קבוצה 4 - מזון

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-65 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

מזוןמזון

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

אזורפרטיםתוכניות רלבנטיותהערות
אזורמבנה מגוריםפרטיםהמבנה מיועד למגורים בלבד.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מגורים ומסחרפרטיםבנייני מגורים עם חזית מסחריתתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמסחרפרטיםכל אזור/אזורים בעיר בהם מותר על פי תכנית מפורטת לקיים מסחר.תוכניות רלבנטיות-הערות-
אזורמע"רפרטיםמרכז העירתוכניות רלבנטיותתכנית מד/23הערות-
אזורמרכזים מסחריים שכונתייםפרטיםמרכזים מסחריים שאינם במע"ר או באזורי תעסוקה ומלאכהתוכניות רלבנטיות-הערות-
אזוראזור מלאכהפרטיםמרכז עינבתוכניות רלבנטיותתכנית מד/20הערותבתוך אזור זה 5 אזורי משנה: סיווג - מלאכה, סיווג - תעשייה, סיווג - מסחר, סיווג – מוסכים, סיווג - רב תכליתי הכולל משרדים, מחסנים ומסחר
אזוראזור תעסוקהפרטיםהפארק הטכנולוגיתוכניות רלבנטיותתכנית מד/21הערותבתוך אזור זה 4 אזורי משנה: סיווג 1 – תעשייה נקיה מיצירת מזהמים, סיווג 2 - עם מגבלות סביבתיות, סיווג 3 – גידול תעשייתי יותנה בנקיטת אמצעים, תכלית מסחר
אזורתיירות ומלונאותפרטיםאזור המיועד לספורט נופש , תיירות ופארק טבע עירוני.תוכניות רלבנטיות-הערות-

דרישות הרשות המקומית

מספר פריט תיאור העסקדרישות מקצועיות של העירייהמדיניות העירייה
מספר פריט 4.1 אתיאור העסקביצים - ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון דרישות מקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.מדיניות העירייה מיון ביצים לא יותר בכל רחבי העיר, תותר אחסנה באזור התעסוקה, סיווג 2 ו סיווג 3.
מספר פריט 4.1 גתיאור העסקמדגרהדרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה לא יוקם באף אחד מאזורי העיר
מספר פריט 4.1 דתיאור העסקביצים – הובלתן לתחנת מיוןדרישות מקצועיות של העירייההחנייה תותר רק לרכב ללא סחורה ולאחר שעבר שטיפה.מדיניות העירייה חנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט 4.2 אתיאור העסקבית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 – מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט דרישות מקצועיות של העירייהבמידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דג, קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים הבאים טיפול במוצרים מן החי פגי תוקף הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "טיפול בזיהום אוויר מעסקי מזון עיריית מודיעין מכבים רעות מאי 2013", ויפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי מודיעין וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים. טיפול בשמן מאכל משומש בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה, ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים.מניעת רעש בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.כללי בבית אוכל/מסעדה/בית קפה שבו מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום, נדרשים לתאי שירותים בתוך העסק. הוצאת שולחנות וכסאות, קירוי חורף, הצבה והפעלה של דוכני מכירה במועדים ייחודיים בשטח העסק , או הוצאת סחורה יתבצעו על פי האמור בסעיף 5 בפרק דרישות כלליות מעסקים. עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו, לאחר שעות הפעילות המותרים בחוק עזר למודיעין – מכבים – רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996 תיקון החוק תשע"א (12.9.11) סעיפים 2,3,4 מחויב בקבלת "היתר לילה" מיוחד מראש הרשות ובתשלום אגרה כנדרש בחוק זה. באזורי המלאכה והתעסוקה שעות פעילות המותרות לעסקים ארוכות יותר מאשר שעות המותרות באזורי מגורים ואין צורך בהיתר לילה. רכישת מוצרי מזון מן החי יירכשו אך ורק ממפעל בעל רישיון יצרן בתוקףמדיניות העירייה בכל מקום בעיר למעט: בנין מגורים, אזור המלאכה סיווג תעשייה, אזור המלאכה סיווג מוסכים. יש לשים לב להנחיות התב"ע החלה על המגרש (ישנם מגרשים שעל פי התב"ע לא ניתן להקים בהם מסעדה).
מספר פריט 4.2 בתיאור העסקבית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 - בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט דרישות מקצועיות של העירייהבמידה ובעסק יש הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דג, קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים הבאים: : טיפול במוצרים מן החי פגי תוקף, הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "טיפול בזיהום אוויר מעסקי מזון עיריית מודיעין מכבים רעות מאי 2013", ויפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי מודיעין וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.מדיניות העירייה בית קפה - בכל מקום בעיר למעט: בנין מגורים, אזור המלאכה סיווג תעשייה, אזור המלאכה סיווג מוסכים.\יש לשים לב להנחיות התב"ע החלה על המגרש (ישנם מגרשים שעל פי התב"ע לא ניתן להקים בהם בית קפה).מזנון, בית אוכל אחר – בכל מקום בעיר למעט:בנין מגורים,אזור המלאכה סיווג מוסכים.באזור מלאכה סיווג תעשייה – מותר כשימוש נילווה (חנות מפעל).
מספר פריט 4.2 גתיאור העסקבית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 – הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 הדרישות מקצועיות של העירייהבמידה ובעסק יש הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דג, קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים הבאים: : טיפול במוצרים מן החי פגי תוקף, הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "טיפול בזיהום אוויר מעסקי מזון עיריית מודיעין מכבים רעות מאי 2013", ויפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי מודיעין וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.מדיניות העירייה אסור בבניין מגורים. מותר על פי הנחיות ספציפיות של אגף הנדסה ובהתאם לסוג העסק הנוסף של בעל הרישיון, לעניין המקום המבוקש.
מספר פריט 4.3 אתיאור העסקבית קירור – לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהםדרישות מקצועיות של העירייהבמידה ויש קירור באמצעות גז אמוניה העסק יידרש לפעול על פי מסקנות סקר מרחקי הפרדה שיבוצע על ידו בהתאם למסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא זה. מדיניות העירייה באזור תעסוקה סיווג 3,2,1 , באזור מלאכה סיווג מלאכה , תעשייה ורב תכליתי קומות א' ו-ב'.
מספר פריט 4.3 בתיאור העסקבית קירור - למזון אחר ומרכיביודרישות מקצועיות של העירייהבמידה ויש קירור באמצעות גז אמוניה העסק יידרש לפעול על פי מסקנות סקר מרחקי הפרדה שיבוצע על ידו בהתאם למסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא זה. מדיניות העירייה באזור תעסוקה סיווג 3,2,1 , באזור מלאכה סיווג מלאכה , תעשייה ורב תכליתי קומות א' ו-ב'.
מספר פריט 4.4 בתיאור העסקבשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם – טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליוםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים : וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. פינוי אשפה יתבצע בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות העירייה מחלקת התברואה /מינהל שפע.מדיניות העירייה מותר רק ב- אזור מלאכה – סיווג תעשייה. באזור תעסוקה- סיווג 2 ו סיווג 3.
מספר פריט 4.4 זתיאור העסקבשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם – טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליוםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים : וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. פינוי אשפה יתבצע בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות העירייה מחלקת התברואה /מינהל שפע.מדיניות העירייה מותר רק ב- אזור מלאכה – סיווג תעשייה. באזור תעסוקה- סיווג 2 ו סיווג 3.
מספר פריט 4.6 אתיאור העסקמזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליוםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים : וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. פינוי אשפה יתבצע בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות העירייה מחלקת התברואה /מינהל שפע.מדיניות העירייה באזור מלאכה – סיווג תעשייה.באזור תעסוקה- סיווג 2 ו סיווג 3.
מספר פריט 4.6 גתיאור העסקמזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – אחסונו בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר – שמירתו שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום דרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים : וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. פינוי אשפה יתבצע בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות העירייה מחלקת התברואה /מינהל שפע.מדיניות העירייה אזור תעסוקה סיווגים ,2,3 1 ובאזור מלאכה סיווג רב תכליתי.
מספר פריט 4.6 דתיאור העסקמזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם –הובלתו, הפצתו או חלוקתודרישות מקצועיות של העירייה-מדיניות העירייה חנייה בתום שעות העבודה תתבצע או במקום מאושר על ידי הרשות או במגרש המיועד לכך על פי תכנית.
מספר פריט 4.6 התיאור העסקהסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), תשל"ב-1972דרישות מקצועיות של העירייהבמידה ובעסק יש הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דג, קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים הבאים: : טיפול במוצרים מן החי פגי תוקף, הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 מניעת זיהום אוויר וריחות בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "טיפול בזיהום אוויר מעסקי מזון עיריית מודיעין מכבים רעות מאי 2013", ויפעל על פי ההנחיות שבמסמך זה. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי מודיעין וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.מדיניות העירייה באזור מלאכה – סיווג תעשייה וסיווג רב תכליתי. באזור תעסוקה- בתכלית מסחר. ובאזורים בהם מותר מסחר.
מספר פריט 4.6 ותיאור העסקמזון ומרכיביו, לרבות משקאות וחומרי גלם יצורו, עיבדו, אריזתו מחומרי גלם מן החי ביכולת יצור שאינה עולה על 5 טון ליום. יצורו , עיבודו,אריזתו מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת יצור העולה על 5 טון ליום ושאינה עולה על 50 טון ליוםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים : וחוק עזר למודיעין מכבים רעות(פיקוח על מכירת בשר ומוצריו),התש"ס-1999 וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. פינוי אשפה יתבצע בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות העירייה מחלקת התברואה /מינהל שפע. במידה ויש קירור באמצעות גז אמוניה העסק יידרש לפעול על פי מסקנות סקר מרחקי הפרדה שיבוצע על ידו בהתאם למסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא זה.מדיניות העירייה מותר רק ב- אזור מלאכה – סיווג תעשייה.באזור תעסוקה- סיווג 2 ו סיווג 3.
מספר פריט 4.7 אתיאור העסקקיוסקדרישות מקצועיות של העירייהלא תותר מכירת משקאות משכרים בעסקמדיניות העירייה מותר בכל אזורי העיר בייעוד מסחר או בייעוד שצ"פ המיועד להקמת קיוסק.
מספר פריט 4.7 בתיאור העסקמרכול –מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון; דרישות מקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מזגנים ומדחסים. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. פסולת בשר לסוגיו תפונה במיידי מתחום העסק בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות מחלקת התברואה במינהל שפע.מדיניות העירייה מותר ב:אזור מלאכה – סיווג מסחר וסיווג רב תכליתי . באזור תעסוקה - תכלית מסחר. אזור מגורים ואזור מסחר. מרכזים מסחריים שכונתיים. מע"ר באזור המלאכה סיווג תעשיה – מותר כשימוש נלווה (חנות מפעל)
מספר פריט 4.7 גתיאור העסקאטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואיםדרישות מקצועיות של העירייהבעל העסק יקיים את כל האמור בהנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת אטליז וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 . בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה,כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. פסולת בשר לסוגיו תפונה במיידי מתחום העסק בהתאם למופיע בדרישות כלליות מעסקים פרק 4 – טיפול באשפה ו/או על פי הנחיות מחלקת התברואה במינהל שפע. מפרידי שומן בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי מודיעין וכן יישמרו בעסק למשך 3 שניםמדיניות העירייה מותר ב:אזור מלאכה – סיווג מסחר וסיווג רב תכליתי . באזור תעסוקה - תכלית מסחר. אזור מגורים ואזור מסחר. מרכזים מסחריים שכונתיים. מע"ר באזור המלאכה סיווג תעשיה – מותר כשימוש נלווה (חנות מפעל)
מספר פריט 4.7 דתיאור העסקמרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון דרישות מקצועיות של העירייהבמידה ובעסק יש הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דג, קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים הבאים: טיפול במוצרים מן החי פגי תוקףמדיניות העירייה מותר ב:אזור מלאכה – סיווג מסחר וסיווג רב תכליתי . באזור תעסוקה - תכלית מסחר. אזור מגורים ואזור מסחר. מרכזים מסחריים שכונתיים. מע"ר באזור המלאכה סיווג תעשיה – מותר כשימוש נלווה (חנות מפעל)
מספר פריט 4.8תיאור העסקמשקאות משכרים –פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשהדרישות מקצועיות של העירייהבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו .יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין. פסולת בקבוקי זכוכית תועבר לאחד מהפחים הייעודיים הנמצאים בשטח הרשות . בעל העסק יתקין בשטח העסק תאי שירותים במספר ועל פי ההנחיות המופיעות בהוראות למתקני תברואה (הל"ת)מדיניות העירייה מותר ב: אזור מלאכה – סיווג מסחר וסיווג רב תכליתי .באזור תעסוקה - תכלית מסחר. אזור מגורים ואזור מסחר. מרכזים מסחריים שכונתיים. מע"ר.

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח                                                                                                  

להמשיך לקרוא

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים

להמשיך לקרוא

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

להמשיך לקרוא

קבוצה 4 - מזון

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

להמשיך לקרוא

קבוצה 5 - מים ופסולת

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

להמשיך לקרוא

קבוצה 6 -מסחר ושונות

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

להמשיך לקרוא

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים

להמשיך לקרוא

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות

להמשיך לקרוא

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני                                                   

להמשיך לקרוא

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

24/10/2023 ט' חשון תשפ"ד

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד