רפורמה ברישוי עסקים

13/04/2021 א' אייר תשפ"א

בעלי עסקים ויזמים יקרים,

מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

אחת ממטרות ראש העיר לקידום העסקים בעיר הינה, מתן שירות מכוון ללקוח אשר אומץ ע"י מחלקת קידום ורישוי עסקים המרכזת למענכם את השירותים הניתנים.

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה במגוון העסקים הפועלים בעיר מנוף כלכלי ומקור לצמיחה.

עיקרי הרפורמה :

 • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

 • הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

 • תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

 • השגה - אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

 • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

 • עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

 • אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

  הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. עד כה פורסמו מפרטים ל-13 פריטים:
  1.1 - בית מרקחת
  2.1 ה' - גז תיקון מיכלים
  2.2 א' - דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
  3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה,
  3.4 ג' - חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם
  4.2 א' - בית קפה, מסעדה לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום
  5.1 ב' - אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה והובלתה
  5.3 ג' - שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות
  6.8 א' - קניון ניהולו
  7.7 ו' - דיסקוטק
  8.4 ב' - הסעת נוסעים – תחנת מרכזית , תחנת רכבת
  8.9 א' - מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה
  10.8 ב' - חומרי חיטוי או ניקוי – מכירתם

  ביום 1.6.2017 נכנס לתוקף המפרט האחיד של עיריית מודיעין מכבים רעות ל- 29 פרטי רישוי נוספים בנוסף למפרט של עיריית מודיעין מכבים רעות יפורסם מפרט ארצי באתר ממשל זמין ועל בעלי העסקים לעמוד גם בתנאים המופיעים במפרט ממשל זמין

  1.2 א - תמרוקים- ייצורם
  1.2 ב - תמרוקים- אחסונם- שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום
  1.3 א - תכשירים וציוד רפואי- ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
  1.3 ב - תכשירים וציוד רפואי- אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום
  1.3 ד - הרכבת ציוד רפואי
  1.5 ג - מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין
  1.7 - מעבדת שיניים
  3.5 ב - מזון לבעלי חיים- אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
  3.6 ב - פסדים- עיבודם
  3.7 ב - תכשירים ותרכיבים לשימוש ווטרינרי למעט תרופות- אחסונם
  4.1 ב - ביצים- עיבודן
  4.2 ב - מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
  4.2 ג - הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה
  4.6 א - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום- ייצורו, עיבודו. חומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור של 50 טון ליום ומעלה- ייצורו, עיבודו
  4.6 ג - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- אחסונו
  4.6 ה - הסעדה (קייטרינג)- כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב- 1972
  4.7 א - קיוסק
  7.5 - מכון כושר למעט סייגים מסויימים ובבהתאם להגדרה בצו רישוי עסקים
  7.7 ג - קרקס
  7.7 ד - אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.
  7.7 ז - יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
  8.4 ג - תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
  8.9 ד - תיקון תקרים
  9.1 ב - מטווח ירי
  10.6 א - דשנים- ייצורם, עיבודם, אריזתם
  10.7 ב - חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם- איחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד
  10.7 ג - הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש
  10.10 א - חומרים מסוכנים- ייצורם, עיבודם, אריזתם, מיחזורם
  10.10ב - חומרים מסוכנים- אחסונם
  10.10 ג - חומרים מסוכנים- מכירתם

  שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

הנחיות לשימוש במפרט האחיד

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה עיריית מודיעין מכבים רעות.

המפרט האחיד של עיריית מודיעין מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו- "דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: : קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מודיעין בפרק דרישות כלליות מעסקים.
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מודיעין בפרק דרישות פרטניות מעסקים. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל
הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

הרפורמה בחוק רישוי עסקים הושלמה

בעלי ובעלות עסקים יקרים, שמחים לבשר שבמהלך חודש ינואר 2021 הסתיים הליך החקיקה - והרפורמה בחוק רישוי עסקים הגיעה לסיומה.

השינויים החדשים נכנסו לתוקף החל מה- 1.4.2021.

הנה כל מה שצריך לדעת :

1. מסלולי רישוי מקוצרים להוצאת רישיון עסק (טרם פתיחת העסק):

 • מסלול רישוי תצהיר - קבלת רישיון תוך 21 ימים.

 • מסלול רישוי מזורז א' - קבלת היתר מזורז ל-180 יום בתוך 21 ימים.

 • מסלול רישוי מזורז ב' - קבלת היתר מזורז ל-180 ימים בתוך 49 יום.

  2. העברת בעלות ברישיון באופן אוטומטי:

 • עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ושאינם נדרשים באישור משטרה - העברת בעלות באופן מיידי.

 • עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ונדרשים באישור משטרה - העברת בעלות בין 14 ימים ועד 30 ימים (מתן היתר זמני ל-30 ימים באופן מיידי).

 • עסקים שאינם בעלי רישיון עסק - העברת סטטוס נותני האישור באופן מלא, כולל אישורים (למעט משטרה).

  3. חידוש רישיון בזמן קצר (לעסקים שסווגו למסלולים מקוצרים):

 • חידוש רישיון עד 45 ימים מיום מסירת תצהיר ע"י בעל העסק (חידוש טרם פקיעתו של הרישיון הקיים).

  חידושים אלה מצטרפים להקלות וחידושים שכבר יושמו בתהליך:

  1. הארכת תוקף רישיון באופן משמעותי
  2. היתר זמני שנתיים במצטבר
  3. הקלות ברישוי הנגישות ועוד

  לצפייה במדריך יישומי לרפורמת רישוי עסקים – לחצו כאן
  לצפייה בפנקס כיס לבעלי העסקים – לחצו כאן

דרישות כלליות מעסקים


יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1 כללי

1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק
רלבנטיות אחרות.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

1.4. בעל עסק בתחומי העיר מודיעין, מכבים רעות, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים)עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7. בנוסף לאמור למדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

1.8. הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

2 שילוט

2.1 בעל עסק יקיים את כל האמור לחצו כאן לחוקי עזר מודיעין מכבים רעות - בחוק עזר למודיעין – מכבים-רעות (שילוט), התשנ"ה – 1995 ובתיקון לחוק משנת 2008 ובמסמך "הנחיות להצבת שילוט עיריית מודיעין מכבים רעות".

3 עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים

3.1.כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב), תשע"ד – 2014

3.2 .מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני - מי מודיעין, כאמור בתקנות.

 • בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .

 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי מודיעין ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.

 • במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים מי מודיעין, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות.

  3.3.בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.

 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב

 • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

 • מפעלי מזון ומשקאות

 • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים

 • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה

 • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה

 • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

 • מכבסות

 • תחנות תדלוק

 • רפת או לול

 • מפעלי עיבוד עורות

 • תחנות מעבר לפסולת

 • בתי דפוס

 • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים

 • מפעלי חומרי בנייה

 • בתי מלון

  3.4.בעל עסק כאמור בסעיף 3.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני- מי מודיעין, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו

  3.5.בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , ידווח בעל העסק למי מודיעין באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות תאגיד מי מודיעין והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

4 טיפול באשפה

4.1. כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים, במידה ונוצרים בעסקו, ולאצור אותם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן:

4.1.1 פסולת מעורבת (למעט פסולת אריזות) – מרכיבי פסולת מעורבת ו/או בעלי תכולת רטיבות – תושלך למיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע או כל מיכל אחר שיוגדר על ידי העיריה.

4.1.2 אריזות קרטון - כל עסק שבמסגרת פעילותו עושה שימוש באריזות קרטון, יטפל באצירה ופינוי הקרטונים על חשבון בעל העסק, דרך חוזה התקשרות עם חברה מאושרת לפינוי והתקנת דחסנית/מכבש/קרטוניה בהתאם לנדרש ע"י אגף שפ"ע. בכל מקרה יש לשטח את הקרטונים לפני השלכתם ואין להוציא את הקרטונים לרשות הרבים בתפזורת.

4.1.3 בעל העסק ישליך פסולת בקבוקי פלסטיק, אריזות, זכוכית, נייר וטקסטיל - למתקנים ומכלים ייעודיים, אשר המפוזרים בתחום הרשות, בעמדות מחזור ובמרכזי מסחר, על פי הנחיות העירייה שייקבעו בהתאם לאופי העסק ולכמות הפסולת האמורה, שהוא מייצר.

4.1.4 פסולת אלקטרונית, כהגדרתה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 , תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

4.1.5 פסולת עסק המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, תפונה על פי הנדרש בחוק על ידי בעל העסק ועל חשבונו.

4.2 לתשומת ליבכם , בגין אשפה עודפת ככל שתהייה כקבוע בחוק העזר שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון, התשנ"ו 1996 – יש לשלם אגרה לחץ לקישור.

4.3 במידה ויותקן או יעודכן חוק עזר בנושא "פסולת בסיסית" ו- "פסולת עודפת", הוראות חוק העזר האמור יגברו על סעיפי מפרט זה.

4.4 בכל מקרה שבו הפינוי מתבצע ע"י בעל העסק, הוא יתבצע ע"י קבלן מורשה על פי חוק, לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק.

4.5 בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בסעיף 4.1, יחולו הוראות הדין.

4.6 בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות אגף שפ"ע - מהנדס התברואה של הרשות.

5 התנהלות כללית של עסקים

5.1. בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות העיריה או החברה הכלכלית, מחויבים קבלת אישור אגף
הנכסים.

5.2. על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

5.3. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.

5.4.בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.

5.5. כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו מכונת ממכר אוטומטית, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה לחץ לקישור.- הנחיות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות

5.6. כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי הכללים המופיעים במסמך היתר להצבת חפצים וסחורה. לחץ לטופס

5.7. הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.

5.8. כל עסק טעון רישוי יפעל על פי תכנית בניין עיר לקירוי חורף (מד-35) על שנוייה לחץ לקישור ויידרש להוציא התר בנייה לקירוי כמפורט בתכנית. מועדי בקירוי המותרים – אוקטובר עד אפריל, כל שנה.

5.9. עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו, לאחר שעות הפעילות המותרים בחוק עזר למודיעין – מכבים – רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996 תיקון החוק תשע"א (12.9.11) סעיפים 2,3,4 , לחץ לקישור מחויב בקבלת "היתר לילה" מיוחד מראש הרשות ובתשלום אגרה כנדרש בחוק זה לחץ לקישור.

5.10. באזורי המלאכה והתעסוקה שעות פעילות המותרות לעסקים ארוכות יותר מאשר שעות המותרות באזורי מגורים ואין צורך בהיתר לילה.

5.11. בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

5.12.הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,(תיקון ,( התשע"ד 2013 - סעיף 68 ובהתאם לאמור במסמך "הנחיות להצבת שולחנות וכסאות לבית אוכל" בזה לחץ לקישור היתר להצבת חפצים וסחורה. לחץ לטופס

5.13 רוכלות
בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי מתן רישיונות רוכלות חדשים, זאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו כגון : שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור, מניעת מפגעי רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים שלקבע וכו'. מדיניות עיריית מודיעין מכבים רעות בנושא עיסוק ברוכלות הינה שלא לאשר רישיונות רוכלות (ניידת ונייחת)

יחד עם זאת תאושר רוכלות במקרים הבאים:

א. יחוד סוגי רוכלות והקצאת מספר מסוים של רישיונות לאנשים הזקוקים לשיקום ולסעד מכוח חוק.
ב. רוכלות באירועים עירוניים כגון : אירועי יום העצמאות, אירועי קיץ, אירועי ספורט, ירידים פתוחים, אירועי חגים ולאחר שיעמדו בהתאם לדרישות החוק והנחיות האירוע.
ג. רוכלות במרכזים המסחריים לבעלי עסקים בו הם מפעילים את עסקם – בכפוף לאישור חב' הניהול/ועד המרכז ולתקופה קצובה בזמן.
ד. רישיונות עסק לאירועים כאמור יינתנו תוך שימת דגש לצרכי התושבים, בסוג מרכולה אותה מבקש הרוכל להציע ובהתאמה לאופי האירועים.

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

03/03/2021 י"ט אדר תשפ"א

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני                                                   

להמשיך לקרוא
קבוצה 4 - מזון

קבוצה 4 - מזון

24/02/2020 כ"ט שבט תש"פ

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

להמשיך לקרוא
קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

04/03/2021 כ' אדר תשפ"א

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים

להמשיך לקרוא
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

04/03/2021 כ' אדר תשפ"א

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח                                                                                                  

להמשיך לקרוא
קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

24/02/2020 כ"ט שבט תש"פ

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

להמשיך לקרוא
קבוצה 5 - מים ופסולת

קבוצה 5 - מים ופסולת

24/02/2020 כ"ט שבט תש"פ

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

להמשיך לקרוא
קבוצה 6 -מסחר ושונות

קבוצה 6 -מסחר ושונות

24/02/2020 כ"ט שבט תש"פ

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

להמשיך לקרוא
עינוג ציבורי נופש וספורט

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

24/02/2020 כ"ט שבט תש"פ

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים

להמשיך לקרוא
קבוצה 8 - רכב ותעבורה

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

24/02/2020 כ"ט שבט תש"פ

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות

להמשיך לקרוא
קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

03/03/2021 י"ט אדר תשפ"א

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד