שאלות נפוצות בנושא ארנונה

28/12/2020 י"ג טבת תשפ"א

מהי ארנונה?

הארנונה היא מס המוטל לפי חוק על כל בעל / מחזיק בנכס (דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיוצ"ב) בתחום הרשות המקומית.
תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס, בהתאם לשימוש בו בפועל.

התעריפים נקבעים ומתעדכנים בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג 1992.

בין השאר, תקנות אלה קובעות עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.

הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים, מ-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר.

הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות, והיא מסייעת במימון הפעולות והשירותים שהרשות מעניקה לתושביה בתחומים מגוונים, כגון תרבות, רווחה, פינוי אשפה, ניקיון רחובות, תחזוקת כבישים, אחזקת גנים, תאורת רחובות ועוד.

מהי שיטת המדידה הנהוגה בעיר?

לצורכי חישוב שטח בניין, יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה, דהיינו סך כל השטחים ברוטו של הבנייה בכל קומה וקומה, לרבות חדרים, חדרי כניסה, פרוזדורים, חדרי מדרגות, לובי, מטבח, אמבטיות, חדרי שירותים, מקלטים, ממ"דים, ממ"קים, חניות מקורות, מחסנים, סככות, מרתפים, מרפסות מקורות וכל שטח מקורה אחר.

למרות האמור לעיל, בבניינים המשמשים למגורים יחושבו שטחי מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, סככות ומרתפים - הן אלו שבתחום הבניין או הצמודים אליו והן אלו שמחוץ לשטח הבניין - לפי 50% מתעריף המגורים ויצורפו לשטח הבניין. ביחד יהוו את שטח הבניין לצורך חישוב הארנונה.

כיצד ניתן לשלם את חשבון הארנונה?

חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר של אותה שנה. ככלל, המועד לתשלום השנתי של הארנונה הינו ה – 1 בינואר של אותה שנה.

על מנת להקל על תושבי העיר המקומית, ניתן לשלם את חשבון הארנונה בדרכים הבאות:

 • בשישה תשלומים חודשיים (צמודים למדד) ביום : 15.1.20, 15.3.20, 15.5.20, 15.7.20, 15.9.20, 15.11.20 במחלקת הגביה ובבנקים

 • באמצעות הוראת קבע בבנק בכל 15 לחודש (12 תשלומים חודשיים צמודים למדד)

 • הוראת קבע בכרטיס אשראי

 • תשלום באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

 • במוקד הטלפוני של מחלקת הגביה – 08-9726039

 • במוקד טלאול -072-2755447

  תשלום ארנונה שלא שולם תוך שלושים יום מהמועד שנקבע לתשלומו ובכלל זה אי תשלום כאמור לפי הסדר תשלומים יחויב בתוספת תשלומי פיגורים.

  לתשומת ליבכם, מצ"ב המועדים לפיהם יש לפעול על מנת לעדכן את פרטי הוראות הקבע

הפעולהמועד אחרון לעדכון
הפעולהעדכון הוראת קבע חדשה דרך הבנק - הגביה נעשית אחת לחודש ב- 15 לחודשמועד אחרון לעדכוןעד ה-20 לחודש של החודש הזוגי
הפעולהעדכון הוראת קבע חדשה דרך כרטיס אשראי - הגביה נעשית אחת לחודשים ב-15 של החודש האי זוגימועד אחרון לעדכוןעד ה-20 לחודש של החודש הזוגי
הפעולהשנוי הוראת קבע מבנק לכרטיס אשראימועד אחרון לעדכוןמ-1 עד 13 לכל חודש
הפעולהשינוי הוראת קבע בנק לבנקמועד אחרון לעדכוןמ-1 עד 13 לכל חודש
הפעולהשינוי הוראת קבע מכרטיס אשראי לבנק מועד אחרון לעדכוןמ-1 עד 13 של החודש האי זוגי
הפעולהשינוי הוראת קבע מכרטיס אשראי לכרטיס אשראימועד אחרון לעדכוןמ-1 עד 13 של החודש האי זוגי

כיצד מגישים השגה?

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית (דייר חדש מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה).

עקב העילות הבאות:

 • הנכס אינו ממוקם באזור המצוין בהודעת התשלום.

 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

 • אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.

 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג') לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

  על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה. ועל תשובתו ניתן לערער תוך 30 יום מיום מסירת התשובה, לועדת הערר של הרשות המקומית.

  על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

  שים לב, בכל מקרה עליך לשלם את התשלום השוטף. זאת על מנת למנוע חיוב בתוספות הפרשי הצמדה וריבית.

מה עלי לעשות אם אני נכנס או עוזב דירה?

על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל. לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתו (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע למחלקת הגבייה בכתב באופן מידי.

בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב הוא במיסים וביתר החובות, עד לתאריך מסירת ההודעה.

במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס, נא להביא עמך:

 • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש, מספר הזיהוי (מס' זהות או מספר ח.פ/ח.צ/עמותה)

 • צילום תעודת הזהות + ספח של המשכירים ושל השוכרים (במקרה של השכרת נכס) או של המוכרים ושל הקונים (במקרה של מכירת נכס).

 • במקרה שאחד הצדדים הוא חברה בע"מ, יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות ותצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה.

  לתשומת לבך! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה.

  זכור: אם אתה עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה בדוק בעירייה מהם המסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס!
  בארנונה על השכרה של נכס – החוק קובע כי בתקופת ההשכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר

מה נדרש לצורך העברה בטאבו?

בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראת סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת, כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן בלבד ובמלואם.

לצורך זה יש לפרוע את כל החובות, כולל היטל השבחה, החלים ומגיעים לרשות המקומית ו/או לוועדה המקומית לתכנון ובנייה שבמודיעין מכבים רעות, בגין הנכס הרשום והמבוקש, לתקופת חשבון תקופתי נוסף או עד 31 בדצמבר של אותה שנה, לפי המוקדם שביניהם.

לקבלת האישור יש לפנות למחלקת הגבייה לבירור החשבון.

תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה.

מה נדרש לביצוע העברה בטאבו:

 • פרטי המעביר (הבעלים המוכרים) הכוללים: שם המוכר, מספר תעודת הזהות שלו והכתובת החדשה.

 • פרטי המקבל (הבעלים החדשים), הכוללים: שם המקבל, מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו הקודמת.

 • תצלום חוזה מכר והעברה מאושר על ידי עורך דין.

 • צילום תעודת הזהות + ספח של המשכירים ושל השוכרים (במקרה של השכרת נכס) או של המוכרים ושל הקונים (במקרה של מכירת נכס).

 • במקרה שאחד הצדדים הוא חברה בע"מ, יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.

 • תצלום נסח טאבו לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

 • אישור על סילוק חובות המים הכספיים, מתאגיד "מי מודיעין" עד ליום תוקף התעודה.

  נוהל מעודכן לאישור טאבו

כיצד ניתן לברר האם אני זכאי להנחה בתשלום ארנונה?

התקופה להגשת הבקשות: אפשר להגיש את הבקשה להנחה עבור שנת הכספים 2019 החל מ-1 בינואר 2019 ועד 30 בנובמבר 2019 בלבד, למעט תושבים שיתאכלסו לאחר מועד זה.

הגשת בקשות: בקשה שלא תוגש עם כל המסמכים והאישורים המתאימים לא תטופל – ותוחזר.

רישום בקשות : הנחה תינתן רק לדירה (אחת) שמתגורר בה הזכאי בפועל, ובתנאי שהוא רשום בעירייה כמחזיק בנכס.

רשימת הנחות בארנונה

בבעלותי דירה בעיר שאינה מאוכלסת האם אני זכאי להנחה

מחזיק של בניין ריק מחפץ ואדם, שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת זכאי להנחה. ההנחה תינתן למחזיק בגין התקופה המצטברת במשך תקופת בעלותו בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.

ההנחה תינתן מיום הבקשה בלבד, אם בביקורת מפקח הגביה ימצא כי הנכס ריק ופנוי בהתאם לתקנות (ולכן אין להמתין ולהגישה לאחר איכלוס הנכס שכן לא תינתן למפרע)

שיעור ההנחה: 100% עד שישה חודשים במשך תקופת בעלות וכל עוד לא שונתה בעלות בנכס.

מסמכים דרושים: מילוי טופס הצהרה בדבר נכס סגור וריק.

יש לתאם בדיקת הנכס עם פקח הגבייה – צביקה יגר בטלפון – 08-9726145, 050-5643938
את הטופס ניתן לקבל במחלקת הגביה, או בקישור טופס הצהרה בדבר נכס סגור וריק.

הנחה לפי מבחן הכנסה

הנחה הניתנת בהתאם לגובה ההכנסות של המתגוררים בנכס ומספר המתגוררים בנכס ויכולה לנוע בין 20% ל- 90% הנחה מהחיוב השנתי בהתאם לטבלת ההכנסות של משרד הפנים.

לצורך הגשת בקשה יש לצרף מסמכים הכוללים מידע על ההכנסות של המתגוררים בנכס לחודשים אוקטובר –דצמבר בשנה שקדמה להגשת הבקשה ותדפיסי בנק.

את הרשימה המלאה ניתן לקבל ביחידת הנחות במחלקת הגביה וברשימת הנחות בארנונה

מי זכאי להגיש בקשה לועדת הנחות?

תושב שלא זכאי להנחה על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה ועונה על הגדרות "נזקק", רשאי להגיש בקשה לוועדת הנחות.

נזקק - מחזיק בנכס אשר נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בין משפחתו; או שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי בלבדפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד