח משולב)שם רחובדרך נוף קדומים סמוך למרכז המסחרישם גבאיאשר טרבלסימספר טלפון053-4236156
בית כנסתשלהבת המכבים (מסורתי קונסרבטיבי)שם רחובבמקלט מול הר יודפתשם גבאיקרן גולדברגמספר טלפון08-9264164


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד