הנחיות להצבת חפצים וסחורה

08/11/2023 כ"ד חשון תשפ"ד

כללי

 • על-פי חוק רישוי העסקים, על בעל העסק לנהל את עסקו ולמכור את סחורתו בתוך תחומי עסקו, בהתאם לרישיון העסק ובהתאם לדי?י התכנון והבנייה.

 • מתוך רצון לסייע לבעלי העסקים ,בכוונת העירייה להתיר לבעלי עסקים להוציא את מרכולתם גם אל מחוץ לבית העסק אל הרחוב או המדרכה שבסמוך לבית העסק על מנת לאפשר להם להציגה לקהל הקונים ולהגדיל את מחזורי מכירותיהם.

 • מנגד מבקשת העירייה לשמר את חזותם הנאה של הרחובות, המעברים הציבוריים ובתי העסק וכן לאפשר תנועה חופשית של ציבור הולכי הרגל ובעלי צרכים מיוחדים במעברים הציבוריים. לפיכך, כל הוצאה בלתי מבוקרת של סחורה, חפצים או מוצרים פוגעת בזכות הציבור להשתמש במדרכה הציבורית, מפריעה לכניסה החופשית לבתים, או מפריעה לעסקים שכנים.

 • לאור האמור לעיל ,באוקטובר 2013 הרחיבה העירייה סמכויותיה לפי סעיף 86 לחוק עזר למודיעין- מכבים-רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון) ,התש"נו- 1996 (להלן – "החוק") באופן בו ראש העיריה רשאי לתת היתר לבעל עסק להציב חפצים וסחורה על המדרכה הצמודה לחזית עסקו לפי כללים שיקבעו ויוצגו לעיון הציבור, לעניין הבטחת מעבר חופשי לציבור, מניעת מטרדים וסוגי עסקים.

 • סעיף 86 לחוק, בנוסחו הנוכחי לאחר התיקון ,קובע כדלקמן:

  1. "(א) ראש העיריה רשאי לתת היתר לבעל עסק להציב ברחוב אוהמדרכה הצמודה לחזית בית העסק חפצים או סחורה; מתן היתר או סירוב לתתו קביעת תנאים בו, התלייתו, הוספת תנאים בו, שינויים בו או ביטולו ,נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה; לעניין סעיף זה, 'חפצים '– לרבות כיסאות, שולחנות, תכסיות, פרגודים, שמשיות, מכונות ,מקררים, אדניות וחפצים שונים לצורך העסק.

  2. היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 13 בדצמבר בש?ת? תינתו או בתאריך אחר שנקבע בו, לפי המוקדם יותר.

  3. מי שניתן לו היתר ימלא אחר תנאיו.
  3.א ראש העיריה או המפקח רשאים לצוות על בעל עסק לסלק סחורה או חפצים שהוצבו ברחוב או על המדרכה בניגוד להוראות חוק עזר זה.
  3.בלא סילק בעל העסק את הסחורה או החפצים המוצבים ברחוב או על המדרכה, לאחר ש?צטווה לכך בהתאם לסעיף קטן (ג1), רשאים ראש העיריה או המפקח לסלקם.

  4. בעד מתן היתר לפי סעיף קטן (א) ישלם המבקש לקופת העיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית.

  5. הוצבה ברחוב או על המדרכה סחורה או כל חפץ אחר כאמור בסעיף קטן (א) בלא היתר, וניתן היתר לאחר מועד הצבתם, ישלם מקבל ההיתר אגרה כאמור גם בעבור התקופה ממועד הצבתם בפועל."

עקרונות המדיניות

 • בעלי העסקים יציגו וימכרו את סחורותיהם בתוך שטח בית העסק, כפי שהוגדר בתוכנית העסק המאושרת המצורפת לרישיון העסק, למעט עסקים מסויימים שיקבלו היתר מיוחד מהעירייה להוצאת סוגים מסויימים של סחורה ו/או חפצים (להלן – "חפצים וסחורה") אל מחוץ לבית העסק והצבתם ברחוב ו/או במעברים המיועדים לטובת הציבור, בסמיכות לבית העסק (להלן – "המדרכה").

 • הצבת חפצים וסחורה מחוץ לבית העסק תהיה כרוכה בקבלת היתר בכתב מטעם ראש העירייה. ההיתר יינתן באמצעות יו"ר רשות רישוי עסקים - מנהל אגף שפ"ע, ויהיה כרוך בתשלום אגרה כמפורט בחוק העזר, וכן בתשלום ארנונה בהתאם לשטח (מאחר שהדבר מגדיל את שטח בית העסק.) לעניין הצבת שולחנות וכיסאות בבתי אוכל (לרבות בתי קפה ומסעדות) או לעניין הצבת שולחנות וכיסאות/ שימוש בבמות קיימות בשצ"פים שבסמוך לאולמות אירועים, מובהר כי כאשר מתבקש שימוש בשטחים ציבוריים אשר הינם בבעלות העירייה או שלעירייה יש בהם זכויות ההצבה תהיה כרוכה גם בחתימה על הסכם שימוש למול העירייה, עריכת ביטוח מתאים , העמדת ערבות בנקאית ותשלום דמי שימוש ראויים (הכוללים אגרה) בהתאם לקביעת שמאי. ההסכם יהיה בתוקף בכפוף להוצאת היתר שימוש וכל עוד ההיתר יהיה בתוקף בלבד.

 • ההיתר יונפק לתקופה של עד שנה ויפקע לכל המאוחר ב- 13 בדצמבר, בסוף השנה.

 • שיעור האגרה בעד היתר לחצי שנה או חלק ממנה הועמד על סך 164.74₪.

 • ההיתר להצבת סחורה על המדרכה יהיה היתר ספציפי ומוגדר נקודתית לסוג הסחורה להיקפה ולמספר הדוכנים המותרים להצבה. תיאסר הצבת סחורה שאיננה כלולה בהיתר.

 • בעל עסק יידרש להגיש בקשה להיתר להצבת חפצים וסחורה, למחלקת רישוי עסקים (בדומה לבקשה להצבת כסאות ושולחנות שהייתה נהוגה במצב הקודם).

 • הבקשה תועבר לחוו"ד של מחלקת הפיקוח העירוני שתבצע בדיקה בשטח למטרות מניעת מפגע או מכשול כתוצאה מהצבת החפצים או הסחורה ותאושר על-ידי יו"ר רשות הרישוי.

 • מחלקת רישוי עסקים תכין טופס בקשה, שימולא וייחתם בידי בעל העסק (בדומה לטופס הבקשה להצבת כסאות ושולחנות).

 • בבקשה יפרט בעל העסק את החפצים ו/או הסחורות אותן הינו מבקש להציב על המדרכה (כולל מידות הסחורה ו/או החפצים) כמו-כן, יצרף בעל העסק תשריט באשר למיקום המבוקש .התשריט/תוכנית הצבת שולחנות וכסאות יועברו לאישור אגף ההנדסה .

 • היתר לקירוי חורף, ציפוי רצפה (לרבות דק) וכל בניה אחרת טעונים הסדרה למול הועדה לתכנון ובניה, לרבות אישור קונסטרוקטור ו/או הוצאת היתר בניה – ככל שיידרש.

 • במקרים בהם בעל העסק יבקש להוציא מכשיר חשמלי או תנורי גז וכיוצ"ב אל מחוץ לבית העסק, עליו לצרף אישור של חשמלאי מוסמך ו/או טכנאי גז מוסמך בדבר בטיחות המתקן וחיבוריו. יובהר, כי לא יותר חיבור לחשמל ציבורי, אלא מתוך בית העסק בלבד.

 • לא יינתן היתר להצבת חפצים וסחורה על המדרכה לעסקים המחוייבים על-פי חוק גם ברישיון עסק, באם לעסק המבוקש אין רשיון לעסק כחוק או שאינו מצוי בהליכי רישוי.

כללים למתן היתר להצבת חפצים וסחורה

 • הסחורה תוצג ותונח בצמוד לבית העסק, ועד למרחק מקסימלי כמפורט בטבלה בנספח א'. הסחורה לא תוצב על המדרכה אלא תוצב על מעמד יציב ובטיחותי. תחת המעמד לא תותר כל הצבת סחורה על המדרכה להיות פנוייה מכל סחורה.

 • לא יינתן היתר לבעל עסק להוציא במקביל אל המדרכה גם סחורה וגם שולחנות וכסאות, אלא במידה והמדרכה בסמוך לבית העסק תהיה רחבה מעל 5 מטר וייותר מרווח תנועה חופשי לציבור ברוחב 5.2 מטר או באישור הועדה במידה ותנאי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.

 • לציבור הולכי הרגל יישאר מרווח תנועה חופשי, של 5.2 מטר לפחות. במקרים בהם רוחבן של המדרכות הינו פחות מ- 5.2 מטר מגבול בית העסק ועד לשפת המדרכה, לא תותר הצבת חפצים ו/או סחורה אל מחוץ לבית העסק אלא באישור הועדה במידה ותנאי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.

 • באזורים מסחריים צפופים, בהם קיים רצף של חנויות, כשבין החנויות מצויות כניסות לבתים משותפים, תהיה הקפדה על שמירת מרווח מינמאלי של 05 ס"מ משני צידיי הכניסה ו/או דרך הגישה לבתים ובכל מקרה, החפצים ו/או הסחורה המוצבים על המדרכה לא יחסמו את הכ?יסות והיציאות לבתים, לבתי העסק או לחצרות.

 • המעמדים להצבת ירקות ופירות יהיו מברזל מגולוון, צבועים בצבע ירוק. חל איסור להציב מעמדים מזכוכית או חומרים שבירים בכדי למ?וע פגיעה בעוברי אורח.

 • החפצים ו/או הסחורה (כולל המעמדים), וכל חפץ אחר יפונו ויוכנסו לבית העסק עד ולא יאוחר משעת סגירת בית העסק בהתאם לחוקי העזר העירוניים בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם.

 • בתקופות החגים והמועדים (ראש השנה, יום כיפור, ט"ו בשבט, פסח, פורים ויום העצמאות) או לקראת אירועים מיוחדים כגון שבוע הספר העברי, פתיחת שנת הלימודים וכיוצ"ב, תתיר העירייה באופן זמני הצבת סחורה לפרק זמן מוגדר, כמפורט בנספח א' הרצ"ב .

 • בקשה להיתר זמני תוגש מראש עד ולא יאוחר מ- 03 לינואר לשנה לגביה מתייחסת הבקשה.

 • כל ההיתרים יהיו כפופים לתנאי השטח היחודיים של המקום לרבות סמיכות לבתי מגורים ,גודל בית העסק, המעברים הציבוריים שבסמוך לו וכיוצ'ב.

איסור על הצבת חפצים וסחורה

לא ינתן היתר להצבתם של החפצים הבאים על המדרכה:

 • לא ינתן היתר להצבת סחורה או חפצים העלולים להזיק ו/או לסכן ו/או לפגוע בבריאות ו/או להטריד ו/או להפריע לציבור, לעוברי אורח או לשכנים, ובניגוד לחוקי העזר העירוניים.

 • לא ינתן היתר להצבת מבנים ו/או מתקנים דרך קבע (לרבות מכונות אוטומטיות קירוי וכיוצ"ב), יודגש כי הדבר מחייב היתר בהתאם לדיני התכנון והבניה.

 • לא ינתן היתר להצבת ארגזי בקבוקים מלאים/ריקים, אריזות ריקות, אריזות מזון שאינם אטומות וכיוצ"ב.

 • לא ינתן היתר להצבת רשתות מברזל או כל חומר אחר המשמשות לסגירת חזית בית העסק .

 • לא ינתן היתר להצבתם של מתלים לייבוש מגבות.

 • לא ינתן היתר לתלייה ופרסום מוצרים מחוץ לבית העסק או בין שדרת העמודים ה'קולנדות', אלא באישור הועדה במידה ות?אי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.

 • הצבת שלטי פרסום ניידים על המדרכות תותר בכפוף לרשיון שילוט ובכפוף לאישור הפיקוח העירוני בדבר מקום הצבתו ובכל ה?וגע לביטחות הציבור ושמירה על מעברים חופשיים.

 • לא ינתן היתר להצבת צעצועים האסורים למכירה עפ"י הוראות משרד התמ"ת ו/או עפ"י הוראות חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (צעצועים מסוכנים), התש"נו-1996.

 • לא יינתן היתר להצבת מכונות אוטומטיות (לרבות מכשירי כספומט וידאו-מט וכיוצ"ב) במעברים הציבוריים ועל המדרכה. היתר כאמור יינתן רק בשטח פרטי ,בצמוד לבית העסק, בתנאי שהמכונה מוצבת באופן שאינו מהווה הפרעה ו/או מכשול למעבר לציבור ובלבד שתפונה מהמקום עד ולא יאוחר משעת סגירת בית העסק.

תנאים נוספים וביטול ההיתר

 • בעל העסק יהיה אחראי לניקיון המדרכה בחזית בית העסק שלו, ברוחב בית העסק ועד שפת המדרכה במשך כל שעות פעילותו של בית העסק. בעל העסק ינקה את כל שטח חזית בית העסק עד לשפת המדרכה (מודגשת בזאת אחריותו של בעל העסק בעניין זה גם מקום בו מועסקים פועלי ניקיון/חברת אחזקה וכד'). בעת קבלת ההיתר, יחתום בעל העסק כלפי העירייה על התחייבות לשמור ולבצע ניקיון זה.

 • בעל עסק שלא יקפיד על ניקיון חזית בית העסק שבבעלותו ו/או לא יפעל בהתאם לתנאי ההיתר שניתן לו ו/או שלא על-פי הוראות יו"ר רשות הרישוי או המפקחים העירוניים הפועלים מטעמו בדרישה לסילוק חפצים או סחורות (לרבות מעמדים/מתק?ים) שלא עפ"י תנאי ההיתר ,יבוטל ההיתר שניתן לו, וזאת לאחר שהנושא יובא לאישור הוועדה.

  ועדת ערר
  ועדת ערר עירונית, תדון במקרים חריגים שיובאו בפניה על-ידי יו"ר רשות הרישוי או תדון בערר של בעל עסק על החלטה שלא ליתן את ההיתר המבוקש. הוועדה תכלול את מר יורם כרמון - מנכ"ל העירייה (אשר ישמש כיו"ר הועדה), היועצת המשפטית - עו"ד דנה חפץ טוכלר, והגב' מרים דהאן - מנהלת מחלקת רישוי עסקים, אשר ישמשו כחברי הועדה.

הסברה ואכיפה

העירייה תפעל לביצוע מדיניותה והנחיותייה בשני שלבים כדלקמן:

שלב א '– הסברה והתארגנות לקראת אכיפה

 • הסברה לציבור בעלי העסקים בעיר באמצעות חלוקת עלוני הסברה, פרסום בעיתונות ובאתר האינטרנט של העירייה, הסברה של המפקחים העירוניים לבעלי העסקים.

 • תנתן שהות של 6 חודשים לבעלי העסקים על מנת להתקין ולהסדיר בעסקיהם את אשר נדרש עפ"י הנחיות העירייה ולהגיש בקשות להיתר.

 • במקביל, מדיניות העירייה ואופן אכיפתה תוסבר באופן ברור למפקחים העירו?יים במסגרת הכשרה והדרכה מובנית.

  שלב ב '- אכיפה
  אכיפת המדיניות תיעשה בשלושה שלבים:

 • בשלב הראשון - יירשמו התראות לבעלי עסקים.

 • בשלב השני - יירשמו הודעות ברירות קנס כנגד בעלי עסקים שלא יעמדו בהנחיות שקבעה העירייה או הוציאו חפצים ו/או סחורה על המדרכה ללא היתר.

 • בשלב השלישי - ייבחן ביטול ההיתר ואף ביטול רישיון העסק ו/או הגשת כתב אישום.


נספח א- כללים להצבת חפצים וסחורה

מספרסוג ההיתר סוג העסק החפצים/הסחורה המותרים להצבההתנאים
מספר1.סוג ההיתר קבוע סוג העסק קיוסקים, גלידריות, מרכול ומקום אחר למכירת מזון החפצים/הסחורה המותרים להצבהעד שני מעמדי עיתונים ,עד 2 מקררי שלגונים ,מכונת ברד, מכונת צעצוע.התנאיםיוצבו עד 07 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק. כל המתקנים והמקררים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר2.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות פרחיםהחפצים/הסחורה המותרים להצבהכל סוגי הפרחים והעציצים. התנאיםיוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק בצמוד וברוחב חזית בית העסק ובלבד שהעציצים יציבים.
מספר3.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות לירקות ופירות החפצים/הסחורה המותרים להצבהירקות ופירות בתוך ארגזים.התנאיםיוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב חזית בית העסק. הסחורה תהיה על מדף/מעמד נשלף/תלוי. המתקנים יהיו יציבים ויוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר4.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות ספרים ומכשירי כתיבההחפצים/הסחורה המותרים להצבהמעמדים לגלויות וכרטיסי ברכה, מעמדי עיתונים.התנאיםיוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב בית העסק. המתקנים יוכנסו לבית העסק בשעת סגירתו .
מספר5.סוג ההיתר זמני סוג העסק חנויות ספרים ומכשירי כתיבה החפצים/הסחורה המותרים להצבהדוכני ספרים וציוד לבית הספר התנאיםתותר הצבתם של דוכני ספרים חודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים ועד שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים. תותר הצבתם של דוכני ספרים שבוע לפני שבוע הספר העברי ,ובמהלכו . הספרים יוצבו על שולחן / מעמד יציב עד 07 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק וברוחב בית העסק ויוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר6.סוג ההיתר זמני סוג העסק מקום אחר למכירת מזון החפצים/הסחורה המותרים להצבהדוכן לממכר פירות יבשים באריזה אטומה ; אריזות שי אטומות; אריזות יינות. התנאיםתותר הצבתם של דוכני פירות ואריזות שי 7 ימים לפני החגים (ראש השנה, ט"ו בשבט, פסח ופורים) ועד לכניסת החג. הדוכן יהיה יציב ויוצב עד 07 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק, ברוחב חזית בית העסק. הדוכנים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו .
מספר7.א.סוג ההיתר קבוע סוג העסק בתי אוכל אחרים (לרבות בתי-קפה, מסעדות)החפצים/הסחורה המותרים להצבההצבת שולחנות וכסאות.התנאיםמקום הצבתם יוגדר על-ידי מחלקת הפיקוח העירוני בסמיכות לבית העסק. השולחנות והכיסאות יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו. הסכם שימוש כמפורט בסעיף 7 לעיל.
מספר7.ב.סוג ההיתר קבוע סוג העסק אולם אירועים החפצים/הסחורה המותרים להצבההצבת שולחנות, כסאות לעריכת אירועים או שימוש בבמות קיימות בשצ"פ. התנאיםמקום הצבתם יוגדר על-ידי מחלקת הפיקוח העירוני בסמיכות לבית העסק. השולחנות והכיסאות יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו. הסכם שימוש כמפורט בסעיף 7 לעיל.
מספר8.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות בגדים החפצים/הסחורה המותרים להצבהמעמדים/קרוסלות לממכר בגדים התנאיםיוצבו בצמוד לחזית בית העסק, ברוחב בית העסק ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5מ .'לא יאושרו מתלים חדים המסכנים עוברי דרך . המעמדים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר9.סוג ההיתר קבוע סוג העסק מספרה החפצים/הסחורה המותרים להצבה2 כיסאות עץ או מתכת. 1 שולחן עגול בקוטר עד 07 ס"מ עשוי עץ או מתכת. התנאיםיוצבו בצמוד לחזית בית העסק וברוחב בית העסק ובלבד שהשולחנות והכיסאות יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר10.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות צעצועים החפצים/הסחורה המותרים להצבהצעצועים על מתלה בחזית בית העסק או על גבי מעמדים. התנאיםיוצבו בצמוד לחזית בית העסק, ברוחב בית העסק ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5מ .'לא יאושרו מתלים חדים המסכנים עוברי דרך . המעמדים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר11.סוג ההיתר זמני סוג העסק חנויות צעצועים החפצים/הסחורה המותרים להצבהמעמדים/קרוסלות לתחפושות. התנאים30 יום לפני פורים ועד לצאת החג תותר הצבת תחפושות על גבי מעמדים בצמוד לחזית בית העסק, ברוחב בית העסק, ובלבד שהמעמדים יציבים ובגובה של לפחות 1.5מ .'לא יאושרו מתלים חדים המסכנים עוברי דרך. המעמדים יוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר12.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות אופניים החפצים/הסחורה המותרים להצבהאופניים. התנאיםיוצבו בצמוד לחזית בית העסק ,ובלבד שיוצבו בצורה יציבה ולא יהווה הפרעה למעבר הולכי רגל. האופניים יוצגו למכירה בלבד. לא תאושר הרכבה או תיקון אופניים מחוץ לבית העסק.
מספר13.סוג ההיתר זמני סוג העסק חנויות אופניים החפצים/הסחורה המותרים להצבהאופניים. התנאיםתותר הצבת אופניים לרחוב שבוע לפני יום הכיפורים ובלבד שיוצבו בצורה יציבה ולא יהווה הפרעה למעבר הולכי רגל. מקום הצבתם יוגדר על-ידי מחלקת הפיקוח העירוני. לא תאושר הרכבה או תיקון אופניים מחוץ לבית העסק .
מספר14.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות נעליים החפצים/הסחורה המותרים להצבהנעליים על גבי מעמד. התנאיםיוצבו עד 40 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק ובלבד שהמעמד יציב ויוכנס לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר15.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות חומרי בניין החפצים/הסחורה המותרים להצבהמעמד לגלילי מפות. התנאיםיוצבו בצמוד לחזית בית העסק ובלבד שהמעמד יציב ויוכנסו לבית העסק עד לשעת סגירתו.
מספר16.סוג ההיתר קבוע סוג העסק חנויות כלי בית ומתנות החפצים/הסחורה המותרים להצבהכלי בית על גבי שולחן/מעמד. התנאיםיוצבו עד 70 ס"מ בצמוד לחזית בית העסק ובלבד שהשולחן / מעמד יציב ויוכנס לבית העסק בשעת סגירתו. לא תותר הצבת כלי זכוכית או חפצים חדים.

תהליך קבלת היתר להוצאת סחורה בשטחים הציבורי

1. בעל העסק הגשת בקשה לקידום ורישוי עסקים בצירוף תשריט הכולל מידות והפריטים המבוקשים ותשלום אגרה.

2. קידום ורישוי עסקים בדיקת הבקשה ותשלום אגרה. העברת הבקשה לאגף הנדסה.

3. הנדסה בדיקה תכננית וחזותית ובעלויות קרקע (נוסח טאבו).

4. פיקוח עירוני בדיקה בשטח למניעת מפגעים לציבור.

5. גזברות הערכת שמאות דמי שימוש.

6. לשכה משפטית הכנת חוזה שנתי.

7. קידום ורישוי עסקים הנפקת היתר.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד