הפיקוח העירוני

18/12/2023 ו' טבת תשפ"ד

תו חניה לתושבים

תווי החנייה העירוניים מונפקים באופן דיגיטלי, ללא צורך בהדבקת תו פיזי על שמשת הרכב. התווים הקיימים שהונפקו עד כה נשארים בתוקף.

תושב שהגיש בקשה בעבר ואין בידו תו חניה עליו להגיש בקשה חדשה.

לצורך קבלת תו החניה יש למלא טופס מקוון אותו ניתן למלא כאן באתר או באפליקציה העירונית.

לפרטים נוספים על נושא תווי החניה לחצו כאן.

תשלום דוחות פיקוח

ערעור בנושא איכות סביבה

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום קנס איכות הסביבה מהעילות הקבועות בחוק, עליך לשלוח טופס ערעור לכתובת הדוא"ל: pikuach@modiin.muni.il

הפיקוח העירוני יעביר הבקשה לתביעה העירונית בלשכה המשפטית לבדיקתם ומתן מענה. צפי לקבלת מענה כשלושה חודשים.

ניתן לבדוק סטטוס הטיפול מול הלשכה המשפטית: 08-9916700 , tviaa-sviva@modiin.muni.il

יעוד ותפקידים עיקריים

 • פיקוח על עבירות בתחומי חוקי העזר העירוניים השונים בנושאי סדר וניקיון, מניעה וסילוק מפגעים, מניעת עישון במקומות ציבוריים ,
  אכיפת חוק העמדת רכב וחנייתו. לחצו כאן למדיניות אכיפת חניה בעיר

 • מניעה, סילוק ואכיפת מפגעים מסוכנים ברחבי העיר.

 • אכיפת חוקי העזר העירוניים שנועדו לשמירה על איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה.

היתר להוצאת סחורה

הנחיות לבקשה להוצאת חפצים וסחורה מחוץ לעסק

חובה על בעל עסק אשר מעוניין להוציא חפצים/ סחורה מחוץ לעסק ,להגיש בקשה מסודרת למנהל/ת המתחם לאישור והעברת הבקשה לפיקוח העירוני להמשך טיפול.

בקשה אשר לא תהיה חתומה ע"י מנהל/ת המרכז לא תאושר ע"י הפיקוח העירוני.

יש למלא טופס בקשה להוצאת חפצים וסחורה מחוץ לעסק לשנת 2023. את הטופס ניתן לקבל ממנהל המתחם.

חובה לצרף לטופס הבקשה סקיצה של העסק ומיקום הנחת החפצים/ סחורה בשטח הציבורי – ככלל החפצים יהיו צמודים לוויטרינת העסק, מקרים ספציפיים יאושרו בנפרד.

אין להוציא חפצים / סחורה מחוץ לעסק לפני קבלת ההיתר ממחלקת הפיקוח העירוני. עסק שיוציא חפצים ללא היתר ותשלום האגרה ייאכף.

בעל עסק אשר קיבל היתר להוצאת חפצים/ סחורה מחויב על שמירת הסדר והניקיון במקום.

לתשלום האגרה השנתית יש ליצור קשר עם מחלקת הגבייה בטלפונים : 08-9726109, 08-9394668 .

ליצירת קשר לבירורים ניתן לפנות למחלקת הפיקוח העירוני בטלפון: 08-9726157 או במייל: pikuach@modiin.muni.il

טופס בקשה להצבת ריהוט רחוב – לחצו כאן

טופס בקשה להוצאת חפצים וסחורה – לחצו כאן

נוהל טיפול ברכב נטוש שהושאר ברשות הרבים

בסמכותה של העירייה להורות על סילוק וגרירתו של רכב שהושאר ברשות הרבים ונחזה להיות רכב נטוש (להלן: "רכב נטוש") ולאחר שפנתה לבעל הרכב בדרישה לפנותו.

יודגש כי העירייה או מי מטעמה (להלן: "העירייה"), עורכת הבחנה בין רכב נטוש, נשוא נוהל זה, לבין גרוטת רכב, אשר אופן הטיפול בו שונה וקבוע בנוהל נפרד. ככל שיהיה לעירייה, יסוד סביר להניח כי מדובר ברכב שיצא מכלל שימוש מאחר והתיישן או פורק, בטרם נקיטה בפעולות נוספות, העירייה תפעל לפי נוהל טיפול בגרוטות רכב.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בנוהל זה, לבין חקיקה ראשית, תקנות וצווים מכוח חוק או חוקי עזר עירוניים, הרי שהחקיקה גוברת. יישומו של נוהל זה ייבחן מעת לעת בהתחשב בהוראות הדין ובשאר המאפיינים הנוגעים לעניין, ככל ויהא צורך, יעודכן הנוהל כפי שיימצא לנכון.

לקריאת הנוהל המלא והמפורט והטפסים – לחצו כאן

משימות

 • פיקוח ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחומי איכות הסביבה(התשס"ח 2008) וחוק שמירת הניקיון (התשמ"ד 1984)

 • מניעה ואכיפת השלכת פסולת, אשפה וגזם על ידי תושבים, קבלנים, בעלי עסקים,עוברי דרך.

 • מניעה ואכיפת הצבת שילוט בלתי חוקי ומניעת פגיעה בחזות העיר.

 • מניעה ואכיפת פגיעה במראה ובחזות הנקייה של בתי מגורים, מרכזי מסחר ומוסדות ציבור.

 • מניעה ואכיפת פגיעה בסדר ובניקיון חדרי האשפה במוסדות חינוך, במרכזי מסחר, במוסדות ציבור ובבתי מגורים.

 • מניעה ואכיפת השלכת אשפה ברשות הרבים על ידי תושבים, עוברי דרך(כמו השלכת אשפה/פסולת מרכב נוסע או ע"י הולכי רגל)

 • מניעה ואכיפת השלכת פסולת בניה בעיר ובפאתיה על ידי תושבים/קבלני שיפוצים/קבלני בנין/קבלני פינוי פסולת הפועלים בעיר ומניעת
  השלכת פסולת בניה שהובאה ממקום אחר בארץ.

 • איתור מפגעי תשתית ומפגעים אחרים ברחבי העיר וניתובם לטיפול מחלקות העירייה השונות.

 • אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים ומניעת עישון וחשיפה לעישון (התשמ"ג 1983)

פיקוח ואכיפת החוק לרישוי עסקים:

 • פיקוח ואכיפת שעות פתיחה וסגירה של בתי עסק בעיר כנדרש בחוק.

 • פיקוח ואכיפת הוצאת סחורה מהחנות לשטח הציבורי (מעמדים, סטנדים, מקררים וכד').

 • פיקוח ואכיפת הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק על פי היתרי ראש רשות הרישוי העירונית.

 • אכיפת חוק העזר העירוני וחוק מדינה בדבר סגירת בתי עינוגים בימי זיכרון לאומיים.

משימות הפיקוח העירוני

 • אכיפת חוקי העזר בנושא מניעה וסילוק מפגעים משטח פרטי שלהם נגישות וסכנת פגיעה פיזית או תברואית לציבור (כמו בגינות פרטיות , משטחי חניה פרטיים פתוחים).

 • סילוק רכב נטוש וגרוטאות מרחובות העיר בהתאם לחוק ועל פי תהליך מוסדר (נוהל) שמשכו 90 יום.

 • מניעה ואכיפת רעש בשעות המנוחה על ידי תושבי העיר ועוברי דרך.

 • מניעה ואכיפת חוק העזר למניעת רעש והפעלת כלים כבדים בשעות המנוחה.

 • מניעה ואכיפת גרימת נזקים בשטחים הציבוריים ברחבי העיר, בפארקים ובפאתי העיר.

 • מניעה ואכיפת הבערת אש בשטחים ציבוריים, לרבות בפארקים, מדרכות, איי תנועה וכד'(כגון: הבערת מתקני גריל מכל סוג שהוא, מדורות, כתובות אש, חימום אמצעי איטום גגות וכד'.

 • פיקוח, מניעה ואכיפת ביצוע חפירות ותשתיות בעיר על ידי קבלנים ואחרים שלא בהתאם להיתר רשמי ממינהל הנדסה.

 • פיקוח, מניעה ואכיפת השחתת צמחיה, נוף ומערכות הגינון הציבוריות.

 • מניעת רוכלות בלתי חוקית בעיר.

 • אכיפת הסדר והניקיון בזמן אירועים עירוניים מרכזיים המתקיימים בעיר.

 • מניעת רוכלות בפארקים ובאתרים בהם מתקיימים אירועים עירוניים המוניים.

 • מניעת שימוש ומכירת צעצועים מסוכנים.

 • פיקוח ואכיפת פעילות המכירה בדוכנים באמצעות היתרים ורישיונות נדרשים בזמן אירועים עירוניים המוניים.

 • ביצוע סיור משותפים עם גורמי התברואה והבטיחות לפני ותוך כדי אירועים עירוניים המוניים במטרה למנוע מפגעים בטיחותיים ותברואיים.

 • ביצוע סיור משותפים עם מחלקת הפיקוח על הבניה באתרי בניה במטרה לאתר ולאכוף מפגעים המסכנים את הציבור בסביבה הקרובה לאתרי הבניה, איתור פסולת בנין ואי ביצוע הנהלים העירוניים המופיעים בהיתר הבניה והגורמים למפגע.

 • אכיפת חוק העזר העירוני להעמדת רכב וחנייתו , מניעה ואכיפת חניה במקומות בהם אסור לחנות לרבות חניות נכים, תמרורי אין עצירה/חניה, אכיפת כחול \ לבן מיקומי פריקה וטעינה, הורדה והעלאת נוסעים, תחנות הסעה ציבוריות (תחנות אוטובוס, מוניות).

 • אכיפת איסוף גללי כלבים על ידי בעליהם.

צור קשר

דיווח על מפגעים – המוקד העירוני 106 או 08-9726020

שדרות המקצועות 7 מרכז עינב

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרקבלת קהל פרטיםבימים א', ג', ה' בין השעות 08:30 – 13:00
אמצעי קשרמענה טלפוני בטלפון 08-6220307 פרטיםבימים – א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00
אמצעי קשרלנושא תשלומים לדוחות חנייה או קנסות איכות הסביבה פרטיםיש לפנות לגזברות בטלפונים: 08-9726109, 08-9394668, 08-9726031
אמצעי קשרחנייהפרטים08-6220312
אמצעי קשרפקספרטים15389394600
אמצעי קשרפניה בנושא איכות הסביבהפרטיםפניה מקוונת לבנושא איכות הסביבה
אמצעי קשרפניה לרשות אכיפת החניהפרטיםפניה מקוונת לרשות אכיפת החניה
אמצעי קשרפנייה בנושא תו חניה - 08-6220300 פרטיםפניה מקוונת לתו חניה
אמצעי קשרפנייה לעורך דין חמד ושות לאחר קבלת מכתבפרטיםhemedlaw@hemedlaw.com
אמצעי קשר-פרטים076-8049300


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד