מדיניות הוצאת סחורה בעיר

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

מדיניות הוצאת סחורה וחפצים ברחבי העיר (פרט למע"ר)

נוהל זה חל על כל רחבי העיר פרט למע"ר, לגביו חל נוהל מיוחד – לחץ כאן לנוהל החל במע"ר

כללי

1. על-פי חוק רישוי העסקים, על בעל העסק לנהל את עסקו ולמכור את סחורתו בתוך תחומי עסקו, בהתאם לרישיון העסק ובהתאם לדיני התכנון והבנייה.

2. מתוך רצון לסייע לבעלי העסקים, בכוונת העירייה להתיר לבעלי עסקים להוציא את מרכולתם גם אל מחוץ לבית העסק אל הרחוב או המדרכה שבסמוך לבית העסק על מנת לאפשר להם להציגה לקהל הקונים ולהגדיל את מחזורי מכירותיהם.

3. מנגד מבקשת העירייה לשמר את חזותם הנאה של הרחובות, המעברים הציבוריים ובתי העסק וכן לאפשר תנועה חופשית של ציבור הולכי הרגל ובעלי צרכים מיוחדים במעברים הציבוריים. לפיכך כל הוצאה בלתי מבוקרת של סחורה, חפצים או מוצרים פוגעת בזכות הציבור להשתמש במדרכה הציבורית, מפריעה לכניסה החופשית לבתים, או מפריעה לעסקים שכנים.

4. לאור האמור לעיל, באוקטובר 2013 הרחיבה העירייה סמכויותיה לפי סעיף 68 לחוק עזר למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התנש"ו-1996 (להלן – "החוק") באופן בו ראש העירייה רשאי לתת היתר לבעל עסק להציב חפצים וסחורה על המדרכה הצמודה לחזית עסקו לפי כללים שיקבעו ויוצגו לעיון הציבור, לעניין הבטחת מעבר חופשית לציבור, מניעת מטרדים וסוגים עסקים.

5. סעיף 68 לחוק, בנוסחו הנוכחי לאחר התיקון, קובע כדלקמן:
"(א) ראש העירייה רשאי לתת היתר לבעל עסק להציב ברחוב או על המדרכה הצמודה לחזית בית העסק חפצים או סחורה. מתן היתר או סירוב לתתו קביעת תנאים בו, התלייתו, הוספת תנאים בו, שינויים בו או ביטולו, נתונים לשיקול דעתו של רעש העירייה. לעניין סעיף זה, 'חפצים' – לרבות כיסאות, שולחנות, תכסיות, פרגודים, שמשיות, מכונות, מקררים, אדניות וחפצים שונים לצורך העסק.
(ב) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר בשנת נתינתו או בתאריך אחר שנקבע בו, לפי המוקדם יותר.
(ג) מי שניתן לו היתר ימלא אחר תנאיו.
(ג1) ראש העירייה או המפקח רשאים לצוות על בעל עסק לסלק סחורה או חפצים שהוצבו ברחוב או על המדרכה בניגוד להוראות חוק עזר זה.
(ג2) לא סילק בעל העסק את הסחורה או החפצים המוצבים ברחוב או על המדרכה, לאחר שנצטווה לכך בהתאם לסעיף קטן (ג1), רשאים ראש העירייה או המפקח לסלקם.
(ד) בעד מתן היתר לפי סעיף קטן (א) ישלם המבקש לקופת העירייה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית.
(ה) הוצבה ברחוב או על המדרכה סחורה או כל חפץ אחר כאמור בסעיף קטן (א) בלא היתר, וניתן היתר לאחר מועד הצבתם, ישלם מקבל ההיתר אגרה כאמור גם עבור התקופה ממועד הצבתם בפועל."

עקרונות המדיניות

6. בעלי העסקים יציגו וימכרו את סחורותיהם בתוך שטח בית העסק, כפי שהוגדר בתוכנית העסק המאושרת המצורפת לרישיון העסק, למעט עסקים מסוימים שיקבלו היתר מיוחד מהעירייה להוצאת סוגים מסוימים של סחורה ו/או חפצים (להלן –"חפצים וסחורה") אל מחוץ לבית העסק והצבתם ברחוב ו/או במעברים המיועדים לטובת הציבור, בסמיכות לבית העסק (להלן – "המדרכה").

7. הצבת חפצים וסחורה מחוץ לבית העסק תהיה כרוכה בקבלת היתר בכתב מטעם ראש העירייה. ההיתר יינתן באמצעות יו"ר רשות רישוי עסקים – המשנה למנכ"ל העירייה, ויהיה כרוך בתשלום אגרה כמפורט בחוק העזר, וכן בתשלום ארנונה בהתאם לשטח (מאחר שהדבר מגדיל את שטח בית העסק).

לעניין הצבת שולחנות וכיסאות בבתי אוכל (לרבות בתי קפה ומסעדות) או לעניין הצבת שולחנות וכיסאות / שימוש בבמות קיימות בשצ"פים שבסמוך לאולמות אירועים, מובהר כי כאשר מתבקש שימוש בשטחים ציבוריים אשר הינם בבעלות העירייה או שלעירייה יש בהם זכויות ההצבה תהיה כרוכה גם בחתימה על הסכם שימוש למול העירייה, עריכת ביטוח מתאים, העמדת ערבות בנקאית ותשלום דמי שימוש ראויים (הכוללים אגרה) בהתאם לקביעת שמאי. ההסכם יהיה בתוקף בכפוף להוצאת יתר שימוש וכל עוד ההיתר יהיה בתוקף בלבד.

8. ההיתר יונפק לתקופה של עד שנה ויפקע לכל המאוחר ב-31 בדצמבר, בסוף השנה.

9. שיעור האגרה הקבוע בחוק הינו בעד היתר לחצי שנה או חלק ממנה.

10. ההיתר להצבת סחורה על המדרכה יהיה היתר ספציפי ומוגדר נקודתית לסוג הסחורה להיקפה ולמספר הדוכנים המותרים להצבה. תיאסר הצבת סחורה שאיננה כלולה בהיתר.

11. בעל עסק יידרש להגיש בקשה להיתר להצבת חפצים וסחורה, למחלקת רישוי עסקים (בדומה לבקשה להצבת כסאות ושולחנות שהייתה נהוגה במצב הקודם).

12. הבקשה תועבר לחוו"ד של מחלקת הפיקוח העירוני שתבצע בדיקה בשטח למטרות מניעת מפגע או מכשול כתוצאה מהצבת החפצים או הסחורה ותאושר על-ידי יו" רשות הרישוי.

13. מחלקת הפיקוח העירוני תכין טופס בקשה, שימולא וייחתם בידי על העסק (בדומה לטופס הבקשה להצעת כסאות ושולחנות).

14. בבקשה יפרט בעל העסק אתה חפצים ו/או הסחורות אותן הינו מבקש להציב על המדרכה (כולל מידות הסחורה ו/או החפצים) כמו-כן, יצרף בעל העסק תשריט באשר למיקום המבוקש. התשריט/תוכנית הצבת שולחנות וכסאות יועברו לאישור אגף ההנדסה.

15. היתר לקירוי חורף, ציפוי רצפה (לרבות דק) וכל בניה אחרת טעונים הסדרה למול הוועדה לתכנון ובניה, לרבות אישור קונסטרוקטור ו/או הוצאת היתר בנייה – ככל שיידרש.

16. במקרים בהם בעל העסק יבקש להוציא מכשיר חשמלי או תנורי גז וכיוצ"ב אל מחוץ לבית העסק, עליו לצרף אישור של חשמלאי מוסמך ו/או טכנאי גז מוסמך בדבר בטיחות המתקן וחיבוריו. יובהר כי לא יותר חיבור לחשמל ציבורי, אלא מתוך בית העסק בלבד.

17. לא יינתן היתר להצבת חפצים וסחורה על המדרכה לעסקים המחויבים על-פי חוק ברישיון עסק, באם לעסק המבוקש אין רישיון לעסק כחוק או שאינו מצוי בהליכי רישוי.

כללים למתן היתר להצבת חפצים וסחורה

18. הסחורה תוצג ותונח בצמוד לבית העסק, ועד למרחק מקסימלי כמפורט בטבלה בנספח א'. הסחורה לא תוצב על המדרכה אלא תוצב על מעמד יציב ובטיחותי. תחת המעמד לא תותר כל הצבת סחורה על המדרכה להיות פנויה מכל סחורה.

19. לא יינתן היתר לבעל עסק להוציא במקביל אל המדרכה גם סחורה וגם שולחנות וכסאות, אלא במידה והמדרכה בסמוך לבית העסק תהיה רחבה מעל 5 מטר ויוותר מרווח תנועה חופשי לציבור ברוחב 2.5 מטר או באישור הוועדה במידה ותנאי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.

20. לציבור הולכי הרגל יישאר מרווח תנועה חופשית של 2.5 מטר לפחות. במקרים בהם רוחבן של המדרכות הינו פחות מ-2.5 מטר מגבול בית העסק ועד לשפת המדרכה, לא תותר הצבת חפצים ו/או סחורה אל מחוץ לבית העסק אלא באישור הוועדה במידה ותנאי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.

21. באזורים מסחריים צפופים, בהם קיים רצף של חנויות, כשבין החנויות מצויות כניסות לבתים משותפים, תהיה הקפדה על שמירת מרווח מינמאלי של 50 ס"מ משני צידיי הכניסה ו/או דרך הגישה לבתים ובכל מקרה, החפצים ו/או הסחורה המוצבים על המדרכה לא יחסמו את הכניסות והיציאות לבתים, לבתי העסק או לחצרות.

22. חל איסור להציב מעמדים מזכוכית או חומרים שבירים בכדי למנוע פגיעה בעוברי אורח.

23. החפצים ו/או הסחורה (כולל המעמדים), וכל חפץ אחר יפונו ויוכנסו לבית העסק עד לא אוחר משעת סגירת בית העסק בהתאם לחוקי העזר העירוניים בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם.

24. בתקופות החגים והמועדים (ראש השנה יום כיפור, ט"ו בשבט, פסח, פורים ויום העצמאות) או לקראת אירועים מיוחדים כגון שבוע הספר העברי, פתיחת שנת הלימודים וכיוצ"ב, תתיר העירייה באופן זמני הצבת סחורה לפרק זמן מוגדר, כמפורט בנספח א' הרצ"ב.

25. בקשה להיתר זמני תוגש מראש עד ולא יאוחר מ-30 לינואר לשנה לגבייה מתייחסת הבקשה.

26. כל ההיתרים יהיו כפופים לתנאי השטח הייחודיים של המקום לרבות סמיכות לבתי מגורים, גודל בית העסק, המעברים הציבוריים שבסמוך לו וכיוצ"ב.

איסור על הצבת חפצים וסחורה

27. לא יינתן היתר להצבתם של החפצים הבאים על המדרכה:

27.1. לא יינתן היתר להצבת סחור או חפצים העלולים להזיק ו/או לסכן ו/או לפגוע בבריאות ו/או להטריד ו/או להפריע לציבור, לעוברי אורח או לשכנים, ובניגוד לחוקי העזר העירוניים.

27.2. לא יינתן היתר להצבת מבנים ו/או מתקנים דרך קבע (לרבות מכונות אוטומטיות קירוי וכיוצ"ב) יודגש כי הדבר מחייב היתר בהתאם לדיני התכנון והבנייה.

27.3. לא יינתן היתר להצבת ארגזי בקבוקים מלאים/ריקים, אריזות ריקות, אריזות מזון שאינם אטומות וכיוצ"ב.

27.4. לא יינתן היתר להצבת רשתות מברזל או כל חומר אחר המשמשות לסגירת חזית בית העסק.

27.5. לא יינתן היתר להצבתם של מתלים לייבוש מגבות.

27.6. לא יינתן היתר לתלייה ופרסום מוצרים מחוץ לבית העסק או בין שדרת העמודים ה'קולנדות', אלא באישור הוועדה במידה ותנאי השטח הייחודים מאפשרים זאת.

27.7. הצבת שלי פרסום ניידים על המדרכות תותר בכפוף לרישיון שילוט ובכפוף לאשור הפיקוח העירוני בדבר מקום הצבתו ובכל הנוגע לבטיחות הציבור ושמירה על מעברים חופשיים.

27.8. לא יינתן היתר להצבת צעצועים האסורים למכירה עפ"י הוראות משרד התמ"ת ו/או עפ"י הוראות חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (צעצועים מסוכנים), התשנ"ו-1996.

27.9. לא יינתן היתר להצבת מכונות אוטומטיות (לרבות מכשירי כספומט וידאו-מט וכיוצ"ב) במעברים הציבוריים ועל המדרכה. היתר כאמור יינתן רק בשטח פרטי, בצמוד לבית העסק, בתנאי שהמכונה מוצבת באופן שאינו מהווה הפרעה ו/או מכשול למעבר לציבור ובלבד שתפונה מהמקום עד ולא יאוחר משעת סגירת בית העסק.

תנאים נוספים וביטול ההיתר

28. בעל העסק יהיה אחראי לניקיון המדרכה בחזית בית העסק שלו, ברוחב בית העסק ועד שפת המדרכה במשך כל שעות פעילותו של בית העסק. בעל העסק ינקה את כל שטח חזית בית העסק עד לשפת המדרכה (מודגשת בזאת אחריותו של בעל העסק בעניין זה גם מקום בו מועסקים פועלי ניקיון / חברת אחזקה וכדו'). בעת קבלת ההיתר, יחתום בעל העסק כלפי העירייה על התחייבות לשמור ולבצע ניקיון זה.

29. בעל עסק שלא יקפיד על ניקיון חזית בית העסק שבבעלותו ו/או לא יפעל בהתאם לתנאי ההיתר שניתן לו ו/או שלא על-פי הוראות יו"ר רשות הרישוי או המפקחים העירוניים הפועלים מטעמו בדרישה לסילוק חפצים או סחורות (לרבות מעמדים/מתקנים) שלא עפ"י תנאי ההיתר, יבוטל ההיתר שניתן לו, וזאת לאחר שהנושא יובא לאישור הוועדה.

ועדת ערר

30. ועדת ערר עירונית, תדון במקרים חריגים שיובאו בפניה על-ידי יו"ר רשות הרישוי או תדון בערר של בעל עסק על החלטה שלא ליתן את ההיתר המבוקש. הוועדה תכלול את מנכ"ל העירייה (אשר ישמש כיו"ר הוועדה), היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו, ומנהל מחלקת הפיקוח העירוני או מי מטעמו, אשר ישמשו כחברי הוועדה.

אכיפה

31. אכיפת המדיניות תעשה בשני שלבים:

  • בשלב הראשון – יירשמו הודעות ברירות קנס כנגד בעלי עסקים שלא יעמדו בהנחיות שקבעה העירייה או הוציאו חפצים ו/או סחורה על המדרכה ללא היתר.

  • בשלב השני – ייבחן ביטול ההיתר ואף ביטול רישיון העסק ו/או הגשת כתב אישום.

נספח א – כללים להצבת חפצים וסחורה

מספר סוג ההיתרסוג העסקהחפצים/ הסחורה המותרים להצבההתנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירוני
מספר 1.סוג ההיתרקבועסוג העסקקיוסקים, גלידריות, מרכול ומקום אחר למכירת מזוןהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהעד שני מעמדי עיתונים, עד 2 מקררי שלגונים, מכונת ברד, מכונת צעצוע.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק. כל המתקנים והמקררים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 2.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות פרחיםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהכל סוגי הפרחים והעציצים.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהעציצים יציבים.
מספר 3.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות לירקות ופירותהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהירקות ופירות בתוך ארגזים.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק. הסחורה תהיה על מדף/ מעמד נשלף/ תלוי. המתקנים יהיו יציבים ויוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 4.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות ספרים ומכשירי כתיבההחפצים/ הסחורה המותרים להצבהמעמדים לגלויות וכרטיסי ברכה, מעמדי עיתוניםהתנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק. המתקנים יוכנסו לבית העסק בשעת סגירתו.
מספר 5.סוג ההיתרזמניסוג העסקחנויות ספרים ומכשירי כתיבההחפצים/ הסחורה המותרים להצבהדוכני ספרים וציוד לבית הספר.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירוניתותר הצבתם של דוכני ספרים חודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים ועד שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים. תותר הצבתם של דוכני ספרים שבוע לפני שבוע הספר העברי, ובמהלכו. הספרים יוצבו על שולחן / מעמד יציב עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב בית
מספר 6.סוג ההיתרזמניסוג העסקמקום אחר למכירת מזוןהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהדוכן לממכר פירות יבשים באריזה אטומה, אריזות שי אטומות, אריזות יינות.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירוניתותר הצבתם של דוכני פירות ואריזות שי 7 ימים לפני החגים (ראש השנה, ט"ו בשבט, פסח ופורים) ועד לכניסת החג. הודכן יהיה יציב ויוצב עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק, ברוחב חזית בית העסק. הדוכנים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 7.א.סוג ההיתרקבועסוג העסקבתי אוכל אחרים (לרבות בתי קפה, מסעדות)החפצים/ הסחורה המותרים להצבההצבת שולחנות וכסאות. התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונימקום הצבתם יוגדר על -ידי מחלקת הפיקוח העירוני בסמיכות לבית העסק. השולחנות והכיסאות יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו. הסכם שימוש כמפורט בסעיף 7 לעיל.
מספר 7.ב.סוג ההיתרקבועסוג העסקאולם אירועיםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבההצבת שולחנות, כסאות לעריכת אירועים או שימוש בבמות קיימות בשצ"פ.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונימקום הצבתם יוגדר על -ידי מחלקת הפיקוח העירוני בסמיכות לבית העסק. השולחנות והכיסאות יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו. הסכם שימוש כמפורט בסעיף 7 לעיל.
מספר 8.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות בגדיםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהמעמדים \ קרוסלות לממכר בגדים.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5 מ'. לא יאושרו מתלים חדים המסכנים אורחי דרך. המעמדים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 9.סוג ההיתרקבועסוג העסקמספרההחפצים/ הסחורה המותרים להצבה2 כיסאות עץ או מתכת. 1 שולחן עגול בקוטר עד 70 ס"מ עשוי עץ או מתכת.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהשולחנות והכיסאות יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 10.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות צעצועיםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהצעצועים על מתלה בחזית בית העסק או על גבי מעמדים.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5 מ'. לא יאושרו מתלים חדים המסכנים אורחי דרך. המעמדים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 11.סוג ההיתרזמניסוג העסקחנויות צעצועיםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהמעמדים \ קרוסלות לתחפושות.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירוני30 יום לפני פורים ועד לצאת החג תותר הצבת תחפושות על גבי מעמדים בצמוד לחזית בית העסק, ברוחב בית העסק, ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5 מ'. לא יאושרו מתלים חדים המסכנים אורחי דרך. המעמדים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 12.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות אופנייםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהאופניים.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו בצמוד לחזית בית העסק, ובלבד שיוצבו בצורה יציבה ולא יהווה הפרעה למעבר הולכי רגל. האופניים יוצגו למכירה בלבד. לא תאושר הרכבה או תיקון אופניים מחוץ לבית העסק.
מספר 13.סוג ההיתרזמניסוג העסקחנויות אופנייםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהאופניים.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירוניתותר הצבת אופניים לרחוב שבוע לפני יום הכיפורים ובלבד שיוצבו בצורה יציבה ולא יהווה הפרעה למעבר הולכי רגל. מקום הצבתם יוגדר על-ידי מחלקת הפיקוח העירוני. לא תאושר הרכבה או תיקון אופניים מחוץ לבית העסק.
מספר 14.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות נעלייםהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהנעליים על גבי מעמד.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 40 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק ובלבד שהמעמד יציב ויוכנס לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 15.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות חומרי בנייןהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהמעמד לגלילי מפות.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו בצמוד לחזית בית העסק ובלבד שהמעמד יציב ויוכנס לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר 16.סוג ההיתרקבועסוג העסקחנויות כלי בית ומתנותהחפצים/ הסחורה המותרים להצבהכלי בית על גבי שולחן \ מעמד.התנאים בכפוף לתנאי השטח וחוו"ד הפיקוח העירונייוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק ובלבד שהשולחן\ המעמד יציב ויוכנס לבית העסק בשעת סגירתו. לא תותר הצבת כלי זכוכית או חפצים חדים.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד