מכרזים

01/06/2023 י"ב סיון תשפ"ג

מכרזי העירייה

קול קורא – מרוץ הלילה ה-3

קול קורא לעסקים וספקים להקמה והפעלה של דוכני מכירה במרוץ הלילה ה-3 של העיר מודיעין מכבים רעות שיתקיים השנה בתאריך 15.6.2023 במרכז העיר בשדרות דם המכבים.

אגף הספורט מזמין בזאת עסקים וספקים להקים ולהפעיל דוכני מכירה של מוצרי צריכה בתחום הספורט במסגרת אירוע מרוץ מודיעין הלילה. דוכני המכירה יוצבו במתחם האקספו של המרוץ שיוקם בחנייה של מוזיאון מורשת החשמונאים שם ממוקמת נקודת הכינוס של משתתפי המרוץ והמלווים שלהם, אשר יהיה פתוח ביום המרוץ החל מהשעה 18:30 ועד לסיום המרוץ.

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת sport@modiin.muni.il עד לתאריך 8.6.23 ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת של המציע ויפורטו בהן פרטי המציע.

לחצו כאן לנוסח המלא והמפורט של הקול קורא ולטופס הצעה להקמת דוכן מכירה

ספק יחיד

עיריית מודיעין מכבים רעות מודיעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

עיריית מודיעין מכבים רעות מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת קומפיוגרפיק פתרונות בע"מ כספק יחיד לשירותי תחזוקה עבור מערכות מכניות הידראוליות והחלפת חלפים למערכת רייד מתוצרת חברת זימגטק בע"מ.

אדם או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לעירייה בכתב, עד לא יאוחר מיום 7.6.23 עד השעה 12:00 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות. הפניות יבוצעו אך ורק באמצעות פקס: 08-9268893 או במעטפה סגורה במסירה ידנית לידי בת אל עיני בבניין העירייה רח' תלתן 1, מחלקת מכרזים, קומה 1.

חובה לאשר טלפונית את קבלת הפקס באחד מן המספרים הבאים: 08-9726110, 08-9726042

מובהר כי העירייה לא תקבלנה פניות בכל דרך שהיא לאחר המועד הקבוע בסעיף 2 לעיל.

קול קורא להקמת מאגר מרצים ומנחים

עיריית מודיעין מכבים רעות קוראת בזאת למציעים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעותיהם להיכלל במאגר מרצים ומנחים אשר יפעלו במרכז הרב תחומי שבעיריית מודיעין מכבים רעות.

ברצון העירייה להקים מאגר אשר יכלול מרצים, מנחים, מעבירי סדנאות וקורסים במגוון רחב של תחומים, על מנת שמאגר זה ישמש את המרכז הרב תחומי במהלך פעילותו השוטפת ובכלל זה במסגרת ארגון פעילויות חווייתיות ולימודיות שונות, סדנאות, קורסים, מפגשים, הרצאות, מופעים מוזיקליים, טיולים וכיוצ"ב.

ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב. השאלות יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המייל ravtchumihome@modiin.muni.il, תוך אישור טלפוני בדבר קבלתן בטלפון שמספרו 08-6226768.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 15.8.23 בשעה 12:00 למייל ravtchumihome@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

מכרז פומבי מס' 6/23

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למכרז פומבי מס' 6/23 להפעלת צהרונים עבור העירייה במוסדות החינוך הבאים:

א. בית הספר משואת נריה - בית ספר ממלכתי דתי
ב. בית הספר שבטי ישראל - בית ספר ממלכתי דתי
ג. בית הספר ארץ הצבי – בית ספר ממלכתי דתי – יודגש כי מדובר בבית ספר חדש אשר עתיד להיפתח ועל כן התקשרות להפעלה בבית ספר זה מותנית בפתיחת בית הספר.
ההצעות עבור כל מוסד חינוכי ייבחנו בנפרד.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109
או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, מכרזים והתקשרויות רח' תלתן 1, קומה 2, טלפון 08-9726110 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 29.3.23 עד השעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 24.4.23 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.


מועד אחרון להגשת ההצעות: 24.4.23 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

"מענה לשאלות הבהרה והודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות"

מכרז פומבי מס' 2/23

מכרז פומבי מס' 2/23 להפעלת מסגרות הארכת יום ו/או מועדונית ו/או מועדונים רב נכותיים עבור ילדים ו/או בוגרים עם צרכים מיוחדים בעיר מודיעין מכבים-רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות עבור הפעלת מסגרות הארכת יום ו/או מועדונית ו/או מועדונים עבור ילדים ו/או בוגרים בעלי צרכים מיוחדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, מכרזים והתקשרויות רח' תלתן 1, קומה 2, טלפון 08-9726110 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 22.3.23 בשעה 14:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה, רחוב תלתן 1, קומה 2. בהתאם להודעת העירייה מיום 17.5.23 - השתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.

שימת לב המציעים להודעה בדבר שינוי תנאי הסף להשתתפות וכן שינוי בתנאים נוספים אשר פרסמה העירייה ביום 17.5.23. יודגש כי מסמכי המכרז המפורסמים באתר הם המסמכים העדכניים לאחר תיקון תנאי הסף.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 30.5.23 עד השעה 12:00.

שימת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה, וניתן להגיש הצעות, במסירה אישית בלבד עד לא יאוחר מיום 11.6.23 בשעה 12:00 באמצעות מסירה אישית לתיבת המכרזים, במחלקת המכרזים של העירייה, רח' תלתן 1, קומה 2.

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

הודעה למציעים על שינוי בתנאי הסף ושינוי תנאים נוספים- מכרז 2/23

בקשה לקבלת הצעות – R.F.P מס' 02/2023

פניה פומבית לקבלת הצעות לקיום חוגי טניס במגרשי הטניס במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות לשם קיום פעילויות החל מספטמבר 2023 ועד יוני 2024

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לקיום חוגי טניס במגרשי הטניס במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות לשם קיום פעילויות החל מספטמבר 2023 ועד יוני 2024.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם המציע, לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו ואישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.

ניתן לקבל את מסמכי הפניה במשרדי מנהלת אופק החל מיום א' 28/05/2023 ברחוב דם המכבים 35 בעיר מודיעין מכבים רעות, כמו כן חוברת הפניה תהיה באתר של מנהלת אופק בכתובת: http://www.minhelet.com.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה' 08/06/2023 בשעה 11:00 במשרדי החברה בכתובת שלעיל.

ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות רק אדם פרטי אחד או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של החברה להמשיך ולפעול בהליך התקשרות כלשהו. יודגש כי בהליך מכרז/תחרות ככל שיתקיים בעתיד, החברה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה.

על המעוניינים להגיש הצעתם לא יאוחר מיום ה' 22/06/2023 בשעה 09:00.

לנוסח המלא של הבקשה לקבלת הצעות – לחצו כאן

מכרז פומבי 02/2023 הודעה בדבר ביטול

הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי 02/2023 לקבלת זיכיון להפעלת שלטי חוצות, "בילבורד" בעיר מודיעין מכבים רעות.
הריני להודיע כי מכרז זה מבוטל עד להודעה חדשה. ככל ויפורסם מכרז חדש, תצא הודעה מסודרת.

גלי בר ניר - מנכ"לית, מנהלת אופק

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםבת אל עיניתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לבת אל עיני


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד