מכרזים

23/01/2020 כ"ו טבת תש"פ

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי 2/20מתן שירותים משפטיים וייעוץ שוטף

מתן שירותים משפטיים וייעוץ שוטף בתחום התכנון והבניה עבור הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 400 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או בטל. 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז עד לא יאוחר מיום 4.2.2020 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 23.2.2020 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז

בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר למכרזי זוטא לשנת 2020

עיריית מודיעין מכבים רעות פונה לכל המעוניין להיכלל ברשימת קבלני/ספקי העירייה בתחומים:
בנייה קלה, שיפוצים, ריהוט משרדי, ציוד משרדי, מיכון משרדי, מחשבים, הדברות, שירותי דפוס, תקשורת, חומרי אחזקה, ציוד לגני ילדים, גנרטורים, במות, תאורה והגברה, שילוט, עבודות אחזקה ותיקון מתקנים באולמות ספורט, מזגנים, אחזקת מזגנים, התקנת מעליות, אספקת צבע, התקנת משטחי בטיחות במתקני משחקים, אחזקה ושכירות מכונות צילום, אספקת מחסומים לכבישים, אספקת מיכלי אצירה וכו'.

על הפונה לצרף לפנייתו את המסמכים הבאים:

 • ציון מה הם תחומי העבודה העיקריים.

 • פרטי הקבלן/ספק, פרטי החברה ושמות בעלי זכות חתימה.

 • פרופיל חברה.

 • המלצות.

 • אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.

 • אישור רישום ברשם החברות, אישור עוסק מורשה.

  מועד אחרון להגשה: 15.3.2020

  את הפניה יש לשלוח בדואר בלבד (או במסירה ידנית), למחלקת ביטוח והתקשרויות, רחוב תלתן 1, מודיעין, מיקוד 7176404.

  הבהרה: גם ספקים/קבלנים שהגישו בעבר, מתבקשים להביא בקשה עדכנית לרשימה המתחדשת מידי שנה.

מכרז פומבי 1/20 מתן זכות שכירות למטרת ניהול והפעלה של מבנה רב תכלי

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרה והפעלה של מבנה רב תכליתי. המבנה הינו בשטח כולל של כ- 3,500 מ"ר ברוטו, ממוקם ברח' דם המכבים בעיר מודיעין מכבים רעות וכולל אולם, מסעדה ו- 5 חדרי מוזיקה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או בטל. 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

ישיבת הבהרות וסיור מציעים יתקיימו ביום 15.1.2020 בשעה 11:30. הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 24.2.2020 עד השעה 12:00, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

מכרז 1/20 מסמכי המכרז

מפרט מטבח סופי

מפרט אחזקה סופי

מכרז פומבי 15/19הפעלת חטיבות ביניים ובעלות על חטיבות עליונות

הפעלת חטיבות ביניים ובעלות על חטיבות עליונות בבתי ספר שש שנתיים (כיתות ז-י"ב) המצויים בתחום שיפוטה של עיריית מודיעין - מכבים - רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 4,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 17.11.19 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 25.11.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת הצעות הוא ביום 2.2.2020.

לחצו כאן מסמכי המכרז

מנהלת אופק

הפעלת חניון המע"רמכרז פומבי מס' 01/2020

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם להפעלת חניון המע"ר בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות החל מיום א' 26/01/2020 תמורת 1,500₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה' ה-06/02/2020 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום א' ה-09/02/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום א' ה-23/02/2020 בשעה 15:30.

הודעה בדבר דחיית מכרז פומבי מס' 11/2019

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ

אספקה, התקנה, תחזוקה של סככות המתנה רחבותלאוטובוסים, הכוללים ארגזי פרסום ומתן הרשאה
לפרסום על מתקנים אלו ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מסיבות טכניות נדחה המכרז.

על מועד חדש תצא הודעה מסודרת.

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד