מכרזים

07/03/2021 כ"ג אדר תשפ"א

חשוב לדעת

אין קבלת קהל

    תושבים יקרים!
    בשל התפרצות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדים.
    כל שאלה בנוגע למכרזי העירייה יש ליצור קשר בטלפונים 08-9726110 / 08-9726275

    יודגש כי בתקופה זו לא יישלחו הודעות הבהרה כתובות וכלל ההבהרות והעדכונים יפורסמו רק באתר העירייה.

    על המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר.

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 6/21 - השכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 7.3.21 בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות וסיור יתקיימו ביום 16.3.21 בשעה 10:00, ברחבת הכניסה לבניין ברח' תלתן 1 בעיר מודיעין מכבים רעות. ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 17.3.21 בשעה 18:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 28.3.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות. הגעה לעירייה לצורך הגשת ההצעה בתיאום מראש בלבד.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 5/21 - למתן שירותי גניזה עבור עיריית מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו) החל מיום 8.2.21.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או טלפונית: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב אודות המכרז עד לא יאוחר מיום 18.2.21 בשעה 12:00 בדרכים המפורטות במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 1.3.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המרכז

הארכת מועד הגשת שאלות הבהרה

דחיית מועד הגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 3/21 - לשכירות והפעלת מבנה רב תכליתי בעיר

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרה והפעלה של מבנה רב תכליתי.

המבנה הינו בשטח כולל של כ- 3,500 מ"ר ברוטו, ממוקם ברח' דם המכבים 69 בעיר מודיעין מכבים רעות וכולל אולם, מסעדה ו- 5 חדרי מוזיקה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 18.1.21 בתמורה של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש בדרכים המפרטות באתר העירייה.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 28.1.21 בשעה 11:00, ברח' דם המכבים 69. ההשתתפות בישיבה אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מציעים אשר מעוניינים להשתתף בישיבה יודיעו על כך לעירייה בדרכים המפורטות במסמכי המכרז וזאת עד לא יאוחר מיום 26.1.21 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל.

יודגש כי עקב נגיף הקורונה שומרת לעצמה העירייה את הזכות לבטל את הישיבה ולא לקיים אותה כלל ככל שהדבר לא יתאפשר עקב המגבלות, והודעה בכתב בנושא תשוגר לכלל הנרשמים לסיור קודם ליום 28.1.21.

שאלות בכתב ניתן להגיש בדרכים המפורטות במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 8.2.21 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 1.3.21 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח תביעות, מכרזים והתקשרויות. הגעה לעירייה לצורך הגשת ההצעה בתיאום מראש בלבד.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מפרטים טכניים למערכות מוליטי מדיה, תאורה והגברה המותקנות במבנה 1

מפרטים טכניים למערכות מוליטי מדיה, תאורה והגברה המותקנות במבנה 2

הודעה מס' 1 - קיום סיור נוסף, מכרז 3/21

קול קורא – גינון לקיימות

קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי גינון ייחודיים ומומחיות בדגש על קיימות וחינוך לקיימות במספר מוקדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

עיריית מודיעין מכבים רעות מעוניינת לקבל שירותי תחזוקה וגינון ייחודיים המתבטאים במומחיות מיוחדת בשיטת הקיימות ב- 3 שצ"פים בעיר מודיעין מכבים רעות תוך נקיטת גישה ושיטות עבודה ייחודית בעישוב, גיזום, חירמוש וכדומה במטרה ליצור מראה נוף ייחודי, הקרוב ככל הניתן לטבע.

המציעים מוזמנים להגיש הצעות בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים לא יאוחר מיום 9.3.2021 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל frida_l@modiin.muni.il עד ליום 28.2.2021 בשעה 10:00.

לחצו כאן למסמכי הקול קורא

מכרז פומבי מס' 02/2021 - זיכיון להפעלת בית קפה/בר במתחם התחנה במרכז התחבורה

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת בית קפה / בר במתחם התחנה במרכז התחבורה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ג' 09/03/2021 תמורת 1,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו.

התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' 22/03/2021 בשעה 13:00 באפליקציית ZOOM. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו: mor@minhelet.com עד ליום 21/03/2021 בשעה: 12:00 על מנת שהחברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית ZOOM.

על המציע לשלוח באמצעות המייל כאמור לעיל, את הפרטים הבאים: שם המציע, מס' ושם המכרז אליו מבקש המציע להירשם, כתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית ZOOM וטלפון המציע.

מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 23/03/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 05/04/2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 01/2021 -קבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה חלבי/ת

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה חלבי/ת במבנה בית ההנדסה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה מינוס 1 מודיעין מכבים רעות, החל מיום ג' 09/02/2021 תמורת 1,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' 22/02/2021 בשעה 12:00 באפליקציית ZOOM.

ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו: mor@minhelet.com עד ליום 21/02/2021 בשעה: 12:00 על מנת שהחברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית ZOOM.

על המציע לשלוח באמצעות המייל כאמור לעיל, את הפרטים הבאים: שם המציע, מס' ושם המכרז אליו מבקש המציע להירשם, כתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית ZOOM וטלפון המציע.

מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ג' 23/02/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 09/03/2021 בשעה 13:00

לחצו כאן למסמכי המכרז

לחצו כאן לתוכנית מבנה ההנדסה

לחצו כאן - פרוטוקול ישיבת הבהרות

החברה הכלכלית

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. רישום לבקרת תכנון באחד מהתחומים מחייב התמחות בו . להלן פירוט התחומים:
לחצו כאן לפירוט התחומים + נספח א' ו-נספח ב'

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד