מכרזים

10/06/2024 ד' סיון תשפ"ד

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 8/24 - להשכרת מבנה לטובת שימוש כמרפאה

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות למכרז פומבי מס' 8/24 להשכרת מבנה לטובת שימוש כמרפאה

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות עבור השכרת מבנה לטובת שימוש כמרפאה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת המכרזים של העיריה רח' תלתן 1, קומה 2, טלפון 08-9726110 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 28.5.24 בשעה 11:00, בכניסה למבנה ברחוב יהודה 2, מודיעין מכבים רעות.

השתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.

שאלות הבהרה בכתב יוגשו עד לא מאוחר מיום 28.5.24 בשעה 23:00 באמצעות דוא"ל michrazim@modiin.muni.il.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 23.6.24 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, לתיבת המכרזים במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.

לחצו כאן לנוסח המלא של המכרז

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

בקשה לקבלת הצעות – R.F.P מס' 01/2024

פניה פומבית לקבלת הצעות לקיום טיפולים פרא-רפואיים
בחדרי הטיפולים שבמבנה הבריכה הטיפולית שבמתחם הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות,


מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לקיום טיפולים פרא-רפואיים בחדרי הטיפולים שבמבנה הבריכה הטיפולית שבמתחם הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו ואישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ניתן לקבל את מסמכי הפניה במשרדי מנהלת אופק החל מיום א' 11.02.2024 ברחוב דם המכבים 35 בעיר מודיעין מכבים רעות, כמו כן חוברת הפניה תפורסם באתר החברה http://www.minhelet.com

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות רק אדם פרטי אחד או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה.

על המעוניינים להגיש הצעתם לא יאוחר מיום ד', 21.2.2024 בשעה 14:00.

לחצו כאן לנוסח המלא של הפנייה הפומבית

הבהרה מספר 1 לקבלת הצעות בהליך 1.2024

הבהרה מספר 2 לקבלת הצעות בהליך 1-2024

הבהרה מספר 3 לקבלת הצעות בהליך 1-2024

הבהרה מספר 4 לקבלת הצעות בהליך 1.2024

הבהרה מספר 5 לקבלת הצעות בהליך 1.2024

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםבת אל עיניתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לבת אל עיני


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד