כללים והנחיות להצבת מכולה

08/07/2020 ט"ז תמוז תש"פ

חוקי העזר העירוניים אוסרים על הצבת מכולה לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי ללא היתר מאת העירייה (להלן – "היתר להצבת מכולה" או "ההיתר"). היתר כאמור יינתן לבקשת מבקש אשר עמד בכל התנאים והדרישות עפ"י הכללים וההנחיות להלן:

הבקשה

א. בקשה להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין תוגש לפיקוח העירוני טרם הצבתה ע"י קבלן ביצוע העבודות ו/או בעל הנכס/המחזיק בו.
ב. על המבקש למלא את הנוסח המפורט בטופס הבקשה ולחתום על ההתחייבות המצורפת אליה.
ג. על המבקש לצרף לבקשה הסכם לפינוי פסולת בין ספק המכולה לבין אתר הטמנה מורשה.
ד. לא תאושר בקשה להצבה של יותר ממכולה אחת לאותו המבקש ו/או הנכס אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור מנהל אגף שפ"ע.
ה. על המבקש ליצור קשר עם מחלקת פיקוח עירוני, ולתאם ביקור מטעמה על מנת להצביע על המיקום המבוקש.

המיקום

א. לא תותר הצבת מכולה במקומות בהם ישנה אפשרות להצבת המכולה בשטח הפרטי.
ב. ככל וניתן, המכולה תוצב במפרץ חנייה בסמוך לנכס בו מתבצעות העבודות, במיקום שאושר ע"י הפיקוח העירוני.
ג. למעט במקרים חריגים בלבד, לא תתאפשר הצבת מכולה במקום בו האסור לחניית רכב או במקום העלול לגרום נזק לתשתיות ציבוריות (כגון מדרכה, ערוגות גינה וכיוצ"ב).

חובת זיהוי

א. העירייה תנפיק למבקש מדבקה ובה פרטי ההיתר.
ב. באחריות המבקש לדאוג כי במשך כל זמן הצבתה ועד לסילוקה, המכולה תישא את המדבקה וכי הפרטים המופעים בה קריאים.

גודל ומידות

אורך המכולה לא יעלה מעל 6 מטרים ורוחבה לא יעלה על 2.50 מטרים.

בטיחות, ניקיון ומפגעים

א. מחובתו של המבקש לשמור על סביבת המכולה נקייה מכל פסולת בניין ומפגע.
ב. מחובתו של המבקש לדאוג לפינוי המכולה בטרם פסולת הבניין האגורה בתוכה תגיע עד קצה דפנותיה או בהתאם לדרישה מאת המפקח.
ג. התקנת שרוול מחייבת התקנת כיסוי למניעת היווצרות אבק.
ד. שרוול יותקן באישור גורם מקצועי מוסמך.
ה. על גבי המכולה יודבקו פסים זוהרים מחזירי אור.
ו. לא תותר כל הפרעה לתנועת כלי רכב, לרבות הפרעה כלשהי לשדה הראיה של נהגים.
ז. יכול וההיתר יוגבל בתנאים שונים בהתאם לקביעת המפקח לשם מניעת מפגעים.
ח. כל נזק שייגרם לאדם ו/או לרכוש הינו באחריותו הבלעדית של המבקש.

משך ההצבה

ההיתר יינתן לתקופה של עד 6 חודשים. על המבקש לפנות את המכולה מהמקום עד למועד פקיעת ההיתר או עם סיום העבודות – לפי המוקדם מבניהם.

הטמנת פסולת באתר מורשה

בעל נכס, המחזיק בנכס, האחראי לביצוע העבודות לרבות המבקש, כולם, ביחד או לחוד, אחראים לפינוי פסולת הבניין לאתר פסולת מורשה ובאחריותם להציג בפני העירייה אישורים בדבר ההטמנה כאמור בגמר ביצוע העבודות או בכל עת שיידרשו לכך.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד