מכרזים

13/01/2022 י"א שבט תשפ"ב

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

קול קורא להפעלת תכנית תמיכה למשפחות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת גופים המעוניינים להגיש הצעות להפעלת תכנית לשירותי תמיכה חברתית ורגשית למשפחות שחוו אובדן מות הורה במשפחה המתגוררות בעיר מודיעין מכבים רעות.

על המשתתפים בקול הקורא להגיש את הצעתם בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בקול קורא זה במעטפה סגורה במסירה אישית לגב' חנה אבקסיס בכתובת רח' גינות האלה 15, האגף לשירותים חברתיים בעירייה, לא יאוחר מיום 13/1/22 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב עד ליום 10/1/22 בשעה 12:00 באגף לשירותים חברתיים בעירייה בדוא"ל לכתובת revaha04@modiin.muni.il. יש לציין את שם הנושא: קול קורא להפעלת תכנית תמיכה למשפחות שחוו שכול הורי.

לחצו כאן לצפייה במסמכי הקול קורא

מכרז פומבי מס' 23/21 - לשכירות מבנים לצרכי קהילה בעיר

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לשכירות מבנים לצרכי קהילה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22.12.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות רח' נחל צין 69, מבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 2.1.22 בשעה 10:00 במבנה צבר ברחוב נחל צין 69 במודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 2.1.22 בשעה 16:00.

בהתאם להחלטת העירייה יידחה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, ולא יתקיים ביום ה – 11.1.2022.
מועד הגשת הצעות עדכני יפורסם עם המענה לשאלות ההבהרה.


לחצו כאן למסמכי המכרז

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 21/21 -השכרה ופריסת מחסומים בעיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרה ופריסת מחסומים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 28.11.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות רח' נחל צין 69, מבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 7.12.21 בשעה 11:00 במבנה אגף הביטחון וחירום של העירייה, בכניסה לעיר, מול רחוב אדר 5 (בוויז: אגף ביטחון עיריית מודיעין) בחדר הישיבות.
ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 7.12.21 בשעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה והצעות יוגשו עד לא יאוחר מיום ליום 30.1.22 עד השעה 12:00 בלבד


לחצו כאן למסמכי המכרז

הודעה על שינוי בתנאי סף וקביעת מועד חדש להגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 01/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם להשכרת שטח המסחר בספייסמוד להפעלת בר/מזנון/בית קפה במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום ג' בתאריך 04/01/2022 תמורת 700 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס – 08-9955544.
ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' בתאריך 17/01/2022 בשעה 13:30 באפליקציית ZOOM. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו: mor@minhelet.com עד ליום 16/01/2022 בשעה: 12:00 על מנת שהחברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית ZOOM.

על המציע לשלוח באמצעות המייל כאמור לעיל, את הפרטים הבאים: שם המציע, מס' ושם המכרז אליו מבקש המציע להירשם, כתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית ZOOM וטלפון המציע.

מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה.
את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' בתאריך 18/01/2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' בתאריך 31/01/2022 בשעה 11:30.

לחצו כאן – חוברת תנאי המכרז

לחצו כאן – תשריט מכרז

מכרז פומבי מס' 02/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת כלי שייט באגם בפארק ענבה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום א' בתאריך 09/01/2022 תמורת 500 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.
ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' בתאריך 17/01/2022 בשעה 15:00 באפליקציית ZOOM. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו: mor@minhelet.com עד ליום 16/01/2022 בשעה: 12:00 על מנת שהחברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית ZOOM.

על המציע לשלוח באמצעות המייל כאמור לעיל, את הפרטים הבאים: שם המציע, מס' ושם המכרז אליו מבקש המציע להירשם, כתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית ZOOM וטלפון המציע.

מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' בתאריך 18/01/2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' בתאריך 31/01/2022 בשעה 11:30.

מכרז פומבי מס' 08/2021

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מכרז פומבי מס' 08/2021 להשכרת שטחי המסחר במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם להשכרת שטחי מסחר במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ד' 27/10/2021 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.
ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-08/11/2021 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 09/11/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 22/11/2021 בשעה 13:30

לחצו כאן – חוברת תנאי המכרז

לחצו כאן – תשריט שטחי מסחר

אספקת בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל והכדורסל - מכרז פומבי 02/22

'עירוני מודיעין' – העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות
ועמותת סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
מזמינות בזאת להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי 02/22 לאספקת בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל והכדורסל

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 12/1/22 בשעה 12:00 במשרדי העמותה בבית סחלבים, גינות האלה 44, מודיעין מכבים רעות.

התשלום יבוצע במחלקת הגבייה בבית סחלבים בימים א'-ה' בשעות 09:00 – 15:00.
טלפון לבירורים 08-9702210 (שלוחה 113).

לעיון בנוסח המלא והמחייב של המכרז לחצו כאן
ישיבת הבהרות וכנס מציעים תתקיים בחדר הישיבות בבית סחלבים ביום 20/1/22 בשעה 12:30.

*ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 2/2/22 עד לשעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במזכירות העמותה בבית סחלבים.

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד