מכרזים

29/03/2020 ד' ניסן תש"פ

חשוב לדעת

אין קבלת קהל

    תושבים יקרים!
    בשל התפרצות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדים.
    כל שאלה בנוגע למכרזי העירייה יש להפנות לכתובת המייל kinneret@modiin.muni.il

    יודגש כי בתקופה זו לא יישלחו הודעות הבהרה כתובות וכלל ההבהרות והעדכונים יפורסמו רק באתר העירייה.
    על המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר.

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

מכרז פומבי 1/20 מתן זכות שכירות למטרת ניהול והפעלה

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרה והפעלה של מבנה רב תכליתי.
המבנה הינו בשטח כולל של כ- 3,500 מ"ר ברוטו, ממוקם ברח' דם המכבים בעיר מודיעין מכבים רעות וכולל אולם, מסעדה ו- 5 חדרי מוזיקה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או בטל. 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

בהתאם להודעת העירייה מיום 20.2.20 - העירייה מודיעה בזאת על קיומו של מפגש מציעים נוסף בקשר למכרז.

המפגש יתקיים ביום 3.3.20 בשעה 14:00, בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר בקומה 1, בבניין העירייה (רח' תלתן 1, מודיעין, מכבים, רעות).

ההשתתפות באחד מבין כנסי המציעים שנערכו, דהיינו בכנס המציעים שהתקיים ביום 15.1.2020 או בכנס המציעים הנוסף כאמור – היא חובה !! ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז.


עקב הודעת משרד הבריאות מיום 14.3.2020 – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה – נדחה.
טרם נקבע מועד חדש להגשת הצעות. עם קביעת מועד אחרון להגשת הצעות – יפורסם המועד באתר העירייה.


כנס מציעים נוסף ודחיית מועד הגשה

מפרט מטבח סופי

מפרט אחזקה סופי

מסמכי המכרז 1/20

מכרז פומבי מס' 3/20 לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במחלקת ההכנסות של העירייה, בבית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין או בטל. 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 11.2.19 בשעה 11:00. הישיבה תתקיים בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.
ההשתתפות בישיבה אינה חובה.


בהתאם להחלטת העירייה מיום 24.2.20 שונו תנאי הסף, כמפורט בהודעה המצ"ב על שינוי תנאי הסף.

לאור השינוי בתנאי הסף שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב, בדרכים המפורטות במכרז, עד לא יאוחר מיום 5.3.20 בשעה 12:00.

הבהרת העירייה מיום 17.3.20:
בהתאם להחלטת העירייה - המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה - נדחה.
טרם נקבע מועד חדש להגשת ההצעות.
עם קביעת מועד חדש, יפורסם המועד האחרון להגשת הצעות באתר העירייה ותישלח הודעה כתובה לכלל רוכשי מסמכי המכרז.

הבהרת העירייה מיום 24.3.20:
לאור דחיית המועדים- עם פרסום מועד ההגשה החדש יפורסם גם מועד תוקף ערבות ההגשה הנדרש במכרז זה.
נא לעקוב אתר הפרסומים באתר העירייה.


לחץ כאן למסמכי המכרז

הודעה על שינוי בתנאי סף

מכרז פומבי מס' 4/20 להשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות להשכרה והפעלה של המבנים הבאים לצורך הפעלת גני ילדים:
א. גן דרור מבנה ברחוב הנביאים 23
ב. גן דולב מבנה ברחוב ציפורנית 3
ג. גן להב מבנה ברחוב רח' פז
ד. גן ברח' אביטל
ה. גן ברח' ראובן כיתה 1 מבנה ברחוב ראובן 26-28
ו. גן ברח' ראובן כיתה 2 מבנה ברחוב ראובן 26-28
ז. גן מור מבנה ברחוב עמק דותן 29
אין חובה להגיש הצעה עבור כל המבנים וההצעות עבור כל מבנה- ייבחנו בנפרד כמפורט במסמכי המכרז ובמסמך ההבהרות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

לאור המצב המיוחד ונגיף הקורונה - את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית בלבד במספרי הטלפון הבאים: 08-9726031 (אלה) או 08-9394668 (הדס).

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110. יובהר כי ניתן לאסוף את חוברת המכרז במשרדי העירייה לאחר תיאום האיסוף מראש בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il.

יודגש כי במכרז זה – אין חובה לאסוף פיזית את חוברת המכרז ממשרדי העירייה, והמציעים רשאים להדפיס את החוברת מאתר העירייה ולהגיש הצעתם על גבי העותק המודפס בצירוף כלל האסמכתאות הנדרשות וקבלה המאשרת כי בוצע תשלום עבור מסמכי המכרז.

במועד ההגשה יש להציג את הקבלה על מנת לקבל מעטפה (ההגשה תתאפשר רק במעטפת העירייה).

לאור נגיף הקורונה – חובת ישיבת ההבהרות במכרז זה – בטלה.

במהלך יום 19.3.20 יפורסם באתר העירייה מסמך ההבהרות במכרז זה. על המעוניינים להשתתף בהליך לעקוב אחר הפרסומים באתר לעניין זה וכן לגבי כל עניין הנוגע למכרז- עד למועד האחרון להגשת הצעות.

בהתאם להחלטת העירייה מיום 29.3.20 :
המועד אחרון להגשת ההצעות עודכן והצעות יוגשו עד לא יאוחר מיום 3.5.2020, עד השעה 12:00, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.


לאור נגיף הקורונה, יש לתאם את מועד ההגעה לעירייה בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il.

הודעה על דחיית מועד הגשה

למסמך הבהרות לחץ כאן

הבהרה מס' 2.

מסמכי המכרז

תשריטים

מכרז פומבי מס' 6/20להפעלת מרכז יום לקשישים תשושים

בנוסח הפרסום חלו שינויים ועדכונים עקב נגיף הקורונה, נא שימו לב:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

לאור המצב המיוחד ונגיף הקורונה - את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית בלבד במספרי הטלפון הבאים: 08-9726031 (אלה) או 08-9394668 (הדס).

יודגש כי במכרז זה – אין חובה לאסוף פיזית את חוברת המכרז ממשרדי העירייה, והמציעים מתבקשים להדפיס את החוברת מאתר העירייה ולהגיש הצעתם על גבי העותק המודפס בצירוף כלל האסמכתאות הנדרשות וקבלה המאשרת כי בוצע תשלום עבור מסמכי המכרז.

במועד ההגשה יש להציג את הקבלה על מנת לקבל מעטפה (ההגשה תתאפשר רק במעטפת העירייה).

לאור נגיף הקורונה – חובת ישיבת ההבהרות במכרז זה – בטלה.

הבהרת העירייה מיום 24.3.2020
בהתאם להחלטת העירייה נדחו המועדים במכרז זה כדלקמן:

1. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לכתוב kinneret@modiin.muni.il, וזאת עד לא יאוחר מיום 23.4.2020 בשעה 12:00.

2. הצעות יוגשו עד לא יאוחר מיום 3.5.20, עד השעה 12:00, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.


על המעוניינים להשתתף בהליך זה לעקוב אחר הפרסומים באתר מעת לעת - עד למועד האחרון להגשת הצעות.

לאור נגיף הקורונה, יש לתאם את מועד ההגעה לעירייה בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il.לאור נגיף הקורונה, יש לתאם את מועד ההגעה לעירייה בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il .

למסמכי המכרז המלאים

מכרז פומבי 7/20לביצוע עבודות יזומות ועבודות אחזקה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

לאור המצב המיוחד ונגיף הקורונה את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית בלבד במספרי הטלפון הבאים: 08-9726031 (אלה) או 08-9394668 (הדס).

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות בבניין העירייה, רח' תלתן 1, טלפון 08-9726110. יודגש כי ניתן לאסוף את חוברת המכרז במשרדי העירייה לאחר תיאום האיסוף מראש בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il .

כן ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.modiin.muni.il החל מיום 2.3.2020.

ישיבת הבהרות וסיור מציעים יתקיימו ביום 12.3.2020 בשעה 13:30. הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.
ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

בהתאם להחלטת העירייה מיום 19.3.20, ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום 22.3.2020 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל kinneret@modiin.muni.il או miri_k@modiin.muni.il .

מועד אחרון להגשת ההצעות עודכן והצעות יוגשו עד לא יאוחר מיום 1.4.20, עד השעה 12:00, במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.
לאור נגיף הקרונה, יש לתאם את מועד ההגעה לעירייה
בטלפון 08-9726110 או בדוא"ל kinneret@modiin.muni.il.

הודעה על דחייה במועד הגשה

למסמכי המכרז המלאים לחצו כאן

מנהלת אופק

הודעה בדבר דחיית מכרז פומבי מס' 11/2019

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ

אספקה, התקנה, תחזוקה של סככות המתנה רחבותלאוטובוסים, הכוללים ארגזי פרסום ומתן הרשאה
לפרסום על מתקנים אלו ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

הריני להודיע כי מסיבות טכניות נדחה המכרז.

על מועד חדש תצא הודעה מסודרת.

מכרז פומבי מס' 02/2020 – הפעלת מזנון

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה בפארק המים בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1 - מודיעין מכבים רעות החל מיום א' 01/03/2020 תמורת 600 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.
בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום א' ה-15/03/2020 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1 - בעיר מודיעין מכבים רעות. השתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ב' ה-16/03/2020 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-30/03/2020 בשעה 09:30.

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז

לחצו כאן לצפייה בתשריט

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד