הנחות לדירת מגורים

23/01/2024 י"ג שבט תשפ"ד

סוגי ההנחות לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות) : הנחות מטעמי הכנסה, לאזרחים ותיקים, מקבלי גמלאות, בגין נכות ועוד.

תושב הזכאי לשתי הנחות ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מבינהן.

תנאי למתן הנחה בארנונה עפ"י התקנות, על המחזיק\ מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושב מודיעין מכבים רעות, וכמחזיק בנכס לגביו מוגשת בקשת ההנחה.

טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

אזרחים ותיקים

להלן סוגי ההנחות ל''אזרח ותיק'': גבר או אישה שהגיעו ל''גיל הפרישה'' כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס''ד-2004.

 • 30% הנחה לפי מבחן הכנסה
  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו אם סך כל הכנסות משק הבית אינו עולה על השכר הממוצע במשק ליחיד. ופעם וחצי (150%) השכר הממוצע במשק לזוג על פי מבחן הכנסה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי או רשימות הביטוח הלאומי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • 25% הנחה לפי מבחן הכנסה
  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה או שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. מותנה במבחן הכנסה – פעמיים השכר הממוצע במשק. (תושב ותיק בעיר שקיבל את ההנחה בשנת הכספים הקודמת ימשיך לקבל את ההנחה באופן אוטומטי).
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי או רשימות הביטוח הלאומי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • 80% הנחה לאזרח ותיק שנקבעה לו נכות
  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 80%, אם טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127 (לו ) לחוק הביטוח הלאומי
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75%. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • 100% הנחה לאזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שמשולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי או רשימות הביטוח הלאומי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • 100% הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה
  מכוח חוק אזרחים ותיקים ומכוח תקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל זקנה לנכה) התשע''ב - 2011, זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו של אזרח ותיק, המקבל קצבת זקנה לנכה, והעומד בתנאי הזכאות להנחה לפי מבחן הכנסה לאזרח ותיק.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה לנכה, טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

מקבלי גמלאות

 • מקבלי תשלום מזונות
  הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל''ב-1972, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1/1/2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על תשלום מזונות. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • מקבלי הבטחת הכנסה
  הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ''א-1980, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1/1/2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה.

 • מקבלי גמלת סיעוד
  הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

הנחה בגין נכות

 • ילד נכה
  בן או בת, לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התשע''ה-2010, או שהוא מגיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה ע''י המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה תוענק לו הנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור על קבלת גמלת נכות מהביטוח הלאומי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • נכה ביטוח לאומי
  נכה ביטוח לאומי הזכאי לקצבה חודשית, אשר דרגת אי כושר השתכרותו בשיעור 75% ומעלה כמשמעותה בסעיף 127 (לו) לחוק ביטוח לאומי, זכאי להנחה בשיעור 80%.
  אישור נדרש: אישור על קבלת גמלת נכות מהביטוח הלאומי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • 90% נכה רפואי
  נכה בעל דרגת נכות רפואית מ 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות כאמור זכאי להנחה בשיעור 40%.
  אישור נדרש: אישור מוכר על דרגת הנכות מהביטוח הלאומי או ממשרד האוצר או ממשרד הבריאות. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • עיוורים
  בעל תעודת עיוור לפי חוק שירות הסעד התשי"ח – 1958, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90%.
  אישור נדרש: תעודת עיוור, תעודת זהות . טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • נכי צה''ל ונפגע פעולות איבה
  נכה צה"ל ונפגע פעולות איבה, הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים, התש"ל – 1970, זכאי להנחה בשיעור של 66% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור משרד הביטחון . טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

הורה עצמאי

הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב - 1992 זכאי להנחה בשיעור של 20%.

(ילדים עד גיל 18 או בן חייל בסדיר עד גיל 21)

טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

משרתים בשירות צבאי, לאומי ואזרחי חברתי

 • חיילים בשרות חובה
  חיילים בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות ביטחון, התש''ט 1949- זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  הנחה זו ניתנת רק למחזיק בנכס. המתגוררים עם הוריהם אינם זכאים להנחה.
  אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • חיילים משוחררים
  מי ששירת בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות בטחון, התש''ט- 1949 - זכאי לתקופה עד 4 חודשים מיום שחרורו להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • מתנדבי שירות לאומי
  יוצא/ת צבא שלא נקרא/ה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבל/ה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון המשרת/ת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב - 2002, ומתקיימים בו/ה תנאי תקנה 2 (א) (1) עד (6)- זכאי/ת להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש : אישור מביטוח לאומי . טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה


 • משרת בשירות אזרחי בטחוני
  מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי התשע"ד 2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה. זכאי להנחה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • משרת בשירות אזרחי-חברתי
  מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי התשע"ד 2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה. זכאי להנחה לפי מסלול השירות הנ"ל:

  במסלול מלא (30 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 75% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.

  במסלול חלקי (20 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 50% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.

  אישור נדרש: אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה


 • משרת בשירות האזרחי
  מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס''ז-2007 (להלן: ''''תקנות השירות האזרחי'') המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6 (א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס''ב-2002, ושהמפקח כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי אישר כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנות 2 ו-3 לתקנות האמורות. זכאי להנחה לפי מסלול הלימודים הנ"ל:

  במסלול מלא (40 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.

  במסלול חלקי (20 שעות שבועיות): הנחה בשיעור של 50% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • חייל מילואים פעיל
  הנחה למשרת מילואים פעיל המחזיק בפועל בדירת מגורים הנחה בשיעור של 5%
  אישור נדרש: תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

הנחות אחרות

 • אסירי ציון (לפי סעיף 17 ב'(ג))
  אסיר ציון המקבל תגמול כאסיר ציון ע"י המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 17 ב' (ג) :בהתאם לקבוע בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4) התשס''ג-2002 (להלן: חוק אסירי ציון) - תוענק הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו.

 • אסיר ציון ובן הרוג מלכות
  אסיר ציון שלא הוכר לפי סעיף 17 ב' (ג): זכאי לגמלה לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התש''נ -1992 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.
  אישור נדרש: משרד האוצר, טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • נפגעי רדיפות הנאצים / נכי מלחמה בנאצים
  זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התש"ז – 1957 זכאי להנחה בארנונה למשפחה עד 4 נפשות בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: משרד האוצר טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • זכאי לגמלאות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה
  הזכאי לקבל גמלאות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה תשס"ז 2007 יהיה זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו
  אישור נדרש: משרד האוצר טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • הורים שכולים, אלמנות צה"ל ושאירים
  בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש''י -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור משרד הביטחון או רשימות משרד הביטחון. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • בן משפחה של הרוג מלכות
  זכאי לגמלה כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התש''נ -1992 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
  אישור נדרש: אישור ממשרד האוצר טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה.

 • חסיד אומות העולם
  מי שהוכר בידי רשות הזיכרון יד ושם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% .
  אישור נדרש: אישור ממשרד האוצר, טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

 • פדוי שבי
  ''פדוי שבי'', הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס''ה-2005 – תוענק לו הנחה בשיעור של 20%.
  אישור נדרש: אישור משרד הביטחון או רשימות משרד הביטחון. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה.

 • עולה חדש
  תושבים שעלו לארץ וברשותם תעודת עולה- כשנתיים מיום העלייה לארץ הנחה בשיעור של 90% לשנה לדירה עד 100 מ"ר. זכאות: לשנה אחת בלבד. (תוענק הנחה לתושבים שסך הכנסות המתגוררים בנכס אינו עולה על פעמיים השכר הממוצע במשק)
  אישור נדרש: אישורי הכנסה מכל מקור שהוא, כולל תשלומים מחו"ל, תדפיסי בנק 3 חודשים. טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

נזקק / ועדת הנחות

ההנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד, בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. רשאי להגיש בקשה להנחה. בקשה זו תופנה לוועדת ההנחות בארנונה, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%.

טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

מבחן הכנסה

הנחה מטעמי הכנסה
(תיקון מס' 2), התשפ"ד - 2024
" תוספת ראשונה" תקנה 2 (א) (8)


הנחה בארנונה מטעמי הכנסה תוענק בשנת 2024 בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת ההכנסה בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה.

אישור נדרש: טופס מקוון להגשת בקשה להנחה בארנונה

מספר נפשות \ שיעור ההנחהעד 80%עד 60%עד 40%עד 20%
מספר נפשות \ שיעור ההנחה1עד 80%עד 3,115 ₪עד 60%מעל 3,115 ₪ עד 3,582 ₪עד 40%מעל 3,582 ₪ עד 4,049 ₪עד 20%מעל 4,049 ₪ עד 5,571 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה2עד 80%עד 4,673 ₪עד 60%מעל 4,673 ₪ עד 5,373 ₪עד 40%מעל 5,373 ₪ עד 6,074 ₪ עד 20%מעל 6,074 ₪ עד 8,358 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה3עד 80%עד 5,419 ₪עד 60%מעל 5,419 ₪ עד 6,232 ₪ עד 40%מעל 6,232 ₪ עד 7,045 ₪ עד 20%מעל 7,045 ₪ עד 9,693 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה4עד 80%עד 6,167 ₪עד 60%מעל 6,167 ₪ עד 7,093 ₪ עד 40%מעל 7,093 ₪ עד 8,018 ₪ עד 20%מעל 8,018 ₪ עד 11,032 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה5עד 80%עד 7,852 ₪עד 60%מעל 7,852 ₪ עד 9,029 ₪ עד 40%מעל 9,029 ₪ עד 10,207 ₪ עד 20%מעל 10,207 ₪ עד 14,044 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה6עד 80%עד 9,536 ₪עד 60%מעל 9,536 ₪ עד 10,966 ₪ עד 40%מעל 10,966 ₪ עד 12,396 ₪ עד 20%מעל 12,396 ₪ עד 17,056 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחהמספר נפשות \ שיעור ההנחהעד 80%עד 90%עד 60%עד 70%עד 40%עד 50%עד 20%עד 30%
מספר נפשות \ שיעור ההנחה7עד 80%עד 11,220 ₪עד 60%מעל 11,220 ₪ עד 12,903 ₪ עד 40%מעל 12,903 ₪ עד 14,586 ₪ עד 20%מעל 14,586 ₪ עד 20,069 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה8עד 80%עד 12,904 ₪עד 60%מעל 12,904 ₪ עד 14,839 ₪ עד 40%מעל 14,839 ₪ עד 16,775 ₪ עד 20%מעל 16,775 ₪ עד 23,081 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה9עד 80%עד 14,588 ₪עד 60%מעל 14,588 ₪ עד 16,776 ₪ עד 40%מעל 16,776 ₪ עד 187,964 ₪עד 20%מעל 18,964 ₪ עד 26,093 ₪
מספר נפשות \ שיעור ההנחה10 ומעלהעד 80%עד 1,621 ₪ לנפשעד 60%עד 1,864 ₪ לנפשעד 40%עד 2,107 ₪ לנפשעד 20%עד 2,899 ₪ לנפש

הנחות נוספות

 • בניין חדש
  מחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש סגור ריק ושאין משתמשים בו מיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש במשך תקופה רצופה עד 6 חודשים. זכאי להנחה בשיעור חודש אחד פטור
  אישור נדרש: פנייה בנושא פטור לנכס סגור וריק

 • בניין ריק
  מחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת. ההנחה תינתן למחזיק בגין התקופה המצטברת משך תקופת בעלותו בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. זכאי לפטור מארנונה עד 6 חודשים.
  אישור נדרש: פנייה בנושא פטור לנכס סגור וריק

 • בנין שנהרס או ניזוק (נכס לא ראוי)
  בעלי נכס שנהרס לחלוטין או שניזוק כך שלא ניתן להשתמש בו ואין משתמשים בו בפועל (בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות) ובכפוף לעריכת ביקורת בנכס על ידי נציגי העירייה המלמדת כי הנכס עומד בתנאי הפטור.
  אישור נדרש: פנייה בנושא פטור לנכס לא ראויפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד