תבחינים להנצחה בעיר

26/03/2024 ט"ז אדר ב תשפ"ד

תבחינים להנצחה בעיר מודיעין מכבים רעות

עדכון 19.03.2024

הטיפול בתחום ההנצחה הוא מהנושאים הרגישים בהם עוסקים נבחרי הציבור ברשות המקומית. ההחלטה את מי להנציח ובאיזה אופן טומנת בחובה דילמות ציבוריות ואתיות המלוות בדרך כלל ברגשות עמוקים של המשפחה המבקשת להנציח את יקירה ברמה העירונית . על חברי מועצת העיר מוטלת האחריות והחובה להוביל לקבלת ההחלטות בראיה כוללת תוך אבטחת שוויונית ושקיפות שגם ישקפו את המסרים העירוניים הציבוריים והחינוכיים , בהנצחה ברחבי העיר . הנצחה שתתקבל בהערכה על ידי תושבי העיר .

מסמך זה מאגד לקחים שנלמדו משך שנים והוא מהווה עדכון לתבחינים שגובשו על ידי חברי וועדת ההנצחה נדונו ואושרו במשך השנים על ידי חברי מועצת העיר מודיעין מכבים רעות.

1. אישים המוגדרים בסיווג הוד מעלתם

הנצחה של אישים אילו תהייה במסגרת קריאת רחוב , אתר, ככר, משעול , מעלה או מוסדות ציבור על שם .

א. הנצחה של אישים דגולים ברמה הלאומית אשר יש להם זיקה ישירה לעיר או שתרמו לה תרומה ספציפית מיוחדת .

באשר לאישים דגולים שאין להם זיקה ישירה או תרומה ספציפית לעיר מודיעין מכבים רעות , ועדת ההנצחה תדון בבקשות שכאלה רק במקרים של בקשות של בתי ספר לקרוא את שם המוסד החינוכי על שם אדם שכזה.

ב. הנצחה של תושב העיר שמהווה מופת ודוגמה לציבור שתרם לעיר באופן משמעותי והניח מורשת לעתיד .בסיווג זה יכולים להיכלל:
1) אישי ציבור בולטים, שתרמו וקידמו להישגים משמעותיים בראיה למכלול הציבור בעיר .
2) מי שהוכר כגיבור ישראל והיה תושב העיר .

2. הנצחה למי שהיה תושב העיר מודיעין מכבים רעות

הנצחה למי שהיה תושב העיר מודיעין מכבים רעות באמצעות - ספסל, עץ או עמוד תאורה.

א. הנצחה מסוג כזה באחת מהאפשרויות: ספסל, עץ או עמוד תאורה תהייה אפשרית לכל תושב מודיעין. ההנצחה תהייה בתשלום.

ב. המקומות אשר בהם יהיה ניתן לבצע הנצחה באמצעות ספסל יהיו כל רחבי העיר למעט אתרי טבע ומורשת עירוניים, כדוגמה למשל לאתרים שבהם לא תותר הנצחה מסוג כזה: גבעת התיתורה , פארק ענבה , בית הכנסת העתיק באום אל עומדן וכו' .

ג. מיקום הספסל שבו תבוצע ההנצחה מסוג זה יהיה רק היכן שקיימים או נדרש להוסיף ספסלים כשכול הספסלים יהיו זהים לדגמים של הספסלים העירוניים שבאותו המקום ובכפוף להנחיות אדריכלות הנוף העירונית. שלט ההנצחה שיוצמד, הנוסח ,גודל, צבע, צורה, כיתוב ומיקומו על הספסל, יהיו במתכונת אחידה בהתאם לסוג הספסל, שתאושר מראש ולפני הביצוע, ויקבע באחריות אדריכלות הנוף של העיריה ולאחר הצגת בקשות המשפחה .

ד. הנצחה בנטיעת עץ או עמוד תאורה לזכר יהיה ניתן להציב לצדו שלט עם תווית הנצחה ממתכת .לפי נוסח אחיד , צורה גודל ומיקום שייקבע על ידי אדריכלות הנוף העירונית המקומות אשר נבחרו ואושרו:
1) במתחם הסמוך ליער הילדים בגבול רעות מכבים .
2) באזור הבוסתן של מכבים.

ה. חנוכת הנצחה כזאת תהייה בטכס פרטי על ידי המשפחה

3. הנצחה לחללי מערכות ישראל

א. החלטות להנצחה על כל היבטיה של חללי מערכות ישראל בעיר מודיעין מכבים רעות הינה בסמכות וועדת ההנצחה. התחלת הפעילויות למימוש ההנצחה לאחר בדיקת וועדת הנצחה שהחלל הוכר על ידי משרד הביטחון כחלל מערכות ישראל. ביצוע ההנצחה מכל סוג תהא חייבת קבלת בקשה חתומה על ידי משפחת החלל .

ב. הנצחה באתר העירוני המרכזי לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה
1) יונצחו באתר חללים שבעת נפילתם היו רשומים כתושבי העיר מודיעין מכבים רעות .
הערה: החלל יונצח אך ורק באנדרטה עירונית אחת ברחבי הארץ . אם מסיבה כלשהיא הונצח באנדרטה עירונית אחרת , לא יוכל להיות מונצח באנדרטה נוספת במודיעין מכבים רעות . וועדת ההנצחה תבדוק כול מיקרה לעמידה בתנאים כפי שפורטו + קבלת אישור המשפחה לרישום השם באנדרטה . הנחיה להוספת שם לאנדרטה תימסר רק על ידי וועדת ההנצחה לגורמי העירייה המופקדים על הביצוע . גורמי הביצוע העירוני יקיימו יתאמו עם המשפחה ויקבלו אישור מראש על נכונות הפרטים כפי שירשמו על החלל באנדרטה העירונית
2) ניתן יהיה להנציח באנדרטה העירונית חללים שלא היו תושבי העיר בעת נפילתם ובתנאי שיתקיימו 2 התנאים יחד , כדלהלן :
2.1) החלל אינו מונצח באף אנדרטה של ישוב אחר ,
2.2) קרוב משפחה מדרגה ראשונה, לצורך זאת יחשבו ילדים, או הורים או בן/בת זוג של החלל מתגוררים קבע במשך 10 שנים לפחות בעיר מודיעין מכבים רעות .
2.3) וועדת ההנצחה תבדוק כול מיקרה לעמידה בתנאים כפי שפורטו + קבלת אישור המשפחה לרישום השם באנדרטה . הנחיה להוספת שם לאנדרטה תימסר על ידי וועדת ההנצחה לגורמי העירייה המופקדים על הביצוע.

ג. הנצחה באתר האינטרנט העירוני תכלול את :
1) כל החללים המונצחים באנדרטה העירונית.
2) כל החללים המונצחים בבית יד לבנים.
3) חללים שלא היו תושבי העיר בעת נפילתם אבל קרוב משפחה מדרגה ראשונה, לצורך זה: ילדים, הורים, בן/ בת זוג מתגוררים קבע במודיעין מכבים רעות לפחות 10 שנים.

ד. הנצחה במצגת שמות הנופלים בטכסי ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה
1) כל החללים המונצחים באנדרטה העירונית המרכזית.
2) כל החללים המונצחים בבית יד לבנים .
3) חללים שלא היו תושבי העיר בעת נפילתם אבל קרוב משפחה מדרגה ראשונה , לצורך זה: ילדים, הורים, בן/ בת זוג מתגוררים קבע במודיעין מכבים רעות לפחות 10 שנים

ה. הנצחה במסגרת שכונתית של ספסל , עץ עמוד תאורה – לחללים שהיו תושבי העיר בעת נפילתם.
1) הנצחה נוספת לחללי מערכות ישראל שהיו תושבי העיר בעת נפילתם יהיה ניתן לבצע במסגרת שכונתית לאחר הגשת בקשה מיוחדת של המשפחה לוועדת ההנצחה. הנצחה כזאת תוכל להתבצע בכל רחבי העיר למעט אתרי טבע ומורשת עירוניים ( לפי סעיף 2.ב' + 2.ג' + 2.ד' לעיל ), הביצוע יהיה בכפוף לשיקולים המקצועיים של אדריכלות הנוף העירונית.
2) העירייה תישא בעלויות רכישת הספסל/ עץ , בהוצאות של ההתקנה/ נטיעה , בעלויות הכנת השילוט ובהמשך בתחזוקה .
3) חללים שיונצחו בהנצחה זו לא יהיו זכאים להנצחה לפי סעיף 3.ו'. שבהמשך .
4) חנוכת הנצחה כזאת – תבוצע על ידי המשפחה בטקס פרטי .

ו. הנצחה לחללי מערכות ישראל במסגרת מעלה, משעול, שביל או דרך
1) הנצחה כזאת יהיה ניתן לבצע לחלל מערכות ישראל , תושב העיר מודיעין מכבים רעות העונה על אחד מהתנאים הבאים:
1.1) נפל בפעילות מבצעית בשליחות המדינה ולמען המדינה .
1.2) נפל בתאונת אימונים ביחידות התנדבותיות או כל חייל שנפטר בעת שירותו, שבהנצחתו מועבר מסר ערכי חינוכי מורשתי לציבור.
1.3) נפל בעת מילוי תפקידו אשר ועדת ההנצחה מצאה כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים הנצחתו באופן זה.
2) הנצחה לחלל מערכות ישראל שאינו תושב העיר, תתבצע בכפוף לכך שהינו בעל זיקה משמעותית לעיר מודיעין מכבים רעות העונה להגדרות ס"ק, א' או ב' לעיל, בלבד.
3) הנצחה במסגרת מעלה שביל או דרך ניתן יהיה לבצע במקומות שאין בהם בתים והם חסרי שמות רחוב.
4) ועדת ההנצחה תדון בפניה להנצחה כזאת אם תגיע בקשה מנומקת בכתב מטעם המשפחה.
5) המלצת וועדת ההנצחה תובא לאישור מועצת העיר.
6) במידה והבקשה תאושר תקבע הוועדה את מיקום ואופן ההנצחה בהתחשב בבקשת המשפחה ובכפוף לשיקולים המקצועיים של גורמי העירייה / אדריכלות הנוף .
7) מי שתאושר הנצחתו באופן הזה לא יהיה זכאי להנצחה נוספת לפי סעיף 3.ה'. לעיל .
8) לצורך מימוש ההנצחה :
8.1) שלטי רחוב – יותקנו שני שלטי רחוב במימון העירייה . נוסח שלטי הרחוב , צורתם , הכיתוב וכ' יקבע על ידי העירייה תוך תאום עם המשפחה .
8.2) אבן זיכרון – במתכונת תקנית ( גודל , צורה, צבע, כיתוב וכו' ) ועל פי פרט סטנדרטי מאושר בעירייה תמומן על ידי המשפחות לרבות התקנתו . הכיתוב יאושר מראש על ידי הגורמים המקצועיים בעירייה / אדריכלות הנוף . מיקום הצבת האבן תהייה לפי החלטת אדריכלות הנוף של העירייה .
8.3) חנוכת המקום וחשיפת ההנצחה הזאת – תבוצע בטכס עירוני .

4. הנצחה לנפגעי פעולות האיבה

א. החלטות להנצחה על כל היבטיה של נפגעי פעולות איבה בעיר הינה בסמכות וועדת ההנצחה. התחלת הפעילויות למימוש ההנצחה לאחר בדיקת וועדת הנצחה שהנפגע הוכר על ידי משרד הביטחון / ארגון נפגעי פעולות איבה .ביצוע ההנצחה מכל סוג תהא חייבת קבלת בקשה חתומה על ידי משפחת החלל .

ב. הנצחה באתר האנדרטה העירונית המרכזית לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה
1) יונצחו באתר נפגעי פעולות איבה שבעת נפילתם היו רשומים כתושבי העיר
הערה: החלל יונצח אך ורק באנדרטה עירונית אחת . אם מסיבה כלשהיא הונצח באנדרטה עירונית אחרת , לא יוכל להיות מונצח באנדרטה במודיעין מכבים רעות .
2) ניתן יהיה להנציח באנדרטה העירונית נפגעי פעולות איבה שלא היו תושבי העיר בעת נפילתם ובנאי שיתקיימו 2 התנאים יחד , כדלהלן :
2.1) הנפגע אינו מונצח באף אנדרטה של ישוב אחר.
2.2) קרוב משפחה מדרגה ראשונה , לצורך זאת יחשבו ילדים בן / בת, או הורים או בן/ בת זוג של החלל מתגוררים קבע במשך 10 שנים לפחות.
2.3) הנחיה להוספת שם לאנדרטה העירונית תימסר רק על ידי וועדת ההנצחה לגוף הביצוע המופקד בעירייה על ביצוע רישום השמות באנדרטה.

ג. הנצחה במסגרת שכונתית לנפגעי פעולות איבה שהיו תושבי העיר בעת נפילתם
1) כל הסעיפים והתת סעיפים המפורטים בסעיף 2 לעיל' בהתייחס להנצחה על גבי ספסל, עץ או עמוד תאורה יהיו תקפים גם עבור חללי פעולות איבה . ( מודגש כי הנצחה כזאת תהייה כרוכה בתשלום ) .

ד. הנצחה לחללי פעולות איבה תושבי העיר במסגרת מעלה, שביל או דרך
1) חללי פעולות איבה שנפלו במהלך פיגוע טרור אם נפלו תוך מעשה אישי שיש בו מודל ומסר ערכי חינוכי להתנהגות יוכלו להיות מונצחים במסגרת מעלה , שביל או דרך בהתאם לאותם תנאים המפורטים עבור חללי מערכות ישראל בסעיף 3.ו' לעיל .

ה. הנצחה באתר האינטרנט העירוני
1) כל נפגעי פעולות איבה המונצחים באנדרטה העירונית .
2) חללים שלא היו תושבי העיר בעת נפילתם אבל קרוב משפחה מדרגה ראשונה , לצורך זה : ילדים , הורים , בן/ בת זוג מתגוררים קבע במודיעין מכבים רעות לפחות 10 שנים

ו. הנצחה במצגת שמות הנופלים בטכסי ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.
1) כל נפגעי פעולות האיבה המונצחים באנדרטה העירונית .המרכזית.
2) נפגעי פעולות איבה שלא היו תושבי העיר בעת נפילתם אבל קרוב משפחה מדרגה ראשונה , לצורך זה: ילדים , הורים , בן/ בת זוג מתגוררים קבע במודיעין מכבים רעות לפחות 10 שנים.

5. אנדרטאות, גל עד, לוחות זיכרון ישנים שקיימים

אנדרטאות , גל עד , לוחות זיכרון ישנים שקיימים בשטח המוניציפאלי העירוני.

א. בשטח המוניציפאלי העירוני הוקמו בתקופות שונות בעבר ולפני מיסוד תבחינים עירוניים להנצחה (לפני שנת 2008) פינות זיכרון , גל עד שלטי זיכרון וכו' כמו לדוגמה
1) גל עד שהוקמו לחללי צה"ל שנפלו במקום בשנים שלאחר קום המדינה כאשר האזור היה אזור שטחי אש ואמונים ליחידות צה"ל .
2) פינות זיכרון / גל עד שהוקמו באופן פרטי לתושבים שנהרגו בתאונות או במחלות .
3) לוחות זיכרון ואבני זיכרון שהונחו בפארקים ובמגרשי משחקים על ידי הקרן הקיימת על שם תורמים (בדרך כלל מחו"ל ).
4) לוחות זיכרון במגרשי משחקים שהוצבו באישור של עיריית מודיעין בתקופות שלפני 2008 .

ההתייחסות העירונית לכל האתרים הללו תימשך כאילו אושרו על ידי מועצת העיר והם יישארו במקומם ויתוחזקו ע"י העירייה בדומה לכל שאר האתרים הרשמיים המאושרים .

ב. אתרים שהוקמו באופן פרטי (ככל שקיימים כאלו) בשטחים פתוחים אם גל עד, זולה, מצפה או כל אלמנט הנצחה אחר בתקופה שלאחר מיסוד התבחינים העירוניים להנצחה (לאחר שנת 2008) ככל שהוקמו ללא אישור וועדת ההנצחה ומועצת העיר. אינם מוכרים על ידי העירייה, הם לא יוכלו לקבל מעמד של הכשר בדיעבד והם לא יכולים להוות בעתיד מכשול שיפריע בכל צורה שהיא לתכניות פיתוח תכנון ובניה עתידיים והם יוכלו להיות מוסרים ממקומם בלי ערעורים מכול צד. מעמדם הוא בלתי חוקי.

6. הנצחה באמצעות תרומות משמעותיות

א. תורמים המעוניינים לתרום סכום משמעותי מאוד לבניית מבני ציבור כגון: בית חולים, קליניקה , בית ספר , אוניברסיטה , ספריה, פארק , מוסד ציבורי אחר, וכו' להנצחת יקיריהם.


7. עקרונות לאירועי הנצחה עירוניים

עקרונות לאירועי הנצחה עירוניים כולל הנצחה באירועי ספורט

א. העיריה תיטול חלק באירועים להנצחה של:
1) אנשים שתרמו תרומה משמעותית לעיר.
2) תושבים שנפלו במערכות ישראל.

ב. תנאי הוא שכל הפעילות לארגון האירוע הוא באחריות המשפחות . העיריה באמצעות המחלקות תהייה גורם מסייע בלבד.

ג. סיוע העיריה באירועים אלו יהיה ב:
1) שרותי ניהול וארגון.
2) העמדת מתקן עירוני למעט היכל התרבות.
3) סיוע בפרסום.

ד. היקף ההשתתפות העירונית בכל אירוע בנפרד לא יעלה על 7,000 ₪ במונחים של שנת 2009.

ה. הקו המנחה בפעילויות אילו הינו שוויוניות ושקיפות באופן שניתן יהיה לתת מענה באופן דומה לפניות של הציבורים ותושבים נוספים בעיר למול אירועים דומים .

ו. אירועי הנצחה בספורט שהיו קיימים במודיעין מכבים רעות בעבר ימשכו ובתנאי שלא תהייה חריגה מהעקרונות שפורטו לעיל.

שלמה פסי – יו"ר הוועדה בשם וועדת ההנצחה העירוניתפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד