קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

עינוג ציבורי, נופש וספורטעינוג ציבורי, נופש וספורט

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריטתיאור העסקדרישות מיקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט7.1 אתיאור העסקבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"בדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור תיירות ומלונאות, ו/או עפ"י תכנית מתאר ותוכנית מפורטת, וכן במע"ר.
מספר פריט7.1 בתיאור העסקהשכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבעדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור תיירות ומלונאות ו/או עפ"י תכנית מתאר ותוכנית מפורטת
מספר פריט7.1 גתיאור העסקבית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהעל פי תכנית ייעודית ו/או על פי תב"ע קיימת.
מספר פריט7.1 התיאור העסקשטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום דרישות מיקצועיות של העירייההטיפול בפסולת יעשה על פי הנחיות הרשות ועל ידי ועל חשבון בעל העסק. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990מדיניות העירייהאזור תיירות ומלונאות ו/או עפ"י תכנית מתאר ותכנית מפורטת
מספר פריט7.2תיאור העסקגן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלוםדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייהמותר באזור תיירות ומלונאות ו/או עפ"י תכנית מתאר ותוכנית מפורטת
מספר פריט7.4 אתיאור העסקבריכת שחיה - לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופשדרישות מיקצועיות של העירייהבעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: -חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ליחידה הסביבתית על פי דרישה. בברכה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי הברכה וגופי חירום והצלה.בשטח הברכה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. במידה והברכה מחוממת – החימום יתבצע באמצעות גז, חשמל או משאבות חום.מדיניות העירייהעפ"י תוכניות מפורטת בו/או מגרשים המיועדים לבניינים מיוחדים ולמבני ציבור ובאזור תיירות ומלונאות
מספר פריט7.4 בתיאור העסקפארק מים, מגלשות מיםדרישות מיקצועיות של העירייהבעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: -חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ליחידה הסביבתית על פי דרישה. בברכה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי הברכה וגופי חירום והצלה.בשטח הברכה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. במידה והברכה מחוממת – החימום יתבצע באמצעות גז, חשמל או משאבות חום.מדיניות העירייהמותר עפ"י תכניות מפורטת ו/או במגרשים המיועדים לבניינים מיוחדים ולמבני ציבור ובאזור תיירות ומלונאות
מספר פריט7.4 גתיאור העסקבריכת זרמים (ג'קוזי)דרישות מיקצועיות של העירייהבמידה ובעסק מתבצע חיטוי של מים : בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד. בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינו הפסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ליחידה הסביבתית על פי דרישה. בעסק יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי הפארק וגופי חירום והצלה. בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים. במידה ויש חימום מים – החימום יתבצע באמצעות גז, חשמל או משאבות חום.מדיניות העירייהמותר עפ"י תכניות מפורטת ו/או במגרשים המיועדים לבניינים מיוחדים ,למבני ציבור , מסחר ובאזור תיירות ומלונאות.
מספר פריט7.4 דתיאור העסקמקווהדרישות מיקצועיות של העירייהחימום מים יתבצע באמצעות גז, חשמל או משאבות חוםמדיניות העירייהמותר בשטחים למבני ציבור ו/או עפ"י תכנית מפורטת
מספר פריט7.4 התיאור העסקבית מרחץ, מרחצאותדרישות מיקצועיות של העירייהחימום מים יתבצע באמצעות גז, חשמל או משאבות חוםמדיניות העירייהחימום מים יתבצע באמצעות גז, חשמל או משאבות חום.
מספר פריט7.5תיאור העסקמכון כושר מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה - א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד; ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד; ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבדדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.מדיניות העירייהמותר באזור מסחר ובשב"צ.
מספר פריט7.6תיאור העסקמשחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהמותר באזור תעסוקה ובאזור מלאכה בייעוד מסחר ובמע"ר.
מספר פריט7.7 אתיאור העסקמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזוןדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.מדיניות העירייהאזור תיירות ומלונאות, במסחר, במבני ציבור, באזור מלאכה – סיווג רב תכליתי, במע"ר ובשב"צ
מספר פריט7.7 בתיאור העסקקולנוע, תיאטרוןדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייהאזור תיירות ומלונאות, במסחר, במבני ציבור, באזור מלאכה – סיווג רב תכליתי, במע"ר ובשב"צ
מספר פריט7.7 גתיאור העסקקרקסדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.מדיניות העירייהבהתאם למדיניות העירייה כפי שמופיעה במסמך "תבחינים למתן זכות שימוש לזמן קצוב לעריכת מופעי תרבות ואומנות במגרשים פתוחים של העירייה", ובמיקומים שנקבעו.
מספר פריט7.7 דתיאור העסקאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבדדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.מדיניות העירייהעפ"י תוכניות מפורטת במגרשים המיועדים ובאזור תיירות ומלונאות ובמגרשים המיועדים למבני ציבור, בשטחים ציבורים פתוחים בהתאם לאישור העירייה ובמע"ר
מספר פריט7.7 התיאור העסקאמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותרדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.מדיניות העירייהבהתאם למדיניות העירייה כפי שמופיעה במסמך "תבחינים למתן זכות שימוש לזמן קצוב לעריכת מופעי תרבות ואומנות במגרשים פתוחים של העירייה", ובמיקומים שנקבעו
מספר פריט7.7 ותיאור העסקדיסקוטקדרישות מיקצועיות של העירייההמרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. בעל העסק יגיש ליחידה הסביבתית, חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועות, שמערכת ההגברה הקולית של העסק, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. האגף לאיכות הסביבה רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת.מדיניות העירייהאזור התעסוקה במגרשים ביעוד מסחר. אזור המלאכה בסיווג מסחר או סיווג רב תכליתי, ביעוד מסחר ובמע"ר
מספר פריט7.7 זתיאור העסקיריד או תערוכה שלא במבנה של קבעדרישות מיקצועיות של העירייההטיפול בפסולת יעשה על פי הנחיות הרשות ועל ידי ועל חשבון בעל העסק. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. בעל העסק יטפל בשפכים סניטריים על פי הנחיות הרשות.מדיניות העירייה-
מספר פריט7.7 חתיאור העסקכלי שיט המשמש לעינוג ציבורידרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט7.7 טתיאור העסקמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חייםדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות משאבות ומדחסים. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. אירוע יתקיים במתחם סגור כדוגמת מרכז ספורט/קניון ובאחריות הביטוחית והתפעולית של אותו מרכז כולל האחריות לכל נזק או תביעה מצד כל גורם שהוא בגין אותו אירוע . בקשה בכתב תוגש לרופא/ה הווטרינר/ית הרשותי לפחות 14 יום טרם קיום האירוע הן ע"י מנהל המרכז והגוף והן ע"י העמותה האחראית להבאת –כלבים/חתולים. הבקשה תכלול את פרטי בעלי החיים האמורים להופיע כולל פרטי שבב ,גזע, מין ,צבע וכן את פרטי הרופא/ה וטרינר/ית , אשר יהיו נוכחים באירוע, יבדקו את בריאות בעלי החיים יגישו טיפול רפואי בעת הצורך ויאשרו את הצגתם. מחייב, בהתאם לאופי האירוע, אישור של הממונה על חוק צער בעלי חיים ושל הווטרינר המחוזי שבמשרד החקלאות. הצגת חיות בר-מחייב היתר רשות שמורות הטבע. גיל בעלי החיים המוצגים לא יפחת מ 4 חודשים. מספר בעלי החיים אשר יופיעו באירוע יקבע על ידי הרופא הווטרינר העירוני. כלבים/חתולים יוצגו כשהם מחוסנים בחיסון כלבת ,בעלי שבב אלקטרוני ,מחוסנים בשלושה חיסוני משושה/מרובעת ולאחר שעברו טיפול כנגד תולעים. בנוסף ילוו באישור בריאות חתום ע"י וטרינר העמותה. כלבים יוחזקו כשהם קשורים ברצועה ובפיקוח של אדם המסוגל לשלוט בהם. על מפעיל האירוע/מנהל/מפיק יחולו חוק צער בעלי חיים ותקנות צער בעלי חיים(הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים),התשס"ט-2009. יש לדאוג לוויסות כמות הציבור אשר מתעניין בבעלי החיים למניעת סטרס. חתולים יוחזקו בכלובי נשיאה סגורים. אירוע נשיכת בעלי חיים את אדם, מחייב טיפול רפואי ראשוני מידי ,יש להפנות את הנשוך אל לשכת הבריאות ברמלה, מחלקת נשיכות רחוב דני מס 3 רמלה, בטלפון: 089181202. מקרה נשיכה מחייב דיווח לרופא הווטרינר העירוני. אירוע נשיכה מחייב בידוד בעל החיים בתחנת הסגר רשותית למשך 10 ימים מתאריך האירוע. רשימת מאמצים הכוללים את הפרטים המלאים של בעלי הכלב/החתול המאומץ יועברו לאחר האירוע ולא יאוחר מ 5 ימי עבודה לווטרינר הרשותי בהם גרים המאמצים. המאמצים ידעו מראש כי עליהם לרשום את הכלבים המאומצים ולשאת באגרת רישיון עירוני ברשות בה הם גרים. מכרסמים, זוחלים ,אחר - תוגש בקשה מפורטת לאישור הווטרינר העירוני ובתנאי שלא יוצגו בעלי חיים אשר יכולים לסכן את הציבור.מדיניות העירייהבהתאם למדיניות העירייה כפי שמופיעה במסמך "תבחינים למתן זכות שימוש לזמן קצוב לעריכת מופעי תרבות ואומנות במגרשים פתוחים של העירייה", ובמיקומים שנקבעו.
מספר פריט7.7 יתיאור העסקיריד מזוןדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייהמותר באזור תיירות ומלונאות, במסחר, באזור מלאכה – סיווג רב תכליתי ובמע"ר ובהתאם למדיניות העירייה כפי שמופיעה במסמך "תבחינים למתן זכות שימוש לזמן קצוב לעריכת מופעי תרבות ואומנות במגרשים פתוחים של העירייה"
מספר פריט7.7 יאתיאור העסקאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהלדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 כתוצאה מפעילות עסקו . יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.מדיניות העירייהעפ"י תוכניות מפורטת במגרשים המיועדים ובאזור תיירות ומלונאות ובמגרשים המיועדים למבני ציבור, בשטחים ציבורים פתוחים בהתאם לאישור העירייה ובמע"ר
מספר פריט7.8 אתיאור העסקקייטנהדרישות מיקצועיות של העירייההטיפול בפסולת יעשה על פי הנחיות הרשות ועל ידי ועל חשבון בעל העסק. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. בעל העסק יטפל בשפכים סניטריים על פי הנחיות הרשות.מדיניות העירייה-
מספר פריט7.8 בתיאור העסקמחנה נוערדרישות מיקצועיות של העירייההטיפול בפסולת יעשה על פי הנחיות הרשות ועל ידי ועל חשבון בעל העסק. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. בעל העסק יטפל בשפכים סניטריים על פי הנחיות הרשות.מדיניות העירייה-
מספר פריט7.9תיאור העסקאולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה דרישות מיקצועיות של העירייהבמידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דג, קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים טיפול במוצרים מן החי פגי תוקף , הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "טיפול בזיהום אוויר מעסקי מזון עיריית מודיעין מכבים רעות מאי 2013", ויפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי מודיעין וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים. בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות בסעיף 5.3 של פרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש בלתי סביר. בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 .מדיניות העירייהמותר באזור מלאכה בסיווג רב תכליתי, למעט בקומת קרקע, בסיווג מסחר, באזור תעסוקה רק בתכלית מסחר ובאזור תיירות ומלונאות.
מספר פריט7.10 אתיאור העסקמתקני שעשועיםדרישות מיקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה-
מספר פריט7.10 בתיאור העסקלונה פארקדרישות מיקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות מדיניות העירייהעפ"י מיקום שייקבע על ידי העירייה לזמן קצוב לעריכת מופעי תרבות ואומנות

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח                                                                                                  

להמשיך לקרוא

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים

להמשיך לקרוא

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

להמשיך לקרוא

קבוצה 4 - מזון

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

להמשיך לקרוא

קבוצה 5 - מים ופסולת

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

להמשיך לקרוא

קבוצה 6 -מסחר ושונות

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

להמשיך לקרוא

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים

להמשיך לקרוא

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות

להמשיך לקרוא

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני                                                   

להמשיך לקרוא

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד