השגה על חיוב ארנונה

28/06/2023 ט' תמוז תשפ"ג

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית (דייר חדש מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה),

בפני מנהל הארנונה מהסיבות הבאות:

 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.

 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

 • אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.

 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים התשנ"ג- שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

 • על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.

 • ניתן לערער תוך 30 יום מיום שנמסרה לך התשובה, לועדת ערר של הרשות המקומית.

 • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

 • שים לב, בכל מקרה עליך לשלם את התשלום השוטף. זאת על מנת למנוע חיוב בתוספות הפרשי הצמדה וריבית.

  זכור: השגה ניתן להגיש לא יאוחר מ - 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית (דייר חדש מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה).

  קיימת אפשרות להגיש השגה בטופס השגה על חיוב ארנונה:

  הגשת השגה על חיוב הארנונהפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד