אישור לטאבו

31/10/2023 ט"ז חשון תשפ"ד

הגשת בקשה לאישור לטאבו

לרשותכם טופס מקוון להגשת בקשה לקבלת אישור לטאבו

לחצו כאן לטופס המקוון

בטופס ניתן להגיש בקשה לאישור: העברת בעלות / משכנתא / להאריך אישור העברת בעלות שהתקבל בשנה האחרונה.

דברי הסבר למילוי טופס מקוון

יש למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בסעיף הבא להלן.

במידה ונתקלתם בשאלה/בעיה ניתן ליצור קשר עם דפנה 08-9726268 או גלית 08-9726261 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 – 13:00.

קבלת תעודה על פירעון חובות לרשות המקומית

(תעודה לטאבו)

בעת מכירת דירה על המבקש לפנות לעירייה לקבלת אישור בדבר היעדר חובות לרשות בגין הנכס (ובכלל זה ארנונה, היטל השבחה וכו).

בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראת סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת, כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במזומן בלבד ובמלואם.

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • תצלום חוזה מכר / הסכם העברה ללא תמורה חתום ומאושר ע"י עו"ד / הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט / צוואה + צו קיום צוואה.

 • חוזה רכישה מקורי (החוזה בו רשומה רכישת הנכס ע"י הבעלים הנוכחי, המוכר).

 • צילום תעודת הזהות + ספח של המוכרים והקונים. במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.

 • תצלום נסח טאבו מעודכן (מהחודש האחרון) לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

 • אישור על היעדר חובות המים מתאגיד מי מודיעין.

  במידה ולא יוגשו הטפסים במלואם לא נוכל לטפל בבקשה.

  במסגרת ההליך, בדומה לנעשה בערים אחרות, לאחר הגשת הבקשה ובמידה ויש צורך והנחיה מהעירייה עבור מדידת הנכס על המבקש ליצור קשר עם מודד מטעם העירייה ולתאם אתו ביקור ומדידה לנכס (המדידה ללא תשלום, פרטי המודד מתקבלים ממח' הגבייה באמצעות המייל).

  התהליך אורך כ-30 ימי עבודה, החל ממועד השלמת כל המסמכים הנדרשים וקבלת אישור מהמערכת המקוונת במייל. במהלך זמן זה מודדים את הנכס, בודקים את התאמתו להיתר הבנייה ובודקים חבות השבחה. במידה והנכס אינו תואם להיתר הבנייה הנכס יעבור ועדה של הלשכה המשפטית והפיקוח על הבנייה שתדון כל מקרה לגופו, ובמידת הצורך יגיע פקח לנכס ותידרש רישום הערת אזהרה בדבר אי התאמת הנכס להיתר.

  תוקף התעודה מותנה בתשלום הארנונה מראש.

במקרה של חשש לעבירת בנייה יש לשים לב

 • דו"ח הפיקוח יוגש לתביעה העירונית להחלטה אם יש מקום לנקוט בהליכים פליליים.

 • רישום הערת אזהרה אינו מונע/מעכב פתיחת הליך פלילי בגין עבירת בנייה לפי העניין.

 • הציבור מתבקש להסדיר עבירות בנייה בהקדם ומיוזמתו.

 • ישנם פריטים שאינם חייבים בקבלת היתר בנייה. הנכם מוזמנים לבדוק באתר משרד הפנים - מינהל התכנון, מה פטור מקבלת היתר בנייה ולנהוג בהתאם להנחיות. יש לשים לב האם הפרט הפטור מהיתר תואם את ההנחות המרחביות שפרסמה הוועדה המקומית מודיעין.

מדיניות אכיפה ברישום הערה בגין אי התאמה תכנונית

להלן תובא מדיניות האכיפה של הרשות באשר לרישום הערות בגין אי התאמה תכנונית לפי תקנות המקרקעין ניהול ורישום תשע"ב – 2011. (להלן: "הערה")

רישומן של הערות בטאבו כאמור לעיל, נדרש במקרים בהם נמצא שהמצב בנכס אינו תואם את היתר הבניה העדכני וכאשר מדובר בעבירות בניה מהותיות, במסגרת העברת זכויות בעלות בטאבו.

רישום הערה בגין העדר התאמה תכנונית יידרש במקרים הבאים:

 • שטח עיקרי מעל 10 מ"ר.

 • שטח שירות מעל 25 מ"ר.

 • על אף האמור לעיל, שטח שירות המשמש כשטח עיקרי תירשם הערה כאשר מדובר בשטח מעל 10 מ"ר.

 • עבירות בניה בניגוד לתב"ע.

 • בגין קירוי מסוג סנטף לא תירשם הערת אזהרה.

 • קירוי שאינו מסוג סנטף בחזית עורפית עד 40 מ"ר, לא תירשם הערת אזהרה.

 • לא תרשמנה הערות אזהרה בגין בניה אשר חוסה תחת תקנות הפטור בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד 2014.

 • העדר דרישה לרישום הערה אינו מעיד על כך שהנכס תואם את היתר הבניה העדכני. על המעוניין לבדוק את חוקיות הבניה/ שימוש מוטלת חובה עצמאית לברר זאת במשרדי אגף הנדסה/ מחלקת פיקוח על הבניה.

 • אין באמור בהעדר דרישה לרישום הערה כדי למנוע נקיטה בהליכים פליליים/ קנסות מנהליים/ הליכים מנהליים, בגין חריגות בניה/ שימוש שנמצאו/קיימים בנכס.

 • על אף האמור לעיל יינתן בידי התביעה שיקול הדעת לרישום הערה בגין עבירות בניה נוספות בהתאם לחומרתן/היקפן/נסיבות העניין.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםדפנה אשכנזיתפקידרכזת תהליך העברת בעלות בטאבוטלפון עקרי08-9726268פניהפניה מקוונת לדפנה אשכנזי
שםגלית אמסלםתפקידרפרנטית העברת בעלות בטאבו טלפון עקרי08-9726261פניהפניה מקוונת לגלית אמסלם


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד