הנחיות להצבת שילוט

19/06/2023 ל' סיון תשפ"ג

לשילוט העירוני ברחבי העיר השפעה ניכרת על חזון העיר ועל איכות החיים של כל תושבי העיר. במסגרת זו משקיעה העירייה משאבים רבים בשמירה על חזות הרחובות.

לחצו כאן לחוק עזר למודיעין מכבים רעות ( שילוט), התשנ"ה 1995

חוק העזר קובע את נהלי השילוט ברחבי העיר במטרה לאזן בין צורכי הפרסום לבין שמירה על מרחב ציבורי אסטטי, נעים וללא מפגעים. בהתאם לחוק העזר כל שילוט בעסק טעון רישיון ותשלום אגרה.

בהתאם להוראות חוק העזר המעוניין להציג שלט או מודעה יגיש בקשה לראש העיר בהתאם לכללים הקבועים בחוק העזר, וראש העיר רשאי לתת רישיון לשילוט, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים להוסיף עליהם ולשנותם.

ראש העיר רשאי להיוועץ בוועדה מקצועית לשילוט, אשר תבדוק אם השילוט המבוקש תואם את הוראות חוק עזרה זה ואם לא תפגע הצבת השילוט באיכות הסביבה. הוועדה תמליץ בפני ראש העיר על מתן רישיון או סירוב לתיתו, וכן על תנאים להצבתו.

לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי.

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט עם תוקף הרישיון או עם ביטולו או אם הסתיים העיסוק שהשילוט מפרסמו. במידה והסיר המפרסם את השילוט עליו לפנות למחלקת השילוט בעירייה בהודעה על כך בכתב.

הגדרות (להלן חלק מהמונחים המוגדרים בחוק העזר)

 • "שלט" – הודעה המותקנת במקום העסק או העיסוק, הכוללת את אלה בלבד: שמור של אדם, מקצועו, שמו או טיבו של עסק או מוסד, סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום או כתובתו או כל צירוף שלהם, והמראה או כולל מספרים, אותיות, מילים או איור, המחוברת לביין, לרבות מתקן הנושא את ההודעה, שאינו מחובר לבניין, המוצב בשטח המגרש שבו נמצא הבניין.

 • "ארגז ראווה" – ארגז או ארון או מתקן אחר בעל נפח, שאפשר להציג בו סחורה או מתקן לפרסום מודעות, העשוי עץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר, שהותקן במקום ציבורי.

 • "מודעה"- הודעה, כרזה, כרוז צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות וכיוצא באלה, שאינם שלט, העשויים מחומר כלשהו, המוצגים באמצעות אור, עשן או גז או באמצעות מכשיר אלקטרוני או אופטי או חשמלי או על אקרן בית קולנוע או במקום ציבורי, לרבות מודעה המתפרסמת באוויר, בים, ברכב נע או נייח, לרבות מודעה המותקנת ומתפרסמת במקום ציבורי וכן ארגז ראווה.

 • "מקום ציבורי" או "שטח ציבורי" – רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר במרכז מסחרי או בבית משרדים, סמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, חניון, גשר, גינה, מבוי, מפלש, וכן מקום פתוח שהציבור משתמש בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית, וכן מקום פרטי הגובל רחוב או נשקף אליו, וכן רצועת הים לאורך החוף הנמצאת בתחום העירייה וחלל האוויר שמול או מתחת לאזור האמור, וכן מסעדה, בית קפה, בית מלון או מקום עינוג ציבורי.
הנחיות שילוט

 • רישיון שלט- בקשה לרישיון – כל בית עסק נדרש בקבלת רישיון להצבת שלט. לצורך קבלת הרישיון יש להגיש בקשה בכתב למחלקת שילוט בצירוף שם המבקש, כתובתו, מפרט השלט, מידות השלט, סוג השלט, צילום מקום הצבת השלט ובאם יש גם סוג התאורה והמתקן בו יוצג השלט.

 • תוקף הרישיון- תוקף הרישיון יפקע ב-31 לדצמבר בשנה בה הוא ניתן (אלא אם כן צוין ברישיון מועד אחר). תוקפו של הרישיון יפוג גם באם השתנתה הבעלות בנכס, הועתק ממקומו ו/או לא שולמה האגרה בעדו. רישיון השילוט ניתן לעסק מעד ואינו ניתן להעברה. בעד מתן הרישיון ו/או חידושו תשולם לעירייה אגרה.

  בעד הצבת שלט למשך תקופה קצרה משנה, תחושב אגרה בגין כל חודש בשיעור של 10% משיעורי האגרה השנתית.

  הגשת טופס בקשה מסודר הכולל את הפרטים הבאים:

 • שם ומען של המבקש.

 • הצגת מצב קיים – צילום חזית בית העסק.

 • תרשים המצב המבוקש – מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.

 • הדמיה של השילוט המבוקש.

 • זיהוי נכס, כפי שרשום בגזברות העירייה (אותו ניתן למצוא בחשבון הארנונה).

 • פתרון לתאורת שלט – אם נדרש.

ועדת שילוט

 • בבקשה לרישיון לשילוט ששטחו עולה על 10 מ"ר – ייוועץ ראש העיר בוועדה המקצועית לשילוט, ויעיין בהמלצתה לפני שיחליט בבקשה.

  ועדת השילוט או בשמה המלא "הוועדה המקצועית לשילוט", היא הוועדה המייעצת שמינה ראש העיר לצורך האמור לעיל. הוועדה כוללת, בין היתר, אדריכל ויועץ משפטי, לאור השיקולים שעליה לבחון בבואה לגבש המלצתה לראש העיר בנוגע לשילוט המבוקש.

  בוועדת השילוט בעיר מודיעין מכבים רעות מכהן המשנה למנכ"ל וחברים בה, סגן גזבר העירייה, סגנית היועץ המשפטי, מנהלת מחלקת רישוי, אדריכלית העירייה ומנהל מחלקת שומה ושילוט.

  במסגרת סמכויותיה על הוועדה לבדוק בין היתר, האם השילוט המבוקש תואם את הוראות חוק העזר ואם לא יפגע באיכות הסביבה וחזות העיר. כמו כן נבחנים הוראות הת"בע החלות במקום, שיקולי דרכים וכבישים וכיוצ"ב שיקולים בהתאם לנסיבות.

  במידה והבקשה תאושר על ידי ראש העיר, יונפק רישיון לשלט הכולל אגרה לתשלום.

 • ועדת שילוט מתחת ל-10 מ"ר (ועדת משנה)
  ועדת השילוט דנה בבקשה לשילוט מתחת ל-10 מ"ר (ועדת משנה). חבריה הם מנהל מחלקת שומה ושילוט ואדריכלית העיר.

  ועדת השילוט (ועדת משנה) הוקמה למתן אישורים לשלטים הקטנים מ-10 מ"ר. הוועדה בוחנת כל בקשה לשלט קטן מ-10 מ"ר לרבות על מבני מגורים.

הנחיות שילוט

בשל העבודה כי ברחבי העיר קיים שילוט שהוצב בטרם פרסום הנחיות שילוט אלו, תיבחן אפשרות כי ההנחיות יחולו גם על שילוט שהוצב בעבר תוך קביעת תקופת מעבר להסדרת הנושא.

להלן תובא התייחסות עקרונית לאזורי שילוט שונים ולסוגי שילוט שונים.

כל האמור לגביהם הינו כללי ובנוסף לכך יש לקבל אישור פרטני ולעמוד בתנאים הנדרשים לגופו של עניין.

שילוט על בנייני מגורים

 • יינתן אישור להצבת שלט ממתכת בלבד.

 • חל איסור על הצבת שלט מיוטה או בד.

 • השלט יוצר בחזית המבנה על גבי הגדר, לא ניתן יהיה להציב שלט בקומות מעל קומת הכניסה.

 • השלט יהיה 40 על 60 סנטימטר הפונה לחזית הרחוב או על גבי קיר הפיתוח.

 • לא ניתן להאיר שלט המוצב על בניין מגורים.

  מרכזים שכונתיים

 • מרכז שכונתי יכין חוברת שילוט לעסקים אשר תקבל את אישור ועדת המשנה.

 • כל בקש לשילוט תובא לאישור ועדת המשנה. במידה וגודל השלט עולה על 10 מ"ר תועבר הבקשה לאישור ועדת השילוט המקצועית.

 • יותר שלט אחד לעסק בחזית המבנה אך לא יותר משניים לעסק. הצבת שלט נוסף תחייב אישור ועדת שילוט.

 • לכל חנות ניתנת אפשרות להצבת שלט נוסף בוויטרינה או בדלת.

 • השלט יבוצע מחורים עמידים על מנת למנוע פגעי מזג אוויר ובלאי מואץ.

 • לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי.

 • בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט עם תום תוקף הרישיון או עם ביטולו או אם הסתיים העיסוק שהשילוט מפרסמו. במידה והסיר המפרסם את השילוט עליו לפנות למחלקת השילוט בעירייה בהודעה על כך בכתב.

 • גודל אות לשלט יהיה עד 30 ס"מ, כאשר הגופן יוכל להיות שונה.

 • השלט אשר יוצב יהיה באותיות בדידות בלבד, למעט שלטים אשר הסמל המסחרי של העסק הוא על קופסת אלומיניום מסוג לוקובונד (פלטה).

 • השילוט לא יעבור את קו הגג, או קו בניין תחתון (במקרה של קשת).

 • שלטים יוצבו בשני צידי המרכז הפונה לעמק, בשתי החזיתות הנוספות יוצג שם המרכז.

 • חל איסור על הצבת שלט בד או יוטה.

 • לכל מרכז תוצב מרכזת שילוט והכוונה. (כתנאי בשלב ההיתר).

 • חל איסור להצגת שלטים על הגג.

 • ניתן להציג דגלונים בעיצוב אחד לכל המרכז.

 • ניתן להציב רול-אפ אחד לכל עסק צמוד לבית העסק, תוך הקפדה שלא יהווה מכשול או מפגע להולכי רגל. (בתיאום עם מחלקת הפיקוח העירוני).

 • שטח הפנים של השלט לא יעלה על 10% משטח החזית. (גם במבני תעשיה ומלאכה).

 • תינתן אפשרות לשלט מואר בתנאי של יפריע לדיירי הרחוב, לא תותר תאורה מהבהבת.

 • לא ניתן להציג שילוט על קיר הפיתוח.

 • בחזיתות מסחריות בעלות קולונדה, השילוט ימוקם בין העמודים במקומות שייועדו לכך ולא יסתיר פרטים אדריכליים על גבי החזית. במבנים בעלי מגורים מעל לקומת המסחר, לא תותר תליית שלטים מסחריים ע"ג החזית בקומות המיועדות למגורים.

 • לא ניתן להציב ארגזי פלורסנט.

  מרכז עינב (ישפרו)

 • למרכולים גדולים ורשתות מזון ניתן להציב תורן עד 25 מטר מהאדמה בלבד.

 • לא ניתן להציב שילוט לרבות תורן על גג המבנה.

 • עסק יוכל להציב 2 שלטים על גבי חזיתות המבנה לרבות בחזית החנות. שלט נוסף יובא לאישור ועדת שילוט.

 • גודל אות לשלט יהיה עד 30 ס"מ, כאשר הגופן יוכל להיות שונה.

 • השלט יבוצע מחומרים עמידים על מנת למנוע פגעי מזג אוויר ובלאי מואץ.

 • שטח הפנים של השלט לא יעלה 10% משטח החזית (גם במבני תעשיה ומלאכה).

 • השלט יהיה באותיות בדידות בלבד למעט שלטים אשר הסמל המסחרי הוא על גבי פלטה.

 • חל איסור על הצבת שלטי בד או יוטה.

 • לכל מרכז תוצב מרכזת שילוט והכוונה.

 • הצבת שילוט אלקטרוני יינתן על ידי ועדת שילוט.

 • את השלטים המוצבים ניתן יהיה להאיר בתאורה פנימית בלבד.

 • שלט על גבי עמוד בכניסה לעסק יותר רק באזור המלאכה(מרכז עינב) והפארק הטכנולוגי בכפוף להגשת היתר בנייה ואישור ועדת שילוט.

 • לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי.

  מרכז העיר – מע"ר
  הוראות השילוט במרכז העיר נקבעו בהתאם להנחיות לשילוט מע"ר מודיעין.

  לחצו כאן - נספח שילוט למרכז העיר

עסקים

תחנות דלק:

 • עד 2 שלטי הכוונה לכל תחנה (ניתן יהיה להציב עד 2 שלטי הכוונה בכבישי הגישה לכל תחנה).

 • גודל השלט קונסטרוקציה עד 1.6 מטר ושלט שלא יעלה על גודל 3*2.5 מטר.

 • לא ניתן להציג שילוט על קיר הפיתוח.

כללי שילוט – אתרי בנייה

 • פרויקטי בנייה ברחבי העיר (באזורים מאוכלסים) מחויבים בהצבת גדר ממותגת הכוללת גרפיקה המתארת את הפרויקט המתוכנן באופן צבעוני לאורך כל הגדר. (כתנאי מקדמי בהיתר). אישור הגרפיקה יובא לאישור ועדת שילוט.

 • לכל פרויקט יינתן אישור לשלט יועצים בגודל 2 על 6 מטר או 3 על 4 מטר בצבעי לוגו עיריית מודיעין מכבים רעות.

 • חל איסור על הדבקת מדבקות על הגדר ההיקפית באתר.

 • ניתן להציב שלט פרסום בתוך שטח המגרש בגודל 2 על 6 מטר (עשוי מפח) על גבי קונסטרוקציה בגובה 1.5 מטר.

 • ספקים אשר עובדים עם הקבלן המבצע רשאים להציב שלט מפח (בשטח המגרש בלבד) בגודל 2 על 3 מטר על גבי קונסטרוקציה זאת לאחר הסכמה בכתב מבעלי המגרש וקבלת אישור מוועדת השילוט.

 • ניתן להציב דגלים בפינות המגרש – גובה מקסימלי של העמוד – 5 מטר מהקרקע, גודל כל דגל 1.5 על 0.8 מטר ויש להציבו לאורך בלבד.

פרסום חוצות ברחבי העיר

הזיכיון העירוני להצגת פרסום חוצות מוחזק על ידי מנהלת אופק.

לרשות בעלי העסקים בעיר עומדות מספר אפשרויות לפרסום.

ברחבי העיר פזורים מתקנים שונים המתירים פרסום וזאת בכפוף להסכם בין בעל העסק למנהלת אופק, אשר מחזיקה בזיכיון העירוני לפרסום במתקנים אלו.

המפרסם יכול לבחור באופציה המתאימה והנכונה ביותר לצרכיו כאשר לרשותו עומדת האפשרות לפרסם בסככות אוטובוס בעלות ארגזי פרסום, מכווני תנועה, מתקנים מוארים, מרכזות שילוט, מסך אלקטרוני ושלטי כנף המותקנים על גבי עמודי התאורה בעיר.

השלטים פזורים על צירי התנועה הראשיים בעיר ואילו מרכזות השילוט ממוקמות באזור הפארק הטכנולוגי ומשמשות בעיקר להכוונה לעסקים באזור.

בעלי העסקים מוזמנים לפנות למנהלת אופק, שם תיבחן האפשרות המתאימה ביותר עבור הצרכים הספציפיים של כל לקוח.

על מפרסמים המעוניינים להציב שילוט על גבי שלטי "זוהר חוצות" הפרוסים ברחבי העיר ובאתרי בניה לפנות ישירות לחברת "זוהר חוצות" – שלטי חוצות ושילוט אלקטרוני – (ליעוד כהן 054-7756003).

שילוט אלקטרוני – מסך טלוויזיה מרצד

 • הצבת שילוט אלקטרוני תותר ככלל רק ברחובות ראשיים ובשדרות מרכזיות, כדלקמן: עמק האלה, עמק בית שאן, עמק זבולון, עמק דותן, עמק איילון, עמק החולה, שדרות יצחק רבין, שדרות מנחם בגין, רחוב יאיר פרג, שדרות החשמונאים, פארק ענבה, שדרות מכבים, שדרות האורנים, שדרות העומרים, שדרות הרכסים, וכן אזורי המלאה והתעסוקה. לראש העיר סמכות לאשר שילוט אלקטרוני גם במיקום שאינו ברשימה המפורטת, וזאת לאור המלצת ועדת השילוט ובנסיבות מיוחדות שיירשמו.

 • ככלל לא יתאפשר יותר משלט אלקטרוני אחד לעסק אחד.

 • מיקום השלט לעסק- השלט יותקן בתחום פנים בית העסק, בצדו הפנימי של חלון הראווה ובנסיגה ממנו. שטח המסך הכולל לא יעלה על שטח מינורי יחסי לעומת שטח חלון הראווה של בית העסק, ולא יותר משליש שטח חלון הראווה.

 • לעסקים הנמצאים בפסאג' (מעבר מקורה, ארקדה) – תינתן האופציה להציב את השלט האלקטרוני מעל חלון הראווה של העסק, בקיר הפנימי של המעבר, שלט שרוחבו לא עולה על רוחב חלון הראווה של העסק.

 • במתחם מסחרי – יותר אך ורק שלט אלקטרוני אחד למתחם עצמו ולבקשת בעליו ו/או מי מטעמו, ורק כזה הפונה למרחב הציבורי, ולא למבני מגורים (אא"כ ישמר מרחק של 60 מטר לפחות מבנייני המגורים). ככלל יאושר שלט אלקטרוני אחד למתחם, אלא אם יאשר ראש העיר יותר משלט אחד, במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו. שלט שמעל 10 מ"ר יעלה לדיון בפני ועדת השילוט, ושלט קטן מ-10 מ"ר ידון בוועדת שילוט קטנה.

 • על מציג השלט לדאוג, כי השלט לא יהווה כל הפרעה למרחב הציבורי.

 • שעות פעילות המסך המאיר המרצד 08:00 – 22:00. במוצאי שבתות וערבי חג יותר עד 23:00. בעל העסק יעמעם את עוצמת התאורה בשעות החשיכה וידאג לכיבוי מוחלט בשעות הנקובות. חריג לכלל זה הנו אזור המע"ר, בו לא נדרש כיבוי האורות כאמור.

 • לעירייה מסור שיקול דעת להציב מגבלות נוספות בנוגע לשלט אלקטרוני מסוים, בנסיבות שתראה לנכון. לדוגמא כאשר השלט מהווה מטרד חזותי או בטיחותי לסביבה.

 • למע"ר יקבעו קריטריונים ייחודיים, העולים בקנה אחד עם אופיו השונה והצרכים המיוחדים לו.

שילוט ענק – שלט בן עשרות מ"ר על גבי קיר בניין

 • השילוט הענק, שתיבחן הצבתו, הוא רק כזה, העשוי מחומר העומד בדרישות יועץ בטיחות, לרבות בתקן כיבוי האש.

 • יותר שילוט ענק רק על גבי בניין, המשמש כמבנה ציבור ו/או לצרכי מסחר, ושאינו בניין למגורים בלבד, ובתנאי שאין חלונות או פתחים מאחוריו, ובהתאם לדרישות כיבוי אש.

 • שטח השלט הענק לא יעלה על גודלו של שליש שטח חזית הבניין עליה מוצב השלט.

 • ככלל, יותר שלט ענק אחד לכל מבנה, ובתנאי שהשלט פונה למרחב הציבורי, ואינו גובל במרחב פרטי. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ראש העיר יינתן למבנה אחד היתר ליותר משלט אחד.

 • במידה והשלט מואר בתאורה חיצונית או אחרת, תוגבלנה שעות התאורה בין השעות 08:00 – 22:00. במוצאי שבתות וערבי חג יותר עד 23:00. בעל השלט יעמעם את עוצמת התאורה בשעות החשיכה וידאג לכיבוי מוחלט בשעות הנקובות. חריג לכלל זה הנו אזור המע"ר, בו לא נדרש כיבוי האורות כאמור.

 • על השלט הענק יחולו הוראות והגבלות כיבוי אש התקפות באותה העת.

 • לעירייה מסור שיקול דעת להציב מגבלות נוספות בנוגע לשלט ענק מסוים, לרבות קציבת זמנים להצבתו, וזאת בין אם הוצג השלט ובין אם טרם הוצב, בין היתר בנסיבות שתראה לנכון. לדוגמא כאשר השלט מהווה מטרד חזותי או בטיחותי לסביבה.

בלונים

ניתן לפרסם על גבי בלון אוויר (צ'פלין) למשך תקופה מוגבלת וקבלת אישור ועדת שילוט וזאת לאחר הצגת כל המסמכים לרבות אישור רשות שדות התעופה.

לוחות מודעות

ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות פרוסים לוחות מודעות עירוניים, על לוחות אלו ניתן להדביק מודעות כמפורט בחוק העזר העירוני מודעות ושלטים.

לצורך הדבקת מודעות אלה יש לפנות למחלקת קידום רישוי עסקים.

תקופת הפרסום של המודעה הינה ל-7 ימים או חלק מהם וכוללת הדבקה על גבי 46 לוחות מודעות או חלק מהם וכרוכה בתשלום אגרה בהתאם לגודל המודעה.

המודעות על גבי לוחות המודעות תעשה על ידי מדביק המודעות של העיריה בלבד, אין להדביק מודעות כלשהן על גבי הלוחות באופן עצמאי והעובר על כך צפוי לקנס.

לתושבי העיר ישנה אפשרות מודעות עד גודל A4 (כגון: בייביסטר, תופרת, שיעורים פרטיים) עצמאית בכפוף לאישור המחלקה.

נגררים

על פי חוק העזר ומדיניות העירייה ככלל אסור ל הציב שלט פרסום על גבי נגררים. הצב שלט כאמור תגרור קנסות לא תגרע מהחיוב באגרת השילוט.

שלטים שלא תותר הצגתם (רשימה חלקית)

שלטים אשר אינם עומדים בהוראות חוק העזר לא יינתן אישור ולא תותר הצבתם ברחבי העיר בין היתר בשל אחת או יותר מן הסיבות הבאות:

 • הפרעה לתנועת כלי רכב או הולכי רגל.

 • מרעיש או מפיץ ריח.

 • עשוי מבד / ברזנט.

 • חוסם דלת, חלון, יציאת חרום, פתח אחר או מפריע למעבר בהם.

 • מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור אוויר, עמוד חשמל, מתקן טלפון, רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או במקום שנועד לציוד או מתקנים לכיבוי שריפות.

 • מסתיר פרטים בעלי ערך ארכיטקטוני, קשתות, עמודים, או פרט בעל ערך ארכיטקטוני או פוגע במראה האסתטי של מבנה או מהווה מטרד.

 • מתפרסם בשטח ציבור ואינו מותקן על גבי מתקן או נכס עירוני המיועד לכך, למעט שלט חוצות.

 • מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט שייך לאדם המנהל את עסקו כדין במבנה.

 • מואר באופן המפריע לסביבה.

 • תאורת השלט מופנית כלפי חזיתות מבני מגורים וגורמת להפרעה בשעות החשיכה.

שילוט בינעירוני

בבקשות להצבת שילוט בינעירוני, דהיינו כאשר השלט המבוקש נראה מכביש בינעירוני, בהתאם להוראות חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו - 1966 ותקנות הדרכים (שילוט), תש"ם – 1980 (להלן: "התקנות"), הסמכות ליתן היתר כאמור בתחום הרשות המקומית הינה לרשות המקומית באישור הוועדה המחוזית (כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965).

את הבקשות למתן היתר לשילוט בינעירוני יש להגיש על גבי הטפסים המופיעים בתוספת לתקנות בצירוף מסמכים רלבנטיים. לאחר אישור הרשות המקומית יש להעביר את הבקשה לאישור הוועדה המחוזית.

במסגרת הנושאים השונים המפורטים לעיל, בעת בחינת כל בקשה להצבת שלט או מודעה, הרי שכאשר השלט המבוקש נראה מכביש בינעירוני, נבחנת גם הסוגיה האם השלט מפריע לתנועה וכי הוא עומד בהנחיות אגף ההנדסה.

להצבת שילוט בין עירוני נדרש לאחר אישור ראש הרשות המקומית, אישור הוועדה המחוזית כמשמעו בחוק התכנון והבנייה.

שםטלפוןפניה
שםעידן כרמי טלפון052-6721626פניהפניה מקוונת לעידן כרמי


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד