מדיניות הוצאת סחורה במע''ר

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

 • המרחב הציבורי באזור המע"ר, לרבות שדרות דם המכבים, רח' פיקוס, רח' ערער, ורח' הרכבת, המתוחם בתשריט הרצ"ב (להלן - "אזור המע"ר") תוכנן עם עדיפות להולכי רגל.

 • החזיתות המסחריות שבתחום הארקדות (האזורים המקורים) באזור המע"ר, מוגדרים כשטח עם זיקת הנאה לציבור.

 • חזיתות אלו, יחד עם השטחים הפרטיים הפתוחים לציבור בחצרות המבנים (להלן - "חצרות המבנים"), המדרכות, שבילי האופניים ורצועות הגינון באזור המע"ר, משמשים כרחוב - הן כהגדרתו בחוק העזר למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"ו 1996 (להלן – "חוק העזר") והן כהגדרתו בפקודת הפרשנות (נוסח חדש) - ומהווים, למעשה, חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי ומהכללים והחוקים החלים בו (להלן – "השטח הציבורי" ו/או "הרחוב").

 • הצבת כל חפץ - לרבות סחורה, כיסאות, שולחנות, מקררים, מתקנים שונים וכיוצ"ב (להלן – "חפצים") בשטחים הציבוריים, לרבות בשטחים הפרטיים הפתוחים לציבור, ללא היתר מאת העיריה, אסורה על פי חוק העזר ומהווה עבירה לפיו.

מדיניות הצבת חפצים בשטחים הציבוריים

 • במטרה לשמור על הסדר, התכנון האדריכלי ואיכות המרחב הציבורי, לא יינתנו היתרים להצבת חפצים שונים בשטחים הציבוריים, וזאת למעט כיסאות, שולחנות, שמשיות, תנורי חימום ('פטריות חימום') וסגירה עונתית בחורף (להלן – "ריהוט רחוב") לטובת בתי אוכל; דוכני פרחים ועציצים לטובת חנויות פרחים; שולחן וכיסאות המתנה לטובת מספרות – כמפורט בטבלה המופיעה מטה.

 • בהתאם לשיקול דעת העירייה יינתנו היתרים להצבת סחורה וחפצים שונים באירועים עירוניים או בתיאום ו/או שיתוף עם העיריה כגון שווקי סוף שבוע, ירידים, אירועי תרבות וכו'. סוגי העסקים, הסחורה ו/או החפצים יקבעו בהתאם לפרסומי העיריה לקראת האירוע. ההיתר יהיה זמני ומוגבל לתקופת האירוע בלבד (להלן – "היתר זמני").

 • בתקופות חגים, מועדים או אירועים מיוחדים, יינתנו היתרים זמניים להצבת סחורה לפרק זמן מוגבל - כמפורט בטבלה המופיעה מטה.

 • ברחוב פיקוס ורחוב הרכבת לא תתאפשר הצבת חפצים כלל, למעט ריהוט רחוב לטובת בתי אוכל ומספרות, כמפורט בטבלה המופיעה מטה.

 • יודגש כי כל החפצים והמתקנים יוצבו במקומות שיותרו לכך ו/או סומנו לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה.

מדיניות הצבת חפצים וריהוט רחוב בחצרות המבנים

בחצרות המבנים (השטחים הפרטיים הפתוחים לציבור), יינתנו היתרים לריהוט רחוב, להצבת סחורה, מתקנים וחפצים שונים. בקשה להיתר כאמור תוגש בצירוף הסכמה בכתב מאת חברת הניהול של המתחם

הנחיות להצבת ריהוט רחוב

היתר להצבת חפצים וסחורה

 • היתר להצבת חפצים וסחורה ברחוב, לרבות ריהוט רחוב (למעט סגירה עונתית), ניתן למבקש מכוח סעיף 68(א) לחוק העזר על ידי ראש רשות הרישוי, אשר מונה לכך מטעם ראש העיריה.

 • מתן היתר או סירוב לתתו, קביעת תנאים בו, התלייתו, הוספת תנאים בו, שינויים בו או ביטולו, נתונים לשיקול דעתו. כל ההיתרים יהיו כפופים לתנאי השטח הייחודיים של המקום לרבות הסמיכות לבתי מגורים, גודל בית העסק, המעברים הציבוריים שבסמוך לו, שיקולי בטיחות וכיוצ"ב.

 • תוקפו של ההיתר מותנה בתשלום האגרה הקבועה בתוספת השלישית לחוק וכן בתשלום ארנונה בהתאם לשטח (מאחר שהשימוש בשטח מגדיל את שטח בית העסק).

 • ההיתר יונפק לחצי שנה ויפקע לכל המאוחר ב- 31 בדצמבר, בכל שנה.

 • המבקש את חידושו של ההיתר יגיש בקשה בהתאם, עד ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד פקיעתו. בעת חידושו של ההיתר תיבחן התנהלותו של העסק ועמידתו בתנאי ההיתר הקודם שניתן לו.

 • בקשה להיתר זמני תוגש, לכל המאוחר, 30 יום מראש, טרם מועד הצבת הסחורה.

 • בעל ההיתר ימלא אחר כל תנאיו, לרבות התנאים הבאים:

  במשך כל שעות פעילותו של בית העסק, בעל ההיתר יהיה אחראי לניקיון המדרכה לכל רוחב חזית בית עסקו ובפרט בסביבת המקום בו הוצבו השולחנות והכיסאות ו/או כל חפץ אחר. במסגרת ההיתר, מבקש ההיתר יידרש לחתום על התחייבות בעניין זה.

  כל החפצים יוצבו במקומם רק לאחר פתיחת בית העסק ויפונו ממקומם עד לשעת סגירת בית העסק, והכל בהתאם לשעות הקבועות בחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו-1996.

  במקרים בהם הבקשה כוללת תנורי חימום ('פטריות חימום'), על המבקש לצרף לבקשתו אישור טכנאי גז / חשמלאי מוסמך בדבר בטיחות המתקן וחיבוריו.
  לא תאושר מתיחת כבלי חשמל או צנרת גז על גבי המדרכה או באופן בולט מעליה.

  הצבת החפצים והסחורה לא תגרום לכל מטרד או מפגע כהגדרתו בחוק העזר.

  טופס להוצאת סחורה וחפצים במרכז העיר

ועדת ערר

 • ועדת ערר עירונית, תדון במקרים חריגים שיובאו בפניה על-ידי ראש רשות הרישוי או תדון בערר על החלטות ראש רשות הרישוי, לרבות סירובו למתן היתר או לביטולו.

 • הרכב חברי הוועדה יכלול את מנכ"ל העירייה (כיו"ר הועדה), היועץ המשפטי, מנהלת מחלקת רישוי וקידום עסקים - או מי מטעמם.

אכיפה

 • הצבת חפצים במרחב הציבורי האמור ללא היתר או בניגוד לתנאיו, תיאכף ע"י השיטור ו/או הפיקוח העירוני בהתאם להוראות הדין באמצעות רישום הודעות קנס ובמקרים של עבירות חוזרות ונשנות תבוצע אכיפה אף בהגשת כתבי אישום ו/או סילוק הסחורה ו/או החפצים, והכל בכפוף לשיקול דעת התביעה העירונית.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל חריגה מהותית או חוזרת ונשנית מתנאי ההיתר ו/או הוראותיו, עשויה להביא לביטולו של ההיתר ע"י ראש רשות הרישוי, לפי שיקול דעתו.

תחולת המדיניות

 • מדיניות זו באה במקומה של המדיניות הכללית להצבת חפצים ברחבי העיר המפורסמת באתר העיריה, כמדיניות ייחודית לאזור המע"ר בלבד והיא תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונתה ופורסמה מדיניות אחרת ע"י העירייה.

  ראה תשריט התוחם את התחום המוגדר כאזור המע"ר עליו חלה מדיניות זו.היתרים להצבת חפצים וסחורה במע''ר

סוג ההיתרסוג העסקהחפצים/הסחורה המותרים להצבההמועדהתנאים
סוג ההיתר1. חצי שנתיסוג העסקבתי אוכלהחפצים/הסחורה המותרים להצבהריהוט רחוב.המועדסגירה עונתית ניתן להציב החל מ- 1 באוקטובר ועד ה- 30 באפריל.התנאיםהריהוט יוצב בהתאם לחוברת ההנחיות להצבת ריהוט רחוב . הריהוט יוצב בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק. ברחוב פיקוס ורחוב הרכבת לא תתאפשר הצבת ריהוט רחוב למעט שולחן ו- 2 כיסאות, שיוצבו בצמוד לחזית בית העסק..סגירה עונתית תבוצע בהתאם להוראות תכנית בניין עיר מד/8/23 ו- מד/35 ומחייבת היתר בניה.
סוג ההיתר2. חצי שנתיסוג העסקמספרההחפצים/הסחורה המותרים להצבהשולחן ו-2 כיסאות.המועד-התנאיםהשולחן והכיסאות יוצבו בהתאם לחוברת ההנחיות להצבת ריהוט רחוב הכיסאות והשולחן יוצבו בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק. ברחוב פיקוס ורחוב הרכבת הצבת השולחן והכיסאות תתאפשר בצמוד לחזית בית העסק בלבד..
סוג ההיתר3. חצי שנתיסוג העסקחנות פרחיםהחפצים/הסחורה המותרים להצבהדוכני פרחים ועציצים.המועד-התנאיםהסחורה תוצב בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהדוכנים יציבים.
סוג ההיתר4.זמניסוג העסקחנות ספריםהחפצים/הסחורה המותרים להצבהספרים ע"ג דוכנים.המועדשבוע לפני שבוע הספר העברי, ובמהלכו.התנאיםהספרים יוצבו על גבי דוכן בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק.
סוג ההיתר5. זמניסוג העסקמקום אחר למכירת מזוןהחפצים/הסחורה המותרים להצבהדוכן לממכר פירות יבשים באריזה אטומה; אריזות שי אטומות; אריזות יינות.המועד7 ימים לפני ראש השנה, ט"ו בשבט, פסח ופורים - ועד כניסת החג.התנאיםהדוכן יוצב בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק.
סוג ההיתר6. זמניסוג העסקחנויות צעצועיםהחפצים/הסחורה המותרים להצבהתחפושות על גבי מעמדים/קרוסלות.המועד30 יום לפני פורים ועד לצאת החג.התנאיםהמעמדים / קרוסלות יוצבו בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5 מטר.
סוג ההיתר7. זמניסוג העסקחנויות תשמישי קדושההחפצים/הסחורה המותרים להצבהדוכן תשמישי קדושההמועד7 ימים לפני חגי תשרי, פסח וחנוכה - ועד כניסת החג.התנאיםהדוכן יוצב בתחום שסומן לשם כך במסמרות על הקרקע ע"י העיריה וברוחב חזית בית העסק.
סוג ההיתר8. זמניסוג העסקבהתאם לפרסומי העיריה ולאופי האירועהחפצים/הסחורה המותרים להצבהבהתאם לפרסומי העיריה ולאופי האירוע.המועדאירועים עירוניים או בתיאום ו/או שיתוף עם העיריה.התנאיםבהתאם להחלטת ראש רשות הרישוי.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד