בשם עיריית מודיעין מכבים רעות והוועדה המקומית לתכנון ולבניה , להלן ההנחיות לסגירת חורף במע"ר:

1. לבתי האוכל שבחזיתות המסחריות במע"ר עומדת האפשרות להקים סגירות חורף החל מיום אחד באוקטובר) 1.10( ועד ליום האחרון באפריל) 31.4( בכל שנה קלנדרית.

2. הקמת סגירת חורף פטורה מהיתר בניה במסגרת תקנות התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"ד – 2014 )הידועים בשם : "תקנות הפטור.(" 3. לצד האמור, וכדי שסגירות החורף תעמודנה בתנאי תקנות הפטור, יש להקפיד על מספר נושאים, ובכללם :
א. גודל הסגירה לא יחרוג מהתחום המותר להצבת כסאות ושולחנות.
ב. סגירת החורף של העסקים השונים בתחום המגרש תהיינה זהות האחת לרעותה, על מנת לשמור על אחידות ואיכות אדריכלית.
ג. הנכם נדרשים להכין תכנית לסגירת חורף הכוללת פירוט חומרי בניה ולאשרה מול אדר' העיר , הגברת נילי טייכמן.
תכנית זו תהיה רלבנטית לכלל העסקים, אשר יבקשו להקים סגירת חורף בתחום העסק אשר במגרש שבבעלותם.
ד. כל האמור כפוף לקבוע בתכנית מד/35 ובחוברת מע"ר מודיעין מידע תכנוני (יוני 2015), אותה קיבלתם בתיק המידע.


4. אנא הקפידו על הדרישות האמורות בכדי לשמור על איכות המרחב הציבורי.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד