שלב א - מידע מוקדם

באפשרותך לפנות למחלקת קידום ורישוי עסקים לצורך קבלת מידע מוקדם בדבר העסק המבוקש הכולל מידע כללי,בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, בדיקה בנוגע לצורך בתוכנית עסק , בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות העסק המבוקש.

המידע שניתן במסגרת הגשת בקשה למידע מקדמי כולל:

 • מידע כללי

 • בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק

 • בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק

 • מידע ספציפי נוסף

  המידע הכללי שניתן כולל:

 • מידע לגבי תהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק.

 • מידע לגבי גורמי הרישוי שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון.

 • מידע לגבי טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה. ההנחיות למסמכים מותאמים לפי סוג העסק, מיקומו וסיבת הבקשה

  מהי בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק?
  בבדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק מתאם המידע מגדיר את סוג העסק על פי צו רישוי עסקים

 • במידה ונדרש רישיון – מתאם המידע ימסור לך מידע על תהליך הוצאת רישיון לעסק, כולל הליך הבקשה והפניית הבקשה לגורמי הרישוי.

 • במידה ולא נדרש רישיון – יסתיים הטיפול. בכל מקרה, גם כאשר העסק אינו נדרש לרישוי עסק, יש לעמוד בדיני התכנון והבניה ובחוקי העזר העירוניים וכל חיקוק רלוונטי אחר.

  מהי בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק?
  במקרה שהעסק הינו עסק חדש - יש צורך בהכנת תוכנית לעסק. באפשרותך להיעזר בגורמים מקצועיים במחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע בנוגע לתוכנית ואופן הגשתה לעירייה. במידה ובמקום היה עסק קודם, ניתן לנסות ולאתר את התכנית של העסק הקודם.

  מה כולל המידע הספציפי הנוסף?

 • התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש.

 • צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום.

 • אינדיקציה על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים.

 • הסבר בנוגע לבעיות רישוי צפויות לאור בקשות רישוי קודמות.

 • היתרים נדרשים - היתר לילה, היתר כסאות ושולחנות, היתר לדוכנים בחג, היתרים להוצאת סחורה וחפצים.

 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה , אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.

  שים לב! ייתכן ולא כל הנתונים קיימים לצורך מסירתם במעמד מידע מוקדם. המידע המוקדם יימסר בכתב, מיד בגמר הפגישה.

  מהו מידע מקדמי?
  על פי חוק רישוי עסקים, באפשרותך לקבל מידע בכתב מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע ניתן תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.

  הינך מתבקש לבדוק האם תהליך הרישוי יכלול גם תהליכי רישוי על הבניה בשל אחת מהסיבות הבאות:

 • העסק יידרש לאישור שימוש חורג.

 • אין התאמה בין העסק להיתר הבניה.

  במידה וקיימת חריגת בניה, עליך להסדיר את נושא רישוי הבניה מול אגף רישוי ופיקוח במינהל הנדסה.

שלב ב - תכנון העסק והכנת תוכנית

על תוכנית העסק להתבסס על חוק תכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות, באפשרותך לתאם מראש עם התברואנית ומפקחת רישוי עסקים לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק המבוקש.

כיצד מסייע מהנדס התכנון/ תברואן/נית בהכנת התוכנית לעסק?

מהנדס התכנון או תברואן/נית מסייע בהכנת התוכנית לעסק בנושאים הבאים:

 • אופן הכנת התכנית.

 • הנחיות בנוגע לתכנון תנועה בהתייעצות עם מהנדסת התנועה

 • הנחיות בנוגע לנגישות של בעלי מוגבלויות.

 • הנחיות בנוגע לתוכנית בטיחות.

 • דגשים לבתי אוכל (בדגש על הנחיות משרד הבריאות ומתקני תברואה). מדריך לתנאי תברואה בבתי אוכל

  מה יש לכלול בתוכנית עסק? התכניות יכללו את המפורט להלן:
  תוכנית העסק (גרמושקה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

  התוכנית תכלול:

 • תרשים סביבה: בקנה מידה של 1:2500 של החלקה בה העסק נמצא , גבול המגרש יודגש בקו אדום עבה.

 • מפה מצבית: בקנה מידה של 1:250 בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו , המגרש יסומן בקו עבה אדום

 • תכנית העסק: בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, סימוני מידות אורך ורוחב , פתחים ופינות, גובה פנימי של המבנה, פירוט חדרי העסק וייעודם, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים , לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומנים, מתקני אוורור ומיזוג אויר, מיקום קבועות סניטאריות, שירותים , מערכות קולטי עשן, ריח, מתקנים לאצירת אשפה ומחזור, ארובה, מז"ח,

 • חתכים: שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

 • לבתי אוכל: יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50) בצירוף פרשה טכנית.

 • תוכניות מורכבות ותוכניות של עסקי מזון מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות

 • לעסקים להם פוטנציאל למטרדים ומפגעי זיהום אויר תידרש בדיקה ואישור מוקדם של היחידה הסביבתית עבור סידורים ומערכות למניעת מטרדים, כולל בור מפריד שומנים.

 • אשפה: בעסקים להם אשפה רבה יידרש אישור התוכניות ע"י מהנדס התברואה לגבי סידורי פינוי אשפה, פירוט מתקני האשפה ודרך הוצאתם לרחוב.

 • מידע מוקדם לכמות מיכלי האשפה והמחזור הדרושים לפי סוג עסק ניתן לקבל באגף ש.פ.ע. מחלקת התברואה בעירייה.

  כל עסק חייב לעמוד ב"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" - ובעל העסק נדרש בתוכנית העסק להחתים מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה – שאכן בוצעו בעסק כל הסידורים הנדרשים לאנשים עם מוגבלויות.

  לצורך הכנת תוכנית יש לצרף לתוכנית העסק:

 • דף ריכוז נתונים לתוכנית

 • טבלת האישורים לתוכנית עסק

  דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

  דגשים מיוחדים לתוכנית עסק:

 • עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל: נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.

 • עסקי מזון ובתי אוכל: בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50 ולצרף
  פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל אגף רישוי עסקים יעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם של משרד הבריאות.

 • מפעל מסוכן: נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.

  התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בחמישה עותקים.

  הגשת תוכנית עסק לאישור:
  עם הכנת התכנית (לכל הפחות ברמה של תכנון ראשוני), יש להגיע לפגישה עם מהנדס התכנון או תברואנית לצורך בדיקתה. במידת הצורך, מהנדס התכנון/תברואנית ינחה את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית.

  ניתן להשאיר את התוכנית לבדיקה במשרדי המחלקה לקידום ורישוי עסקים.

שלב ג - הגשת בקשה

תהליך קבלת רישיון עסק, מהם המסמכים הנדרשים, תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה, סטאטוס טיפול הבקשה.

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?
עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון כולל חותמת לעסק שהוא חברה בע"מ בצירוף המסמכים הבאים :

 • חוזה שכירות או חוזה רכישה

 • שובר ארנונה

 • תעודת רשם החברות

 • נסח חברה מרשות התאגידים

 • צילום תעודת זהות של בעלי העסק

 • ייפוי כוח חתום ע"י בעל העסק למגיש הבקשה

 • תוכנית עסק /גרמושקה ערוכה על ידי בעל מקצוע מוסמך – בהתאם להנחיות רישוי עסקים

 • לבתי אוכל/מסעדות יש להגיש תוכנית סניטארית עם פירוט סימוני קווי המים והביוב וחיבור למערכת הביוב העירוני, סימון חיבור לבור מפריד שומנים.

 • טופס פרשה טכנית לבתי אוכל/אטליזים/מרכולים – בהתאם להגדרת העסק

 • לעסק שאינו בית אוכל יש למלא טופס איפיון עסק

 • תוכנית בטיחות בהתאם לסוג העסק

 • אישור מורשה נגישות שירות ומתו"ס - בהתאם להנחיות רישוי עסקים לגבי עסקים מסויימים כהגדרתם בצו רישוי עסקים.

  על הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

 • טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון עם חותמת החברה לעסק של חברה בע''מ.

 • תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.

 • תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש

 • שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בקופת העירייה (את השובר יש לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים).
  לחצו כאן לתשלום אגרת רישוי עסקים מקוון

 • מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים.

  יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק - דוא"ל ומספר טלפון נייד. את הבקשה יש למסור מחלקת קידום ורישוי עסקים או במערכת רישוי מקוון , או באמצעות דואר אלקטרוני sigal_m@modiin.muni.il

  כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק?
  התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה עפ"י הקבוע במשרד הפנים.

  לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

  דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות:
  בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

 • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו.

 • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן צו סגירה בבית משפט.

 • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל.

 • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.

  בדיקת הבקשה ואישורה לצורך המשך התהליך
  רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

  רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.

  אישור הבקשה בידי גופי הרישוי
  לאחר קליטת הבקשה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי, נותני האישורים הנדרשים על פי הצו וגורמים נוספים על פי הצורך.

  מיהם הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק?
  על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

  הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית, ולבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

  ראש רשות הרישוי במודיעין מכבים רעות הוא ראש אגף שפ"ע אשר בידו הסמכה מאת ראש העיר לענייני רישוי עסקים.

  גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

 • המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים באגף ההנדסה

 • המחלקה לקידום ורישוי עסקים.

 • אגף ש.פ.ע. מחלקת התברואה בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור.

 • אגף ש.פ.ע ווטרינר העירוני בהתאם לצורך

 • היחידה הסביבתית בכל הנוגע להיבטים סביבתיים מפגעים רעש, זיהום אוויר,

  גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:
  צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

  נותני האישור הממשלתיים הם:

 • המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז

 • משטרת ישראל

 • משרד התמ''ת

 • משרד הבריאות באמצעות לשכת הבריאות המחוזית

 • אגף הרוקחות במשרד הבריאות

 • איגוד ערים איילון – כיבוי אש

  משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

 • משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב.

 • משרד התשתיות לנושאי דלק וגז.

 • משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר.

  כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דוח על הנושאים המחייבים תיקון. על מנת שבעל העסק ידע מראש מה ייבדק ובאילו תנאים על העסק לעמוד, הביקורות תתבססנה על רשימת תיוג ומפרטים אחידים המותאמת לסוג העסק ולבקשות בעל העסק.

  לתשומת לבך: רשות הרישוי תקבע את הגופים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, והיא תפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

  כיצד מתקבלות תשובות גופי הרישוי השונים?

  תשובות גופי הרישוי השונים ישלחו באמצעות הדואר ודואר אלקטרוני.

  ניתן לעקוב אחר התהליך ולצפות בתשובות גם באמצעות אתר האינטרנט העירוני (האתר נמצא בתהליך בנייה).

  מערכת זו נועדה לשימוש בעל העסק ומגיש הבקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטאטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטאטוס. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי ומספר תעודת זהות של בעל העסק או ח.פ.

  מהם סוגי סטאטוס הבקשה השונים של גופי הרישוי?
  לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  1.אישור: במידה וכל גורמי הרישוי מאשרים – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.

  2.תנאים מוקדמים (סטאטוס "טיפול"): במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות תיקון הליקויים. עם הוכחת העמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון.

  חשוב מאוד: יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע לגוף הרישוי ולקבל את אישורו. לאחר 30 יום עלול גוף הרישוי להודיע על סירובו למתן רישיון עקב אי מילוי הדרישות. את הדיווח על תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני ישירות לנותן האישור.

  3.סירוב:במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם
  רישוי שסירב. אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב. סירוב – עלול לגרור את בעל העסק לתביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלי רישיון ובמקרים של סכנה מיידית לבריאות,או בטחון ובטיחות הציבור יינתן צו סגירה לעסק.

  4.היתר זמני: רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).

  רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

 • נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.

 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם
  תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.

 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.

 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

  הזכות להשגה:

 • מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

  השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.

  לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני.

  רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת השגה לנותני האישור השונים יפורסמו בעתיד באתר האינטרנט ממשל זמין.

  מנגנון ההשגה במודיעין, מכבים רעות הוא כלהלן:
  תוך 45 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה בעל העסק להגיש השגה, ימלא הוא את "טופס הגשת השגה" (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), יגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, למחלקת קידום ורישוי עסקים ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים ( הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין).

  ההשגה תדון על ידי מנכ"ל העירייה ביושבו כגורם מוסמך ארצי ברשות הרישוי, היועץ המשפטי ונציג מחלקת קידום ורישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים שבגינם הוגשה ההשגה.

  החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.

  פרטים והרחבה בנושא השגה מופיעים בתקנות רישוי עסקים פרק ד 2.

  שימו לב...מדיניות הוועדה לתכנון ובנייה מודיעין לא לאשר שימושים חורגים באזור התעסוקה והמלאכה בעיר מודיעין מכבים רעות.

שלב ד- הנפקת הרישיון

מידע על סוגי הרישיונות שמנפיקה הרשות, תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון העסק, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני,מתי וכיצד מתבצע הליך חידוש רישיון תקופתי ומה מחייבים שינויים בעסק או שינוי בעלות.

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:
1.היתר זמני: היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנתיים ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000.

2.רישיון לעסק:

 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים או חמש עשרה שנה. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.

 • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.

 • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

 • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נשרף או נרטב וכד', או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.

  עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

  שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.

  טופס הרישיון
  ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).

  בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

  חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

  1. תנאי מוקדם: תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
  2. תנאי ברישיון: תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
  3. תנאי נוסף ברישיון: תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

  לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים

  הוצאת רישיון עסק או היתר זמני
  מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, מתאמת המידע ינפיק את הרישיון ויעבירו לבקרה ולאישור סופי של מנהל המחלקה ומנהל האגף.המערכת תשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי הרישיון שלו אושר.בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.רישיון זמני יימסר לבעל העסק עפ"י תיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו הוא קרא והבין את כל התנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.

  רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).


  הצגת הרישיון בעסק

 • על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.

 • חידוש רישיון תקופתי

  תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.

  90 יום לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גופי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.

  כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.

  על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.

  לעסק שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.

  משהוחלט על חידוש, יישלח רישיון העסק בדואר או על ידי שליח עד בית העסק.

  רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שבנוגע סירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.

  שינויים בעסק - כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק

  אלה סוגי הבקשות לרישיון עסק :

 • עסק חדש

 • שינוי מהות

 • עדכון מנהלים בחברה

 • הוספת שטח

 • הפחתת שטח

 • החלפת בעלים

 • תוספת שותף

 • יציאת שותף

 • שינוי שם

 • הוספת פריט

 • ביטול פריט

 • הוספת בעלים מסוג חברה

 • שינוי בעלות בעקבות פטירה של בעל העסק – על בן הזוג/הורה/צאצא של הנפטר להגיש, תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר (לדוגמא: ספח ת.ז. , תמצית רישום משרד הפנים וכו') זאת, עד 90 ימים מיום הפטירה. הרשות תפיק רישיון על שם בעל העסק החדש , שתוקפו עד למועד בו היה פג הרישיון המקורי.

  שינוי בעלות
  שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות של העסק
  שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול העסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.

  סגירת העסק
  במקרה של סגירת העסק, ניתן לשלוח הודעה על סגירת העסק בדוא"ל sigal_m@modiin.muni.ilפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד